Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációKOMÁROM,
2OO3. május 1O


2008.2.22
Tisztelt Nagygyülés.

Azért jöttünk össze, mert szembe kell néznünk olyan dolgokkal, amelyek itt maradtak számunkra a múltból. El kell döntenünk, hogy hogyan birkózunk meg azzal a sötét örökséggel, amit örököltünk, mert szembe kell néznünk az igazsággal és mert csak egy utunk lehet: Annak fölismerése, hogy ami nem győzött le minket, az tegyen bennünket erősebbé.

Magunk mögött hagytunk egy olyan évszázadot, amelyre a jövő korosztályok ámulattal, érttetlenül és elborzadva tekintenek majd: Az első világháborút lezáró, határokat gyártó megszálottságra, az azokon túllépő külső hatalmakra és az ezen hatalmak mindenható és tarthatatlan gondolatrendszereire. A mindent megsemmisitő háborúkra, megsemmisített, agyongyalázott, letaposott kultúránkra. Európa önmegsemmisítő évszázadára, amelynek "eredményeit" még ma is vannak, akik nemzeti gyűlölet szításával, és a 19. században használt anarchista jelszavak felelevenítésével próbálják igazolni.

Ez az új század azonban remélhetőleg már a minőségi ember etikailag magasabbrendű százada lesz. Legalábbis az kellene, hogy legyen és a harc ma arról szól, hogy ezt a csatát a múlt sötét erői és a jövő között ki nyeri meg. Vajjon mi élünk-e megalázottan, letiport állapotunkban tovább, vagy a korábbi korok kártékony haszonélvezői élhetnek tovább zavartalanul az általuk elképzelt, alacsonyabb szintü Európában. Mert Európát nem a vámuniók, a különböző szerződések, vagy a gazdasági találmányok menthetik meg attól, hogy a Világ más részei mögött lemaradva szerepelgessen továbbra is, hanem csakis az, ha olyan szellemi egységet, etikai magasabbrendüséget mutat fel, amivel az elmúlt század igencsak vitatható eredményeit határozottan és végleg maga mögött hagyja.

A múlt évszázad elején mi magyarok nem vettük észre, hogy a politikai nacionalizmus, amelynek társa a materializmus, racionalizmus, az erősebb fennmaradásáról szónokoló szociális és kapitalista darwinizmus volt, annyira elhatalmasodott az öreg, és a méltányosság elvére alapuló Európában, hogy annak egyes vezetői szükös érdekeik sikere érdekében már arra is hajlandóak voltak, hogy bárkivel szövetkezzenek, tekintet nélkül a régi Európa civilizációjára, amelyet teljesen aláástak és megrontottak.Mi magyarok, 1918 november 4.-én, fegyverszünetet írtunk alá a szövetségesekkel, amelynek értelmében az ellenségeskedés a földön, a vízen és a levegőben megszünt köztünk. A szerződésben szó sincs határmódosításokról, szó sincs lakosságcserékről, vagyonelkobzásokról, magyarok kiutasitásáról ősi lakhelyükről, házaik lefoglalásáról, kirablásáról, kollektív bünösnek nevezéséről. Ki gondolta volna, hogy a folytatás alig pár évtized múltán az őshonos, gyanútlan magyarok tömegsírokba lövöldözése, amiről a mai napig mélyen hallgat mindenki. Pedig egyszer ezeket a sírokat fel fogjuk nyitni. Mert ezeket a sírokat fel kell nyitni.

Mi magyarok akkor, 1918 november 4,-én a nyugati kultúr-elvárásoknak megfelelően írtuk alá a szerződést a kultúrnemzeteknek mondott nyugati szövetségesekkel és még abba is beleegyeztünk, hogy ha kell, úgy legyen népszavazás arról, hogy ki hová akar tartozni. Akkor még joggal bíztunk abban, hogy a velünk élő és a mi magyar világunkat választó, más anyanyelvü emberek, népek mellettünk szavaznak majd és a közös haza értékeit fogják védeni ők is. Csakhogy a múlt század már más volt, mint a méltányosság jegyében eltelt korábbi századok. Ma már látjuk ugyanis, hogy az első nagy háború idején szenilis, és olyan emberek lehettek döntő hatással az eseményekre, akik alkotó elképzeléseket képtelenek voltak felvonultatni. Európa már 1916-ban befejezhette volna a háborút, megmentve vezető szerepét a Világban. A pénzben való gondolkozás és a szellemi rugalmatlanság azonban győzött. És ezért a velünk aláírt szerződés egyetlen betüjét sem tartották be velünk szemben a nyugati civilizált demokráciák. Mert a Világot kevés bölcsességgel kormányozzák.

Ebben a környezetben lépett hát fel Benes és Masaryk. Racionalista - ateista nacionalizmusuk és az egyéni érvényesülésükbe vetett hitük hajtotta őket. Először az északi nagy szláv államot akarták létrehozni, de az a lengyelek ellenállásán megbukott. Abból, ami ebből az eleve halott elképzelésből megmaradt, megalakult az első Csehszlovákia. Vezetésük alatt a csehszlovák földhivatal a magyaroktól már 1919-ben 1 millió 836 ezer katasztrális holdat vett el földreform ürügyén és azt szláv telepeseknek osztotta szét, mintegy kétezer kolóniának. 1924-ben pedig a bankokról szóló törvénnyel 126-ról alig 15-re csökkentették a magyar bankok számát. Ami pedig ebből a magyar pénzügyből megmaradt, azt a benesi törvények törölték el 1945 után.

Az általuk megvalósított szellemiséget népük is átvette és a II.v.h-t követően szörnyü és véres cselekedetekre ragadtatták magukat. Benesről, ma már a cseh történésszakma is elmondja, hogy agya már a II.v.h. elején bomlásnak indult. Első lépése az volt, hogy a szerencsétlen Kárpátalját 1939-ben Londonban a szovjet nagyköveten keresztül fölajánlotta a Szovjetúniónak. Ez a szerencsétlen országrész még ma sem tudott kikeveredni a posztszovjet környezetből és Európa legszerencsétlenebb területének számít. Benes 1943-ban már látta, hogy a nyugatnak esze ágában sincs helyreállitani az egykori Csehszlovákiát, és ezért bomlott aggyal, gyülölettől hajtva egyezséget kötött Sztálinnal a szovjet pedig zsebében Benessel és Csehszlovákiával nem egyezett bele a szövetségesek balkáni partraszállásába. Benes a titkos 1943-as moszkvai egyezménnyel megteremtette a szovjetek közép-európai uralmának alapjait is és ezzel megnyitotta az utat a hidegháború és a kölcsönös nukleáris megsemmisítés korszaka előtt, amit csak Reagan amerikai elnök elszánt politikája változtatott meg a nyolcvanas években. Ma ennek a változásnak vagyunk a tanúi és annak, hogy továbbra is igen kevés bölcsességgel kormányozzák a világot.

Különös, de meg kell említeni, hogy Benes 1943-ban magának akarta megtartani a szlovákok megbüntetésének jogát is, de ebbe a mosolygó szovjetek nem egyeztek bele, illetve magát az egykori Felvidéket, vagy Kelet - Csehszlovákiát szovjet állammá akarták megszervezni. Ez a terv ugyan nem valósult meg, de annál érdekesebb, hogy Hrusovsky úr, aki a Szlov. Nemzeti tanács elnöke, az ez évi január elsején elhangzott köszöntőjében már megemlíti a szovjet gulágokba hurcolt szlovákok ezreit azzal együtt, hogy megemliti a magyarok ellen elkövetett gaztetteket is. Mi magyarok tudjuk, milyen nehéz ébredés lesz a valóság megismerése a szlovákok számára és tudjuk azt is, még nagyon hosszú az út előttük. De az igazság megismerésének szándéka rokonszenves vonás és azt kivánjuk, hogy ezen a rögös úton minél előbb, annál jobb de jó lenne ha végighaladnának, mert az egyenes út a legrövidebb út, bárki is járja azt. Hiszen az 1943-as Benes -Sztálin titkos egyezség lehetővé tette azt, hogy a szovjet partizánegységek megkezdjék a mai Szlovákia területén az ország szovjetizálását, a nem szláv nyelvü lakosok elüldözését, vagy fizikai megsemmisítését. A mai szlovák nacionalizmusnak pedig ez a szovjetizálás a valódi arca. Amikor Benes örökségét akarjuk megszüntetni, mondjuk hát el hangosan mindenhol, keleten és nyugaton egyaránt, hogy a szovjet hatalom uralmának következményeinek felszámolásán dolgozunk.

Idézzük tehát ennek a szovjetizált neonacionalista szlovák társaságnak Andrej Hlinkát, akit a szlovák nacionalizmus atyjának tartanak, éspedig pontosan azt, amit még Párizsban hirdetett: "Azért jöttem, hogy tiltakozzam Benes és Kramár csalárdsága ellen", mondja Párizsban 1919 elején Stephen Bonsal ezredesnek, aki Wilson elnök legközvetlenebb embere, bizalmasa és szárnysegédje volt.

Stefanikról ezt mondja Bonsalnak Hlinka: "a repülőgép, amely Olaszországból hozta őt haza, sikeresen földet ért, de mihelyst a tábornok kilépett belőle, a Benes által ördögi módon felbérelt cseh katonák agyonlőtték őt...Az igazságot tudja a tábornok fivére is de őt most fogva tartják falujában és ha szólni merészelne, azonnal kivégző alakulat elé állitanák"... "A csehek levettek minket a lábunkról. Azt mondották: az egyesülésben van az erő...De három hónap múlva, sőt mondhatni három hét múlva fellebbent a fátyol. E rövid idő alatt többet szenvedtünk az erőszakos csehektől, mint a magyaroktól ezer esztendő alatt. Most tudjuk már: Extra Hungariam non est vita. Vagyis: Magyarországon kívül nincs élet, ha élet, nem élet" mondja Hlinka az ameriaki elnök ezredesének. Csoda, ha ezek után nem akartak a nyugatiak népszavazást 1919-ben? És még néhány szó Hlinkától, amit a szovjet- benesi emlőkön nevelkedett szlovák újsovinizmus mozgatóinak, a volt szovjet és csehszlovák titkosszolgálat embereinek különösképpen a figyelmébe ajánlok, de azoknak is, aki elvesztették a talajt a lábuk alól: "De az Önök uniója a magyarokkal vétkezne az etnikai szolidaritás elve ellen" veti fel Wilson elnök ezredese Hlinkának. "tudom, tudom", szakított meg Hlinka, írja emlékirataiban az ezredes. "Ez a mostanában felkapott irányzat ellen való lenne. Mi nem tudunk keveredni a magyarokkal és nem is kívánunk, de gazdaságilag és mindenekfelett vallási téren jobban, sokkal jobban haladtunk velük, mint a vallástalan, szabadgondolkodó csehekkel...Mi együtt éltünk a magyarokkal..és a tradicionális köteléket országaink fekvése is erősiti. Minden szlovák folyó a a magyar Alföld felé folyik és minden utunk a magyarok nagy városa, Budapest felé vezet...Benes egy becsvágyó csibész, aki még a lengyel Teschent is el akarja nyelni" mondja sok egyéb érdekes szempontot említve Hlinka. Igen, ne féljünk, mutassuk fel ezt a tükröt annak, aki a tükröt szidja, mert az arca görbe. Lássa mindenki, hogy a Benes által a magyarok ellen elkövetett gonoszságok rendezését éppen ez a szovjetizált nacionalizmus akadályozza itt Szlovákiában.

Európa talán akkor indult meg igazán a háború utáni együttmüködés irányába, amikor a II. V.H-t követően minden ország, győző és legyőzötté egyaránt, romokban hevert. Az 1957-ben aláirt Római Szerződés megalapitja az Európai

Közös Piacot és ebben jelenik meg egy nemzetek feletti Magasabb Illetékesség a végrehajtó hatalmat illetően. Ezt a nemzetekfölötti jelleget az alapitó államoknak tekintetbe kell venniök és nem korlátozhatják azt abban, hogy kötelezettségeit teljesitse.

A felvidéki magyarságot súlyos károk érték a Benes korszak és az azt támogató szovjet lépések következtében. Vorosilov marsall, Magyaroszág mindenható szovjet katonai kormányzója 1946-ban pisztolyt fogott Gyöngyösi magyar külügyminiszterre és kényszerítette, hogy a lakosságcsere egyezményt irja alá. Ez a jelenet az alapja ennek a "nemzetközi szerződésnek" A kitelepített magyarok kollektív bünösökként, megfélemlítve éltek évtizedeken át a szovjetek által vasszigorral ellenőrzött Magyarországon. Oket, vagy utódaikat haza kell hoznunk és rehabilitálnunk kell. És rendezni kell ezernyi kérdést, beleértve az amnesztia törvényt és a magyar földeket, vagyonokat, bankokat, pénzbetéteket intézményeket lefoglaló törvények kérdését is. A Magyarok Világszövetsége Felvidéki Országos Tanácsa, számos átgondolt, nemzetközi akciót indított meg ennek érdekében. Leveleinket komolyan veszik és az Európa Unió a maga nehézkes szervezetével egyetemben is komolyan veszi beadványainkat. Pat Cox az Európa Parlament elnöke pl. április 1O-i levelében számomra közli, hogy az Európa Parlament szoros figyelemmel kiséri a Benes dekrétumok kérdését és hozzá akar járulni ahhoz, hogy megnyugtató és megfelelő megoldás szülessen a teremtett nehézségek megoldását illetően. Majd hozzáfűzi, hogy komolyan figyelni fogják azt, hogy a csatlakozó államokban a vállalt kötelezettségeket teljesítsék. Romano Prodi, aki az Európa Bizottság elnöke, volt olasz miniszterelnök, 2OO3 március 24-i levelében elmondja nekünk, hogy az Európa Bizottság méltányolja a jelenlegi és a jövőben tagországokká váló országok azon erőfeszítéseit, hogy a múltban elkövetett sérelmekkel foglakozzanak, és bátorítja őket ezen erőfeszítéseikben. Az Európai Bizottság szerint a Benes törvényeket immár nem lehet alkalmazni. Ez pedig felveti azt a kérdést, hogy a jogtalanul elvett vagyonokat vissza kell adni a tulajdonosoknak.

Mi magyarok, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy olyan alkotmány van érvényben Szlovákiában, amely a nemzetállam jegyében íródott. Szlovákiát annak a Nagymorva államnak az utódállamává jelenti ki ez az alkotmány, amelyről többek között 7. Konstantin Porhürogennétos görög császár hatalmas munkájában a Birodalom kormányzásáról a 13, majd a 4O. fejezetben is kijelenti, hogy ez a Morávia, tehát Sphendoplokos országa a magyarok szállásterületeitől délre esik. Mégpedig a Száva folyó déli oldalán lévő Sirmium, mai nevén Sriemska Mitrovica szerb város és a Traianus császár hídja közé eső területre a Dunától délre. Traianus hídja a Duna felett, a Vaskaputól délre, a mai Turnu Severin városa mellett épült.

Szventopolk országába nevezte ki a pápa Metód püspököt és Wiching segédpüspökét is, mégpedig Szent Andronicus római püspök székébe, az említett Száva melletti Sirmium városába. Metód sosem járt a felvidéki Nyitrán, nemhogy Komáromban. (taps a nézőtéren). A szovjet tudományon nevelkedett kommunista sovinizmus azonban nem sokat törődik a történelemmel, mert azt úgy csürte-csavarta, ahogy az neki tetszett, hiszen ehhez szokott hozzá, és még ma is azt hiszik, hogy minden csak pillanatnyi megállapodás kérdése. Nekünk magyaroknak és elődeinknek azonban, akik sokezer éve élünk ezen a vidéken egy ilyen alkotmányba foglalt hazugsághalmaz miatt kell tűrnünk egy Európában párját ritkító nyelvtörvényt, ami gyakorlatilag a magyar nyelv használatának tiltássorozata és a hamisított statisztikákra alapozva hivatott a magyar nemzeti kisebbség jogait csorbítani. Igazi benesi, moszkovita módszerek ezek.

És ezért kell felvetni a magyar nemzeti kisebbség képviseletének ügyét. Európa elvárta a magyarságot képviselő pártkoaliciótól, hogy kormányba lépve segitsen az Európa számára kellemetlen szovjet típusú, nacionalista pártok kormányzatának leváltásában. Ezt megtettük. De a szolgálatért valami jár. Európa segítségét várjuk, hogy az alkotmányban szereplő, említett valótlanságok eltünjenek, vele együtt pedig a benszülött magyarság nyelvi és társadalmi életét csorbító törvények, eljárások is. És mindenekelött azt követeljük, hogy a magyarság etnikai és biológiai létét támadó benesi korszak minden következménye legyen felszámolva. Ehhez azonban politikai képviseletre van szükség Az Európai szervezetek elött, vagy pl. a nemzetközi bíróságok előtt, amelyeknek feladata az, hogy a nemzetek közötti vitákat békés formában rendezze.

Olyan képzett, magas etikai mércét megütő magyar, és esetleg más nemzetiségű emberekre van szükség, akik hajlandók az igazság útját járni, és akik képesek szembenézni ezekkel az elöttünk álló kihivásokkal.

Remélem, hogy Önök is így gondolják és ezért vannak itt ma velünk. És ha ez így van, akkor a felvidéki magyarság szenvedése nem volt hiába való, képes lesz újra erősebbé válni és emelt fővel tekinteni a jövőbe.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Geönczeöl Gyula az MVSZ SZOT elnökeHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona