SZABÓ TAMÁS fogadalmi lelkész (-Druida-).

....az ún. Tudás-alapú vallásos referenciák világából.
FOGADALMI MŰFAJOK
ELSZÓLÍTÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ
PROTESTÁNS EGYHÁZAK
IZRAELITA EGYHÁZ
SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
PÜNKÖSDI KARIZMATIKUSOK
CÖLIBÁTUS
MESE BELZEBUBRÓL
HAGYOMÁNYŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN
1/ ARS NOVELLICA
2/ BEMUTATKOZÁS
3/ EGYHÁZI HÁTTÉR
4/ DRUIDASÁG
5/ DRUIDA RENDEK
6/ KAPCSOLATTARTÁS
7/Jószolg.diplomácia
8/ PÁRKAPCSOLAT-MENTÉS
9/ GYÓGYÍTÁS
10/ BIBLIA
11/ A KORÁN
12/EGYÉB SZENTÍRÁSOK
13/ HAZUGSÁG - TESZT
14/ A FOGADALMAIM
15/FÉRFI-NŐ KÖZMEGEGYEZÉS
16/ LELKÉSZEK és KOLLÉGÁK
17/ DRUIDA KÉPZÉS
18/Lebeszélés öngyilk.ról
19/ KUTATÓI REFERENCIÁK
20/ ELLENTÉTELEZÉS
21/ VERSEK
22/ FÉNYKÉP
23/ HÁZASSÁGKÖTÉS
24/ VÁLÓPERES KÉPVISELET
25/ TEMETÉSI SZERTARTÁS
26/PROSTIK - STRICIK
27/ MEDIÁTOR-KÉPZÉS
28/ LESZOKTATÁS KÁBÍTÓSZERRŐL
29/KÖVETELÉS-ÉRVÉNYESÍTÉS
30/ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERTARTÁS
PLÁTÓI TÁRSAS VISZONY
A HOMOSZEXUALITÁSRÓL
RENDEZVÉNY - NAPTÁR
Vállalkozótársi szertartás.
ALBÉRLET HELYETT LAKÁS
ELTŰNT SZEMÉLYEK
KETURA-KONFESSZIÓ

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó


DRUIDASÁG

A félreértési lehetőségek eloszlatása.

E L Ő S Z Ó


E honlap első napjaiban egy szimpatikus levélíró feszegette a druidaság, mint "mozgalom" lehetőségét, illetve annak úgynevezett "kritikus tömeg" vonatkozásait. A profi felvetésre adott akkori válaszom lényegét íme bele kívánom foglalni a honlap "Druidaság" c. menüpontjába előszóként.
Nos, szerintem négy jelenségnek kell elérnie egyfajta kritikus kvázi-tömeget.
1/ Egyrészt a jelen honlapon feltüntetett szolgáltatások igénybevételi megfontolásaihoz is tartozik egy hatékony kritikus tömeg. Ennek az a lényege, hogy már a szolgáltatások igénybevételének a fontolgatása, de főleg azoknak a mások felé való "lebegtetése" sok problémát megoldhat úgy is, hogy én közben semmit sem tudok a háttérbeli "fészkelődésekről." Ugyanis minden menüpont mögött vagy a menügomb-felirat értelemszerű profiljában szolgáltatást vagy oktatást, vagy mindkettőt vállalok.
2/ Másrészt természetesen a hozzám el is jutott megrendelések, közreműködői, előadói illetve oktatói felkérések száma, hatékonysága, illetve az általuk gerjesztett mögöttes folyamatok (-első helyen az értés terjedése-) is elérhetnek egyfajta hasznos kritikus tömeget.
3/ A honlapon ismertetett tárgyi ismeretek és kielemzett analitikus logikai összefüggések mint fejlett összehasonlítási alapok terjedése is generálhatja bizonyos "hiányos" alapokon "nyugvó" jelenségek megtisztulásának valamiféle kritikus tömegét.
4/ Végül pedig a Szent Patrik féle hagyományőrző druidaságnak a különféle egyházak hivatásos lelkészei közötti tárgyilagos ismerete, elfogadottsága és aktualitásának megértése is pótolhatja a "létszám-küszöb" szokásos napipolitikai asszociációinak nemkívánatos kockázatait és mellékhatásait. Ugyanis Szent Patrik neve valószínűleg és jóformán az egyetlen hatékony kapocs a pogányság és kereszténység között. Egyetlen valódi garancia, hogy a soron következő (-akár csak kulturális, akár hatalom-hajkurászó-) megosztottságok egyike se ássa ki a "keresztény-pogány" csatabárdot.

A történelemben soron következő esetleges megosztottságnak már egészen rövidnek kell lennie, továbbá kizárólag az erkölcsös és etikus illetve az erkölcstelen és etikátlan megnyilvánulások úgynevezett "szabadságjogai" körüli anomáliáit kell egy átfogó, igazi és tartós közmegegyezésbe átvezetnie. Ugyanis a közvéleménynek minden egyéb attribútumok és címkék szerinti hajdani illetve közelmúltbéli felosztása éppen ezt a lényegi kérdést álcázta, fedezte, illetve annak dűlőre vitelét halasztgatta értelmetlenül. Már csak ennek az egyetlen fajta értési nemnek a kritikus tömege sokkal fontosabb és hasznosabb kérdés, mint hogy druida-ruhás emberek özöne töltse ki egy valamely rendezvény optikáját.
Ami pedig a druida-hacukák kérdését illeti, én nem az uniformizált és rangkórságos druidaságnak, hanem az egyéniségek laza és inkább tudatossági evidenciabeli szövetségének vagyok a híve. Ebben az egyéniség olyan papi ruhát varrat magának, amilyet akar, és a druida rendben így különbözteti meg magát még a társaitól is.

"DRUIDASÁG"

A Szent Patrik féle eredeti és modern druidaságról.

A druidaság a lelkészi hivatás mai közismert arculatától inkább a tudomány és a művészetek, ez utóbbiak közül is inkább a költészet világához van közel. Ha bárki hivatalos elismerést kér az angolszász világ klasszikus druida rendjeinek valamelyikétől, akkor a Szentírások ismeretén kívül a rendfőnök által írt versek meglétéről, mennyiségéről és minőségéről kiemelt program-pontként fognak tájékozódni. Éppen ezért a menüpontok alján a 21/ VERSEK gombra kattintva néhány versem is olvasható lesz.
A "druidizmus" szó a druidaságot vagy leértékelő, vagy annak céljaival dilettáns módon szembesülő személyek megfogalmazási módja; - legalábbis az én felfogásomban. A druidaság az angol nyelvben sem "druidism", hanem "druidry". Mellesleg a legújabb Windows XP Office programjának helyesírási korrekciója a "druidizmus" szót pirossal húzza alá, a "druidaság" szót pedig még a zöld aláhúzással sem. A szoftver összehasonlító szótárát tehát már naprakészen felvilágosult nyelvész-kutatók állították össze.
Ma Európában ha egy könyv borítóján megjelenik a "druida" szó, akkor azt napokon, de lehet hogy órákon belül elkapkodják.
Az eredeti druidák egy, a gyökereitől kezdve egyiptomi beavatási jogfolytonosságot képviselő kelta papi rend voltak. Méghozzá koedukált, azaz férfi-nő papságot képviseltek, és ennek folytonosságát a történelemben a legtovább tudták megőrizni. Ma sokaknak egy magányos erdei remete-pap jut az eszébe a ’druida’ szóról, de dolgozunk ezen a kihíváson. A férfi-nő papság helyreállítása az egyik kiemelt célunk. Ebben a műfajban
- egyelőre még a zűrzavar korát éljük a gyakorlatban,
- ám az elméleti útmutatók kidolgozásában
- és a gyakorlati kezdeményezések vonatkozásában már élen járunk.
A druidák szakmai értelemben vett legközelebbi "kollégái" az izraelita Lévi Rend, illetve az Iszlám térségek szúfi rendjei. Tartalmi rokonság indikálható még a gnosztikusokkal. Ám amíg a gnosztikusok csak a Hit-alapú papi rendek közötti Tudás-alapú vágyakozás és nosztalgia kifejezésre juttatói voltak, addig a druidák maga a Tudás-alapú Rend.

Az ókori Európában a korai középkorig bezárólag mindennapos volt a druidák jelenléte. A vaskori kelta törzsek földrajzi jelenléte a mai Írországtól Bulgáriáig terült el, de egységes Kelta Birodalommá valószínűleg csak egy esetben fejlődtek fel, akkor is csak rövid időre. Ennek a központja a mai Csehország területén lehetett; - legalábbis egy nemrég feltárt pompás kelta királynői barlang-sír leletei erre engednek következtetni. Druidák tehát Európa szerte mindenütt jelen voltak. Ez a fontos lelkiismereti intézmény soha nem szűnt Európában, sőt a szünetelést is csak imitálta; - mindenesetre az 5. szd.-tól csak búvópatak-szerűen van jelen. Ebben a formában sem a napi aktuális dolgokkal törődik, (-akkor lenne "-izmus"-) hanem csak a mindenkori távlati kérdéseket gondozza.
Európa szerte hívhatták őket másképp, pl. Dél Galliában "eubágoknak", Görögországban "bölcseknek", de az intézmény egyiptomi beavatási gyökerei és közélet-szervező ideáljai mindenkor és mindenütt közösek voltak. Később a keresztény egyházakban a Tudás-alapú papi rendek egy ismeretlen, mindenesetre jelentős hányada szintén druidáknak nevezte önmagát. Az egyházak lelkészeinek a köznép széles nyilvánossága számára képzett papjai az ún. Hit-alapú papságban kezdik a szolgálatukat. Ha egy egyház éppen olyan korszakát éli, amikor szükségét érzi, hogy Tudás-alapú rendeket is támogasson illetve integráljon, akkor ott már időigényes kutatásokra és kísérletekre merül fel az igény. A Tudás-alapú papság működésének tartalmi vonatkozásai nem feltétlenül titkosak, ám a témáinak és tartalmi pontjainak nyilvánossága szükségszerűen időzített. Mindez a távlati célok gondozása miatt van így. Ezek közül is első helyen említendők az úgynevezett Hermész-Kulcsok, amelyek a Bibliából is visszakódolhatók úgynevezett analitikus logikai egyenletek segítségével. Tehát kijelenthető, hogy a Biblia alapjait is a Hermész-Kulcsok képezik. Hermész római megfelelője a Merkúriusz, illetve izraelita vagy egyiptomi megfelelője Énok vagy Hénok.
Hermész-Kulcsokból kihelyezett oktatásokat vállalok, de ez a szolgáltatás nem ingyenes. Amikor egyszerű embereknek segítek megoldani egy problémájukat, akkor minden esetben H-Kulcsokat alkalmazok, és valamennyire el is magyarázom nekik az adott konkrét esetre vonatkozó szakmai részleteket. De a Kulcsokat teljes terjedelemben oktatni időigényes megbízatás.

Az ébredező európai neodruida mozgalmak legfontosabb aktuális kihívását a Lévi Rendnek és a zsidóságnak a Bibliában is megjósolt hazaköltözése, végső soron e szétválás utáni időkre való szakmai felkészülés képezi. Egy igazi druida folyamatosan három ismérvet mutat fel ezzel a küszöbön álló kihívással kapcsolatban:
- Mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a szétválás a Tartós és Hiteles Egyenlő Méltóság jegyében menjen végbe;
- illetve ennek érdekében a zsidóság felé részrehajló, ebben a vonatkozásban egyelőre népszerűtlennek tűnő áldozatokat is meghoz, ha kell, akkor a kereszténységgel a végsőkig konfrontálva is;
- ám az említett hazaköltözésre vonatkozó érdemi készülődés tekintetében természetesen marad európai patrióta, a Bibliához és a benne szereplő próféciákhoz hű, azaz ebben a vonatkozásban végső soron már a kereszténység felé részrehajló.

Én a Szent Patrik féle druidaság hagyományőrzője vagyok. Patrik egyszerre volt a legutolsó druidák egyike, és a legelső hivatalos keresztény szentek egyike egy személyben. Szent Patrik a rómaiak által csak "piktek"-nek, "festetteknek" és "barbároknak" aposztrofált világából lépett elő, és a történelem távlataiban azóta is rendkívül tartósnak bizonyult méltósággal adta ki a jelszót minden Égtáj felé, hogy "Irány a Kereszténység és Krisztus!" Vele együtt nyilván egy egész druida-nemzedék mondta ugyanezt, és ők azonnal az Egyház első papi gárdáját alapították meg.
Közülük Szent Patrik neve maradt fenn az utókor számára,
- bizonyára mert az ő fellépése volt a leghitelesebb,
- és mert a békességet sugárzó szuggesztivitása folytán őt engedték önmagukhoz a legközelebb azok a "nagyok",
- akik a történelmi krónikai feljegyzéseket akkoriban támogatták vagy a megvalósításukban közreműködtek.
Gondoljunk bele, hogy amikor a Római Birodalom katonailag visszavonult és feladta az európai támaszpontjait, akkor ez mekkora tekintélyvesztést jelentett: egy lassú tekintélyvesztési folyamat hirtelen kicsúcsosodásáról volt szó. Ennek ellenére rekord-időn belül ismét római középponttal egy erős, hatékony és tartós központosító eszme árad szét, a katolicizmus. Ebben a meglepő és szokatlan folyamatban kell lennie egy szuper-hatékony elemnek, már amennyiben igaz volt, már pedig igaz volt….. Ez a rejtőző elem az európai druidaság utolsó rejtett nagy lehelete a búvópatak intézményi létformába való önkéntes átformálódása előtt, illetve annak értelemszerű részeként. Eliphas Lévi XIX. szd.-i mágiatörténész fogalmazott úgy erről a korról, hogy a druidaság erőtlennek tettette önmagát. Az akkori katolicizmus ezt a meglepő fordulatot csak tudomásul vette, de be- és el- soha nem ismerte, mind a mai napig. Szent Patrik neve az egyetlen etikai reménysugár, hogy ez a fel- és beismerés egyszer talán még megtörténhet. Ezen kora középkori idők római katolikus központosító lendületének sikerét tehát nem Róma "ereje", hanem a druidák többlet-lehetőségeinek átmenetileg "utolsó" nagy egyakaratúsági tudatos doktrínája képezte. Ez egy ritka és lélektanilag azóta is rendkívül furcsa érzéseket keltő jelenség. Mögöttesnek is azon római alapmentalitás miatt tűnik, mert Róma ezt a segítséget azóta többször is fordítva "köszönte meg" a druida attribútum felé. A mai római katolikus papság ebben nem hibás, mindenesetre a hályognak a generációról generációra öröklődő mechanizmusa ragyogóan fülön csíphető e tény-sorozat tárgyilagos vizsgálatakor. Az érdemi hírek tárgyilagos terjedése a régi korokban nehézkes, késedelmes és hiányos volt. Mire eljutott valahová egy hír, addigra ott sokminden olyat elkövettek, amit a hír birtokában nyilván nem tettek volna.
Tehát ez a fordított "megköszönés"
- megbocsátható és megbocsátandó a katolicizmusnak,
- de csak majd akkor, amint végre veszi az erőt illetve a fáradságot,
- és egész Európa helyett illetve a nevében ránéz erre az igyekezeti torzulási csapdára,
- majd végül természetesen levonja az adekvát konzekvenciákat. Egy egyház azért egyház, hogy az ilyen társadalmi szükségszerűségben mindig az élen járjon.
Szent Patrik neve illetve ez a kor kölcsönösen fémjelzik egymást, ez a név pedig az első és egyben az utolsó remény azon alapelv gyakorlati érvényesülésére, hogy amikor valakik egyenrangú szövetségre vannak kölcsönösen ráutalva, akkor közülük egyik se hordja magasan az orrát a másikkal szemben, mert esetleg könnyebben belecsinálnak a verebek….. Ezt a megjegyzést a kereszténységre, és a kereszténységgel önmaguktól is szívesen konfrontálódó "új-pogány" kezdeményezésekre egyaránt értem. Ennek a kérdésnek a kiegyensúlyozott és logikus helyretételét azért sem halogathatjuk, mert a nagy egyházaktól az érdeklődés az új-pogányság, azon belül is kiemelten a "druida" attribútum felé csoportosul át. Ha a "klasszikusok", és a valójában "még klasszikusabb" druidák közt nem jönne létre egy hivatalos nagy történelmi konszenzus, akkor ez a figyelmi libikóka rövidesen hatalmas energia-csapdává válhatna a közfigyelem és a kreatív folyamatok képzeletbeli térképén. Mellesleg ez a fajta kiegyezés az Anglikán Egyház és a Szigetország druida rendjei között csendben megtörtént; - de ugyanennek a Kontinensen is meg kell ismétlődni, sőt, ünneplőbe kell öltöznie. Ugyanis a canterbury-i érsek (-az Anglikán Egyház "Pápája".-) a kereszténységnél is mélyebb szigetországi közösségi lelkiismereti hagyományok előtt tisztelegvén a beiktatása előestéjén druida fel- és beavató szertartáson vesz részt, ami értelemszerű druida legitimációt jelent. Ez a vívmány minden valószínűség szerint még mindig Szent Patrik életművének referenciáit dicséri, és azok máig tartó lendületét bizonyítja.
A klasszikus evangélisták Lukács evangélista és Pál apostol kivételével Jézus kortársai és apostolai voltak. A görög Lukács és az izraelita Benjamin törzsből származó Pál tehát egy néhány évszázadig tartó hagyományt teremtettek meg, amelyben a korai szentek (-pl. Cirill és Metód-) még Krisztus apostolainak hívták magukat. Szent Patrik egy ízig-vérig druida ebben a korai élvonalbeli mozgalomban.
Amikor Szent Patrik igent mondott a Kereszténységre és a Bibliára, akkor nyilván a zsidó jelenlétnek is csak a Bibliában félreértelmezhetetlenül ÁTMENETI státuszára mondott igent. Ugyanis mind a vendégeskedő zsidóság, mind pedig a vendéglátó Európa érdek-struktúráiban ez az ideiglenes ötvözés felelt meg a "pillanatnyilag legkisebb rossz" elvének; - amely elvről az 5-ös Hermész Kulcs, illetve az 5-ösre végződőek szólnak.
Ha viszont végre beköszönt az a kor,
- amikor a hajdani ötvözésnek ez a státusza és referenciája fokozatosan átrendeződik,
- akkor "a még kisebb rossz", illetve " az egyre és egyre kisebb rossz" elvének további fokozatai immár a hajdan összeötvözött értékek ismételt szétválasztása felé mutatnak; - ahogy az a Bibliában is meg van jósolva.
A druidák tehát hűek a Biblia prófétáihoz, azaz rajtuk keresztül közvetve, és közvetlenül is a Teremtő Atya Istenhez. Ettől függetlenül az újdruidaság éledésének egyre újabb fokozatain várható egy Istennő iránti tisztelet és kulturális hagyomány felélesztése is.
Ne feledjük, hogy az ókor sikeres társadalmi modelljei egytől egyig egy Isten és egy Istennő közös kultuszának voltak alárendelve. Továbbá ne feledjük, hogy Európa eleve is egy ősi mítoszból eredő Istennő neve.
Egyetértünk az Iszlámnak az Allah mellé való társítás tilalmára vonatkozó tételével; - ám ezt a saját speciális nézőpontunkból tesszük, és nem a dogmák felületes automatizmusa jegyében. Eszerint ez a tilalom nem más, mint az Istennő iránti tisztelet térségenkénti és korszakonkénti váltogatása, időnként sajnálatosan szükségszerű szüneteltetése, illetve a későbbi, próbaképpen történő regenerálása. Ez a nagy súlypont-áthelyeződés nem csak az Istennő-témakörben figyelhető meg a korszakok és térségek között, hanem egyéb részletek vonatkozásában is, legfeljebb gyanúsan sok e változások között az Istennő-devalváció, és az azzal nyilvánvaló kölcsönhatásban levő dolgok váltakozása. Az Istennő-Kultusz regenerálása nagy kihívás, igazi druida felségterület. Annyiban mindenképpen egyetértünk az Iszlám-gyakorlattal, hogy egy istennő, mint bármilyen egyéb "istenség", első sorban teremtmény, tehát nem biztos, hogy mostanában lesz egyenlő piedesztálon a Teremtő Atya Istennel. Ugyanis az Istennő társteremtői illetve társ-gondoskodói minőséghez való felnövése az emberi léptékek számára nyomasztóan hosszú, és Mohamed ezt a problémát így kezelte az Iszlám térség számára. (-A téma a 11/ KORÁN gombra kattintva folytatódik.-)
Ám a férfi-nő papság az mégis csak az Isten - Istennő kultusz előképe, és a Modell szolgálatának optimális földi megnyilvánulási formája: Európa egyik lehetséges vallás-közeli kulturális csapásiránya a közeli jövőben. Majd meglátjuk….. Egyelőre a keresztény gyökerek kifáradt termőföldjének megkapálása fontosabb kihívásnak, a sorrendben előbbre valónak tűnik. Még druida nézőpontból is.

Ha Ön lelkész, és még elmélyültebb szinten kíván tájékozódni a druidaságról, akkor írjon nekem egy néhány soros bemutatkozást, és terjedelmesebb ismertető anyagokat is küldök.


SZENT PATRIK

M Á R K A N É V

A Szent Patrik név súlya a mai időkben.

Patrik egész életművének és a kiszámítható törekvéseinek abból kellett állnia, hogy az Európa-szerte a küszöbön kopogtató Kereszténységet az ősi Tudás valamint a druida hagyományok KIEGÉSZÍTÉSEKÉPPEN, és semmiképpen NEM LEVÁLTÁSAKÉPPEN törekedett egyre magasabb piedesztálokra helyezni a megújuló társadalmi közmegegyezés számára. A nem-Patrik-féle "kereszténység" persze szólhatott le- és felváltásról, behelyettesítésről, bedarálásról, bedöngölésről, stb. De a Patrik-féle törekvés csak a kiegészítésről szólhatott, ez minimum evidens. Mellesleg ugyanez az analóg kihívás azóta is ismétlődik a régi és új dolgok találkozási vonalán. Ez az emberek gyűjtögető mohósága és gyarmatosító illetve rabszolgatartó hajlamai miatt van így. Aki ugyanis valami újat hoz, de nem hajlandó tekintetbe venni a helyi értékeket, az a kezében lévő új, és egyébként bizonyára többnyire nagyszerű dologgal a tarsolyában valójában csak gyarmatosítani akar. Az első rabszolgát azért akarja a saját ál-patrícius törekvései jegyében rabszolgaságba görnyeszteni, hogy utána ugyanabból a lendületből minél többekkel kivitelezze ugyanezt, még mielőtt mások "szüretelnék le ezt a termést". A mai Szent Patrik féle hagyományőrzés törekvése tehát ugyanúgy még mindig egyértelműen a kiegészítésről szól, csak most az időben fordított sorrendben: Tehát "IGEN" a Kereszténységre, de a régi druidák Tudását is kérjük vissza! Továbbá természetesen az általuk megvalósítani képes referenciákat is kérjük vissza!
Petrik korában tehát a régi világot kellett kiegészíteni az új vívmányokkal, ma pedig a Kereszténység klasszikus értékeinek regenerálása után ugyanúgy visszafelé szárnyal az értékeket kutató törekvésünk. Tehát a mai, egyelőre nem kellőképpen összefogott értelemszerű igyekezet arról szól, hogy a még régebbi világ előnyeinek kiegészítő értelmű regenerálása is következzen be a javunkra.
Patrik idején a régit kellett az újjal kiegészíteni, most pedig a ma réginek számító dolgok korszerű megújítása után a még régebbi előnyök szintén korszerű megújítása, és a két "madárlátta" előny összegzése a kívánatos. Ez hát a modern Szent Patrik féle hagyományőrzés. Még mindig ötvözésről szól, ugyanazon két dolog előnyeinek kölcsönös kiegészítéséről és progresszív ötvözéséről, minden kétséget kizáróan a köz és az egyének javára.
Ha ugyanis a régebbi korok kétségtelen előnyeit rendre hagynánk végleg leselejtezni,
- akkor hol maradna az általunk megalkotott jó dolgok mindenkori jogfolytonossága, mint annak támaszkodó pillérei,
- és ugyan mit várhatnánk el a jövőtől az általunk alkotott bármiféle pozitívumok tartóssága tekintetében,
- milyen elvárásokat támaszthatnánk a Kollektív Fennmaradás Mindenkori Ügye iránt,
- illetve milyen viszonossági visszahatásokat várhatnánk el ugyanonnan????????

Gyors üzenetküldés a honlap tulajdonosának. Az ablakban a saját e-mail címét tüntesse fel.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés