SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


TEMETKEZÉSI SZERTARTÁS

A kegyeleti szertartás megtervezése.

Tisztelt Gyászoló!

Engedje meg, hogy részvétemet fejezzem ki a szomorú apropó miatt. Ön a társadalmi búcsúztatás és a felekezeti búcsúztató kettő klasszikus műfaj között amolyan "kompromisszumos félúton" engem is felkérhet a temetési szertartás levezetésére. Szabó Tamás, hagyományőrző druida lelkész vagyok, illetve a keresztény elvárásokhoz illeszkedőbb kifejezéssel fogalmazva "Szent Patrik hagyományőrző lelkész". A lelkészi közreműködésemhez nem tartozik önálló vallás vagy felekezet. Ez az ún. Tudás-alapú (-és nem Hit-alapú-) lelkészi műfaj a nem-hívő emberek iránt tanúsított hívő alap-beállítottságról szól, a szokásos lelkészi ismeretekkel sokoldalúan "felfegyverkezve". Benne tehát a ma közismert hívő viszony szó szerint megfordul. Ld. a részleteket a jelen honlapomon.a többi menügomb alatt- Olyan elhunytak, illetve azok gyászolói számára ajánlatos engem választani a búcsúszertartásra, akik vallásos érzelmek iránt is nyitottak, de nem tartoznak semmilyen egyházi közösséghez; - illetve ha mégis, akkor annak nem aktív tagjai.
Alapvetően a három ún. Ábrahámita (-másképp mondva óegyiptomi gyökerű-) világvallásra, azaz a Judaizmusra, a Kereszténységre és az Iszlámra szakosodott önképző vallás-történészként több egyháznak is végeztem érdemi jószolgálati tevékenységet; - amikor egynémely vonatkozásban holtpontra jutottak, és éppen külső nézőpontból való közreműködésre voltak utalva. Ezek a szervezetek ezért elismerik, és támogatják az önálló és független lelkészi működésemet. A "druida lelkész" fogalomhoz nem tartozik egyházi asszociáció az emberek közt, mert ez a nagyon önálló "mesterség" egy felekezetek előtti világból való. Ezt egyrészt helyeslem, másrészt deklaráltan használom is: azaz építkezem rá az engem érintő kommunikációs kihívások során.
A három ábrahámi gyökerű világvallásról, és a druidaságról (-ami nem "druidizmus"*-), tehát mind a négy lelkiismereti "kategóriáról" célszerű tudni, hogy bennük az a közös, hogy mindegyikük feltámadás-központú: azaz nem reinkarnáció-központú, mint a keleti, úgynevezett védikus vallások.
*Megj.: Az angolban sem "druidism", hanem "druidry". A kereszténységhez közel álló druidaság az Iszlámban a szúfizmussal, illetve az izraelita vonatkozásokban a "Hászid" mozgalommal és a néhai Menachem Schnerson féle rabbinikus irányzattal rokon, de tőlük természetesen független, ősi nagyon önálló, és markánsan európai kategória. Ezen felül megemlítendő még, hogy a magyar táltosokkal is rokon lelkiismereti közéleti jelenségről van benne szó.
Számos egyéb lelkészi szolgáltatáson túl természetesen vállalom temetési szertartások levezetését is. Alapvetően bárkinek a temetésén vállalok közreműködést felkérésre, akár pl. az ún. "társadalmi búcsúztató" klasszikus műfajában is; - de a tisztán vallásos áhítatban is egyaránt. Ez utóbbira azoknak a hozzátartozóknak lehet szükségük, akiknek a felekezeti temetését a közösség lelkipásztora öngyilkosság, vagy a szabályzatukkal való egyéb súlyos ütközési apropó okán esetleg elhárítja; - vagy éppen csak a sok temetés, illetve egyéb halaszthatatlan elfoglaltság miatti alkalmi túlterheltség miatt nem jutna rá ideje.
A temetéseken való "szakosodott" közreműködésnek általánosságban három apropója van. Ezek közül akár csak az egyikben, akár csak a másikban vagy csak a harmadikban, illetve közülük kettőben, vagy mind a háromban vállalok búcsú-szertartást, valamint szakavatott közreműködést:
Az egyik az elhunyt személy életútjának fontosabb állomásairól és szakaszairól való megemlékezés, annak méltatása. Ha az illetőnek volt munkahelyi vagy baráti kollektívája, akkor ezt a "kötelező" fejezetet azok közül is el szokták vállalni.
A másik pedig az elhunyt lelki üdvéért való imaszertartás abban a műfajban, amit a gyász-szertartást megrendelő közeli hozzátartozó az egybegyűltek számára fontosnak vagy megengedhetőnek gondol.
A harmadik jellemzően ismétlődő lelkészi szakmai kihívás pedig a vigasztalásról szól. A gyászolók szakszerű vigasztalásának lelkiismereti kihívásait sem hárítom el, amennyiben egy helyzet ezt követeli meg. Ha a hirtelen halál és az így félbeszakadt tevékenységi illetve kommunikációs ciklusok bonyolult összefüggései külön lelkiismereti utógondozást tesznek indokolttá, akkor csak ennek az egy apropónak az okán, pl. egy vagy két alkalomra szóló megemlékező gyülekezet levezetését is szakszerűen elvégzem a temetés utáni napokban vagy hetekben.
Az egyénre szabott temetési szertartás megtervezésében törekszem hangsúlyt fektetni arra, hogy az elhunyt személy felmenőinek klasszikus temetkezési és búcsúszertartási kultúrájából minél több elemet szerepeltethessek a temetésen, ezzel is kihangsúlyozván a velük való lelkiismereti jogfolytonosságot.
Fontos szakmai szempontként kívánok megemlékezni arról a ritka esedékességről is, hogy amennyiben egy speciális helyzet azt követelné meg, hogy egy bármilyen más lelkésszel együtt tartsunk búcsú-szertartást, akkor a részemről ennek sem lehet akadálya.
Ugyan minimális arányban, de még ma is előfordulhat az a hiba, hogy egyes lelkészek a temetési szertartást a saját egyházuk diszkrét propagandájára is felhasználják; - vagy esetleg a vallásos életmódra való inspirálás és ennek számonkérése közötti képlékeny határokat is érintik a búcsúztató beszédjükben. Márpedig ez a tisztán lelkészi szakmai hibaforrás egy temetéssel egybekötve joggal kelthet enyhén disszonáns hatást a gyászolók egy részében. Én ezzel szemben a következő mércét támasztom magam elé, amely a maximális alázat jegyében van tekintettel arra,
- hogy az elhunyt személy úgynevezett "életfilmje" a temetéssel,
- és a temetés előtti illetve utáni búcsú minden részletével még kiegészül, így lesz teljes,
- és majd azt viszi magával tovább azokba a szférákba, ahová a lelke bebocsátást nyer;
- illetve ha több szféra közül is választhat, akkor oda, amelyiket ő választja.
- Ezen felül ezeknek a választási lehetőségeknek az elhunyt szellem számára való előnyös befolyásolása végső soron ima kérdése.
- Az ábrahámita, másképp az óegyiptomi gyökerű, valamint a védikus vallások éppen ezen a markáns logikai ponton válnak ketté a FELTÁMADÁS illetve a REINKARNÁCIÓ iránti várakozások preferenciái szerint; - míg a földi általános életvezetési és életmű-értékrendi kérdésekben nagy-fokú rokonságban állnak egymással. Az én elemzéseim illetve felfogásom szerint mind a reinkarnáció, mind pedig a visszatérés, illetve feltámadás "technikailag", illetve "organikusan" egyaránt lehetségesek; - csak a keleti és nyugati vallások helyezik máshová a hangsúlyt ebben a kardinális vonatkozásban illetve logikai elágazás után. Az evilági nézőpontból ez a két ellenkező preferencia-elv nem képezheti nézeteltérések forrását, mert ennek az érdemi tétje kizárólag túlvilági, és ott is egyénekre szabott felosztású.
- A Bibliából tudom bizonyítani, hogy Illés és Jézus, mint koruknak Melkizédek rendje szerint való főpapjai, mindketten egyaránt azt tanították a tanítványaiknak, hogy csak az után végezzék el a fiatalabb emberek temetési szertartását, miután AZ Ő TEVÉKENYSÉGÜKHÖZ HASONLÓAN MÁR MEGPRÓBÁLTÁK FELTÁMASZTANI, "MEGELEVENÍTENI" A "HALOTTAT", de a kísérlet nem járt sikerrel. Ez a fontos szempont azóta is kiélezetten kényes maradt, illetve az ide vonatkozó szokásjog és közmegegyezés tátongó hiányosságára figyelmeztet világszerte. Ezzel nem kívánom megkérdőjelezni a halál beálltának megállapítására vonatkozó orvosi szakmai privilégiumokat; - mindenesetre az én felfogásomban ez a klasszikus szakmai kompetencia igazság szerint LELKÉSZI KIEGÉSZÍTÉSEKRE szorulna. A Tudás-alapú lelkészi hivatás nem engedheti homályba veszni ezt a kötelező szakmai epizódot; - ám ennek a több kulcsot is igénylő lehetőségnek a legelső kulcsa mindig a hozzátartozók privilégiumát képezte és fogja képezni. Az ezen fázis után következő kulcsoknak is az emberek szolgálatában van a rendes helyük a próféciák szerint.

A honlapomon öngyilkosságról való lebeszélést is hirdetek. Amennyiben valaki számára már későn ér el a hírem, annak az elhunytnak a temetési szertartását semmiképpen nem utasítom vissza, mint némely egyházak lelkészei teszik az egyházi szabályzatuknak engedelmeskedvén. Ugyanis noha természetesen nem volna szabad öngyilkosnak lenni, ám ha ez mégis megtörtént, éppen akkor van különösen nagy szükség a lelkészi közreműködésre.
A szertartás alatt nem viselek speciális egyenruhát, csak fekete nyakkendőt és fehér inget. Ugyanis a bármilyen más ruha az érintett személy (-adott esetben az elhunyt és hozzátartozói-) valamely szervezethez való tartozásának gondolatát ébreszthetné a gyászolókban; - méghozzá egyszerre joggal és feleslegesen. Az általam kínált közreműködés minden külsősége és tartalmi megnyilvánulása éppen az elhunyt személy és az ő hozzátartozóinak érett lelkiismereti függetlenségét előlegezi meg, illetve támogatja. Tehát bármilyen speciális druida-ruhában való temetés csak egy másik druida lelkésznek járna ezen felfogás értelmében.
Az alábbi mobil-számok valamelyikén teremthet velem kapcsolatot a további egyeztetés céljából:

20 / 230 – 3200
30 / 440 – 0550
70 / 70 - 30 - 911

Gyors üzeneta honlap tulajdonosának. Az alábbi ablakban a saját e-mail címet szíveskedjen feltüntetni.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés