SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


DRUIDA RENDEK

RENDEK ÉS PÁHOLYOK

"Pogányság"? Természetvallás? Druida önazonosság. A Rendek és Páholyok közötti különbségről.

A Z
Á L T A L Á N O S
I S M E R T E T E T Ő
F E J E Z E T E K :(-A druida önazonosság meghatározásai. -)Előszó:

A druida önazonosság tisztázására azért van szükség, mert a lelkészi/-pszichológusi-/ szolgáltatásokat korábbi szakmai jogfolytonossági praktikákból kiindulva más csoportok és képzési rendszerek tagjai is folytatnak, úgymond "hivatalosan". Az ilyen szaktekintélyek ha bármelyik oldalról tájékozódni óhajtanak a druida-módszerekről, akkor önmagunkra nézve kötelezőnek tartjuk őket is megnyugtatni, hogy a hirdetés "hátországa" a mi esetünkben is minimum ugyanolyan szinten rendben van, ahogy náluk is; - illetve ahogy azt ők joggal elvárják az általuk felügyelt kínálati szegmensben. Az ő statisztikáik azonban hanyatlanak, míg Ön pl. a "Párkapcsolat-mentő misszió" c. írásban egy emelkedő statisztikájú módszert mérlegelhet ezen a honlapon.

Kedves Érdeklődő!

Köszönettel nyugtázom a szíves érdeklődését. Szabó Tamás vagyok, az alternatív gazdasági modellek kutatója és immunológus természetgyógyász, illetve az újjáéledő druidaság egyik élenjáró magyarországi kezdeményezője. (-Örömmel töltene el, ha kiderülne, hogy többen is vagyunk ilyenek.-)
A druidák egy nem Hit-alapú, hanem Tudás-alapú papi rend a múltból és a jövőből. A Tudás-alapú papi rendek történelmi létjogosultsága minimum ugyanolyan erős, mint a Hit-alapú rendeké, amelynek értékeit mi is támogatjuk, a Tudás-alapú értékeket nem a Hit-alapú értékek helyett, hanem azok folytatásaként, kiegészítéseként képviseljük. Ám a Tudás-alapú papi rendek esedékessége és aktualitása manapság messze felülmúlja a Hit-alapú rendekét. Mindkét fajtának megvan a maga előnye és hátránya. A saját felfogásunkban mindaddig egyenlő méltóságúaknak képzeljük el önmagunkat és egymást, amíg valakik a másik térfélről hasonlóan vélekednek rólunk.
A Kozmosz Univerzális Szeretet-Egyháza biztosítja számomra (-rövidesen többünk számára is-)a számlaképességet, illetve a különféle természetű szolgáltatások bármiféle hivatalos kontrolljával szembeni megfelelést.
(- http://www.harasztosi.hu -)
Ennek jegyében néhányunkat cégbíróságon hivatalos formában is lelkésznek adminisztráltak el, ami a törvények szerint az egyházak saját jogkörét képezi. Ezt a fajta hivatalos megfelelési készenlétet ugyan első sorban a pozitív várakozások jegyében helyeztük készenlétbe, illetve szükség esetén a határozottság jegyében is képviseljük az értékeinket.
Tehát egy új egyház alapjainak kiterjesztése is folyik, de vele új vallás nem születik. Mi druidák csak a meglévő világvallásokabn, és az általuk hátrahagyott népesség egymáshoz való viszonyában keressük a mindenkori világi és vallásos tevékenységünk aktualitásait. Tehát a Kozmosz Univerzális Szeretet Egyház fog a reményeink szerint egyre optimálisabb feltételeket biztosítani az Első Magyar Druida Rend működése számára.
A neodruida rend az összes világvallás iránti alázata ellenére első sorban a három ábrahámita (-másképp mondva egyiptomi gyökerű-) világvallás egymás közötti dinamizmusára készül szakosodni, nevezetesen: Judaizmus, Kereszténység és Iszlám.
Az Első Magyar Druida Rend részéről az összes mai egyház által előnyben részesített tanokkal és elvekkel ugyan változó arányú, ámde mindegyik esetében jóval 50 százalék fölötti tartalmi egyetértési arányokra figyeltünk fel, amikor azok tartalmát összehasonlítottuk az önmagunk működési és felfogási elveivel. Az ők egymás közötti hasonló egyetértési kvóciense tekintetében szintén hasonló összehasonlításokra, felismerésekre és tudatosodásra biztatjuk valamennyi Tisztelt Társ-tényezőnket.

Tudás, vagy természet-vallás?

A druidák eredetileg az ókori és kora középkori kelta társadalom Tudás-alapú, egyiptomi beavatási gyökerű papi rendje voltak. Az ő működésük nyomán a nép közé átszivárgó hiedelmek és szertartások összességét elvben nevezhetjük "természetvallás"-nak is, ám a druidák valódi "vallása" 'Maga a Tudás' volt és marad. Noha a kelta hagyományőrzés nekünk is a szívünk csücskét képezi, de a mi neodruida működési tervünkben nem ezen van a hangsúly. A "druida-attribútum" kiválasztásával a Tudáson, a referenciákon és a kimagasló statisztikák megcélzásán kívánjuk tartani a hangsúlyt olyan akut problémák érdemi kezelésében, amelyeknek nemhogy a megoldására, de még a gondozására (-tulajdonképpen a beismerésükre és a néven nevezésükre-) sincs jelentkező rajtunk kívül. Ön már láthatta, hogy a hirdetések is ilyen problémák megoldásáról szóltak.

"Druidizmus" vagy druidaság?:

Az "-izmus"-ra végződő szavakra sajnos olyan járulékos asszociációk tapadtak, hogy az valamely egyéb "-izmusok" között egy mindegyikükhöz hasonlóan ütköző, súrlódó, többekkel is szemben-álló eszme- és nézet-rendszer. Éppen ezért a magunk részéről kerüljük a "druidizmus" kifejezést, és helyette a "druidaság" kifejezést részesítjük előnyben, amikor erről az unikális és mégis sok-arcú intellektuális mozgalomról általánosságban kell beszélnünk. Minden nyilvánvaló jel szerint ugyanezen okból állandósult az angolban a "druidry" kifejezés, és nem a "druidism.
Hasonlóképpen a "Druida Rend" elnevezés választásával tudatosan kerüljük a "Druida Páholy" elnevezést is, mert az a Szabadkőművességre asszociálna. Tőlük markánsan különbözni szándékozunk, de a magunk részéről a "jószomszédi asszociációk" jegyében gondolunk rájuk.

Valóban első-e az Első Magyar Druida Rend?:

A közösségi rendszerek, szakmai és/vagy bármilyen apropó köré gyűlő érdek-szövetségek világában nagy az egymás iránti gondolat-ébresztő stimulációk és "kóstolgató letapogatások" hagyománya. A mi felfogásunk szerint ez a kiindulópontja annak a rövidesen kikerekedő átfogó egyakaratúságnak, amelyet természetesen mi druidák szándékozunk nyélbe ütni; - sőt, mivel kicsiben már nyélbe is ütöttük, így e mintának a nagyban való megismétlése és kiterjesztése bizonyára könnyebb lesz, mint amilyen nehéz volt a legelső konstruktív mintának a megkomponálása kicsiben. Az ilyen átütő sikerre az szokott lenni a "menő" klasszikus érdek-szövetségek reakciója, hogy megpróbálják azt a saját vívmányukként feltüntetni. Ám ennek az igyekezetnek a látensen is evidens tartományában logikailag már az is benne foglaltatik, hogy az akarat-egységesedést be- és el- fogják ismerni, fel akarnak hozzá zárkózni, mert nem tehetnek mást. Ez lesz az a reneszánsz közmegegyezés, amelyről mi már tudjuk, hogy az nem csak egy egyszerű regionális reneszánsz közmegegyezés lesz, (-van / volt.-) hanem rövidesen a Globális Paradicsomi Egyakaratúság bölcsőjévé lép elő, amelyben egy gyorsan fejlődő kisded dörzsölgeti az álmos szemecskéjét.
Tehát ott tartottunk, hogy a különféle élenjáró közösségi rendszerek világában nagy az egymás iránti "kóstolgató letapogatások" hagyománya. Ennek keretében találkoztunk az elsőbbségi tudatosságunk "közepesen jóhiszemű tesztelésével is. Ennek az igyekezetnek az képezte a logikai középpontját, hogy a druidaság titkolózási kényszerét imitálva próbáltak meg tesztelni bennünket. Ez ellen természetesen nem volt és nem is lesz kifogásunk, állunk elébe.
A Tudás optimális ütemű kiáramoltatása valóban kényes kérdés, pl. a hadműveleteket is mágikusan befolyásolni képes druida-titkok vonatkozásában. Ám ez a fajta kétségtelen szűkebb titkolózási kötelezettség már nem képviselhet valódi indokot az éppen jelen lévő druidaság puszta létének rejtegetésére. Azonban ugyanezt a titok-tartási kötelezettséget feleslegesen kiterjesztve (-azt "számon kérve"-) már tesztelték rajtunk a másoknak hozzánk viszonyított hamis előidejűségére irányuló hiszékenységünket: azaz minden bizonnyal azt a fajta tudatosságunkat tesztelték, hogy korábbi ún. "titkos" druida-rendekre való hivatkozásból álló pulya-eregetéssel elbizonytalanítható-e az elsőbbség státuszával járó tudatosságunk. Ám ebben a druidaságunkra vonatkozó elismertségünk látens evidenciája is nyilván benne volt. Ha tovább tudtak volna menni a logikai szorongatásban, legfeljebb azt mondtam volna, hogy az Első Magyar NYÍLT Neodruida Rend vagyunk..., és ekkor a valóban nálunk is "elsőbb" rend logikailag kénytelen lett volna önmagát "Zárt"-nak definiálni.. Az ő nézőpontjukból nézve hál' Istennek, hogy nem mondták ki, hogy itthoni, vagy külföldi druida rendben való "titkos" tagsági kérkedésről volna-e szó. Valójában tehát a Mindenkori Európai Druida Jogfolytonosság Aktuális Magyarországi Megnyilvánulásának tekintjük önmagunkat, és a bármilyen természetű elsőbbségért megvívandó vetélkedésben meg fogunk maradni a tisztesség határain belül. Ez ügyben nem helyezünk készenlétbe türelmetlenséget, illetve semmi olyasmit, ami az egészséges vetélkedés határain túlmutatna. Ám az esetleges fenyegetések viszont-fenyegetésére csak abban az értelemben formálunk jogot, hogy amikor éppen látványosan hasznos tevékenységet folytatunk nyílt kártyákkal, ám mások időrabló akadékoskodásba kívánnak kezdeni körülöttünk, hát akkor nem fogunk sem elbújni, se kétségbe esni. De térjünk vissza a mindenkori elsőbbségi vetélkedéshez, amelynek remélhetőleg velünk együtt többen is nyertesei lehetnek, lehetünk:
Ha esetleg pl. egy valamely Rózsakeresztes vagy bármilyen egyéb szervezet önmagát druida-kompatibilisnek /-'druida-csereszabatosnak'-/ gondolta, akkor a mi megítélésünk szerint nem a druidaságuk okán merült fel a titkolózás szükségessége....., hanem pl. a másik "műfaj" inaktualitásba való átfordulásának határ-időszaka miatt, amelyben élünk....
A Szabadkőművesség világában ismeretlenként hangot adok azon meglátásomnak, hogy ők az általuk felvállalt funkciókban többek közt a druida rendek jelenlétének a hiányát pótolták évszázadokon át; - tehát ebben az értelemben végülis lehet valamilyen asszociációs közük a druidasághoz, amelynek bagatellizálására eszem ágában sincs buzdítani. E kérdéskörben részleges elismeréseket és egyéb szakmai gesztusokat tartunk készenlétben, amelyek elmélyült pontosítására állunk bárki szíves rendelkezésére. A magunk részéről az ilyen járulékos asszociációkkal küzdő elsőbbségi kérdés tekintetében a tisztán druida elsőbbségre, és nem a más dolgokkal KEVERT druida elsőbbségre hivatkozunk; - ez utóbbiban valóban nem a miénk az elsőbbség Magyarországon. Ám a legjobb tudomásunk szerint ez utóbbiak önmagukat egymás közt nem druidáknak hívták, (-főleg kifelé nem, és nem elsődlegesen druidáknak hívták vagy hívják önmagukat-). Így arra az álláspontra helyezkedünk, hogy mindenki képviselje azt, ami valóban az övé, amiben ő valódi történelmi jogfolytonosságot hordoz és működtet. A magunk részéről a sajnálatunkat fejezzük ki, hogy minden új vagy annak tűnő, vagy éppen szünet-időszakok után újra felbukkanó jelenség rendre áldozatul esik az elsőbbség tisztázási kényszerének; - és ez alól sajnos nem biztos, hogy ki tudjuk vonni magunkat.
Mi a magunk részéről minden valós és hiteles druida csoport szomszédságának örülünk, minden magyarországi autodidakta magányos druida egyfajta "gyűjtő-csoportjává" szeretnénk válni. Sőt, tisztelettel befogadunk táltosokat és szúfikat is druida papi rendi tagnak, a táltos vagy szúfi mivoltuk megőrzése mellett. Legalább a férfi-nő papságot első kézből tanulmányozhatják, amely hagyományról a mi mindenkori erőfeszítéseink fő csapásiránya szól. Vendég-státuszba bármilyen egyéb felekezet papja előtt nyitva áll a rendünk, hogy ugyancsak közelről tanulmányozhassák a férfi-nő papság speciális kihívásait és sikereit.
A saját papi rendünket az egyéniségek szövetségeként kívánjuk fejleszteni; - megteremteni igyekezvén azt a mintát, hogy erős hierarchikus gyeplő nélkül is lehet fegyelmezett egységes értékrendet képviselni. Továbbá a saját felkészültségünket nyugodt lelkiismerettel tárjuk vizsgára bármely külföldről felmerülő druida-rendi hivatalos nemzetközi elismertetési procedúrában. Ezekben a tulajdonképpeni "vizsga-helyzetekben" a különféle vallások klasszikus Szent Írásainak kiváló ismeretén felül a rend-alapító druida versírói referenciáit szokták első helyen vizsgálni. Ezért a honlapon a VERSEK gombra kattintva néhány versem olvasható.

A "pogány" szóhoz való viszonyunk tisztázása:

A "pogány" és a "pogányság" szó lekezelő értelemben történő használata előbb a római hódítás, majd pedig főleg a Római Katolicizmus asszertív (-időnként és helyenként erőszakos-) terjesztésének szájíze szerint való szóhasználat. Pre-keresztény és keresztény nézőpontból a "pogány" szó a "barbár" jelző jogfolytonosságának tűnik. Hát érdekes egy "barbárság" lehet az, amikor Tacitus egy jelentésében beismerte, hogy néhány fegyvertelen druida félkörbe állva, és a római katonákra átkokat szórva egy egész felfegyverzett légiót megfékezett, és a semmiből halál-félelmet hozott rájuk... Mi druidák ezt hívjuk Mihály arkangyallal való szorosabb szövetségünk referenciáinak; - és ha a Krisztus iránti szövetségesi elkötelezettségünkről átmenetileg valaha is ide tolódott vagy tolódna át a hangsúly, akkor ezért nem önmagunkat érezzük hibásnak.
A Bibliában és a Koránban is előfordul a "pogány" szó, mint az Istennel való Szövetségen kívül eső népek közös elnevezése.
A kereszténységgel szembeni leminősítő mellékíze bizonyára találó a kelta és poszt-kelta társadalom egyszerűbb rétegeire (-azok ókori és kora középkori állapotára-) nézve; - legalábbis ha a reneszánsz kereszténységnek a dicsőséges fejezeteit nevezzük ki összehasonlítási alapként. Minden bizonnyal a terjeszkedő kereszténység előnyeinek és hátrányainak egyensúlyában a kereszténység előnyei domináltak ezen példabeli egyszerűbb európai tömegekre nézve. Azonban a Hit-alapú papi rendek és a Tudás-alapú papi rendek egymással szembeni összehasonlításban megnyilatkozó sajátságos előnyeinek minden korban más és más volt az aktualitása. Az aktuális korszakunk problémái a Tudás-alapú papi rendi dominancia iránti igényt igazolják vissza. Ebben a tekintetben pedig a legkimagaslóbb történelmi és egyéni élet-szervezési referenciákkal a druidák bírnak.
Amikor Mózes az összeomló egyiptomi papság romjain megalapozta az izraelita Lévi Rend Tudás-alapú történelmi karrierjét, akkor az eredeti druidák még mintegy 2000 éves saját virágkor előtt álltak. Sőt, az akkori időkig nyúló múltjuk is nem sokkal az Özönvíz utáni időkig vezethető vissza, együtt az egyiptomi kollégáik eredeti dicsőséges korszakaival. Mózes Életműve számunkra is kimagaslóan fontos olvasmány, a Törvénykönyvekre tehát némiképp másként tekintünk, mint a Hit-alapú papi rendek.
Valljuk, hogy a "druida" és a "pogány" szavak valójában egymással semmiféle funkcionális asszociációkba nem hozhatók úgymond "keresztény" részről, ezt gyakorolni tehát merő tévedéseken és haszontalan asszociációkon alapul. Sőt, a "Keresztény Ökumené" kifejezés és a "druida" szó közötti asszociáció manapság erősödni tűnik: ám mi e lendület életben tartása és konstruktív történelmi kiaknázása érdekében a Teljes Ökumenét az Ó- és Újszövetség, illetve a Korán egységes konstruktív szemléletében keressük; - továbbá a Szent Írások tanulságaiból az ún. Hermész-Kulcsok rekonstruálásán, illetve gyakorlati alkalmazásán törekszünk tartani a hangsúlyt. A kanonizációtól visszatartott Írások a Hermész-Kulcsok teljesen nyilvánvaló dominanciájának és ragyogó referenciáinak jegyében születtek. Ám a kanonizált Írások koncentrált és figyelmes olvasásával is fel lehet figyelni e Kulcsok többségére, illetve rekonstruálni is lehet őket. E Kulcsokkal való figyelmes és felelősségteljes bánásmódban hatalmas fölény rejlik a Tudás-alapú papi rendek javára, a Hit-alapú kollégákkal való összehasonlításban. (-Az ő előnyeikről és a mi hátrányainkról fentebb már megemlékeztünk, illetve az utolsó fejezetben is ugyanezt tesszük.-)
A mai felekezeteket ugyanúgy a Hitnek a Valóság mérlegén hiedelemmé való fokozatos visszazsugorodása, majd szétesése ássa alá, ahogy az is kétségtelen tény, hogy a régi "pogány" társadalmak hiedelmei is ugyanebben a sajátságos devalvációban értek meg a változásra az európai kereszténység hajnalán. Akkor a Tudás iránti vágyukban a hiedelmeik lecserélése jutott nekik osztályrészül; - tehát az egyik hiedelemnek a másikra való lecseréléséről volt és van szó. Ma viszont a Tudás-központúságnak a piedesztálra való visszaemelése és ismételt szolgálatba állítása válik elengedhetetlenné a közéletben, még az egyházi asszociációk területén is. Ugyanis a Tudás további "kiosztása" akkoriban a végveszélybe sodorta volna az emberiséget, ma viszont ugyanez éppen a végveszély örvényéből hivatott kimenteni a mai generációkat. Az ide vonatkozó mindenkori esedékességnek tehát megvan egy nagyon sajátságos hullámzása, amely elemzésére előadásokban állunk készen, de ez a fajta hosszú elemzés természetesen nem célja a jelenlegi bemutatkozó írásnak.
Amúgy az eredeti druidák ugyanolyan Szövetségben álltak Istennel, mint az izraeli Lévi Rend a Mózes és Józsué referenciáit közvetlenül követő korszakban. A rájuk bízott "pogány" nép között alkalmi szövetségeket kötöttek az Istennel, de nem az egész társadalommal és nem Örök Időkre deklaráltan, mint ahogy Mózes működéséből megismerhettük. Így kerülték el azokat a meghasonlásokat, amely közismerten Izrael osztályrészévé vált.
Noha Mózes működésének ez az aspektusa (-az Örök Szövetség Magjának elültetése az Emberiségben-) kulcs-fontosságú, tehát elkerülhetetlen, ám annak törvényszerű mellékterméke lett az a fajta ideiglenes rugalmatlanság, amit a közelmúltban megfigyelhettünk annak jogfolytonos örökösei között. Ugyanakkor az eredeti druidák az ideiglenes szövetségek alatt, tehát az állandó változásokban kiválóan tudták tökéletesíteni a majdan Tökéletes Szövetség minden egyes kényes elemét. Ezáltal a Lévi Rend és az Egyetemes Druidaság együttműködésében kiválóan kiaknázható szűz aranybányák várnak külszíni fejtésre.
Ez a fajta rugalmasság, valamint a férfi-nő papsághoz való visszatérő ragaszkodás képezi a druida attribútum többlet-csodáját, és azt a tényt, hogy a druidáknak nem kell letagadniuk önmagukat, illetve nem marginalizálódnak, mint a manapság pedofíliával vádolt kollégák....
Ez legyen hát a valódi asszociáció, amikor a "druida" és a "pogány" szavakat egy platformra vonva akarják lesajnálni.

A Brit-szigetek druidaságával való rövid összehasonlítás:

A "druida" szó a mai átlag-emberben brit nemzetközösségi asszociációkat ébreszt; - ugyanakkor a "magyar druida" az tulajdonképpen a táltos-pap lenne. Az önazonosságot jelölő név-választáskor a "druida-pap" kifejezést nem a nyugat felé irányuló valamiféle megalázkodás jeléül szánjuk. Ellenkezőleg: a magyarságra, illetve általánosságban a poszt-kommunista állapotokra vonatkozóan véljük úgy, hogy már alaposan ránk fér egy (-vagy akár több-) olyan Tudás-alapú egyakaratúsági közösségből kiinduló gondoskodás, mint amilyen hasonló hagyomány-őrzés "druida" elnevezés alatt végülis már sikeresen segítette a Brit Nemzetközösséget a történelmi felemelkedésükben, és bennünket is segítsen mostantól a helyüknek a világ élvonalában való bebiztosításában. A leginkább részlet-gazdag önazonossági kifejezés tehát úgy szól rólunk, hogy: neodruida-típusú magyar papi rend.

A férfi-nő papság történelmi pikantériái:

A híres ókori reneszánszok egytől egyik Isten és Istennő kultuszra épültek. Ennek a földi leképeződése a férfi – nő papság. Ebben a "műfajban" a druidák "produkálták" a leginkább maradandó történelmi referenciákat.
A tudatosan koedukált és emancipált papi rendi szervezési alapelvvel nem a cölibátus intézményének és az apáca-rendek orra alá szándékozunk borsot törni. A férfi-nő együttműködés történelmi hullámzásai miatt sajnálatosan szükségszerűnek ismerjük el ezeket a torzulásokat; - mármint az egyre inkább múlttá váló időszakra nézve..... Ám ugyanakkor elérkezettnek látjuk az időt az ilyen irányú kísérletekre, és hogy a jövőben ismét a papság eredeti, teljes (-azaz férfi-nő-) ideáljában álljon készen a következő nemzedékek szolgálatára.
Pl. a Katolicizmus és az egyéb keresztény felekezetek felé jóval több eredendő barátságosságot helyezünk készenlétbe mostanában, mint amennyit ők a Jusztiniánusz császár előtti időkből örököltek a "druida" szó iránt. Hasonlóképpen pozitív várakozások jegyében élünk más szervezetek iránt is, tehát egészséges stimulusokat kívánunk egymás iránt kölcsönösen kiváltani (-adni és kapni-) a Szabadkőművességgel is.

Az Első Magyar Druida Rend működési alapelvei, és azok összehasonlítása más egyakaratúsági rendszerek működésével:

A meglévő egyakaratúsági rendszerek (-egyházak, szúfizmus, druidaság, hászidizmus, Rózsakeresztesek, Szabadkőműves Páholyok, stb.-) nyíltan kinyilvánított akarata, illetve a mesterséges látenciában tartott igyekezeteik a mi álláspontunk szerint optimális fontossági sorrendbe állíthatók, és úgy meg is valósíthatók: tehát a sorrendiségi kérdések optimális kezelésével a globális átfogó paradicsomi egyakaratúság mihamarabbi helyre-zökkentésének az esélyét gondozhatjuk. Méghozzá végre kockázatmentesen, felszabadultan és hozzáértő elkötelezettséggel. Éppen ezért a saját egyakaratúsági láncunk felállításával és érdemi működésbe hozatalával az összes korábbi egyakaratúsági lánc, illetve rendszer értékeinek ÁTMENTÉSÉRE, majd KIEGÉSZÍTÉSÉRE esküszünk fel, nem pedig ellenük, az ő megrövidítésükre esküszünk össze. Megköszönjük azt a fajta jószándékú figyelmet, amely ezt bármikor számon kérheti rajtunk. A társ-tényezők ilyen értelmű éberségével számolunk is, és érte hálával tartozunk. Ami pedig a fentebb néven is nevezett társ-tényezők működésének esetleges torzulásaihoz való hozzáállásunkat illeti, az három markáns pilléren áll:
- Az egyik alapelvünk szerint a druidaság a saját közel másfél évezredes szüneteltetésével, majd újraszerveződésével éppen ezeket a torzulásokat volt hivatva elkerülni, tehát ezek magas kockázatát be- és elismerjük.
- A másik alapelvünk szerint a saját eskünkben úgy vagyunk tekintettel rájuk, hogy fokozottan tudatosítjuk és evidenciában tartjuk azt az alapelvet, hogy minden ilyesminek megvan a maga nagyon súlyos, tehát mindenkor méltányolandó oka. Ennek érdekében saját történelem-leltározó felfogásunk van, amely a Hermész-Kulcsokon alapszik.
- A harmadik ide vonatkozó alapelvünk szerint ugyan hadat nem üzenünk a torzulásoknak, ám az Emberiség végpusztulásának fokozott kockázati trendjeinek végső szakaszában akár átmenetileg át is vehetjük bárkitől a Fennmaradás elleni hadüzenetet; - de persze ez maradjon meg csak amolyan összehasonlítási alapnak.
Mivel az adott konkrét Neodruida Rend működése számára korunk Magyarországa biztosít teret és időt, így ki kell jelentenünk, hogy a fennálló magyar rend ellen irányuló semmilyen tevékenységnek a soraink közt helye nincs. Azonban a politikának és a valódi működő tudománynak a szétválása eleve is az összeomlás és az anarchia sajnálatos árnyékát vetíti elő, amely jelenséggel szemben nem lehetünk közömbösek. A Neodruida Rend vagy eleve nem is kommentálja ezt a folyamatot, vagy csak maximum kommentálja azt: de csakis azon követelmény jegyében, hogy magának a folyamatnak a késleltetéséhez tudjon hozzájárulni valamiféleképpen, a bennük rekedt emberek iránti felelősségteljes szolidaritás elvétől indíttatva. Ellenben
- a múlttal a tárgyilagosság kizárólagossága jegyében foglalkozó,
- illetve a jövővel a logikai egyenlet-rendszerek kizárólagossága jegyében foglalkozó közösségként
fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy egy esetleges anarchikus/letargikus/retardációs/stb. (-azaz tömeglélektani-), illetve klimatikus (-azaz légkör-fizikai-) átfogó összeroppanás esetére és időpontjára vonatkozóan saját megoldási javaslatokat tartsunk készenlétben. Addig is ezek a szóban forgó, formálódó szakmai javaslataink vagy csak semlegesen, vagy sokkal inkább csak hasznosan és biztatóan sülhetnek el a jelenlegi közszolgálati tényezők, struktúrák és személyiségek számára. Ez a fajta tudatos deklaráció rendkívül fontos az anarchia mindenkori esélyét apasztó, annak jóhiszemű hárítási szándékát célzó deklarációként, a tiszta lelkiismeret jegyében. Az anarchia elhárítása a Szabadkőművesség mindenkori illetékességével is összecseng.
A papi rendünk a következő fontossági sorrendben kíván foglalkozni aktuális kihívásokkal:
- A férfi-nő kapcsolat végveszélye.
- A Bioszféra végveszélye.
- A vallások és genetikai jogfolytonosságok egymás iránt táplált előnytelen asszociációi, valamint a kár-okozói tettre-készségük, amelyek kisebb részben részigazságokra, nagyobb részt pedig a szűk látókörbe gyökerező igazságtalanságok kölcsönös újraéledésére épülnek fel.
- Napi aktuális belpolitikai folyamatok bizonyos szűk szegmenseinek (-tisztán szakmai vonatkozásainak-) Tudás-alapú szakmai véleményezése, (-a tudományos konferenciák "hullámhosszán"-) de csakis az iménti három szempontra fókuszálva; - és semmiképpen nem olyan igyekezettel, amely által valamelyik érdekcsoportnak a másik rovására való érvényesülését segítenénk elő. Amennyiben közülünk akárki mégis valami ilyesmire vetemedne, azt a helyzetet arra fogom kihasználni, hogy azokkal a papi rendünkön kívüli személyekkel szemben, akikkel együtt a tagunk ezt teszi, nos azok felé asszertív módon demonstrálni fogom a mi semlegességünk morális erőfölényét és erőtartalékait, amellyel mindenkor jól gazdálkodunk. A tagunkat nem fogom a rend elhagyására felszólítani, (-sőt marasztalni fogom-) mindenesetre az érvelésemmel emlékezetessé fogom tenni az incidenst mindenki számára. Az ilyen eseteknek nem a minden áron való elkerülése, hanem a virtuóz kezelésük a célom, ugyanis az erre irányuló csábítások illetve kísértések tényleg nagyok. Az összeomlás környékén persze már nem ez lesz az akkor aktuális doktrínánk, hanem az ember-mentés és az új struktúrák szakmai részleteinek készenlétben tartása: azok összehasonlítási alapként való felkínálása az érdemi megújulás folyamatához. De még ebben az értelemben is inkább szakmai szövetség vagyunk (-annak minden tartalmi és formai vagy stílus-jegyével együtt-), és nem érdek-szövetség, amely az akarat-nyilvánítási apropókra összpontosít, ahogy manapság mindenütt ezt láthatjuk. A valóban szakmai természetű Tudás-alapú érvek azonban a Kollektív Fennmaradás érdekeit szolgálják, tehát ilyen értelemben nem tudunk végleg és messzire elmenekülni az "érdek" szótól.
Alapvető elvünk, hogy a bármilyen természetű mindenkori kihívásokkal férfi-nő egyetértésben kell foglalkozni. Éppen ezért a papi rendünknek ideális esetben egyenlő számú férfi és női papokból, illetve pap-jelöltekből kell állnia; - legalábbis erre kell törekednünk. Ugyan írásban rögzítettük az okmányainkban és a szertartási rendünkben, hogy kik a vezetők és az oktatásra jogosultak, ám ez csak egy készenléti állapot arra az esetre, ha a férfi-nő együttműködés lanyhulna a papi renden belül. Ha tehát az ideálisnak nevezett modellünk szerint egy pap vagy papnő foglalkozni akar egy problémával akár az általánosság szintjén, akár egyéni szinteken, akkor a papi renden belül egy ellenkező nemű kollégájától többlet-figyelmet, és jóváhagyást, illetve gyakori megerősítést és felügyeletet kér az ambícióihoz. (-Ez a klasszikus 2-es Hermész-Kulcs.-)
Amíg ez a rendszer zavartalanul működik, addig a hierarchikus elnevezések csak névlegesek, hiszen bárminek a jóváhagyása nem a hierarchiában felülről, hanem az ellenkező nemű jóváhagyás "kvázi-hierarchiájából", azaz egy ilyen rendszert gyakorló "hierarchia-pótlékából" érkezik a mindennapi munkánk során.
A druida rendünknek kettő külföldi druida rendtől érkező hivatalos elismerési indítványa jelenleg folyamatban van. Az Első Magyar Druida Rend kezdeményezi, hogy a kettő saját belterjes elismerési forrás intézményi tradícióján felül a kettő külső elismerési felkérésre irányuló rendszert is vezessék be a hasonló szervezetek, "Rendek" és "páholyok". Nevezetesen a Szúfi Rendek, a Lévita Rendek és/vagy a Szabadkőműves Páholyok világából is lehetőleg érkezzen minimum egy-egy hivatalos elismerés, amely az ő elnevezésükkel csak "tiszteletbeli" értelemben fejez ki elismerést! (-Pl. Érdemes Druida rendnek és tiszteletbeli szúfiknak, tiszteletbeli szabadkőművesnek, stb. ismerjenek el kívülről bennünket, stb.-) Tehát ebben a befolyásolási és lelkiismereti közösségi/-egyakaratúsági-/ rendszerek világában alakuljon ki egy új diplomáciai reflex, amelynek későbbi folyamodványaképpen a ma még látens ambícióik egyre nyíltabb felvállalása, azok fontossági és célszerűségi sorrendbe való rendezése végre váljon biztonságosan és kulturáltan megvalósíthatóvá! Aki részese lesz ennek a megújult elismerési szokásnak, az legyen áldott! Aki pedig ki akar maradni belőle, az a felfogásunk szerint Mózesi Törvénykönyvekben megfogalmazott feltételes átkok kockázatos felségterülete felé közeledik: ugyanis immár feleslegesen divergens igyekezeteket is dédelgethet! Persze ez is maradjon meg amolyan összehasonlítási alapnak.

A druida-papság, és az Isten-tiszteletek elvi számonkérhetősége:

Az Isten-tisztelet a konszolidált körülmények között a semmit-tevésnek a fontossági sorrendben első számú alternatívája. Minden bizonnyal az Iszlámban ezért kötelező a napi 5 ima, annak a gyakorlatnak minden előnyével és hátrányával együtt.
A Hit-alapú papság tipikus Isten-tiszteletében nagy teret nyernek az áhítatot szolgáló ceremóniák, és valamelyest az oktatás, illetve a vallásos példabeszédek is. Az újabb felekezetekben a korábbiakkal való összehasonlításban már tágabb teret nyer az oktatás; - de ebben az is bizonyára szerepet játszik, hogy az áhítat egy bizonyos minimális szintjének elérését célzó ceremóniák az emberiség közös átlagos spirituális fejlődése okán immár nem olyan időigényesek, mint a korábbi generációk esetében, amelyek hőskorában a történelmi egyházak születtek.
A druida-papság észrevehetően nem konszolidált körülmények közt, hanem többnyire végszükség-témakörökben és mélyponti helyzetekben tevékenykedik. Éppen ezért az idő szorításában az Isten-tisztelet helyét a részünkről egyelőre az erőltetett ütemű oktatás tölti ki: a fontossági sorrendben mostanában ezt véljük előbbre valónak. Az Isten-tiszteletünk tehát az oktatás túlsúlyában, sőt, tulajdonképpen a kizárólagosságában merül ki. A soraink közt különösen aktuális, ahogy Jézus is mondta: "Nem az megy be a Mennyek Országába, aki csak azt ismételgeti, hogy Uram, Uram..., hanem aki cselkekszi is az én Mennyei Atyám akaratát." Ld. Máté Ev. : 7, 21-23 és Lukács Ev.: 6, 46-47.
A ceremoniális Hit-alapú áhítat tehát egyelőre a druida-papi rendek egy részének bocsánatosan gyenge oldala, főleg a druidaság újraélesztésének nyitó fejezeteiben. Éppen ezért kívánatos, hogy a druida-pap néha vagy látogasson ilyen Isten-tiszteleteket (-a felekezet mindegy-), vagy időnként, ha teheti, kísérje figyelemmel némelyiket a rádiós vagy televíziós adásokban. (-Református, evangélikus, katolikus, stb. félóra, Vidám Vasárnap, stb.-)
A druida papi rend tehát a Hit-alapú papi rendek hátrányainak, lemaradásainak az ellensúlyozását, valamint az általuk illetve a pszichológusok és pszichiáterek által egyaránt szabadon hagyott köztes űr felelősségteljes kitöltését választja küldetéséül. Ezen felül mindhárom szakmai csoportot kollégaként kezeljük, és a magunk részéről közöttünk gyümölcsöző szakmai kapcsolatok kiépítésére törekszünk. E sorok megfogalmazásakor már túl is vagyunk az első sikereken, amelyek megerősödése és tartósodása iránti pozitív várakozások jegyében tevékenykedünk.

Ha Ön lelkész, és még elmélyültebb szinten kíván tájékozódni a druidaságról, akkor írjon nekem egy néhány soros bemutatkozást, és terjedelmesebb ismertető anyagokat is küldök.


Gyors üzenetküldés a honlap tulajdonosának. Az ablakban a saját e-mail címét tüntesse fel.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés