Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Ok nélkül veri a mellét a szlovák miniszterelnök

2008.11.22
Átlagon felüli jogokat élveznek a felvidéki magyarok a szlovák miniszterelnök szerint. A kijelentés igazságtartalmának nyomába eredt az Indo Rádió és kiderül, hogy a szlovákok összes aggodalmára van megoldás. Például a többség nem feltétlenül kerül hátrányos helyzetbe ott, ahol a nemzetiségi autonóm területeken kisebbségben van, a nagyobb autonómia pedig éppenséggel meg is akadályozhatja egy kisebbség elszakadását.
Európai összehasonlításban a szlovákiai magyar kisebbség átlagon felüli jogokat élvez - jelentette ki egy televíziós műsorban Robert Fico szlovák kormányfő azt követően, hogy Révkomáromban találkozott Gyurcsány Ferenccel. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Szlovákia semmiféle okot nem adott a két ország közötti feszültségre, nem csökkentette a magyar kisebbség jogait.

Az inforadio.hu képzeletbeli európai körutazást tett, hogy kiderítse mire alapozhatta kijelentését Robert Fico. Cikksorozatunk első részében bemutatjuk a szlovák szabályozást és összevetjük azt egy "minta-autonómiával".

Még kisebbségi törvény sincs

A félmilliónál is nagyobb szlovákiai magyarság szinte egy tömbben él az ország déli részén, a magyar határ mentén. Szlovákiában ennek ellenére nincs kisebbségi törvény, a kisebbségi jogok is egyéni jogként léteznek (a kisebbséghez tartozó személyek jogairól beszélnek a hatályos jogszabályok). Nincsenek kisebbségi önkormányzatok sem, és garantált parlamenti képviseletük sincs az etnikumoknak.

Az 1999-es nyelvtörvény biztosítja a kisebbségi nyelvhasználatot a hivatalokban azokon a településeken, ahol a kisebbség a lakosság legalább 20 százalékát teszi ki. Megyei és állami szinten azonban nem használható a nemzetiségi nyelv.

Nincs külön kisebbségi iskolarendszer, de vannak magyar tannyelvű iskolák. A tankönyvhasználattal, a magyar helységnevek feltüntetésével kapcsolatos viták évek óta mérgezik a két ország kapcsolatát, ahogy a választókerületek kisebbségellenes átszabása vagy az a statisztikai adat, hogy a magyarlakta déli területeknek alig jutott az EU-s támogatásokból.

Szlovákia csatlakozott az Európa Tanács kisebbségvédelmi egyezményeihez, a nyelvi chartához és a keretegyezményhez, valamint vállalta, hogy a nevezetes 1201-es ajánlás szellemében alakítja kisebbségpolitikáját. Felvételét az Európai Unió a többi között a "pozitív kisebbségvédelemhez" kötötte.

A kisebbségek jogai akkor garantáltak, ha azt az alkotmányban rögzítik. Ez Szlovákiában nem történt meg számos európai példával ellentétben. A felvidéki magyarokhoz hasonlóan egybefüggő területeken élő kisebbségek - az alkotmányokban garantált jogok mellett - sokfelé élveznek területi autonómiát is.

Ahol még a hadseregben is svédül vezényelnek

A szlovákok legtöbbször hangoztatott érve az európai példák ellen a homályos jelentésű "eltérő történelmi fejlődés". Pedig vannak olyan országok a kontinensen, amelyek hasonló történelmi fejlődésen mentek át, mégsem kérdőjelezik meg a területükön élők kisebbségek jogait.

Finnország a kontinens egyik leghomogénebb állama, az 5,2 millió lakosból csupán 6 százalék, 300 ezer ember svéd, továbbá hatezren a lapp kisebbséghez tartozónak vallják magukat. A svédek által lakott területet Svéd Finnországnak hívják, ami a XIII. századtól a XIX. századig a térségben domináns szerepet játszó Svéd Királyság fennhatósága alá tartozott. Azaz a történelem és a körülmények hasonlatosak a Kárpát-medencei viszonyokhoz.

Mióta Finnország elnyerte függetlenségét Oroszországtól, hivatalosan kétnyelvű (finn és svéd) állam. A svédek hivatalosan nem kisebbség, hanem a finn államot alkotó egyik népcsoport. Finnország a területén élő svéd szórványnak személyi és kulturális, az Aland-szigetek egységes svéd tömbjének pedig területi autonómiát biztosít - nem is akármilyet.

Finnországban helyi szinten a svéd és a finn is lehet többségi vagy kisebbségi nyelv. Egy település kétnyelvű, ha a lakosok legalább 8 százaléka vagy háromezer fő beszéli a második nyelvet (így Helsinki is kétnyelvű, a második kritérium miatt).

Ha egy megyében legalább kettő kétnyelvű település akad, akkor az is kétnyelvű. Kétnyelvű településeken kötelező a közalkalmazottaknak mindkét nyelv ismerete. Az állami élet minden területén kétnyelvűség van, még svéd zászlóalj is létezik a hadseregben, csak a parancsok hangzanak el finnül.

Minden jelentős párt kétnyelvű, az etnikai alapon szerveződő Svéd Néppártnak ötvenezer tagja van. A legfontosabb kisebbségi intézmény a Finnországi Svéd Gyűlés.

Az állam finanszírozza az óvodától a hat intézményt magába foglaló felsőoktatásig terjedő svéd oktatási rendszert, ahol kizárólag svédül oktatnak. Ahol nem tudnak a svédek önálló iskolát létrehozni, ott 13 főtől indulhat kisebbségi osztály. A finneknek kötelező svédül, a svédeknek finnül tanulniuk, több egyetem kétnyelvű, ezekre kötelező felvenni meghatározott számú svéd tanulót.

A közszolgálati rádió három csatornája közül egy svéd nyelvű, több tévéadónak is vannak svéd műsorai, illetve svédül feliratozott adásai, a helyi tévék közül több is svéd.

Ahova szinte tilos a beköltözés

A 25 ezer fős, csaknem teljesen svédek lakta Aland-szigetek, amely egykor Svédországhoz tartozott, 1920 óta a világ egyik legkiterjedtebb jogkörrel rendelkező területi autonómiája. A szigeteknek külön tartományi gyűlése van, az autonómia egy képviselőt küld a finn parlamentbe. A finn államfő képviselője a tartományi elöljáró, akit azonban ő is a tartományi gyűlés egyetértésével köteles kiválasztani.

Az autonómia egynyelvű, korlátozzák a betelepülést, finnek csak ötéves tartózkodás után kérhetnek tartományi állampolgárságot, anélkül viszont nem birtokolhatnak ingatlant, nem viselhetnek közhivatalt és nem vezethetnek önálló vállalkozást. A beszedett adók teljesen a tartomány rendelkezésére állnak, azt a finn állam a költségvetési bevétel 0,45 százalékával egészíti ki (az itteni lakosság aránya az össznépességhez képest). Az életszínvonal magasabb, mint az anyaországban.

Az Aland-szigeteknek még külügyi hatásköre is van, a tartományt is érintő nemzetközi tárgyalásokba ugyanis köteles bevonni a finn állam. Van saját zászlója és hivatalos ünnepei, rengeteg hatásköre. Az autonómiatörvény nem változtatható meg beleegyezése nélkül.

Nem csak belügy, külügy is

Spanyolországot az 1978-as alkotmány 17 autonóm közösségre osztotta, ezek közt szerepel a katalán, a baszk és a gallego autonómia, akik a spanyollal egyenrangúvá tették a helyi nemzeti nyelvet, akárcsak további három. Az autonómiák mértéke különböző, Katalónia és Baszkföld önálló módon nemzetközi kapcsolatépítésbe kezdett, habár erre nem lenne joga - Madrid viszont belenyugodott ebbe.

Az Egyesült Királyságban működő autonómiák is ismertek, mind a skót, mind a walesi, mind a keservesen megszületett északír. Nemzetközi mozgásterükre jó példa Skócia, Wales és az északírek külön fociválogatottja. Ugyancsak széleskörű autonómiának örvend a Dániához tartozó Feröer-szigetek és Grönland, ez utóbbi olyannyira, hogy az anyaországgal ellentétben nem tagja az Európai Uniónak sem.

Skandináviában különleges autonómiát élvez a nomád életmódot folytató hetvenezres lapp közösség. Norvégiában az alkotmány szerint az állam kötelessége lapp nyelv, kultúra és életmód megőrzése. Külön parlamentjük van, nyelvük hivatalos, valamint külön lapp nyelvű főiskolát tartanak fönn számukra, ahol a szomszédos államokból is fogadnak hallgatókat. Hasonló autonómiát élveznek Svédországban és Finnországban is, oktatási rendszerüket mindenhol az állam finanszírozza.

Pozsony nemrégiben aggályainak adott hangot a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának intézményesítése miatt, mondván, az csorbítja Szlovákia területi jogait. Nos, a lappoknak is van határokon átívelő szervezete, a Lapp Tanács.

Ausztria védhatalmi szerepe

Hogy a kisebbségek kérdése nem nyilvánítható oly egyszerűen belügynek, ahogy azt többek közt Szlovákia is teszi, az értük való kiállás pedig nem más ország ügyeibe való illetéktelen beavatkozás, azt nem csak a fentiek mutatják, hanem az is, hogy Ausztriának védhatalmi szerepe van az olasz dél-tiroli provincia autonómiája felett. Bécs anyagilag is támogatja azt, habár a római kormány az osztrákok által folyósított összeg kétszeresével segíti Dél-Tirolt. Az olasz állam egyébként ugyancsak alkotmányában biztosít védelmet a kisebbségeknek, a dél-tiroli németeknek, a ladinoknak, az Aosta-völgyi franciáknak és a szlovéneknek.

Gyakran hangoztatott szlovák (és egyben román) aggodalom, hogy a területi autonómiában kisebbségbe kerül az "államalkotó" nemzet. Dél-Tirolban háromszázezer német, valamint kisebb olasz közösség és a ladin népcsoport él, a provinciának széleskörű törvényhozó és végrehajtási jogkörei vannak. A közhivatalok és az állami alkalmazottak körében etnikai arányosság érvényesül. A tartomány két-, a ladinok lakta területeken háromnyelvű. Két párhuzamos, olasz és német oktatási rendszer működik, de a másik helyi nyelv oktatása kötelező minden iskolában. Az olasz parlamentbe mindkét népcsoport három-három képviselőt delegál, az európai parlamenti szavazáskor a németek kedvezményben részesülnek.

A nyolcvanezres Aosta-völgyi francia közösség autonómiája hivatalosan kétnyelvű, a hivatali életben inkább az olaszt használják, a településneveket azonban csak franciául írják ki. A francia oktatása kötelező, de olaszul is tartanak órákat a diákoknak.

Akik lemondtak a kiválás jogáról

Sokszor hallani, hogy az autonómia csak erősítené a magyarság feltételezett elszakadási törekvéseit. Nos, az európai példák azt mutatják, inkább csökkentené azt. Erre pedig az egyik legjobb példa talán kissé váratlan módon az a Moldova, ahol régóta nemzetközi konfliktust okoz a hivatalosan nem létező szakadár állam, Transznisztria, amelyet az oroszok támogatnak - nem is csak hallgatólagosan, hanem csapataik jelenlétével is.

Az azonban kevésbé ismert, hogy egy százötvenezres türk eredetű népesség, a gagauzok területi autonómiát élveznek Moldovában, amelyet az alkotmány is biztosít. Cserébe viszont Gagauzia lemondott a Moldovából való kiválás jogáról - kivéve, ha Moldova független állami státusában változás következne be (Románia szeretné, ha Moldova a két világháború közti állapotnak megfelelően csatlakozna hozzá). Gagauziának széles jogkörei mellett három hivatalos nyelve van, az orosz, a moldáv (azaz a román) és a gagauz.
Ukrajnában a Krím-félszigetnek van autonóm státusa, Észtországban kulturális autonómiája van a kisebbségeknek, köztük az oroszoknak, nemzetiségi intézményekkel, anyanyelvű oktatással - az államnyelv azonban akkor is tanítandó, ha egy iskola oktatási nyelve nem az észt. Mindennek anyagi feltételeit az észt állam biztosítja. Lengyelország nem foglalkozik a kisebbségekkel sokat, a németek azonban garantáltan négy képviselőt küldhetnek a szejmbe.

Alkotmányban garantált kisebbségi jogok a Balkánon

A 2000-es horvát alkotmány államalkotó tényezőként ismeri el az őshonos kisebbségeket, így a magyart is, és kulturális autonómiát biztosít számukra. A nemzetiségi és oktatási törvény kimondja a kisebbségi nyelvek egyenjogúságát, és előírja az arányos politikai képviseletet helyi, megyei és állami szinten. Biztosítja a nyelvhasználatot a közéletben, az anyanyelvi oktatást, a szimbólumok szabad használatát.

Szlovéniában a két őshonos kisebbségnek, az olasznak és a magyarnak egy-egy fős parlamenti képviselete és széleskörű kisebbségi jogai vannak, amelyeket az alkotmány garantál. A két közösségnek számos egyéni és kollektív joga van. Az általuk lakott településeken nyelvük hivatalos, garantált a részvételük a helyi önkormányzatokban és létrehozhatnak önigazgató szerveket, amelyeket a szlovén állam köteles finanszírozni.

Joguk van az anyanyelvi oktatáshoz és a saját tantervhez. A kisebbségi területeken a szlovéneknek kötelező magyarul vagy épp olaszul, a kisebbségieknek szlovénul is megtanulniuk. Az állami szervekben - a parlamentet kivéve - csak a szlovén használható, a helyi közigazgatásban viszont a hivatalok betöltésének feltétele a kétnyelvűség, a nemzetiségi területeken a kisebbségi nyelv is hivatalos a szlovén mellett.

A nem létező korzikaiak

Végül nézzünk szét a szlovákok által olyannyira csodált Franciaországban, amely Görögországgal karöltve egyszerűen tagadja a kisebbségek létét, a jakobinus állameszmény alapján mindenki a francia államnemzet tagja.

Korzika viszont rendelkezik állami múlttal. A szigetnek jelentős adminisztratív autonómiája van, azonban törvényhozói jogkör nélkül. Egy darabig Korzika Franciaországban példátlan módon külön "területi közösséget" alkotott, de ezt megszüntették, és újra két megye lett belőle. A francia alkotmány viszont nem ismeri el a korzikai népet, az erre vonatkozó kitételt ugyanis törölték, mivel az az alkotmánybíróság szerint "germán típusú rasszizmus" volna. A minimális autonómiának pedig nincsenek alkotmányos garanciái, így a rá vonatkozó törvények egyszerűen visszavonhatóak.

Sorozatunk vasárnapi, egyben befejező részében megvizsgáljuk, vajon Magyarországnak van-e jogalapja kiállni a széleskörű kisebbségi jogok mellett. Példát mutatunk-e szomszédainknak, köztük Szlovákiának e téren? És kiderül az is, miért mondanak ellent a szlovákok korábbi önmaguknak.


Szilvay Gergely, Info RádióHÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona