Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációEurópai receptek autonómiára

Európai receptek autonómiára
Dátum: 2007-02-24 14:26 Küldte: szabadujsag

Politika, közélet 2007-08, február 21.
Interjú Bernat Joan I Mari katalán európai parlamenti képviselővel
– Képviselő úr, mennyire eretnek dolog ma autonómiákról beszélni Európában?
– Eretnek dolog? Nézze, most Brüsszelben beszélgetünk. A város hivatalosan Flandria része, de fele részben vallonok lakják. A flamandok teljes kulturális autonómiával rendelkező nemzet a Belga Királyság zászlaja alatt. Flandriában a flamand a hivatalos nyelv, Belgium pedig föderációt alkot, a flamand és vallon közösség teljes egyenjogúsága mellett. Sőt a hetvenezres német közösségnek is önálló parlamentje van.

Ami Spanyolországot illeti, ott is vannak autonóm területek: Baszkföld, Galícia, Andalúzia, Katalónia autonóm tartományként működik. Parlamentjeik széles körű felhatalmazással bírnak a helyi jogalkotásban, kiegészítve erős nyelvi és kulturális autonómiával. Több észak-európai országban hasonló a helyzet. Finnországban például két nemzeti közösséget tartanak nyilván, a finnt és a svédet. Ez utóbbihoz mindössze a lakosság egynyolcada tartozik, mégis a svéd nyelv ugyanolyan hivatalos elismerésben részesül, mint a többségi nemzet nyelve. Magától értetődően a kulturális különbségeket is ilyen toleranciával kezelik, sőt támogatják. De még több példát is sorolhatnék, ahol a nyelvi és kulturális sokszínűség nemhogy hátrányt, hanem egyenesen előnyt jelent.

– Mindez azt jelenti tehát, hogy az autonómia nem valami furcsán hangzó, félelmet keltő fogalom, mint aminek jó néhány országban igyekeznek beállítani. Többek között a mi környezetünkben is, az egykori keleti tömb országaiban.
– Valóban, a kommunista uralom alatt lévő országokban igyekeztek mindent központosítani, még a nyelvet és a kultúrát is. Nem beszélve a tervgazdaságról, amely kitűnő lehetőséget adott az államnak arra, hogy mindent bekebelezzen, központosítson és előre meghatározzon, továbbá, hogy felszámolja a magántulajdont és a regionalizmust. Tán mondanom sem kell, hogy az Európai Unió értékrendje egészen más. Az egyesült Európában egyre inkább arra törekszünk, hogy a döntések helyben és ne egy elkülönült hatalmi központban szülessenek meg. A nyelvi és kulturális sokszínűség önmagában is érték, s a hatalommegosztás rendező elve – legalábbis elvben – a regionalizmus, a közösségek önszabályozása. Szerintem mára már jócskán meghaladottá vált az a szemlélet, hogy az az állam működik jól, amelyik egy kézben tartja a folyamatokat. Számtalan példa bizonyítja, hogy a központosítás hosszú távon nem hoz sikert.

– Mi a véleménye arról, hogy Európában még mindig létező jogfogalom a kollektív bűnösség – itt elsősorban a beneši dekrétumok szlovákiai és csehországi továbbélésére gondolok –, miközben egyes népek, nemzetiségek kollektív jogainak elismerésétől ódzkodik az Unió?
– Ez valóban hihetetlen és elfogadhatatlan helyzet, aminek szomorú példájával magam is találkoztam Révkomáromban. A kollektív bűnösség teljességgel ellentétes az európai jogfelfogással. Hogy miért? Ha valaki rossz fát tesz a tűzre, csak az egyéni felelőssége állapítható meg. A bűnösség nem osztható meg, és nem terjeszthető ki másokra. Nem fizethet valaki mások bűneiért. Mármost ami a jogokat illeti: az egyetemes emberi jogok is alapvetően az egyénhez kötődnek. Mégis, néha ki kell terjeszteni őket a közösségre, ha önmagában az emberi jogokra hivatkozással nem lehet megvédeni az illető népcsoport érdekeit. Például a történelem során elkövetett kollektív igazságtalanságokat csak ugyanilyen módon, a kollektív jogok biztosításával lehet jóvátenni.

– Milyen békés eszközöket tudna javasolni a magyarok számára, hogy kollektív jogaikat kiharcolják, érvényre juttassák?
– A nemzetközi jogra kell hivatkozni. A strassbourgi Emberi Jogi Bírósághoz kell fordulni, keresettel élni a luxemburgi Európai Bíróságon, továbbá folyamatosan beadványokkal bombázni a nemzetközi jogvédő szervezeteket. Ugyancsak hasznos lehet a plurális állam követelése, hiszen ez létező jogi fogalom és elismert uniós célkitűzés. Arról van szó, hogy kívánatos lenne a döntések decentralizálása, az állam hatalmi monopóliumának megtörése. Sajnos, ez sok esetben igen nagy akadályokba ütközik. Még a strassbourgi Emberi Jogi Bíróság is gyakran szemben találja magát azzal a problémával, hogy egy-egy döntése zátonyra fut az illető állam központosító törekvésein, és ne szépítsük: az ítélet tudatos elszabotálásán. A harc tehát kettős: országon belül a hatalom megosztásáért, a decentralizációért, nemzetközi síkon pedig – elsősorban a bíróságokon – az adott népcsoport kollektív jogainak elismeréséért.

– Ezek után hogyan látja a katalánok helyzetét saját hazájukban? Elsősorban az emberi jogi helyzetre és a kollektív jogok biztosítására lennék kíváncsi.
– Kétségkívül értünk el haladást. Például kiharcoltuk az autonómia státusát. De még mindig nagyon messze vagyunk attól, hogy valamennyi követelésünket beteljesedni lássuk hazánkban. A katalán nyelv védelme még mindig bizonytalan lábakon áll, hiszen a spanyolt sokkal többen beszélik, s ez egyeseknek elég indok arra, hogy támadást indítsanak a katalán nyelvhasználat ellen. Növelni kell tehát erőfeszítéseinket, erősíteni az autonómiánkat és olyan szorosra zárni sorainkat, hogy hatásosan meg tudjuk védeni nyelvünket, kultúránkat s ezáltal egész nemzeti közösségünket.

– Mit gondol, miért félnek a nagyhatalmak annyira a kis nyelvek elismerésétől, a kis közösségek, népcsoportok kollektív jogainak elismerésétől?
– A dolgok mélyén a jakobinus hagyományok, a központosító európai eszme továbbélése figyelhető meg. Pedig ezek már meghaladott eszmék, a mai idők próbáját aligha állják ki. Mint ahogy említettem, a mai Európa inkább a pluralitás felé törekszik, még ha botladozva is. A jakobinista központosító eszmerendszer, a kis népek és nyelvek iránti türelmetlenség és megvetés ma már aligha nevezhető korszerűnek. A világ egyértelműen a sokszínűség elismerése felé halad. Erőteljes változást érzékelek például a német társadalomban az 1960-as 70-es évekhez képest. Mintha sokkal nyitottabbak lennének a pluralitás irányában, mint azelőtt. S ennek, persze, örülök.

– Remélhetjük, hogy Franciaország és az őt utánzó egyéb központosító országok is követik majd a jó példát?
– Számos kulturális szervezettel ápolunk jó kapcsolatokat Franciaországban. A hivatalos francia politika valóban rendkívül monolitikus, befelé forduló és begyöpösödött. Ugyanakkor az a benyomásom, hogy a társadalom sokkal nyitottabb és dinamikusabb. Európai szinten van már képviselete az okszitánoknak, a bretonoknak, a korzikaiaknak, a savoyaiaknak, a Val d’Aostában élőknek, az észak-katalánoknak és az északi baszkoknak. Rendkívüli életerővel szervezik társadalmi, kulturális életüket. Sajnos, mindez nem tükröződik a hivatalos Franciaország politikájában. Ám ha a társadalomban megvan a kellő vitalitás, ha ebbe a jó irányba mozdulnak el a dolgok a mindennapi emberek szintjén, előbb-utóbb a politika sem vonhatja ki magát a hatása alól.

– Már csak azért is érthetetlen ez a hivatalos húzódozás, mert a gondolkodó elmék számára már régóta világos: a nyelvi és kulturális sokszínűség csak gyarapítja egy ország szellemi életét. A franciaországi, a romániai, a lengyelországi kulturális élet csak gazdagabb lesz, ha ott például bretonul, illetve magyarul énekelnek, vagy a gorálok táncát járják.
– Magam is így gondolom. Igen, ez egészen biztosan így van. Lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de ha csak egy állampolgár akad is, aki a többségi nyelvtől eltérőt használ, akkor ezt a „idegen” nyelvet az államnak el kell ismernie. Persze, az egyénnek és minden kis népcsoportnak is azon kell munkálkodnia, hogy megvédje saját nyelvét és kultúráját. Nem mellékesen az államnak is érdeke, hogy a határai közt élő nemzeti közösség boldog és elégedett legyen. Hiszen melyik kormánynak hiányzik, hogy állandó frusztrációnak és fenyegetésnek tegye ki magát a kulturális jogok megtagadása miatt. Ahhoz, hogy az igazi nemzeti egység megvalósuljon, hogy az állampolgárok őszinte lojalitással viszonyuljanak országukhoz, elengedhetetlenül szükséges, hogy az állam elismerje a társadalom sokszínűségét és a többségtől elütő kultúrák, nyelvek, szokások létjogosultságát. Belátom, hogy a franciaországi politikai hagyományok megnehezítik a váltást. Ugyanez vonatkozik azokra a kelet-európai országokra, amelyek – nem utolsósorban francia mintára – még ma is fennen hirdetik az egy nemzet egy állam, egy nyelv, egy kultúra eszméjét. Itt még a kommunizmus is megtette a maga romboló hatását. Nem kétséges, hogy fél évszázados diktatúra után nem könnyű rendet tenni a fejekben és rácsodálkozni a világ sokszínűségére. De hogy a folyamat elkerülhetetlen és megállíthatatlan, az biztos. A szabadságunkról van szó.


Havasi János (Az m2-n sugárzott interjú)HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona