Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációDuray Miklós: Öt emberöltővel ezelőtt tört ki Petőfi forradalma

2008.3.15
Emlékszem a magyar szabadságharc száztizenhatodik évfordulójára. A korábbiakra azért nem tudok visszaemlékezni, mert ott, ahol a 98. és a 115. évforduló közötti időszakban jelen voltam, sehol sem ünnepelték – mert minden magyar ünnep tilos volt. Otthon azonban nem csak szabad volt, hanem kellett is ünnepelni.
A Nemzeti dalt is tudni kellett, de az évforduló nálunk mégsem ünneplésként zajlott, hanem emlékezésként. Minden évben egyszer, március 15-én emlegettük szegény Andor bácsit, akit csak szakállas öregemberként ismertem egy megfakult fényképről – 1852-ben született. Rokonok fogadott gyermekeként nevelkedett, mert a családot 1849 után szétszórták. Az okáról már csak annyit tudtunk, hogy az édesapja, aki az én szépapám volt, Kossuth oldalán harcolt. Az elkobzott családi vagyonból később visszakaptunk egy kúriaszerűséget, amit ma inkább egy barokk parasztháznak nevezhetnénk. Ott született nagyanyám 1876-ban. Onnan telenként, farkasok által kergetve, szánkóztak be Vácra. A házban most a penci falumúzeum működik. A falu temetőjében pedig őseim gótbetűvel rótt sírkövei porladoznak.

A száztizenhatodik évfordulót élő emlékként őrzöm szívemben. Ekkor volt az első márciustizenötödikém. Pozsonyban, a reformországgyűlések színhelyén. A Kárpát-medence, vagy talán a világ legszebb Petőfi szobránál. A költő fehér márványalakja a lényegről beszél: forradalmat csak tiszta emberek kelthetnek. Mert forradalmat nem lehet csinálni, sem művelni, sem létrehozni, sem kirobbantani. A forradalom – akárcsak a tiszta fejjel ébredő ember – felkel, és mintha az ablakon besütő reggeli napba nézne, bejelenti: tudom, mit kell tennem.

Nos, 1848-ban nem volt mindenki ebben az áldott állapotban, de úgy általában megszentelt állapotban voltak az elődeink. Szinte hihetetlen, hogy egy-két hét alatt levetkőztek évszázados dogmákat. Feladtak kiváltságokat és elfogadtak új, az államot, az országot és a társadalmat modernizáló elképzeléseket. Akkori elődeink között voltak olyanok is, akik a százhatvan évvel későbbi utódaiknál is többet tudtak, mert ismerték a megoldást és a megbékélés kulcsát.
Az első márciustizenötödikém nagy varázsa a készülődésben rejlett és abban, hogy vasárnapra esett a napja. Előtte, pénteken este megegyeztünk, hogy vasárnap délelőtt tizenegykor találkozunk a szobornál. Mintha csupán annyiról esett volna szó: visszlát a templomnál. Amikor az esti záráskor elmenőben voltunk a pinceklubból, az egyik idősebb kolléga a bölcsészkarról a fülembe súgta: a liget túloldaláról gyere, onnan biztosabb. Miért? – kérdeztem. A magyar professzorok a hídon utunkat állhatják. A magyarok? – kérdeztem ismét, de csodálkozva. Igen, félnek és féltenek. Két éve is ezt tették. Mi tavaly ki sem mentünk, csak a műegyetemisták merészkedtek oda, egyenként. Ők a rendőröktől tartottak. De engem még nem ismernek – válaszoltam. Ne hidd, téged már mindenki ismer, az is, aki nem kellene, hogy ismerjen.

Szombat délután beborult az ég. Egész éjjel havazott, még másnap délelőtt is. A liget útjait feláztatta a kiadós csapadék, Cuppogó léptekkel közelítettük meg a szobrot. Talán húszan jöttünk össze. Az egyik „márciusi ifjunk” felállt a szobor talapzatára, elszavalta Petőfinek A magyar nép c. versét majd a Talpra magyart. A szavalat után egy ideig még ácsorogtunk a szobor körül, hóvirágcsokrokat tűztünk a szobor hajlataiba, aztán hazamentünk. Látható rendőr egy szál sem volt arrafelé, hacsak nem az volt, civilben, aki szavalt.

Hazafelé menet nem mentünk el kiszabadítani Táncsicsot, pedig sok táncsicsunk raboskodott saját félelmének a börtönében, nem töröltük el a cenzúrát még magunkban sem, és nem olvastuk fel tizenkét pontunkat – talán azért sem, mert egy pontba kellett volna sűríteni minden mondanivalónkat, és nem tudtunk volna egyezségre jutni abban, mi legyen az az egy mondat. Ha közös megegyezéssel megtaláltuk volna, talán börtön járt volna érte, sőt talán most a százhatvanadik évfordulón is bármelyik elszakított területen börtön járna azért az egy pontba sűrített igazságért, ha mindannyian elfogadnánk.

Ezen az első márciustizenötödikémen csak az időjárás hasonlított a száztizenhat évvel azelőttire. Csalódott voltam. Nem értettem, miért voltunk olyan kevesen. Ki tartott vissza bennünket? A magyar tanárok féltő félelme vagy a bennünk búvó félelem? Irigyeltem a 116 évvel korábbi pesti vásárosokat, akik saját fülükkel hallhatták Petőfi szavait.

Azóta is azon töröm a fejem, mi lehetne az az egy pontba sűríthető igazság, amit március 15.-én megfogalmazhatnánk a Vág partján az Ipoly völgyében a Hernád mentén, a Tiszaháton, a Szent Anna tó krátermedencéjében vagy akár a palicsi tónál, de talán Kelenföldön is? Kezdetben egy sokszorosan bővített mondat kígyózott ki belőlem, ami idővel, a bensőmben lefolytatott viták nyomán egyre rövidült, végül egy háromszavas felszólító mondattá zsugorodott:

Adjátok vissza a hazánkat!

Ennyi és nem több. De ez csak az én mondatom, az én egyetlenegy pontba sűrített tizenkét pontom volt. Nem elégséges unióba lépni Erdéllyel, nem kielégítő a közös teherviselés, és nincs felelős magyar minisztérium e nélkül. A haza kell.
Ha Petőfi élne, lehet, hogy neki sem jutott volna más az eszébe, csakúgy, mint akkor, március 14-én a Talpra magyar!
Akármennyire is hihetetlenül hangzik, nyelvünkben nincs definiciója a hazának, legfeljebb ha van is némi szótári nyoma, az olyan szűkszavú, mint a szekrény és az asztal rövidre szabott műszaki leírása. Ezzel szemben a hazaárulást egészen pontosan meg tudjuk határozni. Talán azért van ez így, mert akkor, amikor a hazát még a lelkünkben és a szívünkben hordoztuk, nem kellett olyan értelmet és érzéseket korlátozó szavakkal leírni a jelentését, mint most, amikor már nem érezzük, mit jelent. Amikor könnyekkel a szemünkben a mostani himnuszunk helyett azt énekeltük:…Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezz el szegény magyarokról…, akkor még mindenki tudta, mi a haza.

Talán Petőfi volt az első, aki egyszerre közelített tárgyilagosan és érzelmekkel telve a hazához és a nemzethez.
Nem vádolhatjuk őt a mai neoliberális értékrend szerint sem, amikor azt írta 1848. júniusában: „E földön legyen úr a tót vagy a német?” Ez neki, a mindent elképzelni tudó költőnek is sok volt, mert gyorsan visszavágta „Magyar vér szerezte ezt a dicső hazát.” De ki a magyar vér Petőfi szerint? A nép. 1848 márciusában ezért így teszi fel a kérdést a nemzet egy részének, a nemességnek: „S ti, kik valljátok olyan gőgösen:/Mienk a haza és mienk a jog!/Hazátokkal mit tennétek vajon,/Ha az ellenség ütne rajtatok?... A kérdés lényegbevágó. Ki akar, vagy ki tud áldozatot hozni a hazáért? Petőfi a modern nemzettudat és a hagyományosság között húzta meg a határt, de egyben az összekötő vonalakat is. A nemzetet a néppel azonosította, a hazát pedig az ősiségből eredeztette, de nem elvakultan. Hiszen ő mondta ki elsőként még 1846 nyarán: Haza csak ott van, hol jog is van.

A kulcskérdés: amennyiben a haza a történelmiségben és a szülőföldben gyökerezik, akkor lehet-e haza az a szülőföld, ahol az ott honosak egy része az őket megillető alapjogoktól megfosztottan él? A jog – Petőfi szerint – a hazává minősítés harmadik, elengedhetetlen feltétele.

Erről szólt az egész reformkor: hogyan lehet a jogokból való kizártságot a jog kizárólagosságává átalakítani, hogy a haza nem csak elvonatkoztatottan, imába foglalhatóan legyen haza, hanem valóságosan is legyen az, legyen mindenkié. A haza a nép alkotta nemzet hazájává válhasson, és az ősiségen túl a jelenvalóság is a hazáról szóljon. Óriási feladat volt ez és a nagy kérdés az volt: végrehajtható-e polgárháború nélkül?

Végrehajtható lett, az eszme forradalma által. Egy csepp vér nem hullott és győzött a forradalom. Ha valamire büszkék lehetünk, akkor erre méltán büszkélkedhetünk. Jogászok, írók, költők, polgári sorsú kis- és középnemesek józan eszével át lehetett alakítani Werbőczy nemesi jogállamát a népből fakadó nemzet jogállamává. Az első vér akkor ontatott ki, amikor a nemzet szabadságát, függetlenségét kellett megvédeni a magyar Szent Koronát viselő, de idegen uralkodóval szemben.
Ne gondoljuk azonban, hogy ne lettek volna belső torzsalkodásaink. Széchenyi a gazdaság épülését tartotta elsődlegesnek – ehhez nyugalom kellett. Kossuth számára a nemzet szabadsága volt a legfontosabb – ami forradalom nélkül nem ment. A szabadságharcban pedig Görgey a mérnöki ésszel kiszámított hadászatot és harcászatot elsőbbrendűnek tartotta a politikai szempontoknál: azaz ostromoljuk Budát vagy Bécset? – mindkettő vérontással jár, de melyik kevesebbel és mi valósítható meg gyorsabban és célszerűbben?

Akkor vitatkoztak emiatt, és ez érthető. Döntéseket kellett hozni és két szempont szerint nem lehetett dönteni. Némi időtávlatból nézve azonban a három megközelítés már nem látszik ellentétesnek, inkább egymást kiegészítőnek, csak egy időben mindháromnak a feltételét nem lehetett megteremteni. Egy azonban biztos: az akkori ellentétek semmiben sem hasonlítanak a magyar nemzet mostani megosztottságára.

Sem a reformkorban, sem a forradalom idején nem létezett nemzetsemlegesség. A császárpárti sem volt nemzetáruló, csak a muszkavezető volt az. Mikor kezdődött az átalakulásunk, meghasonlásunk? A türelmetlenségünk bekövetkeztekor: a Bach korszakban és a kiegyezés idején. A türelmetlenség abból adódott, hogy már nem viseltük el az elnyomatást és a kiszorítottságot. A legtürelmetlenebbek pedig azok voltak, akik belénk olvadtak. Néhányunkat felvitték a hegyre és megmutatták nekik mi minden lehetne az övéké. A következménye lett a kiegyezés, amit nemzetstratégiai sikerként könyvelünk el a mai napig. Ami az is volt, csak hát elfordultunk a reformkor és 48 eszméjétől. Ekkor alapoztuk meg Trianont is. A belállapotunk a kiegyezés után oda fajult, hogy Deák, a Haza Bölcse válasz nélkül hagyta Kossuth neki írt leveleit. Sőt ettől még messzebb mentünk. 1879-ben az Országgyűlés elfogadta az állampolgárságról szóló törvényt és tíz év múlva megszűnt Kossuth Lajos minden jogi köteléke a hazájával. Kitagadott lett, mint II. Rákóczi Ferenc, vagy mint jóval később Wass Albert, és mint 2004. december 5-én az összes elszakított magyar.

Adjátok vissza a hazánkat!

Azt hiszem, nem lehet ettől rövidebben megfogalmazni a lényeget. Nem szülőföld, nem ország, nem állam hiányban szenvedünk, hanem nemzet- és haza hiányban. Hazája csak a nemzetnek van. A hazanélküliség pedig a gyengülő nemzetet sújtja.

Ha megerősödünk ismét lesz hazánk? Akkor visszaszerezhetjük a hazát.


2008. március 15.
forrás: felvidek.maHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona