SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


DRUIDA - KÉPZÉS

Posztgraduális képzés és továbbképzés.

A 10 hónapos, 1892 tanórás tantervvel rendelkező "DRUIDA LELKÉSZ" posztgraduális kurzus okmányainak és mellékleteinek ismertetése.

Sorszám: 0000001 / -I.-

O K L E V É LA jelen okmánnyal igazoljuk, hogy ...............................................................
/-Aki született 19.........................................................-n-/
/-Anyja neve:...................................................-/
20........................... és 20... ......................... között részt vett a

Tudás-alapú papi hagyományok a keresztény egyházakban,


illetve a pre- és poszt-keresztény földrajzi térségekben


c. 10 hónapos intenzív posztgraduális tanfolyamunkon, a Kozmosz Univerzális Szeretet Egyház szervezésében; - részben nappali képzésben, részben levelező rendszerben, illetve irányított önképzés formájában.

Nevezettet a tanfolyamot lezáró sikeres beszámolók, valamint dokumentált fogadalmak okán a mellékletben szereplő ekvivalencia-ajánlások, feltételek és megkötések jegyében

K é p e s í t e t t
D R U I D A
l e l k é s z n e knyilvánítjuk.

Budapest 20... ............... ....-n.

Aláírások:

Egyházalapító


A Papi Rendek Oktatói Tanácsának elnöke, és az Egyház oktatásügyi alelnöke


Az Egyház Druida Papi Rendjének oktató főpapja.


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Eddig volt a két-oldalas diploma bal oldala, és most jön a jobb oldala:
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-A druida lelkészség a bibliai nazireátusi fogadalom (-Ld. Ószövetség/ Mózes IV. Könyve, azaz Számok Könyve 6, 2-21 és -) mint lelkiismereti "intézmény" megfelelője az európai vallásos hagyományokban.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Most jön a három megszámozott melléklet.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-A ................ sorszámú D I P L O M A I-es számú melléklete.

S Z Á N D É K N Y I L A T K O Z A T- Az Egyház nem állítja, hogy új vallást alapított vagy "hozott" volna.
- Az Egyház a saját lelkiismereti preferencia-rendszerében nem csak keresztény szinten, hanem "össz-ábrahámita" szinten ökumenikus. Ez azt jelenti, hogy a Judaizmus, a Kereszténység és az Iszlám, mint a három egyiptomi gyökerű (-másik nevén ábrahámita-) világvallások területén keletkezett belső és felekezet-közi problémákban fejt ki jószolgálati tevékenységet, illetve törekszik gyorsabb hatékony probléma-megoldásra, mint amilyen gyorsan maguk a problémák keletkeznek e három világvallás földrajzi érdekeltségi térségeiben.
- Az Egyház a fenti célkitűzéseinek alárendelten támaszkodik az ún. "védikus" vallások (-hinduizmus, buddhizmus, taoizmus, konfúcionizmus, stb.-) harmóniabeli referenciáira is.
- Az Egyház szolgáltatói és oktatói tevékenysége csak annyiban különbözik más egyházakétól, hogy mindig olyan probléma-felszámoló tevékenységre fekteti a hangsúlyt az évszázados hagyományok hűséges követése helyett, amelyek kihívása pillanatnyilag, vagy akkoriban a leginkább vészterhes az egyéni, közösségi, és/vagy a társadalmi nyugalom szempontjából. Így az évszázados vallásos hagyományok előnyeit maximálisan tiszteletben tartva, azok hátrányaival, mint a Hit-alapú papi rendek mindenkori gyenge pontjaival a rugalmasság, a szeretet-buzgóság és felelősségteljesség jegyében, valamint kiegészítő, és nem rivalizáló hozzáállással foglalkozik, illetve ugyanilyen hozzáállást kér és javasol a saját vagy bármely más szervezet vélt vagy átmenetileg valós gyenge pontjai iránt.
- Az Egyházunk támogatja, hogy az emberek más egyházak és papi rendek illetve lelkiismereti szolgáltatói kultúrák hívei legyenek, és ezeknek a tömegeknek a száma semmiképpen ne csökkenjen, lehetőleg ne stagnáljon, sőt, növekedjen. Azonban a lelkészeink a vallásosság előnyeitől tartósan távol maradó tömegek és sodródó emberek híveinek nyilvánítják magukat a tanfolyamon letett fogadalmak egyike által; - tehát a "ki kinek vagy minek a híve" féle asszociációkat ilyenformán mindaddig átmenetileg és látszólag fordítva gyakoroljuk, amíg az ateista vagy nemtörődöm lélek Isten felé nem fordul. Ezt főleg nem prédikációval, hanem hatékony probléma-megoldási javaslatoknak a probléma helyszínéhez közel vitt oktatásával érjük el, tehát a közönség-kapcsolatunkban a prédikáció bár fontos, de mégis csak alárendelt szerepet játszik. Első helyen az oktatás áll.
- Amikor a hallgatóság vallásos lelkiismeret fejlődése a tevékenységünk nyomán már beindult és felgyorsult, onnantól fogva nem versengünk, hogy ezt az új, hívő irányultságot csak és kizárólag felénk, vagy rajtunk keresztül gyakorolhassa. Ugyanis a folyamatos tapasztalataink azt igazolják vissza, hogy ez a módszer áttételesen segít a vallásos közélet felesleges mértékű merevségeinek a fokozatos feloldásában, illetve a korábbi ütköző nézetek kártékony utóhatásainak hatékony felszámolásában, továbbá főleg az ilyen természetű további lehetséges megütközések kiküszöbölésében.
- Az általunk kitapasztalt módszertani előnyöket azon remény jegyében tesszük közkinccsé, hogy annak hatására mindegyik másik papi rend hasonlóképpen kezd eljárni a saját bármilyen előnyeivel és erős pontjaival. Ezt nevezhetjük a begyűjtő ciklus helyett vagy után a kiosztó ciklus beindításának is.
- Az ábrahámita és védikus vallások párhuzamos tanulmányozását, valamint az egyiptomi gyökerű mágia ismeretét (-nem feltétlenül a gyakorlását-) a problémák egyre és egyre hatékonyabb felszámolása ügyének szenteljük, ám közben bármely térség saját lelkiismereti hagyományainak ápolását elkötelezetten támogatjuk. Ennek jegyében az ókori Tudás-alapú papság nyilvánvaló előnyeit a felületes új-pogány mozgalmakkal ellentétben nem a helyi tradicionális Hit-alapú papság leváltásával, nem az ő nyilvánvaló pozitív referenciáik letagadásával és behelyettesítésével, hanem azok illeszkedő és harmonizáló kiegészítéseként értelmezve kívánjuk a mindenkori érdeklődők szolgálatába állítani.
- Az arculatunkban tudatos ismétlődő elemként ambicionáljuk azt a megjelenési részletet, hogy miközben a nem hívő embereknek mi vagyunk a "hívei" a fentebb taglalt kommunikációs és szolgálati modell jegyében, közben kiváló partneri kapcsolatokat ápolunk a történelmi egyházakkal, illetve a látható terjeszkedési lendületben lévő újabb vallásos mozgalmak bármelyikével. Vagy ha ez átmenetileg késedelmet is szenvedne a meg-nemértés miatt, az semmiképpen ne válhasson látványossá úgymond "a mi hiányosságunkként", annak látszataként. A magunk részéről saját használatra röviden ezt hívjuk Szent Patrik féle druidaságnak.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a druidaságról szóló bármiféle tévképzetekkel való konfrontáció esetén ugyan tisztelettel, ámde határozottan és nyomatékosan korrigáljuk minden olyan hátrányos vélekedés illetve attribútum ránk való kivetítését vagy vetülését, amelyekhez semmi közünk sincs. A mi önazonossági attribútumaink és szolgálatkészségünk illetve felkészültségünk olyan lelkiismereti jogfolytonosságot céloz meg, amely a Teremtés kezdetétől értelmezetten nem kényszeríthet ránk visszaemlékezési és megemlékezésbeli szüneteket, mert az a nélkülözhetetlen tapasztalatok leselejtezését jelentené. Az ún. új-pogány mozgalmak leegyszerűsítési szándékai éppen ezen történelmi hiányosságok miatt eredményezhetnek bonyolultsági látszatot a napjainkban. A meglátásaink szerint a jelenkori problémák az emberi emlékezet tároló-kapacitásának gyengeségei, és az emlékezési hajlandóság szelektivitása illetve szétszakadozottsága miatt képesek elterebélyesedni. Ezért a Hermész-Kulcsok oktatását és alkalmazását választottuk a probléma-felszámoló tevékenységünk központi eleméül. Ez természetesen egyáltalán nem azt jelenti, hogy a Szent Írásokról megfeledkeztünk volna. Ám a Hermész-Kulcsok mindegyike nyomon követhető és rekonstruálható a Bibliából.
- A vallásos képzésben és ezáltal gyakran a lelkiismereti fejlődésben is megrekedt európai tömegekben kétségtelen pozitív várakozások jutnak kifejezésre és állandósulnak a druidaság iránt, miközben a világban az európai kényelem és értékek iránti pozitív várakozás szintén letagadhatatlan. Felismertük és fel is vállaljuk azt a fajta konstruktív felelősséget, amely nem másról szól, mint hogy az európai tömegeknek ezzel a nyilvánvaló és megmásíthatatlan pozitív várakozásával jól és rosszul egyaránt lehet élni: erre a makacs tényre jó és rosszhiszeműen egyaránt lehet építkezni. Ennek jegyében javasoljuk a történelmi egyházaknak, hogy az oktatásra kiválasztott tananyagaink iránt próbaképpen előlegezzenek meg valamennyi bizalmat, illetve a saját problémáik függvényében akár azok arányában valamennyi többlet-figyelmet is szenteljenek a tananyagunk iránt. Amit pedig abból a saját javukra tudnak használni, illetve a saját attribútumaik mellé vissza tudnak integrálni, az az egyetemes vallás-történelemben a felvilágosodás jegyében fog a mi szándékainkkal is megegyező vívmányt képviselni az Emberiség egészének javára.


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-A ........................ sorszámú D I P L O M A II-es számú melléklete.

A képzés előzményei:

- A hallgatókat a posztgraduális képzésre való felvételkor csak abból a szempontból vizsgáljuk, hogy elmélyült-e a vallásos lelkiismerete vagy sem. Rendelkezik-e előképzettséggel, felismerhető többlet-tehetséggel és/vagy hivatás-tudattal, avagy sem. Kimondottan megköveteljük, hogy egy bármely történelmi valláshoz való lelkiismereti kötődését erősítse meg előttünk, és ekkor már csak a más vallásokkal szemben esetleg őrzött fenntartásait, mint potenciális konfliktus-forrást vizsgáljuk, illetve kezeljük.
- Ezek után a tanfolyamra való elfogadás annak fel- és beismerésével vált/válik esedékessé, hogy a konfliktus-forrást jelentő nézet-különbségeket a mindnyájunk felmenőinek egy-egy mérsékelten szerencsés, esetleg némiképp korlátolt korosztályának köszönhetjük, amelyekért a múlt, nevezetesen az információk múltbéli fájdalmasan lassú és hiányos áramlása hibáztatható kiemelt helyen, és nem feltétlenül maga az ember. Főleg nem a kortárs ember. E szóban forgó, örökölt hiányosságok napjainkban történő felszámolásához rendelkezésre állnak az információ-áramlás optimális előfeltételei: ám mostanra az ezt célzó morális és emocionális kvalitások visszaerősítése, illetve célirányosan koncentrált tudás-anyag összeválogatása vált szükségessé e kívánatos folyamat szüntelen stimulálásához. A tanfolyam tehát az ilyen módon örökölt torzulások teljes felszámolása iránti elkötelezettségre irányuló fogadalommal indul, amely után a friss hallgató egy új megvilágításban, megerősítve nyeri vissza a saját vallási hovatartozásának eredeti méltóságát.
- A tanfolyam oktatói ugyanezen fogadalom jegyében kezelik a hallgatókat, illetve kezeltetik önmagukat velük. Nem csak a felfogásunkban, hanem a tapasztalataink szerint is ez a nyitó aktus a vallási felvilágosodás kiemelkedő lelkiismereti előfeltétele. A tanfolyamon az átfogó vallási felvilágosodás tudásbeli előfeltételeire összpontosítunk.
- Tudatosítjuk a hallgatókkal, hogy a leadott tananyagot végig úgy kell kezelniük, amely nem fel- vagy leváltja egy bármely másik egyház tanait, hanem azokkal kreatívan illeszkedik, illetve kiegészíti őket. Ennek megítélése csak az érdekelt személyek, mint potenciális partnerek szándékától függ. A hallgató jelezni köteles a tanfolyam alatt, ha a tananyag egy bármely adott részlete nem összeegyeztethető a saját egyháza valamely kulcsfontosságú tételével. Elvben éppen az lenne a tanfolyamból való kizárás oka, ha ezt nem tenné azonnal, minden esetben. Ezt azért kell tennie, hogy az adott kérdés minél szélesebb fokú harmonizációját ott és akkor azonnal elvégezhessük együtt, és csak utána lépjünk tovább, miután ez már megnyugtatóan megtörtént. A III-as számú mellékletben felsorolásra kerülő tantárgyak mindegyike ezt a törekvést és képességet erősítette a hallgatókban; - miközben köszönetünket fejeztük ki, ha egy hallgató a tananyag bármely részlete okán új nézőpontot delegált egy lezárásra nem teljes mértékben érett részletkérdésben.
- A tanfolyam záró fogadalmakkal zárul, amelyek egyrészt a tananyag probléma-felszámoló képességéhez kapcsolódnak, illetve olyan, személyre szóló részleteket is tartalmaznak, amelyekkel a hallgató a saját élete során kiemelten nagy arányban konfrontálódott hátrányos értelemben. Ez utóbbi részletekre vonatkozó statisztikák figyelése, és a megfelelő ellen-kulcsoknak a tanfolyam anyagában való állandó aktualizálása az Egyházunk elismerten erős pontja.
- A tanfolyam legutolsó záró fogadalma már nem közös, hanem ismét egyéni volt, és azon egyház javára szólt, amelyhez tartozónak deklarálta magát a hallgató a tanfolyam elején. Tehát az oktatást lebonyolító Egyház javára csak az az egyetlen fogadalom hangozhat el, hogy a hallgató nem csak elfordulhat tőle, hanem bizonytalan időre el is kell fordulnia, de vele szembe soha többé nem fordulhat. Az Egyház magával a tanfolyammal, és a kifinomult fogadalmi kultúrában elért vívmányainak megosztásával bizonyította, hogy erre a hallgatóknak valójában soha nem is lesz szükségük a jövőben.

A tanfolyamokon bármikor demonstrálható, működő elvekkel, tényekkel és logikai úton kikövetkeztethető mögöttes tényezőkkel foglalkozunk/foglalkoztunk :
- hipotetikus síkon azokban az esetekben, ahol maguk az analitikus logikai egyenletek a Tudás nézőpontjából több lehetséges verziót, mint végeredményt is megengedtek,
- illetve tudományosan megállapító értelemben, ha a kapott logikumok csak egyetlen lehetséges megoldásra szűkültek le.
- Azokon a pontokon, ahol egyelőre nyilvánvalóan csak véleményről lehetett szó, ott a tudományos szintű végső állásfoglalást a jövőre bíztuk, és a vélemények sokszínűségének a konvergens kezelését gyakoroltuk. E folyamat aktuális és a fejlődésben később várható fejezetei számára számos Tudás-mozaik részlettel, és "nyersanyaggal" ismertettük meg a hallgatókat.

Éppen ezért a tanfolyam hallgatói és oktatói egy olyan egymás iránti fogadalommal zárták a kurzust, hogy a jövőben bármikor ismét szabadon egymás felé fordulhatnak, sőt, szabadon el is fordulhatnak egymástól, de egymással szembe soha többé nem fordulhatnak. Nem csak ezt az alapállást kívánjuk felkínálni más közösségek látókörében az egyre nyilvánosabb megmérettetés számára, hanem az ehhez szükséges progresszív, működő Tudás-elemeket is.

A tanfolyam szervezői azzal a filozófiával oktattuk és oktatjuk minden hallgatónkat, amely szerint a tantárgyakhoz nem osztályzatokat rendelünk, hanem annak témájához


probléma-megoldási és felszámolási közreműködői fogadalmat


deklarálunk a Teremtő felé. A tanfolyam végén tehát az oktatók megismétlik és megerősítik (-esetleg kiegészítik és pontosítják-) a saját eredeti fogadalmaikat, míg a hallgatók a maguk részéről első ízben teszik le azokat. Ez az eljárás a fogadalmi kultúra újraélesztésének és visszaerősítésének ügyét kívánja szolgálni,
- méghozzá a közéletiség egyre nagyobb "magaslatai",
- és a magánéleti nyugalom egyre nagyobb "mélységei"
meghódításának kifejezett céljával.

Maga a jelen okmány és mellékletei tehát
- csak másod sorban posztgraduális tanfolyami oklevél,
- és első sorban egy vallásos fogadalmi dokumentum,
- illetve eme lelkiismereti aktus tanfolyami keretek közötti előkészítésének dokumentálása.

A fogadalmak nem titkosak, ám a többségük ismertetése a jellegüknél, és a hozzájuk tartozó ismeretek terjedelménél fogva nem köthető felületes beszélgetésekhez. Csakis olyan ismeretekkel együtt való ismertetésüknek van értelme, amelyek egyelőre csak oktatási külsőségek közt zajlanak az adott konkrét fogadalom jellegének megfelelő terjedelemben. Az Egyházunk kikristályosodottnak véli azt a történelmi tapasztalatot, és a többi egyház elé kívánja terjeszteni azt a katarzist, hogy
- vagy csak a fogadalmi kultúra mesterséges felfuttatása és széles körű elterjedése,
- vagy csak az egyiptomi eredetű, de "mózesiként" megismerhető feltételes átok-áldás mágia
képes megmenteni a bolygónkat.
A szeretetről és a "jobbító módszertani vívmányokról" nem megfeledkezve, azokkal minimum azonos közfigyelmi szintre kívánjuk felterjeszteni ezt a nézetünket (-végső soron tapasztalatunkat-)
- első sorban a Tisztelt Történelmi Egyházak,
- majd pedig szorosan másodsorban a lehető legszélesebb Közvélemény elé.

Szándékaink szerint e fogadalmi kultúrában való élen-járás volt és lesz az Egyházunk tanfolyamainak erős pontja; - és őszintén kívánjuk minden Tisztelt Társ-Egyháznak a saját hasonló erős pontjaik figyelmes kiforrását, illetve azok ugyanolyan hatékony szolgálatba állítását, ahogy ezt mi tesszük a tanfolyamaink által.

A Diplomában hivatkozott ekvivalencia-ajánlásokról, feltételekről és megkötésekről:

A Diploma III-as számú mellékletében dokumentált tanfolyami tanterv azon kiegészítő filozófia jegyében született, amely alapján ....................................- t ugyanolyan mértékben és/vagy fokozaton javasoljuk

D R U I D A
L E L K É S Z N E K


elismerni, amilyen szinten egy bármely egyház már a saját lelkészi hierarchiájában pl. gyakornoknak, növendéknek, hallgatónak, felszentelt lelkésznek, diakónusnak, illetve oktató vagy vezető papjának (stb.) már elismeri. A jelen okmány tehát olyan kiegészítő ismeretek átadásáról tanúskodik, amelyek hatékonyan kiegészítve kísérik végig a lelkészi hivatást a Tudás-alapú papi hagyományok és referenciák tudatos kezelése által.

Mivel a III-as számú mellékletben ismertetett tanterv a posztgraduális filozófiára épül fel, ezért a vallásos profilú felső fokú tanulmányi előzmények híján a tanfolyami hallgató három és fél év letelte után diplomatervet, és egy működési referencia-beszámolót nyújthat be. Ennek alapján ....................................................-t addig a három és fél évig is diplomás lelkésszé való nyilvánítás várományosaként kezeljük, és a jelen okmányt majd akkor lecseréljük.


Az oktatást szervező és lebonyolító Egyház részéről e tanfolyamunk végzett hallgatóit

egy új felekezet-közi vallási felvilágosodási konzultáns hálózat


képzett alapító tagjaként ismerjük el. E törekvésünkben
- nem csak megengedett az "önállóskodás",
- hanem kötelező a Tudás-alapú, kutatói önállóság azon rugalmas formája,
- amely fenntartások nélkül kész harmonizálni az egyéniségek szövetségének ma még többnyire hiányzó, vagy sokfelé hiányos referenciák jegyében gyakorolt mintáival is.
Ebben a felfogásban tehát az uniformizált hierarchikus közösségi rendszerek a továbbiakban már csak ugyanolyan mértékben legyenek morálisan jogosultak a gondolati áramlatok uniformizálására törekedni, amilyen mértékben a törekvéseik
- immár felkészültek a nyílt deklarációkban való megmérettetésre,
- azok valós tényeken,
- a tények egyes szűkebb részleteire vonatkozó ismereteik esetleges átmeneti hiányosságai iránti érettségen,
- és nem csak jobbító szándékon alapulnak,
- hanem az érdemi referenciáik is vitathatatlanul az élre törnek és ott is maradnak.

A tanfolyam és a záró-fogadalmak után tehát ..............................................................-t a történelmi egyházak bármelyike számára ajánljuk, hogy
- a belső Tudás-alapú papi rendi hagyományaik újrateremtését elősegítő,
- illetve a már meglévő hasonló papi rendek tevékenységét egyre sokoldalúbbá,
- azok érdemi referenciáit egyre sokszínűbbé
tenni képes munkatársként fejtsen ki kreatív erőfeszítéseket. Tegye mindezt első sorban a saját, kiválasztott egyháza, másodsorban a felekezetközi ökumenikus diplomácia és a vallásos közélet, mint közügy javára.
A tanfolyam előéletében hivatkozott, illetve általa megcélzott referenciák alatt
- a közügyek kényes lelkiismereti vonatkozásainak felelősségteljes ápolása,
- illetve az egyes személyek, a családok és a kisebb közösségek szolgálata
kezelendő kiemelt helyen.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-A ............................... számú Diploma III-as számú melléklete.

A tantárgyak megnevezése és a leadott órák száma:

- Absztrakt immunológia (-stressz-katarzis egyensúlyi gyógyítás-) :
181 óra
- Igazságarányosság; - az igazságosság mélylélektani játéktere a magánéleti, közösségi és társadalmi kihívásokban:
100 óra
- Hermész Kulcsok és azok kombinációi:
180 óra
- Analitikus logikai egyenletek, az időben visszafelé és előrefelé történő következtetések
módszertana :
150 óra
- Társadalmi, politikai és munkahelyi jószolgálati küldöttség-szervezés, tervezés :
20 óra
- Magánéleti és párkapcsolati jószolgálati küldöttség-szervezés, tervezés :
75 óra
- Szexuális aberrációk felderítése, felszámolása, a feltárt és felgöngyölített esetek
utóéletének gondozása :
40 óra
- Ószövetségi alapú feltételes átok-áldás mágia :
48 óra
- Jézusi Szeretet-mágia:
55 óra
- A történelem fehér foltjainak keletkezésére vonatkozó hipotézisek és tudományos
részeredmények :
23 óra
- Isten- és Istennő-teóriák a világvallásokban, illetve az ókori vallásokban :
38 óra
- A férfi-nő papság tapasztalatai, buktatói, kihívásai, reményei :
40 óra
- Ábrahámita (-Judaizmus, Kereszténység és Iszlám-) vallás-történelem :
34 óra
- Védikus (-hinduizmus, buddhizmus, konfúcionizmus, taoizmus, stb-) vallás-történelem :20 óra
- Esküvői szertartás-tervezés és lebonyolítás :
15 óra
- Temetési szertartás-tervezés és lebonyolítás :
15 óra
- Szemelvények a következő Szent Iratokból, illetve az azokkal való teljes
megismerkedésre vonatkozó fogadalom (-Biblia, Korán, Mormon Könyve,
Tanok Szövetségek, Igazgyöngy, Tao Te King
-)
110 óra
- Szemelvények az egyiptológiából, illetve az egyiptológiában való folyamatos önképzésre
vonatkozó fogadalom :
88 óra
- Szemelvények a görög mitológiából, illetve az abban való folyamatos önképzésre
vonatkozó fogadalom :
52 óra
- Kelta mitológia és a druidák szerepe a kelta társadalmak különböző korszakaiban:
130 óra
- Átfogó rálátás a különféle médiumi és pszicho-energetikai módszerekre, főleg Johannes
Greber által követett és közölt módszerek alapján :
100 óra
- Általános mágia-történelem, főleg Eliphas Lévi és Hermész Triszmegisztosz munkássága nyomán :
108 óra
- Alternatív gazdasági modellek a jövő kihívásaiban, pl. a feltámadás alatt és után :
95 óra
- Szimbiotikus és parazitikus rendszerek, illetve mélylélektani reflexek:
45 óra.
- A legutóbbi idők vallási térképén leginkább szembetűnő előretörések egyházairól szóló
általános ismeretek : Mormon Egyház, Jehova Tanúi, Szcientológia, Pünkösdi karizmatikus mozgalmak :.
70 óra
- Egyházszervezési gazdasági modellek, és azok ciklusai :
60 óra


Budapest, 20.... ............................ .........-n


Aláírások:


Egyházalapító


A Papi Rendek Oktatói Tanácsának elnöke, és az Egyház oktatásügyi alelnöke


Az Egyház Druida Papi Rendjének oktató főpapja.


Rövid üzenet a honlap tulajdonosának. Az ablakban a saját e-mail címét tüntesse fel.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés