Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Válaszlevél az egyik képviselőnek

2008.9.15

Magda Košútová (Smer-SD) parlamenti képviselőtől érkezett az első válasz a nyílt levelünkre a jogegyenlőségről, melyben a politikus afelől érdeklődik, hogy kisebbségként miben diszkriminálják a magyarokat. „A csatolt levélből ez nem derül ki számomra. Ha pontosabb követeléseket közöl velem, beszélhetünk róluk és megoldást kereshetünk” – áll a képviselő levelében.

Tisztelt Képviselő Asszony!

Ing. Magda Košútová
poslankyňa NR SR, Smer-SD

Nagyon örülök, hogy Öntől kaptam meg az első válasz e-mailt a nyílt levelemre. Megpróbálok a feltett kérdéseire egyszerű és logikus válaszokat adni. Levelében arra kér, hogy pontosítsam milyen értelemben és hol nincs jogegyenlőség, valamint hogy hogyan vagyunk diszkriminálva mint kisebbség.

Először is mi nem vagyunk kisebbség, hanem a volt Csehszlovákia területére a Magyarország mai határain kívül rekedt magyar nemzetrész vagyunk, s mindez úgy történt, hogy rólunk nélkülünk döntöttek. Határokat huzigattak felettünk, de azért még mindig ahhoz a nemzethez tartozunk, vagyis mi a mai Szlovákia területén élő, szülőföldjét nem elhagyó, házat és ingóságát nem hátrahagyó magyar nemzetrész vagyunk. A nemzetiségi fogalommal csak egy nemzethez, vagy etnikumhoz tartozó egyént szoktuk megjelölni. Így van szlovák nemzetiségű, aki a szlovák nemzethez tartozik és van magyar nemzetiségű aki a magyar nemzethez tartozik, függetlent attól, hogy hol és hogyan húzták meg felettük a határokat. Tehát Szlovákiának vannak szlovák nemzetiségű állampolgárai, magyar nemzetiségű állampolgárai és más etnikumú állampolgárai is.
Az első és leglátványosabb diszkriminációja a Szlovákiában élő magyar nemzetrésznek, magában az alkotmányban található, amikor a preambulum bekezdésében csak a szlovákokat emelik ki, mint államalkotó, szélesebb jogkörrel rendelkező nemzetet. Mi magyarok az Önök szemében csak egyszerűen egy alárendelt kisebbség vagyunk, akiknek csak egy joguk lehet, kussolni, szótfogadni és a megalázásokat, az asszimilációt eltűrni, sőt ezt, mint egy európai standard feletti jogállapotot még meg is kéne köszönnünk, mert Önök ezt így állítják be, terjesztik világszerte, ha az elszakított felvidéki magyar nemzetrész alkotmányos emberi jogairól van szó. Már egy évvel ezelőtt kértem nyílt levélben Gašparovič államfőt, hogy államfői jogaiból és hatásköréből kifolyólag - mint Szlovákia összes állampolgárának elnöke - hasson oda, hogy necsak egy nemzet, a szlovák legyen elismerve államalkotó tényezőként, hanem a magyar nemzetrész is, mi is, akik itt élünk apáink anyáink házában, akiknek az ősei itt éltek ezer éve ugyanazon a helyen. Mi arról nem tehetünk, hogy a fejünk felett a nagypolitika ide-oda huzigatta a határokat. Ezért nem tartom helyesnek, hogy az alkotmány preambuluma csak a szlovák nemzetet ismeri el államalkotó tényezőként. Ez a többi más anyanyelvű és más nemzethez tartozó szlovákiai állampolgár bizonyítható diszkriminációját jelenti. És arra kérem Önöket, hogy legyenek szívesek ne jöjjenek nekem azzal, hogy a Duna jobb partján van egy Magyarország, és ha nekünk ez az állapot nem tetszik, le is út, fel is út, mehetünk haza Magyarországra. A Gašparovič elnöknek elküldött levelemre Slota úr így reagált, azt üzente, hogy ha itt nem jó nekem, mehetek haza Magyarországra. Az én otthonom itt van, mai Szlovákia déli területein, itt születtem és itt is szeretnék továbbra is élni, tehát sem engemet, sem másokat, senki ne akarjon a saját házamból kiverni. Mi Önöket Trianon után befogtuk, katonák, hivatalnokok és vasutasok érkeztek Felföld magyarlakta területeire azzal céllal, hogy a magyarokat megfosszák lehetőségeiktől s elűzzék az otthonukból. Ez nem teljesen sikerül Önöknek sem erővel, sem manipulációval, hát segítségül hívták a többség igazságát, amit rafinált asszimilációnak, sunyi törvényeknek, beneši dekrétumoknak neveznek. Manapság a pénzt s a gazdasági asszimilációt előtérbe helyezve diszkriminálják, büntetik a magyar nemzetrészt, akik törvénytisztelő módon hallgatnak és tűrik a megaláztatást s a szórványosítást. Kérdezem én: meddig lehet ezt szó nélkül eltűrni? Önök nem félnek attól, hogy egyszer betelik a pohár és a megalázott magyar nép fia kiállnak a jogegyenlőségért és egységesen azt kiáltják: most már tovább, szlovák testvéreink, ez így nem folytatódhat, ami nektek jár, az nekünk is kell, hogy járjon. Igen: jár, mert ez szlovák akotmányban, az Önök alkotmányában is benne van a 12. fejezetben, miszerint Szlovákia minden állampolgárát egyenlő jogok és méltóság illetik meg. A diszkriminációt és megaláztatásokat viszont nem lehet sem jogegyenlőségnek, sem a mindenkit egyformán megillető azonos méltóság tiszteletbentartásának titulálni.

Ezt a levelemet magyarul írom, hogy konkrétan bizonyítsam, mit is jelent az a szó, hogy jogegyenlőség, ami az Önök által szerkesztett alkotmányban is szerepel. Az én esetemben ez azt is jelenti, hogy minden megnyilvánulásomban, az utcán, a hivatalokban, mindenütt használhassam az anyanyelvemet, a magyart. Ne küldjön engemet senki se Magyarországra, se a családomat senki kiirtani (ahogy az egyes szlovák fórumokon, mint a Sme, Nový čas stb. is olvasható), azért, mert a jogegyenlőségért küzdök alkotmányos eszközök segítségével. És ne akarja senkise megszabni, hogy nekem mi jó. Főként ne egy szlovák nemzetiségű miniszter, aki nem tud magyarul, és közben ő akarja nekünk megtanítani, hogy egy magyar anyanyelvű nebulónak, hogyan s mit kell tanítani, hány órában és milyen formában kell a szlovák nyelvet neki okítani, miközben az az ő számára egyelőre még egy olyan idegen nyelv, mint Önöknek az angol, vagy a német nyelv. Igen minden szlovákiai állampolgárnak illene megtanulnia szlovákul, de hogy ez hogyan történjen, hány órában s milyen formában, azt engedjék meg, hogy mi döntsük el az oktatási s kultúrális önigazgatás keretében. Ha a jogegyenlőségből indulunk ki, akkor szerintem minden olyan szlovák iskolában is, amely olyan városban vagy faluban található, ahol mondjuk 8-10 % feletti a kisebbségben élő nemzetrész aránya, szintén legyen kötelező a magyar nyelv tanítása. Ez lenne a természetes és a jogegyenlőség alapján az egyedül demokratikus módszer is. Így a szlovák fiatalok is elsőkézből ismerkedhetnének meg a legközelebbi szomszéd, az ezeréves közös sorsot megélt nép szokásaival, történelmével - azt hiszem, mondhatjuk: a közös történelmünkkel. Így nem mások befolyása alatt kellene kialakítaniuk a saját világképüket egy szomszéd nemzet, a szomszédos ház lakóinak életstílusáról, gondolkodásmódukról. Ellenben azonnal saját észjárásuk szerint eldönthetnék, ki kinek a barátja, vagy ellensége. Tisztában vagyok azzal, hogy itt nem arról van szó, hogy mindezt nem lehetne realizálni, vagy esetleg törvényekbe ütközhetne ez az elképzelés, hanem arról, hogy egyes politikusok nagyargyűlölő lelkivilágát sértené, és már nem lehetne egy ötmilliós nemzetet magyargyűlölettel rabulejtve kihasználni, butítani azzal, hogy minden magyar azzal ébred és fekszik, egy a célja, hogy a szlovákokat elpusztítsa és elrabolja a szlovák anyaföldet. Mi nem akarunk senkitől semmit elrabolni, mi csak az azonos alkotmányos jogainakat akarjuk, a szabad nyelvhasználatot, a kisebbségi nyelv hivatalos nyelvvé való nyilvánítását a 8-10 %-os nemzetiségi részarány meghaladó településeken, saját magunk által irányított iskolarendszert és kultúrát. Egyszerűen mondva: ott szeretnénk újból hazára találni, ahol őseink a házainkat felépítették, azt szeretnénk, hogy a saját konyhánkban a saját főztünket a saját szájízünk szerint főzhessük meg, ne egy zsolnai szlovák mondja meg, mi jó a magyarnak: a brindzás haluska vagy a nokedlis pörkölt. Engedjék meg, hogy ezt mi döntsük el.

A Felvidéki Magyar Nép igényei:

Abból kiindulván, hogy

a Koppenhágában meghatározott EU-csatlakozási feltételek egyike a más nemzeti közösségekkel való bánásmód,


Szlovákia EU tagsága azon a feltételezésen alapul, hogy az összes idevágó szabálynak eleget tesz
tekintetbe véve, hogy


diszkriminatív jogi és közigazgatási gyakorlat következtében, amelyek kiterjednek az élet minden területére, Szlovákia magyar lakossága immár több, mint 88 éve folyamatos hátrányos megkülönböztetésnek van kitéve, többek közt a következő területeken:


A nyelvtörvény magyar szempontból gyakorlati jelentőség nélküli üres formaságnak tekinthető, mivel semmit sem változtatott az alapvető nyelvi hátrányos megkülönböztetésen.


Az utolsó területi közigazgatási reform, az ország településeinek népi összetételét teljesen figyelmen kívül hagyva, önkényesen szétdarabolt tömör magyarlakta vidékeket, megsértvén ezáltal az EU által életbe léptetett kölcsönös segélynyújtás elvét is.A jogtalanul elkobzott magyar intézményi és magántulajdon visszaszolgáltatása helyett ezeket egy harmadik személy tulajdonába adják vagy értékesitik.

A magyar egyházak mindmáig hiába várnak arra, hogy a tulajdonukat visszakapják.

A több mint 400.000 magyar katolikus hívő vallásos lelkipásztori gondozására nincs magyar püspök.

A csekély, de még létező magyar evangélikus hívők létét s igényeit folyamatosan semmibe veszik.

A jelenlegi kormány sem szándékozik a rasszista szellemiségű és a nemzetközi joggal összeférhetetlen, Beneš elnök által érvénybe léptetett dekrétumokat hatályon kívül helyezni, amelyek még az egyházakat is együttes bűnösséggel vádolják.

Az anyanyelvű oktatás terén komoly hiányosságok állapíthatók meg az egész szlovákiai magyarság hátrányára - a magyar tannyelvű iskolák száma messze nem éri el a népességi arány alapján jogosat és szükségeset.

Az utóbbi évtizedek alatt a magyar kultúra állandó hátrányos megkülönböztetésnek volt kitéve, ami ma is folytatódik.

Az ország főleg magyarok által lakott déli része nem részesül sem a kultúra, sem pedig a gazdasági fejlesztés terén számottevő támogatásban, aminek következtében versenyképtelenné válik. A mindenkori kormány úgy gazdaságilag, mint kulturálisan is kirekeszti a fejlesztésekből régiónkat. Régiónk elmaradottságát abban is látjuk, hogy nincs megfelő mennyiségű és minőségű információs szolgáltatás. A szlovák sajtó és politikusok egy tekintélyes része negatív színben tünteti föl a magyarságot, téves információkat terjeszt, és valószínűleg ennek tudható be a két nemzetiség közötti feszült viszony is, valamint az szlovákiai magyarság identitástudatának zavarai és alulinformáltsága.

Követeléseink

1. Az Európai Unió tagjaként nem akarunk tovább Szlovákiában másodosztályú állampolgárokként élni! Szűnjön meg a hátrányos megkülönböztetés nemzetiségi hovatartozás alapján az élet minden területén!

2. Tartsák tiszteletben az európai egyesülés szabadságot, demokráciát, jogállamiságot, egyenlő bánásmódot és a kölcsönös segélynyújtás elvét illető alapvető szabályait!

3. Töröljenek el minden olyan törvényt, amely sérti ezeket, köztük a Beneš-dekrétumokat is!

4. Területi autonómiát követelünk a Hodža-Bartha félel 1918-as demarkációs etnikai határ alatt lévő területen - Szülőföldi Autonóm Tartományt. Kötelező szlovák-magyar kétnyelvűséget ezen az autonóm területen. A közös területi autonómiának saját parlamentet, önigazgatási szerveket!

5. Minden nép és kisebbség nyelve az ország egész területén, minden városban és községben ahol a lélekszámuk meghaladja a 8-10 %-ot, kötelező nyelv legyen, amit anyanyelvi iskolákkal is biztosítsanak!

6. Adják vissza mindenkinek, magánszemélyeknek s intézményeknek is a jogtalanul elvett tulajdonukat!

7. Az ország azon polgárai, akiket elhurcoltak és kényszermunkára ítéltek részesüljenek megfelelő kárpótlásban (amennyiben már nem élnek, kárpótolják az utódaikat)!

8. Ismerjük meg a közös történelmünket - közös és tartalmilag egyező, a kölcsönös tiszteletet erősítő történelemkönyvekből!

9. Teljes magyar anyanyelvű iskolarendszert az óvodától az egyetemig a Szülőföldi Autonóm Tartomány területén!


10. Esélyegyenlőséget az élet minden területén !

11. Anyanyelvű vallásgyakorlást magyar katolikus püspökkel, s amennyiben arra igény lesz, magyar evangélikus papokkal s egyházi önigazgatással!

12. A Szülőföldi Autonóm Tartomány létrejötte után a két egyenrangú államalkotó nép, a szlovák és a felvidéki magyar nép kezdjen tárgyalásokat a szövetségi államformáról!

Összefoglalva: Szlovákia EU-s csatlakozása óta eltelt négy év nem hozott a magyar lakosság számára javulást az élet semelyik területén sem, ami bizonyítja a demokrácia, jogállamiság, egységes bánásmód és emberi jogok területén tapasztalható hiányosságokat, a jogegyenlőség hiányát. Sőt azt mondhatjuk, hogy a magyarságra hátrányos negatív jelenségek még erősödtek is, amelyek megnehezítik a két nép közötti békés együttélést. Slota úr uszításai, Mikolaj miniszter úr magyarellenes próbálkozásai, a Beneš dekrétumok megerősítése, a Malina-ügy elpolitizálása és a Nomos Regionalizmus polgári társulás alkotmányellenes megszüntetése a Belügyminisztérium részéről, sajnos mindez a Fico-kormány hallgatólagos beleegyezésével és támogatásával történik.

Az utolsó kormányváltás szélsőjobboldali szlovák nacionalista erőket is hatalomra juttatott, amelyek nyíltan gyűlöletre és ellenségeskedésre uszítanak. A Fico kormány egyáltalán nem reagál vagy lép föl megfelelő módon a napjainkban egyre gyakrabban előforduló rasszista megnyilvánulások ellen, ezzel is szabad utat adva ezen ideológia követőinek.

Azt szeretnénk, ha mindezekben a témákban, amelyek nem alkotmányellenesek, nem az ország szétzilálását jelentik, csupán a jogegyenlőséget követelnek minden szlovákiai állampolgár számára függetlenül nemzeti vagy etnikai hovatartozásától, induljon a szlovák parlamentben vita arról, hogyan és milyen formában lehetne, lehet a memorandumba belefoglalt alkotmányos követeléseinket realizálni, teljesíteni.
Ehhez kérem az Ön s a demokratikusan gondolkodó szlovák politikusok, parlamenti képviselők segítségét. Vitázzunk s az igazmondás segítségével teremtsük meg ennek az új évezrednek a küszöbén egy újabb békés együttélés alapjait fiainknak s a lányainknak, hisz az ő jövőjük a tét.
Az Isten adjon erőt az igazmondásra és akaratot a pozitív változ(tat)ásra minden bátor szlovák és magyar demokratának, hogy közös asztal mellett, nem pedig egymás mellett elbeszélve, a másikat túlkiabálva az utcán oldjuk meg a problémáinkat. Ehhez kérem minden demokratikusan gondolkodó polgár segítségét, hogy támogassák a kezdeményezésünket.

Szabadságban és emberi méltóságban akarunk élni, mint a felvidéki magyar néphez tartozó szlovákiai állampolgárok és az Európai Unió polgárai!

Bósza János, Jogegyenlőség Baráti Kör SK

Válasz erre a levélre:
Prečítala som si Váš list, ale prepáčte neviem v čom ste diskriminovaní ako menšina, respektíve aké práva sú Vám odopierané. Z priloženého listu sa to neviem dozvedieť. Ak mi oznámite konkrétnejšie požiadavky, môžeme o nich hovoriť a hľadať riešenie. Prajem všetko dobré. Košútová
Ing. Magda Košútová
poslankyňa NR SR, Smer-SD


Innen feliratkozhat és támogathatja a kezdeményezést: vezetéknév, keresztnév, foglalkozás, lakhely, ország - podporovatelia priezvisko, meno, zamestnanie, adresa, štát

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona