Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Megtörtént 2.rész
2007.7.4-től 2007.7.27-ig
"A hatalom birtokának az a hatása, hogy az emberek siketekké és vakokká válnak. Nem látják többé azt, ami az orruk előtt van, és nem hallják, ami a fülükbe harsog."
(Gandhi)


"Autonómia, reális cél annak aki hisz benne,
utópia annak aki nem, középső út nem létezik,
aki mégis ezt az utat járja, az vak és tehetetlen."
(Bósza János)2008.10.20
Megtörtént 2.rész, Bósza János
2007.7.4-től 2007.10.2-ig

A második részben főleg a DFÖT-el foglalkozunk. Előzmények, maga a tanácskozás lesz a téma és az elsődleges politikai utórezgésekkel foglalkozunk.

A harmadik részben, majd azzal foglalkozunk, hogy miért nem lett bejegyezve, miért sértették meg saját alkotmányukat és az európai jogrendet a szlovák állam és a politikusai.


1. rész linkje

Koszovói példa ? Autonómia vagy függetlenség.?!


Ha a külhonba szakadt magyarság szemszögéből nézzük, vajon mi lenne a legjobb? Magas szintű kollektív jogokkal felruházott területi autonómia a koszovói albánoknak, vagy egyenesen a függetlenség?
Mielőtt megválaszolnánk ezt a kérdést talán hasonlítsuk össze Koszovó etnikai összetételét és a külhoni magyarok helyzetét. Egy lényeges különbség sajnos eldönti a kérdést. A külhonba szakadt magyarok trianon óta mind-mind kisebbségbe kerültek a saját etnikai területeiken. A többségi szerepválalásból kisebbségi szerepkörbe kerültek, kerültünk. A koszovói albánok nagytöbbségben vannak Koszovóban, tehát a függetlenségüket képesek kiharcolni önmaguk is.

A külhoni magyaroknak az lenne jó, ha Koszovó megmaradna Szerbia keretein belül és az ott lévő albánok magas szintű területi autonómiát kapnának, ami jogi értelemben példaértékű lenne a Kárpát-medencei külhoni magyarság számára. Ez a megoldás számunkra precedens értékű lehetne autonómiatörekvéseink megvalósításához.

Na igen ennyire egyszerű lenne? Sajnos nem ilyen egyértelmű és magyarság széthúzóerejéről sem szabad elfelejtkezni, ami a meglévő lehetőségeknek is akadályt képez. Legfontosabb a Kárpát-medencei magyarság egységének a megteremtése és egy közös alapokon nyugvó békés autonómiaharc elindítása hathatós brüsszeli lobbizás segítségével.
Mindenütt, Kárpátalján, Erdélyben, Vajdaságban és Dél-Fölvidéken is létre kell hozni a helyi autonómiatanácsokat, majd ezeket egy közös a Kárpát-medencei Népek Autonómia Tanácsának (KMAT) a keretein belül egységes vezetéssel, közös platformon nyugvó a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő szervezetté kell alakulnia. Ki kell dolgozni a területi és perszonális autonómia tervezeteket. Majd ezeket közösen előterjeszteni, benyújtani a helyi kormányoknak és a EÚ-s hivatalos szerveihez. Ez az egységes fellépés azt eredményezheti, hogy a nemzetállamok nacionalista kormányai kénytelenek lesznek a helyi autonómiatanácsokat és a KMAT-t , tárgyalópartnerként elfogadni. Az a legfontosabb tényező, hogy a nemzetállamok kormányai és a külhonba szakadt magyarság képviselői között induljon be egy békés vita a felgyülemlett problémák megoldása végett. Jogi személyként a vitában a helyi autonómiatanácsok képviselői lennének a partnerek, akik a többi kisebbségek érdekeit is felvállalva kűzdenének a külhoni magyar népek és a helyi kisebbségek valós jogaiért.

Ennek a folyamatnak egy nagyon fontos megállóhelye lesz a júliusi (13-14) Dél-Fölvidéki Autonómia Tanács (DFAT) létrehozása. Amely a hivatalos bejegyzése után, azonnal felveszi a kapcsolatokat a Szlovák Kormánnyal és a szlovákság képviselőivel. A szomszédos országokban is létre kell hozni a helyi autonómiatanácsokat, amihez majd a DFAT maximális segítséget nyújt és együtt fog működni ezekkel az autonómista szervezetekkel. Ezt követően meg kell alakulnia a KMAT-nak is (Kárpát-medencei Autonómia Tanács).

A külhonba szakadt magyarság és a területein élő kisebbségek érdekeiért, megmaradásukért azonnal cselekedni kell, az elcsépelt szavak helyett eljött a tettek órája. Menni, mondani, tenni kell, s közben a közös autonómia szekerünket egy irányba tologatva egymást segítve, kilépünk a békés csatamezőre. Ez a mi feladatunk, csak így lehet az igazságért harcolni, túlélésünkért az ezer éves szülőföldön.Vitaindító, Autonómia-modellek Dél-Fölvidéken
a Dél-Fölvidéki Autonómia Tanács létrehozásához


2007.6.2
Autonómia-modellek Dél-Fölvidéken
Először is le kell írnunk: mi az autonómia, mi várható tőle, s egy adott kisebbségi léthelyzetben, annak mely típusa alkalmazhatóak, a személyi és a területi elven szerveződő formái férhetnek meg egymás mellett.
Ez azért fontos, hogy a viták résztvevői így egyértelműen elkötelezhetik magukat valamelyik, nekik tetsző forma mellett, valamint könnyebben tudnak a vitában állók közül egyesektől elhatárolódni, másokkal pedig közös platformra helyezkedni.
A kérdést – az autonómia-koncepciók esetén – a következő módon kellene feltenni: az autonómia két elvének melyik ötvözete lenne a legmegfelelőbb a felvidéki (dél-fölvidéki) magyarság számára, tekintettel annak területi-demográfiai sajátosságaira és belső regionális tagozódására.
Azt tekintettük kiindulópontnak, hogy az autonómia legitim formája a kisebbségi problémák megoldására, így azokkal a megállapításokkal nem tudunk egyetérteni, amelyek önmagukban szélsőségesnek titulálják az autonómia-törekvéseket.
Esetünkben olyan autonómia-koncepciókról van szó, amelyek a Felvidéki Magyar Nép kisebbségi helyzetét rendeznék. A kisebbségekre vonatkozó autonómiák mellett többféle úton-módon lehet érvelni. Egyrészt a nemzeti kisebbség jogaira fektetve a hangsúlyt, másrészt pedig a demokráciára, esetleg összekötni a kétfajta érvelési módot.
Az autonómia a kisebbségben élő nép, az országon belüli önrendelkezését jelenti, „a legmagasabb jogi státust, amelyet egy kisebbség egy államban elérhet”.
Az autonómia intézménye olyan államon belüli berendezkedés, melynek a hatalom szinte minden eleme átadható. A hatalom leadása többféleképpen, egymástól eltérő úton valósulhat meg:
a/ etnikai alapon területi autonómia, ha a kisebbségi nép egy területen többséget alkot,
b/ polgári elv szerint, kettő vagy több népcsoporthoz tartozó, az államon belül, egy területen élő polgárok közös területi autonómiája, azonos jogokkal,
c/ a személyi autonómia révén, ha a kisebbség szétszórtan él az állam területén.


Európai autonómiák

Napjainkig Európában számos országban létrejöttek – az állami akarat függvényében – területi elven működő autonómiák, ezek közé sorolhatjuk az autonómiák államává átalakult Spanyolországot, a németek autonómiáját Belgiumban, az Egyesült Királyságbeli hatalomlebontás eredményeit, vagy például a Feröer-szigetek, illetőleg Grönland autonómiáját Dánián belül, Dél-Tirol autonómiája és folytathatnánk tovább a sort.
Ezzel párhuzamosan a föderatív modell és az autonómiák államának előtérbe kerülését is említik. Azt is célszerű leszögezni, bár Nyugaton a modern alkotmányfejlődés a decentralizáció irányában mutat, ebből még teljes bizonyossággal nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy Keleten is lejátszódik majd ez a folyamat, s ennek eredményeképpen a hatalom egy része alsóbb szintekre kerül.

Az autonómia a felvidéki magyar közéletben 1989-94 között központi helyet foglalt el, 1998-tól a MKP feladta az autonómia téma megvitatási lehetőségét, hogy bekerülhessen a szlovák kormányba.
Manapság a Commora Aula tevékenységének is köszönhetően, újból előtérbe kerülhet (került) egy lehetséges autonómia-modell kidolgozása.
A Felvidéki Magyar Népnek nem kell egységesnek lennie, viszont létérdeke, hogy az egész kisebbséget érintő kérdésekben – a belső ellentéteket félretéve – közösen lépjen fel.
A jelenlegi folyamat nem csupán az autonómiáról szól, az más kérdéseket is felszínre hozott: nevezetesen a belső demokrácia és a legitimitás kérdését. Ennek súlyát feltehetőleg minden szlovákiai magyar politikus érzi, viszont az elmulasztott pluralizálás mára igencsak kedvezőtlen feltéteket teremtett a kérdések higgadt átgondolásához.

A nyugati példák bizonyítják, a nép közös akarata, a Felvidéki Magyar Nép belső konszenzusa szükséges a sikerhez. Ma nyugodt szívvel leírhatjuk, jelenleg: a szlovákiai magyar politikai elit mélyen megosztott, és alig van esély arra, hogy a jelenlegi keretek között közös nevezőre jusson. Az egyik központi dilemma, hogy a jelenlegi szembenálló csoportok meg tudnak-e egyezni egy olyan politikai struktúra elfogadásában, amely új alapokra helyezi a bel-magyar politikát. Több út is lehetséges: az MKP újraszerveződése, belső választások keretein belül, vagy egy új felvidéki párt létrehozása, amely felvállalja a dél-fölvidéki autonómia-törekvéseket.

Az autonómia-törekvések beteljesüléséhez két út vezet: egyfelől a többség támogatásának megnyerése a kisebbség céljainak támogatására, másfelől pedig az erőszak. Mi előtérbe helyezzük a többségi nép támogatásának a megnyerését.

Térségünkben a kérdés nem csupán a demokrácia konszolidációjának lassúsága miatt bonyolultabb, hanem azért is, mert a legtöbb posztkommunista államban a demokratizálódási folyamat egy nemzetépítési folyamattal társult. Ilyen szempontból – az egyébként jogos – autonómia-törekvések az árral szemben kívánnak haladni. Ezért egy olyan autonómia-tervezetre van szükség, ami nem irányul a többségi nép ellen és számára is elfogadható, valamint garanciát nyújt részére, hogy a FMN autonómia-törekvései Szlovákia területi integritásának és szuverenitásának a sérthetetlensége mellett zajlik.

A sikeres nyugati autonómiák mind egyfajta megegyezésen/kompromisszumon alapulnak a nemzeti kisebbség és az állam között. Kérdés, hogy Szlovákiában ehhez hogyan lehet eljutni. A dilemma tehát az, hogy miként lehet a többségi népet érzékennyé tenni az autonómia kérdése iránt, ami a Felvidéki Magyar Nép sikeres autonómia-törekvéseinek egyik feltétele lehet.

A Dél-Fölvidéki Autonómia Tanács létrehozásának a fő célja az, hogy vitát indítson elsősorban a felvidéki magyarság között, majd a többségi szlováksággal annak képviselőivel az autonómia valós értelmének a tisztázásához, az autonómia szó rehabilitálásának az eléréséhez. Később pedig egy olyan autonómia-tervezet kidolgozásához adjon javaslatot, ami a többségi szlovákság részére is elfogadhatóvá válik.

Commora AulaA Dél-Fölvidéki Autonómia Tanács létrehozásával kapcsolatos találkozó, alakuló közgyűlése,
2007. július 13-14-én volt (Pénteken 16.00-i kezdettel, majd Szombaton 10.00-tól)
egy Komáromtól közeli helyen, Dunamocson (Moča) a Kék Duna (Modrý Dunaj) Panzióban, Hlavná 779,
946 37 Moča.Pátria rádióban elhangzott nyilatkozat:

2007.7.9 12.10
Dél-Fölvidéki Autonómia Tanács
A társulás fő céljai:
- az autonómiaszó valós értelmezésének a rehabilitációja, a felvidéki (Dél-Fölvidék, Južansko) lakosságával történő megismertetése, egyszerű elmagyarázása,
- a békés dél-fölvidéki autonómiatörekvések elindítása, azok lehetséges alternatíváinak a megvitatása, a szlovák törvények betartásával, a határok sérthetetlenségének a tiszteletben tartásával egyetemben, hisz az autonómia-törekvéseket a szlovák alkotmány nem tiltja,
- a területi és a perszonális autonómiák békés a törvényes keretek közötti kikövetelése, mint az emberek és a népek önrendelkezésének, önkormányzásának legmagasabb szintjét, jogi formáját.

Nem etnikai alapú autonómiában gondolkodunk, mert az egy elérhetetlen vágy, mivelhogy azokon a területeinken, ahol 1920-ban 90% többségben éltünk, ott manapság a magyarság arányaiban úgy 30-35% lecsökkent, vagyis a saját területeinken kisebbségbe kerültünk. Egyedüli megoldásnak az tünik, ha a polgári elven alapuló területi autonómiát a Hodza -Bartha etnikai határvonalból kiindulva próbáljuk létrehozni, mint egy jó asszimiláció-ellenes megoldást, olyat ami a többségi nép, a szlovákság részére is elfogadható és garanciát nyújt számára a határok sérthetetlenségének a védelmében.
Tehát mi a Közös területi autonómiát hirdetjük, azonos joggal, minden itt élő nép számára, a Felvidéki Magyar Nép, a Felvidéki Roma Nép, a Dél-Fölvidéki Szlovák Nép és a többi kisebbség számára.

Bósza János, az autonómiatanács szervezőbizottságának a tagjaDél-Fölvidéki Autonómia Tanács alakul

2007-07-10
A komáromi Commora Aula Polgári Társulás már tavaly aláírásgyűjtésbe kezdett a Dél-Fölvidéki Automónia támogatása érdekében. Hamarosan megalakul az Autonómia Tanács is, amely a koordináló szerepet hivatott betölteni.


A kezdeményező Bósza János a társulással kapcsolatban a Pátria Rádiónak elmondta, hogy fő céljuk az autonómia szó valós értelmezésének a rehabilitációja, a Felvidéki-Dél-Fölvidék- Južansko lakossággal történő megismertetése, elmagyarázása. A békés Dél-Fölvidéki Autonómia-törekvések elindítása, azok lehetséges alternatíváinak a megvitatása, a szlovák törvények betartásával a határok sérthetetlenségének a tiszteletben tartásával egyetemben, mivel az autonómtörekvéseket a szlovák alkotmány nem tiltja. Céljuk a területi és perszonális autonómia békés, törvényes keretek közötti kikövetelése, ami véleményük szerint az emberek és a népek önrendelkezésének, önkormányzásának legmagasabb szintjét, jogi formáját jelenti. "Mi nem az etikai alapautonómiában gondolkodunk, mert az egy elérhetetlen vágy, mivel azokon a területeken, ahol 1920-ban 90 százalékos többségben élt a magyarság, ott ez az arány mára 30-35 százalékra csökkent, így a saját területeinken kisebbségbe kerültünk. Egyedüli megoldásnak az tűnik, ha polgári elven működő területi autonómiákat Hodža-Bartha etnikai határvonalból kiindulva próbálják létrehozni, mint egy jó asszimilációellenes megoldást, olyat amit a többségi nép, a szlovákság részére is elfogadható és garancia számára a határok sértetlenségének a védelmében. Tehát mi a közös területi autonómiát hirdetünk, azonos jogokkal minden itt élő nép számára a Felvidéki Magyar Nép, a Felvidéki Roma Nép és a Dél-Felfölvidéki Szlovák Nép és a többi kisebbség számára is."

Az Autonómia Tanács alakuló ülésére a hétvégén, pénteken és szombaton /július 13-án és 14-én/ Dunamocson kerül sor. Asbóth Sándor, a falu polgármestere elhatárolja magát a kezdeményezéstől, azt provokációnak tartja.

forrás: felvidek.maBerényi véleménye az Autonómia Tanáccsal kapcsolatban

2007-07-10
A MKP új vezetése a tervek szerint a jövőre esedékes programalkotó közgyűlésig kidolgozza önrendelkezési koncepcióját, jelenleg a műhelymunka folyik. Az Autonómia Tanács hétvégi alakuló ülésével kapcsolatban nyilatkozott a Pátria Rádiónak Berényi József, az MKP elnökhelyettese.


Bósza János kezdeményesével kapcsolatban Berényi elmondta, hogy a párt nem kapott hivatalos meghívót, de ez nem zárja ki azt, hogy néhány párttag vagy akár többen is kaptak egyénileg meghívót a rendezvényre. "Demokratikus és nyitott társadalomban szeretnénk élni. Ez azt jelenti számunkra, hogy minden ilyen kezdeményezésnek helye van, bárki előjön hasonló gondolatokkal az önrendelkezés vagy az autonómia témával kapcsolatban, az tegye meg, folytasson erről vitát, hívja meg azt, akit akar."
A Magyar Koalíció Pártjának nincs nagy mozgástere, erre utalt Berényi a következő szavakkal: " Mi politikai párt vagyunk, amely a célkitűzéseit igyekszik megvalósítani. Egy ilyen törekvés sikeréhez 76 szavazat szükséges a szlovák parlamentben. Ezért számunkra nagyon fontos az időzítés, a módszer, a tartalom, és hogy egyes kezdeményezéseket milyen módon tálalunk a törvényhozásban."
Más a tennivalója egy civilszervezetnek és más a pártnak, a tevékenységük egymástól függetlenül, párhuzamos indulhat. "Amennyiben jó, értelmes és okos gondolatok hangzanak el a tervezett összejövetelen, azt bizonyára fel tudjuk majd használni a közeljövőben. Viszont az MKP-nak most sajátságos, ellenzéki politikai szerepe van, a mi feladatunk az, hogy az egyes javaslatokra megpróbáljuk most, vagy a közeljövőben megszerezni a 76 szavazatot, és ennek megfelelően járunk el. Vagyis nem ugorhatunk a medencébe akkor, ha nincs benne víz."
Az időzítéssel kapcsolatban Berényi József elnökhelyettes megjegyezte: "Nyugat-Európában az önrendelkezés különféle formái már működnek, ez nem azonos a hazaárulással vagy Szlovákia szétverésével, ahogy ezt nagyon sokan mondják. Fontos, hogy akik majd ott lesznek az Autonómia Tanács ülésén, azok milyen formában, milyen körülmények között és hangnemben tárgyalnak ezekről a dolgokról, és hogyan tájékoztatják majd a közvéleményt. Nyilvánvaló, hogy az ország és a politikusok jelentős része nem fogja örömmel fogadni, bármilyen is legyen ennek az összejövetelnek az eredménye, de a téma viszont legitim. Egyértelmű, hogy ezekről a kérdésekről beszélni kell és lehet, ám az ott jelenlévőknek tudatosítaniuk kell, hogy ők nem egy politikai párt és az ilyenfajta kezdeményezésekhez a szlovák törvényhozásban nekünk kell megszereznünk a többséget."
Berényi szerint az MKP tagjai közül mindenki a saját felelősségére vesz részt az összejövetelen, ha meghívták. "Jelen pillanatban ezt a kezdeményezést egyfajta nem kormányzati, társadalmi, közéleti vitaként kezeljük, aminek helye van."

forrás: felvidek.maBERÉNYI: AZ MKP IS FOGLALKOZIK AZ ÖNRENDELKEZÉS KÉRDÉSÉVEL

2007. 07. 10.

A MKP a tervek szerint a jövőre esedékes programalkotó közgyűlésig dolgozza ki önrendelkezési koncepcióját, jelenleg a műhelymunka folyik. Berényi József, az MKP elnökhelyettese a Dél-Fölvidéki Autonómia Tanács hétvégi alakuló ülésével kapcsolatban nyilatkozott a Pátria Rádiónak.

Bósza János kezdeményesével kapcsolatban Berényi elmondta, hogy a párt nem kapott hivatalos meghívót, de ez nem zárja ki azt, hogy néhány párttag vagy akár többen is kaptak egyénileg meghívót a rendezvényre. "Demokratikus és nyitott társadalomban szeretnénk élni. Ez azt jelenti számunkra, hogy minden ilyen kezdeményezésnek helye van, bárki előjön hasonló gondolatokkal az önrendelkezés vagy az autonómia témával kapcsolatban, az tegye meg, folytasson erről vitát, hívja meg azt, akit akar."

A Magyar Koalíció Pártjának nincs nagy mozgástere, erre utalt Berényi a következő szavakkal: " Mi politikai párt vagyunk, amely a célkitűzéseit igyekszik megvalósítani. Egy ilyen törekvés sikeréhez 76 szavazat szükséges a szlovák parlamentben. Ezért számunkra nagyon fontos az időzítés, a módszer, a tartalom, és hogy egyes kezdeményezéseket milyen módon tálalunk a törvényhozásban."

Berényi szerint más a tennivalója egy civil szervezetnek és más egy pártnak, a tevékenységük egymástól függetlenül, párhuzamosan indulhat. "Amennyiben jó, értelmes és okos gondolatok hangzanak el a tervezett összejövetelen, azt bizonyára fel tudjuk majd használni a közeljövőben. Viszont az MKP-nak most sajátságos, ellenzéki politikai szerepe van, a mi feladatunk az, hogy az egyes javaslatokra megpróbáljuk most, vagy a közeljövőben megszerezni a 76 szavazatot, és ennek megfelelően járunk el. Vagyis nem ugorhatunk a medencébe akkor, ha nincs benne víz."

Az időzítéssel kapcsolatban Berényi megjegyezte: "Nyugat-Európában az önrendelkezés különféle formái már működnek, ez nem azonos a hazaárulással vagy Szlovákia szétverésével, ahogy ezt nagyon sokan mondják. Fontos, hogy akik majd ott lesznek az Autonómia Tanács ülésén, azok milyen formában, milyen körülmények között és hangnemben tárgyalnak ezekről a dolgokról, és hogyan tájékoztatják majd a közvéleményt. Nyilvánvaló, hogy az ország és a politikusok jelentős része nem fogja örömmel fogadni, bármilyen is legyen ennek az összejövetelnek az eredménye, de a téma viszont legitim. Egyértelmű, hogy ezekről a kérdésekről beszélni kell és lehet, ám az ott jelenlévőknek tudatosítaniuk kell, hogy ők nem egy politikai párt és az ilyenfajta kezdeményezésekhez a szlovák törvényhozásban nekünk kell megszereznünk a többséget."

Berényi szerint az MKP tagjai közül mindenki a saját felelősségére vesz részt az összejövetelen, ha meghívták. "Jelen pillanatban ezt a kezdeményezést egyfajta nem kormányzati, társadalmi, közéleti vitaként kezeljük, aminek helye van."

(Pátria, felvidek.ma, bumm)abraka 2008-10-20 16:09
Hol a beigért tervezet az egy év már lejárt, lassan a 2008 év is, ja hogy visszafejlődést következett be. Tervezet nem lesz, mert továbbra sincs az MKP programjában az autonómia. jA, HOGY ÖNKORMÁNYZATISÁGRÓL BESZÉLÜNK. De erre sincs tervezet, "Az önkormányzatiság nem más, mint az autonómia karácsonyi csomagolásban" (Hronský).


Bond 2007-07-10 19:36
azt hittem ez ev oszere terveztek! Nem ezt mondtak? Majd hogy a duray meg a nagy strategia meg nagy huho. A strategiat mar 93 ban el kellett volna kesziteni es mara mar a vege fele jarni nem most kopkodni hogy majd ize meg amjd ez meg az!!!
Abban sem bizom hogy jol ertelmezik vagy ertik mi az a politikai strategia... es kivel osztjak majd meg? a palocsaggal? ami annyira fel a kormantyol hogy zizzenni sem mer?! Hogy lesz ebbol akarmi is? a magyar iskolakban kellene mar tanitani mit lehet es mi jogos stb de NEM ugy mint a \\\'magyar\\\' ipariban kassan nagy takritas kell ide a fejekben
"Meg kell tanulnunk a bátorságot a békességhez". II. János Pál pápa

bakter 2007-07-10 11:56
Jövőre? Mintha ez már elhangzott volna. Miért nem idén?


nemo 2007-07-10 11:12
j. írta:
..... és az emberek ugyanúgy rájuk szavaznak, mert kire másra? .....
Talán ezen kellene elgondolkodnunk....


j. 2007-07-10 07:56
Az MKP-nak érdekes módon mindig az a jó, ha "valaki saját felelősségére" csinál valamit, nehogymár vállalni kelljen bármit, aminek ára lehet. Az MKP majd jövőre kidolgozza jövőre pedig majd megint jövőre és majd választások előtt kimarad a téma, nehogy szélsőségesnek mondja őket Slota, és utána majd mosolyogva megint jövőre. És elmúlik majd megint 20 év és az emberek ugyanúgy rájuk szavaznak, mert kire másra? És a berényik, világik, csákyk csak vigyorognak tovább magabiztosan és marhára elhivatottan. Kedves B. József ne csináljon magából még nagyobb bohócot, mint amekkora már most! Node legyünk pozitívak, ha jövőre majd kidolgoznak valamit, akkor kíváncsian várom a következő választáskor a párt programját! Addig is további jó semmittevést!Nem az autonómiára - Dunamocs tiltakozik

2007.7.10
Komárom/Dunamocs. „Határozottan szeretném leszögezni, hogy sem a községnek, sem nekem semmi közöm ahhoz az akcióhoz, valamint alakuló közgyűléshez, amelyet Bósza János, komáromi vállalkozó szervez Dunamocson. Mi nem is voltunk megszólítva, csak a sajtóból értesültünk róla, és sajnálattal vettük tudomásul, hogy községünk neve ilyen hír kapcsán merült fel. Ez egyszerűen provokáció” – nyilatkozta lapunknak Asbóth Sándor, Dunamocs polgármestere. Mint arról tegnapi számunkban mi is beszámoltunk, Bósza János Dél-Fölvidéki Autonómia Tanács létrehozását tervezi, amelynek alakuló ülését július 13-14-én tartják Dunamocson, egy helybéli panzióban. Megkeresésünkre Bósza János nem kívánt részletekbe bocsátkozni a hétvégi közgyűlést illetően. Elárulta: a tegnapi nap során több laptól és hírügynökségtől is megkeresték, de a közgyűlésig már egyáltalán nem akar nyilatkozni, mert nem szeretné, ha esetleg kiforgatnák egyes szavait. „Az alakuló ülést követően magyar és szlovák nyelvű nyilatkozatot teszünk közzé, abból világosak lesznek szándékaink. Rehabilitálni szeretnénk az autonómia kifejezést, amelyet sokan határmódosításként értelmeznek, pedig a kettőnek semmi köze egymáshoz. Ezt mindenki számára világossá akarjuk tenni” – mondta Bósza. Szavai szerint az MKP-nak kellett volna felvállalnia ezt a dolgot, de a párt ezt nem tette meg. Mint megtudtuk: az alakuló közgyűlésre részben meghívásos alapon érkeznek majd a vendégek, részben a honlapjukon közzétett címen jelentkezhettek be az érdeklődők.
(vkm)
forrás: ÚjszóKedves Bósza János,
szívből kívánom, hogy a dunamocsi megbeszélés sikeres és tartalmas legyen. Mi családi kiránduláson leszünk, nem jöhetek személyesen.
Talán egyetlen dologban szeretném befolyásolni a kezdeményezést, és ez nem elhanyagolható: a szóhasználat tekintetében.
Ugyanakkor Ön pontosan tudja, hogy számomra a Felvidék kifejezés használata teljesen természetes, ezért üzemeltetjük a hírportálunkat is Felvidék Ma néven.
Szerintem a szlovákiai magyar nemzeti közösség, Dél-Szlovákia már bejáratott kifejezések, Felvidék alatt pedig már mindenki azt a területet érti, ahol lakunk. Teljesen öncélú és felesleges Dél-Fölvidék kifejezés, bonyolult, és a Felvidéki Magyar Nép kifejezés használatakor sincs értelme a csupa nagy betűnek, ez csak zavart okoz.
Ha európai fórumokon akarjuk ezt elmagyarázni, nem tudnak mit kezdeni vele. Szlovákiai magyar közösségként ismerjük magunkat, és nagyon jó, nem nemzeti kisebbségként!
Szerintem nagyon tárgyailagosan a célokra kellene összpontosítani, és nem az ilyen új, túlzónak és fellengzősnek tűnő kifejezésekkel foglalkozni.
Tegnap a Pátria Rádióban elhangzott nyilatkozatával lényegében egyet értek, de nagyon fontos az is, amit Berényi József mond, hogy nem mindegy, milyen hangvételben és tartalommal töltjük meg a párbeszédet erről a nagyon fontos témáról.
Az pedig már csak a személyes gondom - és én ezt félre tudom tenni -, hogy az Ön párbeszéde e témáról nem igazán türelmes, nagyon számonkérő. Nem lehet állandóan gyávasággal vádolni azokat, akiket valójában meg akarunk nyerni az ügyünknek.
És az sem biztos, hogy állandóan a nyilvánosságot kell keresni, és a sajtóban beolvasni mindenkinek, aki nem ugyanazt vallja e kérdésről, amit a Commora Aula.
Nagyon remélem azt is, hogy Dunamocson kiderül, nem egyszemélyes kezdeményezésről van szó.
Jó munkát kívánok.
Kérem, ha arra érdemesnek tartja, akkor ezt az üzenetemet adja át a fórum résztvevőinek.

mivelhogy mi szerintünk az egész felvidéki magyarság a fórum résztvevője, hát kérését ilyen formában teljesítem
forrás: egy MKP-s vendég

Kedves Vendég (Pogány Erzsébet)

Csupán arra kérem egy dologra válaszoljon nekem, Duray urat meghívtam, mégcsak nem is válaszolt, az ún. legnagyobb magyar autonómista.
Ha majd ő is effajta kezdeményezést legalább szóban támogatni fog, akkor majd engemet is bárki-bármikor felelősségre vonhat, hogy mennyire vagyok türelmes és hogy számonkérő vagyok-e. Türelmem már rég elfogyott, a mellébeszélést nem szeretem, a számonkérés pedig szerintem nagyon is jogos.
Ellenben az Ön számonkérésére válaszolva, megnyugtathatom nem egyszemélyes akcióról van szó.
Maguk üdülni mennek, mi pedig töltsük meg a medencét vízzel, jó munkamegosztás.
Látja itt kezdődnek a problémák.
Üzenetét átadom.
Hazánknak nevet is kell adni és egy családon belül két egyforma nevű gyerek nem lehet. Így a felvidék nevet se szabad össze-vissza értelmezni. Felvidék az a szlovákok lakta területeket jelenti plussz a trianoni területek. Dél-Fölvidék pedig ezen területeken belül a magyarlakta területeket jelenti, vagyis a felvidéki magyarság HAZÁJA, ami eddig nem volt. Nem vagyunk kisebbség mi a Felvidéki Magyar Nép vagyunk, csupa nagybetűvel. Van Jókaink, van Lehárunk és Mikszáthunk is. Nemecseki igazságtalanságból nem kérünk, mert lehet hogy mi is úgy járunk, mint ő.

Üdv. JánosFelpezsdült indulatok autonómia ügyben

2007-07-12
Forrás:Hídlap.net
Már a csehek is rémeket látnak
Az MKP saját önrendelkezési koncepcióján dolgozik, amelyet a jövőre esedékes programalkotó közgyűléséig szeretne elkészíteni. A párt alelnöke, Berényi József szavai szerint az autonómia törekvés sikeréhez 76 szavazat szükséges a szlovák parlamentben, ezért nagyon fontos az időzítés, a módszer, a tartalom, és hogy egyes kezdeményezéseket milyen módon tálalnak a törvényhozásban.


Az MKP nem kapott meghívót a Bósza János által szervezett Autonómia Tanács létrehozásával kapcsolatos találkozóra, ennek ellenére elképzelhető, hogy a magyar párt egyes tagjait személyesen invitálták meg a közgyűlésre. „Demokratikus és nyitott társadalomban szeretnénk élni. Ez azt jelenti a számunkra, hogy minden ilyen kezdeményezésnek helye van, bárki előjöhet hasonló gondolatokkal, az önrendelkezés vagy az autonómia témával kapcsolatban” – hangsúlyozta a Pátria Rádiónak Berényi, aki szerint, ha értelmes és okos gondolatok hangzanak el a tervezett összejövetelen, azt a párt is fel tudja használni a közeljövőben. „Nyilvánvaló, hogy az ország és a politikusok jelentős része nem fogja örömmel fogadni, bármi is legyen az összejövetel eredménye, a téma viszont legitim. Egyértelmű, hogy ezekről a kérdésekről beszélni kell és lehet, ám az ott jelenlévőknek tudatosítaniuk kell, hogy ők nem egy politikai párt és az ilyenfajta kezdeményezésekhez a szlovák törvényhozásban nekünk kell megszereznünk a többséget” – magyarázta a magyar párt alelnöke.

Kedden egy cseh lap megdöbbentő gondolatokat tartalmazó írása is napvilágot látott: e szerint a schengeni csatlakozással Szlovákia elveszíti déli területeit. A Respekt nevezetű hetilapban található cikk szerint számos dolog arra utal, hogy Pozsony ezzel már előre számolt, ezért van az, hogy elsőbbséget kapott a Pozsony–Kassa autópálya a délen olcsóbban megépíthető vonallal szemben, és ezért kerülik el a magyarlakta területeket a stratégiai fontosságú kőolajvezetékek, gázvezetékek és a vasút is. Berényi József nem ért egyet ezzel a megállapítással, szavai szerint Shengennel nem szűnnek meg a határok, a déli régió ugyanúgy Szlovákia része marad. A Respekt szerint a szlovákok tartanak attól, hogy az ország déli területein megerősödnek az önkormányzatok, ami szerintük magában rejti az autonómia és a magyar kisebbség Magyarországhoz való csatlakozásának a veszélyét. A szlovákok aggodalmát Duray Miklós is növelte azzal a neszmélyi Hídverő Napokon tett kijelentésével, miszerint a Duna hamarosan megszűnik határfolyónak lenni, amely elválasztja egymástól az annak két partján élő magyarokat.

A cseh lap szerint az első siker a Mária Valéria híd újjáépítése volt: a hidat azonban úgy építették újjá, hogy azt ne használhassák a nehéz teherautók vagy az autóbuszok (?), amelyeknek továbbra is több tíz kilométeres kerülő kell tenniük. A Respekt szerint a kérdés az: nem volt a cél inkább annak a meggátolása, hogy a hídon keresztül tankok is közlekedhessenek?

forrás: felvidek.maReferendumot akarnak az autonómiáról

2008.7.14
Aláírásgyűjtést tervez Dél-Szlovákia területi autonómiájáért a most létrejött Dél-Fölvidéki Autonómia Tanács, melynek megalakulásán ott voltak az MKP ifjúsági tagozatának képviselői is.

Bósza János, a kétnapos dunamocsi szervezetalapítás szellemi atyja és lebonyolítója azt nyilatkozta a cseh állami hírügynökségnek, hogy a közeljövőben hivatalosan be kívánják jegyeztetni magukat a szlovák belügyminisztériumban, és nyílt eszmecserébe akarnak bocsátkozni az autonómiáról.

„Meg akarjuk magyarázni az embereknek az autonómia kifejezést. Hosszú és nehéz út vár ránk, de nem csinálunk semmi törvényelleneset” – mondta a komáromi vállalkozó. A referendum egy-két év múlva lesz időszerű, jelentette ki. Ahhoz egyébként, hogy népszavazást írjanak ki valamiről, 350 ezer támogató aláírást kellene összegyűjteniük Bószáéknak, akik saját bevallásuk szerint is csak húszan lehettek a Dunamocson tegnap és ma tartott alakuló közgyűlésen. Dunamocs polgármestere egyébként még korábban elhatárolódott a megmozdulástól, és provokációnak nevezte azt. Az MKP nem képviseltette magát, Búsza szavai szerint azonban ott volt a magyar párt ifjúsági tagozata, a Via Nova ICS néhány tagja.

Az elképzeléseik szerint a majdan létrejövő autonóm területnek önálló parlamentje lenne, a szlovák területekkel közös kül- és védelmi politikát folytatna.

Ahogy arról már korábban hírt adtunk, a KDH máris tiltakozik bárminemű autonómia-törekvés ellen, és egyértelmű állásfoglalást kér az MKP-tól. Berényi József, az MKP elnöke elmondta, a párt szervezetként nem vesz részt a tanácskozáson, és nem ismerik annak programpontjait sem. Bósza nem tagja a pártnak. „Az MKP jövő tavaszra készíti el tervezetét a kisebbségi önkormányzatokról” – fűzte hozzá Berényi.

(jéel) parameterRészlet Bószáék honlapjáról:

"Hazánknak nevet is kell adni és egy családon belül két egyforma nevű gyerek nem lehet. Így a felvidék nevet se szabad össze-vissza értelmezni. Felvidék az a szlovákok lakta területeket jelenti plussz a trianoni területek. Dél-Fölvidék pedig ezen területeken belül a magyarlakta területeket jelenti, vagyis a felvidéki magyarság HAZÁJA, ami eddig nem volt. Nem vagyunk kisebbség mi a Felvidéki Magyar Nép vagyunk, csupa nagybetűvel. Van Jókaink, van Lehárunk és Mikszáthunk is. Nemecseki igazságtalanságból nem kérünk, mert lehet hogy mi is úgy járunk, mint ő."
Ivan Gašparovič büszke és nyugtalan

2008.7.15
A szlovák államfő ma is büszke arra, hogy tizenöt éve megszavazta Szlovákia önrendelkezését kikiáltó nyilatkozatot. Ugyanakkor nyugtalan egyes dél-szlovákiai jelenségek miatt.

Kedden lesz tizenöt éve annak, hogy a pozsonyi Nemzeti Tanács jelentős szavazattöbbséggel nyilatkozatot fogadott el Szlovákia önrendelkezéséről. A dokumentumot a Mečiar vezette HZDS és a Szlovák Nemzeti Párt képviselői egy emberként támogatták, igennel szavazott a Demokratikus Baloldal Pártja (SDĽ) honatyáinak többsége is. Nemmel voksoltak a szlovák kereszténydemokraták (KDH) és az Együttélés képviselői, a többiek tartózkodtak.

Az évforduló előtt Ivan Gašparovič államfő és Robert Fico miniszterelnök tábortüzet gyújtott az Alacsony-Tátra egyik falujában Šumiacban. Az elnök köszöntőjében kifejtette: -- Máig büszke vagyok arra, hogy akkor a szlovák parlament képviselője voltam, és igennel voksoltam -- közölte. Ugyanakkor nyugtalanságának adott hangot bizonyos dél-szlovákiai jelenségek miatt. Hangsúlyozta, hogy az autonómiának semmi létjogosultsága sincs ebben a térségben.

Ján Čarnogurský viszont ma azt hangoztatta, hogy a dokumentumnak semmilyen jogi jelentősége nem volt. Mečiarék és Slotáék is hatásos választási kampányként értelmezték ezt az aktust, amely nevetségessé tehette volna országunkat és nemzetközi elszigeteltségbe sodorhatta volna, ami nem sokkal később Vladimír Mečiar kormányzása idején bekövetkezett – mutatott rá a kereszténydemokrata politikus, aki szerint az önálló Szlovákia a csehekkel történt békés egyezség eredményeként jött létre, amelyre rábólintott Európa is.

-y-f parameterMEGKÉRDEZTÜK

2007.7.15
Valóban tart a szlovák–magyar határ módosításától?
Ivan Gašparovič államfő:

(...)
Korábban azt nyilatkozta, hogy felelőtlennek és veszélyesnek tartja a határmódosítást feszegető kijelentéseket, többek között az MKP politikusainak részéről. Mikor hallott utoljára magyar politikust határrevízióról beszélni?

Számos olyan politikus van Magyarországon – és nem mondom, hogy nálunk nincs –, aki szüntelenül kihasznál bizonyos témákat, hogy politikai tőkét kovácsoljon belőle. Ez még annyira nem zavarna, viszont ezek a kijelentések mindig rossz hatással vannak az egyes régiók vagy államok lakóira - ez pedig elfogadhatatlan számomra, és meggyőződésem, hogy nincs is szükség ilyen feszültségre. Szerencsére vannak módszereink arra, hogyan hárítsuk el az ilyen kétes szándékokat. Ilyennek tartom például Sólyom Lászlóval folytatott tárgyalásomat. Örülök, hogy különböző politikai kérdések megoldásában a két állam külügyminiszterei között is egyre jobb az együttműködés, ugyanígy a házelnökök is jó kapcsolatban vannak. Ez is bizonyíték arra, hogy van rá lehetőség, hogyan kezeljük a múltból eredő problémákat.
(dem)
forrás: Újszó

Kukac fórum:
Peti
2007. Június 15. Péntek, 11:29
A válaszában természetesen ködösit..
Azt kellene megértetni a szlovák közvéleménnyel, hogy "autonómia" nem egyenlő "határmódositás".

abraka
2007. Június 15. Péntek, 13:09
Ködösít vagyis hazudott, pontosan erröl van szó.
Mi mindenütt, ahol megtehetjük, vitáinkat azzal kezdjük, öt szó
KÖZÖS TERÜLETI AUTONÓMIA AZONOS JOGOKKAL
Hol van itt szó határrevizióról, nem baj hagy mondja.
Legalább beszélünk róla, ez a kezdet.
Egy cikk erre válasz, régebbi de sajnos egyenlőre sokáig aktuális is lesz:
Aki autonómista, az nem reviziónista.
Az autonómista nézetei, olyan messze vannak a revíziótól, vagyis a hátármódosítástól, mintha a Béke-Nobeldíjast háborúsbűnösnek neveznénk.
Mi ezt tudjuk, mondjuk egyszer csak megértik, ha nem majd megértetjük velük.
Ján Slota: Az MKP áll a dél-szlovákiai autonómiatörekvések mögött !

2008.7.15
Éles kirohanást intézett ma a magyarellenességéről elhíresült szlovák pártelnök a Magyar Koalíció Pártjának politikusai ellen.

A Szlovák Nemzeti Párt elnöke ma azzal gyanúsította meg a Magyar Koalíció Pártját, hogy támogatja a tegnap Dunamocson megalakult Dél-Fölvidéki Önkormányzati Tanácsot, amely egy-két éven belül népszavazást kíván tartani a déli országrészek autonómiáról. Állítását azzal indokolta, hogy értesülései szerint a tanács megalakulása mögött az MKP néhány poltikusa és magyarországi társai állnak. Felszólította a szlovák sajtót, hogy ne becsülje le ezt a kérdést. Egyúttal bejelentette azt is, hogy ismét előterjesztik a köztársaság védelméről rendelkező törvényt. – Újra aktuális lett az a jelszó, hogy köztársaságunkat nem hagyjuk felforgatni! – szögezte le Ján Slota.A pártelnök bejelentette azt is, hogy a legközelebbi elnökválasztáson önálló jelöltet kívánnak indítani. Nem volt hajlandó azonban megindokolni, hogy miért nem támogatják Ivan Gašparovičot, aki a legutóbbi voksoláson az ő favoritjuk is volt. – Csak annyit mondok, hogy a választások előtt majdnem mindenki nagyobb hazafinak mutatja magát a Szlovák Nemzeti Pártnál is, ráadásul elorozzák a programunkat is – nyilatkozta sejtelmesen.

Amint arról tegnap beszámoltunk Dunamocson mintegy húsz jelenlévő megalapította a Dél-Fölvidéki Önkormányzati Tanácsot. Céljuk az, hogy a társaságot civil szerveződésként bejegyezzék a pozsonyi belügyminisztériumban.
-- Azután széles körű társadalmi vitát kívánunk nyitni az autonómiáról, el akarjuk magyarázni az embereknek, mi a szándékunk. Egy-két éven belül ügydöntő népszavazást szeretnénk tartani erről a kérdésről. Hosszú és nehéz út vár ránk, de nem csinálunk semmi törvényellenese – jelentette ki Bósza János révkomáromi vállalkozó, az alakuló ülés fő szervezője, aki saját honlapján a következőket írja: „Ahol 1920-ban 90 százalékos többségben éltünk, ott manapság a magyarság arányaiban úgy 30-35 százalékra csökkent le, vagyis a saját területeinken kisebbségbe kerültünk. Egyedüli megoldásnak az tűnik, ha a polgári elven alapuló területi autonómiát hozunk létre, mint egy jó asszimiláció-ellenes megoldást. Olyat, ami a többségi nép, a szlovákság számára is elfogadható és garanciát nyújt számára a határok sérthetetlenségének a védelmében. Tehát mi a közös területi autonómiát hirdetjük, azonos joggal, minden itt élő nép számára, a felvidéki magyar nép, a felvidéki roma nép, a dél-felvidéki szlovák nép és a többi kisebbség számára – állapítja meg a vállalkozó, aki meghívókat küldött az MKP vezető politikusainak is, de közülük csak Duray Miklós válaszolt. A politikus közölte: nem egyezik bele, hogy nevét, személyét bármilyen összefüggésbe hozzák ezzel a kezdeményezéssel.

Bósza már a Magyar Koalíció Pártjának március végi tisztújító kongresszusán is a területi autonómia ügyét támogató aláírásgyűjtéssel próbálkozott, de a petíciós ívét akkor csak tizenhárman írták alá. Többen ma is komolytalan próbálkozásnak, egyesek pedig a szlovák titkosszolgálat provokációjának tartják ezt a kezdeményezést. Többek között azért, mert a vállalkozó gyermekei szlovák tannyelvű iskolába járnak.

A szlovák pártok kivétel nélkül határozottan elítélik az autonómia felvetését is. A Kereszténydemokrata Mozgalon (KDH) ma felszólította az MKP vezetését, hogy egyértelműen fejtsék ki álláspontjukat az autonómia tanács törekvéseivel kapcsolatban. Berényi József alelnök közölte, hogy a szlovákiai magyar pártnak nincs semmilyen kapcsolata a vállalkozóval. Hozzátette: csak jövő tavaszra készül el az MKP stratégiai programja, amelyben nyilván lesznek kulturális és oktatásügyi, esetleg más önkormányzati elemek is, de konkrétumokról ma még korai beszélni – szögezte le.

-y-f parameterKÖZLEMÉNY


2007.7.17
Bósza János nyilatkozata a július 13-14-én Dunamocson tartott tanácskozásról
Az utóbbi napokban több médium is megfelelő információ hiányában félretájékoztatta a nyilvánosságot.
Az említett tanácskozáson semmi más nem történt, minthogy néhány meghívott illetve bejelentkezett (A www.commora.hu személyes honlapomon június elején találkozóra invitáltam azon személyeket, akik érdeklődnek, szimpatizálnak az említett honlap témájával. lásd.: vitaindító) vendég tanácskozott az autonómiáról, az önredelkezés formáiról és egy esteleges polgári társulás létrehozásáról, ami az autonómia fogalmát rehabilitálná, és közérthetővé tenné mindenki számára.
A médiumokat a SITA hírügynökségen keresztül tájékoztattam az összejövetelről, ahol a résztvevők bemutatkoztak, megismerkedtek egymással és véleményt cseréltek a témában, majd másnap kezdődött a konkrét elképzelések vázlatos kidolgozása. Több szlovákiai televízió társaság, néhány hetilap és napilap is megjelent az említett hétvégén, ahol mi ugyan igyekeztünk korrektül az addig történtekről tájékoztatatni őket, sőt szombaton ki is adtunk egy előzetes információt alapcéljainkról és leendő tevékenységünkről, amit tudomásul vettek, de egyben nem közölték, hanem mint részinformációkat, saját belátásuk szerint tettek közzé.
Futó tűzként terjedt a félretájékoztatás, melyet a személyemhez kötnek, hogy etnikai alapon akarok autonómiát a felvidéki magyarság számára kikényszeríteni. Az igazság az, hogy mindig is a polgári területi autonómiának a híve voltam és vagyok is. Mivelhogy szerintem, az etnikai alapon történő autonómia létrehozása elképzelhetetlen Szlovákiában. Úgy gondolom, hogy a félremagyarázás alapja abban lehet, hogy a szlovák köztutatba úgy került bele maga az autonómia kifejezés, mint egy lépcsőfok az önállósodás felé. (Lásd. wikipédia.sk) A Szlovák Nemzeti Párt elnöke, Ján Slota nyiltakozataiban az ország védelmére szólítja fel a szlovákokat, és a szlovákiai pártokat, közös fellépésre kér mindenkit az országhatár megvédésére, mert ő úgy gondolja, hogy alkotmánysértő magatartást tanúsítunk. Ján Slota nyilvánosan ki is jelentette, hogy felkéri a Belügyminiszérium munkatársait, hogy akadályozzák meg a leendő polgári társulás bejegyzését, ezáltal szerintem durva módon beleavatkozik a jogállamiságba. Az én szemszögömből viszont az autonómia egy jó problémamegelőzési forma a nemzetiségi kérdések kezelésében.
Amióta honlapomat elindítottam minden megnyilvánulásomban igyekeztem kihangsúlyozni a határok sérthetetlenségét, a szlovák törvények és az alkotmány tiszteletben tartását. Ami július 13-14-én történt, nevezetes, hogy 24 fő az ország különböző tájairól tanácskozott Dunamocson az önrendelkezésről, annak békés és demokratikus formáiról, abban semmilyen törvénysértőt nem látok, s véleményem szerint nem is követtünk el semmilyen törvénybe ütközőt.SLOTA RIADÓT FÚJT

2007.7.17
Ján Slota SNS-elnök szerint újra aktuális lett az a jelszó, hogy „köztársaságunkat nem hagyjuk felforgatni!” A nacionalista pártvezér vasárnap "Szlovákia integritását és jövőjét fenyegető veszélynek" nevezte a Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanács (DFÖT) megalakulását. Slota szerint a kezdeményezés mögött "minden tagadás ellenére a Dél-Szlovákia politikai függetlenségére törekvő MKP áll".

Slota jelezte: pártja mindent elkövet azért, hogy a belügyminisztérium ne jegyezze be a Dunamocson létrejött civil szervezetet, mert annak tagjai Szlovákia szétverésének szándékával szervezkednek. Slota felszólította kormánykoalíciós partnereit, a Robert Fico miniszterelnök vezette SMER-t és a Vladimír Meciar nevével jegyzett Néppártot (HZDS), hogy "álljanak az SNS oldalára", de jelezte: a szlovák ellenzéki pártoktól, különösképpen a Kereszténydemokrata Mozgalomtól (KDH) is elvárja, hogy "hazafias helytállást" bizonyító magatartást tanúsítsanak.

Ján Slota bejelentette: pártja – mely a kilencvenes években Meciar koalíciós partnereként hasztalan szorgalmazta a köztársaság védelméről szóló törvény elfogadását – ismét, immár ötödször is a parlament elé terjeszti egykori tervezetét. Az Európai Unió elveitől idegen köztársaság-védelmi törvényről Slota reméli, hogy szeptemberben tárgyalhatja a parlament. "Pontosan föl akarjuk tárni, mit is akarnak. Pontosan azt akarják, amit a magyar Országgyűlés akar Romániában és a Vajdaságban megteremteni: végső céljuk az egyetlen és egységes, politikai önrendelkezéssel bíró kárpát-medencei régió létrehozása, amelyen belül egyedül a védelempolitika és a diplomácia maradna a nemzetállam irányítása alatt" – nyilatkozott Slota, aki közönséges provokációnak nevezte, hogy a dunamocsi kezdeményezést a szlovák függetlenség kikiáltásának előestéjére időzítették.

Mihajlovics József, a Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanács (DFÖT) egyik alapító tagja a Bummnak szombaton elmondta: kezdeményezésük azért újszerű, mert a délen élő szlovákokra is számítanak és velük karöltve szeretnék kiharcolni az önrendelkezés valamilyen formáját, és egy szlovák-magyar kiegyezést szeretnének tető alá hozni. Mihajlovics kérdésünkre elmondta: az alakuló közgyűlésen nem vesz részt szlovák nemzetiségű személy, de a megalakulás után szándékukban áll bevonni a délen élő szlovákokat is. Hozzátette: több vezető MKP-s politikust is meghívtak alakuló ülésükre, de csak Duray Miklós válaszolt, mondván: nem egyezik bele, hogy nevét, személyét bármilyen összefüggésbe hozzák ezzel a kezdeményezéssel.

A Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) felszólította az MKP vezetését, hogy egyértelműen fejtsék ki álláspontjukat az autonómia-tanács törekvéseivel kapcsolatban. Berényi József MKP-alelnök közölte, hogy pártjának nincs semmilyen kapcsolata a civil szervezettel. Hozzátette: csak jövő tavaszra készül el az MKP stratégiai programja, amelyben szó lesz az önrendelkezés valamilyen formájáról is.


(bumm, MTI)Ján Slota szlovák Gólem lehet

2007.7.16
A kommunista rezsimben elhíresült jelszót sem átallotta előcibálni a Szlovák Nemzeti Párt elnöke. Tegnap azt harsogta, amit egykor Vasiĺ Biľak és más sötét alakok: -- A köztársaságot nem hagyjuk felforgatni! Nyilván arra gondolt, hogy a cél szentesíti az eszközt, márpedig a fránya magyarok ellen meggyőződése szerint bármi bevethető. Hazugság, gyűlöletbeszéd, lejáratott lózung, akármi, csak lehessen szívatni bennünket.

Tegnapi fröcsögéseivel egyértelműen igazolta, hogy nemcsak magyargyűlölettel, hanem diktárori kórral is megverte a sors. Amiben nincs semmi meglepő, hiszen aki gyűlöl egy nemzetet, az demokrata semmiképpen sem lehet.

Ezt a nyilvánvaló tényt azzal is igazolta, hogy újra leporolta a köztársaság védelméről rendelkező hírhedt törvényt, drasztikusan központosítana, hiszen három kerületbe terelné vissza a polgárokat. Már Ivan Gašparovič államfőt sem tartja elég nagy szlovák hazaffynak. Mindezek a sötét tervek egyetlen esemény kapcsán buggyantak ki belőle. Szombaton Dunamocson néhányan úgy vélték, hogy kívánatos lenne a területi autonómia a déli országrészben. Nem követtek el semmiféle törvénysértést, hiszen a gyülekezési jogot és a szólásszabadságot szavatolja az alkotmányunk. Ráadásul Bósza János azt is hangsúyozta, hogy a továbbiakban is törvénytisztelők lesznek. Majd elválik, hogy bátor kezdeményezés vagy provokáció, ami történt Dunamocson. Pánikra tehát semmi ok.

Engem sokkal jobban nyugtalanít Ján Slota, a magyarfaló diktátor, aki nyilván boldogan felkurjantott, amikor hírét vette Bószáék lépésének. Hiszen újra nyomulhat. Az eddiginél is nagyobb hatalomra törhet. Ha Robert Fico, továbbá más szlovák kormánypárti politikusok és főleg a polgárok hagyják tovább dáridózni, akkor akár fajtiszta szlovák Gólemmé is változhat. És törhet, zúzhat.
Nemcsak magyarokat.

parameterDušan Čaplovič: Bósza szerveződése irredenta!

2007.7.17
A pozsonyi Pravda honlapjának olvasói ma a szlovák kormányalelnököt kérdezhették. Sajnos, magyar olvasó nem kapcsolódott be az internetes beszélgetésbe, amely a dél-szlovákiai helyzetet illetően emiatt is egyoldalúra sikeredett....A Szlovák Közösség (Slovenská pospolitosť) esetében gyorsan cselekedtek hatóságok, mert betiltották ezt a szervezetet. Miért nem lépnek így a Dél-Fölvidéki Önkormányzati Tanáccsal szemben is, amely Szlovákia területi egységének megbontására törekszik ? – kérdezte egy olvasó.

– Mindennek eljön az ideje. Szilárdan hiszem, hogy ezt a szerveződést az illetékes hivatalok nem jegyzik be, mert irredenta és revizionosta szándék hozta létre – válaszolt a szlovák kormányalelnök.Aki a továbbiakban úgy vélekedett, hogy a Magyar Koalíció Pártjának erőteljes a lobbitevékenysége, különösen a két brüsszeli euroképviselője révén, akitől Dušan Čaplovič azt várná, hogy ne pártjukat, hanem hazájukat képviseljék. – Ennek ellenére rövidesen több nemzetközi konferenciát szervezünk, amelyeken tények alapján bizonyítjuk be, hogy a szlovák patriotizmust a déli országrészekben olykor magyar soviniszta megnyilvánulások lehetetlenítik el. – Ismerjük a dél-szlovákiai helyzetet, tudjuk, hogy helyi szinten hátrányt szenvednek azok, akik a Smerrel rokonszenveznek, s ugyanezt érzik a mikrorégiókban kisebbségben élő szlovákok is, mert ők szembesülnek az asszimiláció veszélyével, nem a magyarok – vélekedett a szlovák politikus. Sajnos, magyar olvasó nem kapcsolódott be a beszélgetésbe, ezért senki sem kérdezte meg tőle: akkor vajon mivel magyarázza, hogy a népszámlálási adatok alapján tíz év alatt csaknem ötvenezerrel csökkent a szlovákiai magyarok lélekszáma, s a szlovákok javára változott meg számos dél-szlovákiai település nemzetiségi összetétele.

Dušan Čaplovič elpanaszolta a Pravda olvasóinak azt is, hogy nemrég Ógyallán járt, ahol Konkoly-Thege Miklós mellszobrát avatták fel. Szeretett volna felszólalni, de állítása szerint az MKP helyi képviselői ezt nem tették lehetővé számára. – Ez a magatartásuk is az MKP egyes politikusainak az arroganciáját igazolta. Az ünnepségről csak a tudós iránt érzett tiszeteletem miatt nem távoztam idő előtt – szögezte le a kormányalelnök.

-y-f parameterMerjünk magyarok lenni!

2007.7.17
2007. július 13-14-én, pénteken és szombaton Dunamocson megfogalmazódott a Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanács megalakításának a gondolata.
A tanácskozáson a rimaszombati Tompa Mihály Klub polgári társulás „TMK” küldötte ként vettem részt. Jelen volt Dr. Eva Maria Barki, Austriában élő nemzetközi jogász és a gömöri származású Nádasdi István, a belgiumi székhelyű Közép-Európai Emberjogi Bizottság tagja és más dél-fölvidékért tenni akaró polgár. Az összejövetel s majd a leendő polgáris társulás az autonómia és az önrendelkezés fogalmát szeretné megismertetni a közvéleménnyel. ,,Egyedül a népnek van joga eldönteni mit akar, népszavazásokon kell a népnek feltenni a kérdéseket! Az önrendelkezés nem bűn, ezért mi is követeljük!” - mondotta többek között Dr. Eva Maria Barki nemzetközi jogász.
Európában számtalan országban működnek autonómiák – s általuk az életszínvonal folyamatosan emelkedik. Magyarországon a történelem során például a szászoknak volt autonómiájuk, de ismeretes például a jászok önrendelkezése is. A jászság a 14. századtól a megyerendszer kialakulásáig, 1876-ig közjogi és gazdasági különállással rendelkező szabadalmas közigazgatási egység. A jász öntudat alapja a területi autonómia megtartásáért vívott évszázados küzdelem. Mária Terézia királynő 1745. május 6-án írta alá az ún. Redemptionális (a szabadalmas jogállás pénzbeli megváltása) diplomát, melyben megengedi a jászoknak és a kunoknak az önmegváltást.
A cél egyebek között nem más, mint gazdaságilag fölvirágoztatni dél-fölvidéket – egyesült erővel, hogy az itt élő magyar, szlovák, roma és más közösségek tagjai emberi életet élhessenek saját szülőföldjükön - hazánkban dél-fölvidéken .


Dirbák ErikA DÉLEN ÉLŐ SZLOVÁKOK SZERINT IRREDENTA A DFÖT

2007. 07. 17.
A Délen Élő Szlovákok Találkozójának keddi, komáromi ülésén egy memorandumot fogadtak el a résztvevők, melyben elutasítanak minden olyan politikai és civil kezdeményezést, amely szerintük megzavarhatja a békés együttélést Dél-Szlovákiában. Stanislav Bajaník a Matica slovenská szóvivője kijelentette: felszólítják a Dél-Fölvidéki Önrendlekezésért Tanácsot, hogy hagyjon fel tevékenységével. Bósza János, a polgári társulás egyik alapítója szerint kezdeményezésük békés és jogszerű.

A nyilatkozatban kifejtik: figyelemmel kísérik a DFÖT azon igyekezetét, amely a szlovák önállóság és területi egység megzavarására irányul. Az aláírók „valamiféle elkülönülő déli nép” önrendelkezési jogának érvényesítésére az irredenta törekvések megújulásaként tekintenek.

„Felszólítjuk a DFÖT-t, hogy szüntesse be minden olyan tevékenységét, amely nem kívánatos polgári feszültséget és lehetséges etnikai nyugtalanságot szít a demokratikus és önálló Szlovákiában, ahol a kisebbségek jogai magas színvonalon biztosítottak, a hatályos nemzetközi és államközi szerződések alapján“ – áll a nyilatkozatban.

Bajaník szerint a memorandumot a kormánynak és a parlamentnek is elküldik, és a Dél-Szlovákiában történtek intenzívebb megfigyelését kérik. Szintén elvárják, hogy a hasonló kezdeményezásekre az illetékes hatóságok is felfigyelnek.

A DFÖT megalapításának kezdeményezője, Bósza János honlapján közzétett nyilatkozatában hangsúlyozza: a határok sétrhetetlenségét és a szlovák törvényeket tiszteletben tartják és semmi törvénysértőt nem lát abban, hogy vitát indítottak az önrendelkezés békés és demokratikus formáiról. Teljes nyilatkozat itt.


(bumm)Feljelentés Bósza János és a tanács többi tagja ellen. Igen?

2007.7.17
Roland von Bagratuni:
újságíró, filmrendező, több ország többnyelvű vasúti, járműipari, városi és elővárosi közlekedési lapjának és internetes portáljának a tudósítója, nyugdíjas mozilátogató

Olvasom, hogy Stanislav Bajaník, a Matica slovenská magyarellenességéről ismertté vált vezetőségi tagja, a dél-szlovákiai szlovákok surányi kezdeményzésének egyik szószólója ma több hírműsorban is bejelentette, hogy büntetőjogi feljelentést terveznek a Dél-fölvidéki Önrendelkezésért Tanács kezdeményezői ellen, és ezt sehogyan sem értem. Azt sem értem, hogy erről a „szlovák nemzeti érzelmű“ polgárok egy csoportja miért tart Komáromban megbeszélést, és memorandumot készítenek elő, amelyben kérik a belügyminisztériumot, hogy vizsgálja meg a kezdeményzés tartalmát, mert véleményük szerint a tanács kezdeményezői nemzetiségi ellentétet szítanak. Mindez ismét a „tolvaj kiált rendőrért“ eset. Mi több: provokáció nem a magyarság, hanem ellenkezőleg: a szlovákság és személyesen JUDr.Robert Kaliňák belügyminiszter ellen! Méghozzá elég durva és ostoba provokáció soudruh Kaliňák ellen!

Ugyanis ez olyan, mint amikor valakit azért akarnak feljelenteni, mert lélegzik, vagy vécére megy, méghozzá a saját lakásán, a saját vécéjére! Gondolom, azért JUDr.Robert Kaliňák belügyminiszternek több esze van és nem hajlik meg az efféle provokációk előtt! Ugyanis egyet tudni kell: nem a „Szovjetunió“, vagy a „Csehszlovák Szocialista Köztársaság“ nevű bűnszervezetek védelmét élvezi a magyarság, hanem annak az Európai Uniónak a polgárai, amely megalakulása óta szigorúan kizárja bármiféle nemzetiségi-etnikai kirekesztést, a nemzeti kisebbségek üldözését! Ennél fogva aki efféle ostoba „kezdeményezéseknek“ enged, felhívásokat tesz közzé, az európai uniós normákat és jogszabályokat sért meg! Az Európai Unió ezt pedig soha sem engedi meg! Szlovákia is hatályosan aláírta a csatlakozását az Európai Unióhoz, tehát minden egyes szlovák állampolgárra az Unió jogszabályai és irányelvei kötelezőek és ezek mindennemű nemzeti jog felett állnak!

Korában már felhívtam egyes szlovák zavarkeltők figyelmét arra, hogyan járt Jörg Haider, az Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) alapítója és hajdani vezére, Karintia kormányzója, aki megpróbált kakaskodni a nemzetiségi kisebbségek és az Ausztriába érkező, vagy ott élő bevándorlók ellen, mire az akkori osztrák kormányra egy olyan európai uniós nyomás kezdett nehezedni, hogy Haidert a saját pártja szó szerint kirekesztette! Pedig ez csak a kezdet volt. Tehát nem kell félni semmiféle Ján Slotától, Matica Slovenskától és zavarkeltő vezéreitől! A napjaik meg vannak számolva. Úgy járhatnak, mint az az ember, aki egy mocsárra tévedt és rossz lépés után elkezd süllyedni az ingoványban: minél jobban kapálódznak, annál mélyebbre süllyednek, míg végül a láp elnyeli őket!

Az iskolázatlan és unintelligens szlovákiai nácik és Jörg Haider-követők egyvalamiről teljesen megfeledkeznek: az Európai Unió az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Kártájának az elveit követi, vallja magáénak és az abban foglaltakat következetesen betartatja! Ez pedig annyit jelent, hogy mindenféle Ján Sloták, Stanislav Bajaníkok és hasonló nácik könnyen úgy járhatnak, mint Slobodan Milošević! A börtönben rothadnak el a szó legszorosabb értelmében! És az Európai Uniónak jogában áll mindenféle náci szerveződést, így a Matica slovenskát vagy a Slovenska nacionalna strankat (SNS) is szankcionálni, sőt: jogerős, megfellebezhetetlen határozattal betiltani! De még a jobbik esetben is pontosan úgy járhatnak, mint az Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ)! Kapnak egy felhívást: vagy megszűnnek, vagy a zavarkeltőket kirekesztik! Mert a zavarkeltés, egy másik tagállam népe elleni lázítás az Európai Unióban nem helyénvaló.

Az Európai Uniónban a nacionalizmus nem helyénvaló. Minden uniós nemzetnek, még a legkisebbiknek is, elidegeníthetetlen joga az önrendelkezés! Vége azoknak a korszakoknak, amikor Adolf Schlickgruber (tolvajneve „Hitler“), Musztafa Kemál (tolvajneve „Atatürk“), vagy Joszif Viszarionovics Dzsugasvili (tolvajneve „Sztálin“) fingott egyet, és egy egész nemzetet az auschwitzi krematóriumokba, a szír sivatagba vagy az északi sarkkörön túli zord vidékre telepítették! A már említett néhai szerb bandita, Slobodan Milošević - Слободан Милошевић is megfeledkezett arról, hogy a nemzetek elleni gyűlölködésnek a XXI. századi Európában nincs helye! És mi lett a horvátokat, bosnyákokat halomra ölő, „Nagy Szerbiáról“ álmodó bandita vége? Ő felfordult, Szerbia meg már a saját árnyékát is elveszítette! És persze osztódása még korántsem ért véget! Mert Koszovót így is, úgy is már elveszÍtette. Utána jöhet a Vajdaság és Bánát. És a példa ragályos! A szlovákság bölcsenbben teszi: a hasonló károk megelőzése végett, meghajol a kisebbségek előtt! És minden más uniós nemzetnek bölcsen ezt kell tennie!

Megfordítva: bárki, aki Szlovákiában vagy bármelyik más uniós tagállamban a nemzetiségi és etnikai kisebbségek ellen uszít, vesztüket akarja, valójában a saját nemzete, ez esetben Szlovákia, a szlovákság elvakult ellensége! Mert ha a szlovákok hagyják az afféle alakok garázdálkodását, mint Stanislav Bajaník vagy Ján Slotá — szégyentelenül a szlovákság vesztét akarják! Ugyanis ez egy olan dolog, amikor a kedvenc kutyámat mindenféle csemegével tömöm. A szegény állat a végén szó szerint belepusztul a túlzott gondoskodásba! A szlovákság örüljön, hogy végre van saját állama, és a szlovákságot nemzetszámba veszik! Mert könnyen megeshet, hogy a végén úgy járnak mint a szerbek!

Mennyire igaz, amit a Szentírás mond: „Figyeljetek, szeretett testvéreim! Nem úgy van-e, hogy az Isten azokat vállasztotta ki, akik a világot tekintve szegények, hogy gazdagok legyenek a hitben és örökösei legyenek a királyságnak, amelyet az őt szeretőknek ígért? Ti azonban meggyaláztátok a szegényt. A gazdagok nemde elnyomnak és törvényszékek elé vonszolnak benneteket? Nemde káromolják azt a kiváló nevet, amelyről elneveztettetek? Mármost, ha mindig eleget tesztek a királyi törvénynek az Írás szerint: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat“, igen jól teszítek. De ha továbbra is kivételeztek, bűnt követtek el, mert a törvény megfedd titeket mint törvényszegőket.“ (Szent Jakab levele 2.5-9) A „gazdagok“ alatt jelen esetben Jézus nem a módos embereket, hanem a többséget érti. Tehát a többségi nemzetet is. A felebaráti szeretet pedig azt jelenti: nemcsak a rokonomat, népemet szeretem, hanem bármely idegent is. Egy másik példabeszédében, Jézus nem véletlenül hozta fel a rablók áldozatán megkönyörülő szamaritánus esetét (Lukács Evangéliuma 10.29-37). És tette ezt azért, mert a zsidóság körében a szamáriaiakat nem vették emberszámba. Stanislav Bajaník, Ján Slotá — tudnotok kellene: minden ember a felebarátotok, a bőre színe, nyelve, foglalkozása, vagyoni helyzete, vagy a szokásaitől, bogaraitól teljesen függetlenül.

forrás: felvidek.ma fórumA DFÖT-ről, SZŐRÖS-E AZ AUTONÓMIÁNK

2008.10.20
J: MIVAN VÉLED FARKASKOMA? SZŐRÖS-E AZ AUTONÓMIÁNK?

Mivan véled farkaskoma? Szőrös-e az autonómiánk? A párbeszéd nincs vérbe fojtva, mert soha nem is létezett. Meg szomorúság...

A mostani autonómia felhördülés késztetett arra, hogy gondolkodjak néhány sornyit erről a témáról, mivel eddig csak emitt-amott esett erről szó, soha nem gondoltam végig komolyan azt, hogy esetleg egyszer valamikor a saját bőrömön tapasztalhatom meg milyen lehet az, amikor saját magunktól félek.

Mert félünk! De még mennyire, körülbelül úgy, mint a kamasz amikor eldönti, hogy megteszi a valós világban az első önálló lépéseit és még akkor is ha jól pofára esik, vagy ha valami külső erő szeretné őt ebben megakadályozni.

Ezek persze elvont dolgok, nézzük a realitást. A mostani autonómia felvetésekkel vannak gondjaim, több szinten is, ezeket pontokba szedhetném, de nem fogom mert személyes hangvételemhez és lelki állapotomhoz valahogyan most nem passzolnak a pontbaszedések. A legfontosabb kételyem a Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanács autonómia elképzeléseivel kapcsolatban az az, hogy túlságosan intellektuális síkon közelítenek a témához, rosszul fogalmaztam, hiszen ez nem gond, hanem inkább pozitívum, csupán a felvetők számára lesz ez gond, mert nagyon kevesen fogják helyesen értelmezni a szempontjaikat. Helyette majd azt fogják kapni ami per pillanat is ömlik rájuk magyar és szlovák részről, vagyis a zúgolódást és fenyegetőzést. A Commora Aula eme projektje valószínűleg nem lesz sikeres, egyre azonban bizonyosan jó volt már eddig is, mégpedig az állóvíz felkavarására, hiszen a számok és történések amelyekkel operálnak nagyrészt tényszerűek és reálisak, mégis erős szitkolódást váltanak ki mindkét oldalról. A szlovákok oldaláról a megszokott okok miatt - utálják az autonómia gondolatát is. Képtelenek elfogadni azt, hogy más nemzeteket fogadjanak el, (értsd ezt elsősorban a magyarokra) hogy szabadságot biztosítsanak egy másik nemzet egészséges fejlődéséhez, továbbléséhez.

Képtelenek erre több okból is, elsősorban azért mert még ők maguk sem tisztázták még önmagukban a nemzeti identitásukat és nem mellékesen a jelen politikai felállás csak ront ezen a helyzeten, mivel az egészséges nemzeti önbizalmat fel szeretné cserélni egy idejétmúlt nemzeti felfogással, amelynek a mai Európában már nem nagyon szabadna mit keresnie, de Szlovákiában jól megvannak és hatalmas népszerűségnek örvendenek, ami ijesztő, de ebbe nem szeretnék belemerülni, nem ez lenne a fő témám ugyanis. A magyarok. Vagyis mi. :)

Hát nekem úgy tűnt, hogy a legnagyobb kifogás a Commora Aula-val szemben az alapító személye és az, hogy a gyerekeit szlovák iskolába járatja. Ezt nem szeretném kommentálni, a személyes véleményem az, hogy engem ez nem zavar túlságosan, de úgy látszik ez egy nagyon fontos dolog, még akkor is ha esetleg egy egészen érdekes autonómia tervezetet kezdeményezett a fenti szervezet. Minden minősítés nélkül: érdekeset és továbbgondolásra érdemeset. Mindez persze semmit nem számít, lényeg, hogy a gyerekei szlovák iskolába járnak, tehát menjen a francba.

Valóban ilyenek lennénk? Tényleg így gondolkodunk? Igen!

Sőt ennél sokkal szörnyebben, de ez csak a megszokott megközelítési mód egy egészségtelen nacionalizmus terméke. Európa még marha messzi?

Nem, egyáltalán, hiszen ez minden országban jelen van és fejti ki azt az áldásos tevékenységet, ami miatt többek közt Európa versenyképtelen a világban és itt-ott ismét felüti a fejét az egyre erősebb nacionalizmus rémképe. Sokan biztosan azt gondolják, hogy védeni szeretném a Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanácsot. Ők tévednek.

Marha nagyot! Egyáltalán semmit nem akarok védeni, ugyanis nem vagyok politikus, sem aktivista (pista se) és semmilyen érdekem nem fűződik ehhez a szerveződéshez, csupán picit igazságtalannak és gusztustalannak tartom azt, hogy egy olyan közösség (felvidéki magyarok, mink e) akiknek a fején ül már X-szer Y éve egy olyan gyűjtőpárt mint az MKP - mely semmit (bocsánat: nem semmit, csak nagyon kevéskét!) nem tett az autonómia érdekében - hagyjuk, hogy olyan kultúrális csökevény mint a Csemadok vagy a többi drága és sérthetetlen kulturális korcsosulás mondja meg, hogy mi felvidéken a kultúra - és még folytathatnám a sort az általános iskoláink helyzetétől a vállalataink (megyeri tejgyár, szerdahelyi húsfeldolgozó, komáromi majomgyár (hajógyár) stb. stb.) kirablásának vélt és valós mítoszaiig - a helyzet egyértelmű: akkor jó nekünk, ha az aki átharapja a torkunkat: legalább magyar! És akkor eljön a boldog mosoly és megnyugodva, mint a bárányok elsétálunk négyévenként a szavazóhelyiségbe és leadjuk a voksunkat drága pártunkra és védelmezőnkre. (Lásd a nagymegyeri polgármester megválasztását annak ellenére, hogy köztörvényes bűnözőként lecsukták a megválasztása után...) Lehetséges, hogy a Commora Aula nem az igazi és az is lehet, hogy a mostani autonómia feszegetésük nem az amivel azonosulnunk kellene! Ez valószínű, hogy így van, nem kétlem és egyetlen szavam sincs sem ellene sem mellett. Én sem érzem száz százalékosnak, de mi a 100% ??? Egy azonban bizonyos! Egy szabad országban egy ilyen témáról szabadon lehet beszélni!

Nagyon is lehet! Bármennyit, bármikor, bárhol és bárki! És az is biztos, hogy a gyűlésen semmiféle fasisztoid eszme nem kapott szerepet, tehát senkinek nem ártott, ellenben azzal amit és ahogyan Slota és a többi szlovák párt reagált! És mi magyarok is... Mert az ő reakcióik tisztán és teljesen antidemokratikusak, félelemtől agresszívak és követelőzőek voltak, hozva a szokott szlovákiai formát, vagyis: kussolj majd mi eldöntjük felülről! A nagy tudós! A nagy megmondó! A nagy Ész! Aki tudja, hogy miből, hová mennyi kell, aki tudja, hogy ki mennyit érdemel, igazságos és szigorú tekintetű!

Mint amit a kommunizmusban megszoktunk...És ez nem csak az autonómiára vonatkozik, hanem sok más dologra is, ami Más, ami társadalmi párbeszédet igényelne, mifelénk nem megbeszélni, hanem Kinyílvánítani szokás, mert mindenki az Igazság egyetlen tudója és birtokosa, tehát a párbeszédig nem alacsonyodik le. Már csak emiatt helytelen dolog komolyan venni ezeket a megnyilvánulásokat, függetlenül attól, hogy egyetértesz-e egy ártatlan konferencia véleményével avagy sem. A véleménykülönbségekről ugyanis vitát (tudjuk mi egyáltalán, hogy mi a vita? Nekem úgy tűnik, hogy nem...) szokás folytatni és nem számonkérni és vérig menően követelőzni, ez a stílus ugyanis nem demokratikus, hanem despotikus... És aki ezzel egyetért vagy megijed ettől az elfogad egy szellemi terrort. És ez nem jó... sőt szomorú, főképpen a fiatalokra nézve, akiknek a stílusa mintha öröklődött volna az idősebb generációkból. Tehát nem a hétvégi tanácskozás helyességéről van itt szó, az engem annyira nem is érdekel, hanem arról, hogy bárki bármiről szabadon beszélhessen aktuálpolitikai vér-hörgés nélkül! Ami viszont fontos lenne, de ettől sajnos még nagyon-nagyon messzi van ez a mi kis országunk. Sajnos. :(

Nem szőrös az orra, de a fogai véresek. Csak ijesztő ez az egész itt mifelénk, ha még beszélni sem tudunk egymással...


j. - olvasói levélBerényi József: Húsz évben gondolkodunk

2007.7.18
A Magyar Koalíció Pártjának stratégiai programja is tartalmaz majd önkormányzati elemeket, amelyek megvalósítását fokozatosan, két évtized alatt szeretné elérni -- nyilatkozta honlapunknak az MKP elnök-helyettese.

Sokan felkapták a fejüket Berényi Józsefnek, az MKP elnök-helyettesének a pozsonyi Új Szó címoldalán ma megjelent nyilatkozatára, amelyben bejelentette, hogy a Magyar Koalíció Pártja is szükségesnek tartja az önrendelkezés valamilyen formájának a kivívását. Megkeresésünkre a politikus kifejtette, hogy az önkormányzatiság különböző formái sikeresen működnek Nyugat-Európában, s hozzájárultak a nemzetiségi kérdés európai színvonalú rendezéséhez, az ott élő kisebbségek jogainak érvényesítéséhez, amelynek eredményeként őrizhetik és erősíthetik azonosságtudatukat. Az MKP most készülő, s feltehetően jövő tavasszal elkészülő stratégiai programja tartalmaz majd olyan önkormányzati, főleg kulturális és oktatásügyi, de esetleg más elemeket is, amelyek leginkább elfogadhatók a szlovák partnerek számára, hiszen a támogatásuk nélkül az MKP egyetlen törvénytervezetet sem tud elfogadtatni a parlamenttel.

Arra a kérdésünkre, vajon lát-e ilyesmire esélyt, azt a választ kaptuk, hogy a Selye János Egyetemet is csaknem tizenöt éves küzdelem után sikerült megalapítani. – Ezúttal is két évtizedes távlatban gondolkodunk – tette hozzá. További részleteket nem közölt, mert a tervezet végső változata még nem készült el, ráadásul a stratégiai programot alapos szakmai viták után majd csak a közgyűlés hagyja jóvá – mutatott rá Berényi József, aki cáfolta azokat a feltevéseket, hogy Bósza János kezdeményezésének hatására nyilatkozott volna. – A műhelymunka már hónapok óta folyik szakmai köreinkben, s ezekről tájékoztattam a napilapot. Bószáékkal semmiféle kapcsolatot sem tartunk fenn – szögezte le.

Grigorij Mesežnikov átgondolatlannak minősítette Bósza János kezdeményezését, amellyel szerinte csak a szlovák nacionalizmus megerősödését érik el. Így folytatta: – Tudatosítani kell, hogy sok szlovákban ma is él bizonyos gyanakvás a magyar autonómia-törekvések valódi céljai miatt. Többek között azért is, mert az elmúlt évszázad harmincas éveiben az akkori szlovák politikusok is autonómiát hirdettek, miközben az első Csehszlovák Köztársaságtól való elszakadásra gondoltak, s ennek megfelelően cselekedtek – mutatott rá a neves szlovák politológus.

Ezután reményének adott hangot, hogy az MKP új vezetése nem radikalizálódik, habár Duray Miklós néhány sejtelmes nyilatkozata bizonyos aggodalomra ad okot – vélekedett. – Az önkormányzatiságról és az autonómiáról vitát indítani törvényes, ugyanakkor a már említett okok miatt a megválasztott eszközök és módszerek nagyon fontosak, mert sem a magyaroknak, de a szlovákok nagy részének sem érdeke a nacionalista indulatok gerjesztése. Márpedig elsősorban a Szlovák Nemzeti Párt ebben érdekelt, s mivel kormányzati tényező, lépései a korábbinál is veszélyesebbek lehetnek – nyilatkozta honlapunknak a neves szlovák szociológus.

-y-f parameterBósza egyetért Gašparovič elnökkel

2007.7.20

Nyílt levelet fogalmazott meg és juttatott el a médiának Bósza János, a Dél-Fölvidéki Önrendelkezési Tanács alapítója. A levélben, melyet nem sokkal ezelőtt a Paraméter is megkapott -inkvizíciónak nevezi azt, amit a szervezet megalakulása kapcsán tapasztalt a szlovák politikában.

Bósza egytért Ivan Gašparovič-csal abban, hogy minden olyan szándék, mely Szlovákia széttagolásához vezet, elfogadhatatlan. Cáfolja azonban, hogy a DFÖT erre készülne. Ellenkezőleg, véleménye szerint a dél-szlovákiai nép egyesítése a céljuk. Az önrendelkezésről való tárgyalást nem tiltja törvény, ezért tartja eltúlzottnak a politika és a közvélemény egy részének felhördülését.

"A DFÖT nem lojális" - teszi fel a kérdést Ficonak. További kérdéseket és véleményt intéz Dušan Čaplovič és Slota felé is.

A demokratikus jogok megsértésének tartja azt, ahogy Slota és Čaplovič nyilatkozott a szervezetről, ami egyébként még be sincs jegyezve. Čaplovič irredentának minősítette a kezdeményezést, Slota pedig követelte, hogy ne regisztrálják be a szervezetet.

Bósza az európa parlamenti képviselőknek is eljuttatja levelét, mert szeretné, ha Európa figyelemmel követné az állami szerveket, és a polgárjogok betartását.

parameterInkvizíció vagy demokrácia, ez itt a kérdés

2007.7.18
Egy inkvizíciós (intolerancia, politikai képmutató, másként gondolkodó semmibevétele, bűnös keresése) törvényszék a magas pulpitusról ítél egy vádlott sorsáról, a demokráciáról Szlovákiában.

“A legfőbb bírók képmutatóvá váltak, te pedig az ártatlanságodat bizonygatod, miközben ők intoleránsak más véleményével, nézetével szemben. Másoktól elvárják, hogy véleményüket megtagadják és az övét kövessék. Annyira meg vannak győzödve saját nézeteik igazáról, hogy már sehogy se lehet hatni rájuk. Elfeledkeznek róla, hogy valójában saját sötét oldaluk az, amelyre kinyújtott ujjakkal mutogatnak”.
Az inkvizíciós polgári társulás alapítója, Bajaník memorandummal fordult a szlovák kormányhoz és a parlamenthez, hogy inkvizíciós (a megfélemlítés) eszközökkel megfigyelés alá vegye a DFÖT békés kezdeményezését. Loholnak a tolvaj után, de a tolvaj sehol. Hazudoznak, majd kitalálgatnak dolgokat, vádaskodnak, majd xenofób módon reagálnak nem megtörtént eseményekre.
Nagyon helytelen és nem demokratikus viselkedés.
Fico lojalitást követel.
Kitől? Akiket inkvizíciós eszközökkel elnyomnak, a Dél-Fölvidéki Néptől (szlovák, magyar, roma, német).
Mi, kedves Fico úr, békességben, a saját szabályaink szerint egy demokratikus hazában szeretnénk élni, itt, Dél-Fölvidéken. Tudom, hogy ez önnek és néhány hasonlóan gondolkodó nacionalistának nem tetszik.
Dél-Fölvidék a mi közös hazánk, mi itt szeretnénk békességben, becsületre és emberségre nevelni gyermekeinket, nemzetiségi hovatartozás nélkül. A nemzeti nacionalizmus hirdetőit megvetjük, ők csak egy kis csoport önös érdekeiért képesek a népeket egymásnak uszítani.
Mi ebből nem kérünk! Mi majd eldöntjük, hogy közös dél-fölvidéki hazánkban hogyan és milyen módon szeretnénk az önrendelkezés szabályai szerint élni.

forrás: CAMeztelen az MKP...

2007, július 21 - 09:54 Szilvássy József
Egyetlen hét alatt talán még sohasem mutatkozott meg olyan kirívóan a Magyar Koalíció Pártja jelenlegi vezetésének dilettantizmusa, mint a mostani során.

Kezdődött az ominózus Duray-interjúval, amelyről már korábbi kommentáromban kifejtettem a véleményem. Folytatódott azzal, hogy Csáky Pál egyszerűen kikapcsolta a mobilját az erdélyi Tusnádfürdőn. Napokig átment struccba, aztán az Új Szó mai számában kegyeskedett annyit odavetni, hogy „Nem láttam az interjút, hazaérkezésem után, hétfőn akarok beszélni az érintettekkel”.

Ezzel a mondattal az a bajom, hogy a második felét már kedden este – órákkal az említett interjú megjelenése után – el kellett volna mondania. Mert a politikus esetében nem érvényes az a mondás, hogy „ki időt nyer, életet nyer”. Egy pártelnök sok mindent megtehet, csak azt nem, hogy napokig újságíróknak és számára kellemetlen politikusoknak nem veszi a mobilját. Az idézett mondat első felével meg az gondom, hogy Csáky vagy nem mond igazat vagy technikai antitálentum. Csak ő a megmondhatója melyik változat érvényes. Ugyanis a mai műszaki körülmények között felelős politikus nem állíthat olyasmit, hogy még nem látta a nagy vihart kavart beszélgetést. Internet már az őserdőben is van, Erdélyben, a bálványosi nyári szabad egyetemen pedig holtbiztosan. A politikus meg azért felelős és azért pártelnök, hogy percre, de legalább napra pontosan tájékozott legyen.

Idehaza viszont általa kiszemelt helyettese, Berényi József pufogtatott vaktában. Napilapunknak kikotyogta, hogy az MKP is szeretne a stratégiai programjába bizonyos önkormányzati elemeket beleszőni. Majd a Paraméternek nyilatkozva hozzátette: ezeket két évtizeden belül szeretnék valóra váltani. Atyavilág! Ha jól számolom, az MKP egyes vezető politikusai, különösen Duray Miklós, több mint egy évtizede lebegteti amolyan mézesmadzagként az autonómiát, olykor az önkormányzatiságot. Az utóbbiról néha azt mondta, hogy más, máskor meg az állította, hogy ugyanaz, mint az autonómia. Olykor meg belegabalyodott a magyarázkodásba, mint a legutóbbi interjújában.

Öntsünk hát tiszta vizet a pohárba: az autonómia legitim európai politikai, közigazgatási megoldás, de ehhez először jó program, aztán meg kellő számú politikai szövetséges kell. És sok-sok idő a cél eléréséig. Az MKP még ennek a folyamatnak a legeslegelején tart, mert vajdasági és erdélyi partnereikkel ellentétben, több mint másfél évtized alatt sem volt képes kidolgozni ilyen dokumentumot. Igy aztán egyesek évek óta pótcselekvésként a semmittevést palástolni igyekvő nyilatkozgatással múlatják az időt. Ezt a dicstelen listát gazdagította most Berényi József.

Mindenközben két konkrét és fontos gond nyugtalanítja a jóravaló szlovákiai magyar polgárt. Igen, az Ifjú Szívek és a Pátria magyar adásának az ügye. Ezek kapcsán Bíró Ágnes kilincselget, aztán olyan ködös-sejtelmes nyilatkozattal szúrja ki a szemünket, hogy az egyik legjobb tollú kollégám, Holop Zsolt egyetlen épkézláb mondatot sem tud kihámozni ködöd körmondataiból. Egykori derűlátó sejtetéseivel szemben, legújabban mintha beletörődne a magyar adás várható sorsába, holott a végsőkig kellene harcolnia a jelenlegi helyzet megőrzéséért. S mintha nem egyedül lenne így a párt jó nagyra duzzasztott vezérkarában.

Jól tudom, hogy ellenzéki pártként – különösen Szlovákiában, ilyen nacionalista kormánykoalícióval szemben – nem egyszerű feladat eredményesen politizálni. Részsikerekhez is szakértelem, politikai érzék és kellő felelősségtudat szükséges. Mindez a jelek szerint hiánycikk a jelenlegi vezetők többségének szellemi készletében. Az MKP csökkenő támogatottsága már jelzi, hogy egyre több választópolgár ismeri fel, és döbben rá, hogy bizony, bizony politikai értelemben meztelenek ezek a kiskirályok... Sajnos, mert nemcsak önmaguk közéleti pozícióját, hanem a szlovákiai magyarságét is gyengítik.

parameterNYÍLT LEVÉL

2007.7.21
Sajnálattal és felháborodással kell közölnöm, hogy ami most Szlovákiában folyik, nem nevezhető máshogy, mint inkvizíció.

Tisztelt Ivan Gašparovič, Köztársasági Elnök Úr!
Az Ön számára bármilyen Szlovákia területi egysége ellen folytatott tevékenység elfogadhatatlan. Egyet értek Önnel! De ki akarja felosztani Szlovákiát? Én Szlovákiában nem ismerek olyan személyt vagy egyesületet, amely Szlovákia feldarabolását sürgetné. Ha Ön úgy gondolja, hogy a DFÖT egy ilyen polgári társulás lesz, nagyon téved! Mi nem megosztani akarjuk a népet, hanem az önrendelkezés elvével összhangban egyesíteni azt Dél-Fölvidéken (szlovákokat, magyarokat, romákat, németeket).

Tisztelt Robert Fico, Miniszterelnök Úr!
A DFÖT polgári társulás nem lojális? Hisz még be sincs regisztrálva a belügyminisztériumba, még semmilyen tevékenységet nem fejtett ki, hogy elismerjék lojalitását. Ön elhamarkodottan, meggondalatlanul ítél.

Tisztelt Dušan Čaplovič, kisebbségekért felelős kormányfő-helyettes Úr!
Az Ön DFÖT–ról mondott szavait idézném: „Mindennek megvan az ideje, ez a polgári társulás még be sincs jegyezve, és én bízok benne, hogy nem is lesz! Mert ez a polgári társulás revizionista és irredenta tevékenységével az ország területi épsége ellen irányul. Bízom benne, hogy a felelős hatóságok intézkednek ez ügyben.”
Ezek posztkommunista és megfélemlítő vélemények, és a fejlett demokratikus világban az ilyen kijelentésekért miniszterelnököket menesztenek – vagy azok saját maguk lépnek vissza posztjukról. Ön melyik lehetőséget választja? Elnézést, elfelejtettem, hogy Szlovákiában élünk, és itt a politikusoknak joga van hazudozni.

Slota úr, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke természetesnek veszi, hogy a DFÖT beregisztrálása ellen felszólal (az alapszabály pontos ismerete nélkül) – s így jogtalanul beleszól a demokratikus intézmények döntésébe, s ezzel tulajdonképpen Ő maga szegi meg Szlovákia törvényeit.

A fentiekben egyes politikusok szájából elhangzott kijelentéseknek nincs párjuk a modern Szlovákia történetében. Irredentizmussal vádolni azokat, akik az önrendelkezés mellett döntönek minimálisan komolytalan (nem tisztességes) kijelentés és a polgárok megfélemlítésére szolgál. Szlovákia a mi hazánk is, s egyben Dél-Fölvidék is.

Minden hatalmi erő az Önök irányítása alatt van, és számunkra nem marad más, mint csendben eltűrni azt? Ebből kiindulva rájöttünk, hogy Szlovákiában ezen a téren valami nincs rendben. Ezért mi a jövőnket, egy picit másképpen képzeljük el, természetesen összhangban Szlovákia alkotmányával és törvényeivel.

Előre, jogtalanul megvádolni és elítélni egy kezdeményezést, az minimum az alap polgári jogok megsértése az állam egyes képviselői részéről.

Kérjük az elnök urat, miniszterelnök urat, miniszterelnök-helyettes urat, Bajaník urat, Slota urat és a többi vaktában vádaskodó politikus, közéleti személyt, hogy hagyják abba a tisztességes polgárok megfélemlítésére szolgáló kijelentéseiket, módszereiket.

Az önrendelkezés olyan jogi forma, amely a nemzetiségi problémák megoldását szolgálja. Az önrendelkezésről szóló szabad beszélgetést sem Szlovákia törvényei nem tiltják sem az alkotmány. Ebből adódóan egyes polgári társulások szabadon beszélhetnek az önrendelkezésről, és szabadon kereshetnek megoldásokat a polgári és nemzetiségi problémákra, amelyek jelen vannak a társadalomban; magyar-szlovák-roma kapcsolatok relációiban, csak lehet, hogy Önök ezt Pozsonyban a bársonyszékből nem érzékelik.

Ezt a közzétett nyilatkozatunkat elküldjük az EU megfelelő hivatalainak és az európai uniós képviselőknek, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék, nem történt-e jogsértés, és nem fog-e jogellenes döntés születni az állami szervek felől Szlovákia polgárai ellen.

Mindenkinek ajánlom, hogy a lexikonokban nézzen utána az autonómia szó valós jelentésének. Csak a szlovák lexikonokban szerepel az autonómia szó mellett egy mondat: ,,Az autonómia megadása után megtörténhet az elszakadás.” – nyilván ez is a félremagyarázás stratégiájának egy idejében elkezdett módszere...
Bósza János


Amit Bósza állít az MKP-ról, az tény...

2007.07.27
Exkluzív interjú Bósza Jánossal, a Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanács kiötlőjével.
A hírek szerint ön vállalkozó, aki politikai pályára „tévedt”. Mit kell tudnunk Bósza Jánosról, mint politikusról: mikor érett meg és miből ered a hirtelen elhatározás, hogy ezentúl a felvidéki magyarság politikai képviseletéért fog fáradozni?

- Ki mondta, hogy politikus vagyok, csupán az autonómiaszó valós fogalma megérintett és elkezdtem foglalkozni ezzel a témával. Én sohasem mondtam, hogy a felvidéki magyarság képviseletéért fáradozom. Csupán elmondtam, leírtam a saját véleményemet az önrendelkezésről, s benne az autonómiáról.

– A szlovákság körében az asztaltársaság összejövetele nagyobb vihart kavart, mint amennyi figyelmet megérdemelne egy ilyen magánkezdeményezésű tömörülés. Arra viszont elegendő volt, hogy felkapják a vizet és a magyarságra újfent ráragasszák az irredenta jelzőt. Mennyire van ön ennek felelősségteljes tudatában?

- Lehet, hogy a kezdeményezés nem érdemel ekkora figyelmet, de maga a téma igen. Az önrendelkezés egy alapvető emberi jog, ha valaki vitát szeretne indítani ebben a témában szerintem nem törvénybeütköző, főleg ha napirenden százszor is elmondja, hogy a törvények tiszteletbentartásával egyetemben cselekszik. Az SK alkotmánya nem tíltja az autonómiát, nem tiltja az önrendelkezést, Európa nyugati félteke tele van az önrendelkezés különböző formáival.

– Milyen kritériumok szerint hívta meg az „aztaltársaságot”, vagy értsük úgy, hogy önszelektált, ki érdemes az ön dunamocsi invitálására: ezzel a lépésével a honlapját akarta népszerűsíteni vagy a vállalkozásához akarta felhasználni a „nagy téma” (értsd: autonómia) bedobását?

- Az "asztaltársaság", ahogyan Ön nevezi, önkéntességi alapon jött össze. Egyeseket meghívásos formában, mások maguk jelentkeztek be. A "nagy téma" egy közügy, ha nem lesz autonómia a felvidéki magyarság 20-30 év mulva szórvány népességgé töpörödik, majd teljesen asszimilálódik.

– Ön a társaság céljai közt az autonómia, „önrendelkezés formáit” említi: Ez ön szerint nem működik jelenleg az önkormányzatoknál, netán úgy gondolja, hogy az ön elképzelései szerint kéne megreformálni, az ön nyilatkozata szerint „rehabilitálni, mindenki számára közérthetővé tenni”? Ön önkormányzati szakembernek tartja magát?

- Az én (mi) elképzeléseink a polgári elvű autonómiáról, csupán vitaindító javaslat. Igen, mindenki számára közérthetővé kell tenni az autonómia szó valós értelmét, tehát rehabilitálni kell. Egy autonómista olyan messze van az irredentizmustól, mint egy Nobel-Békedíjas a háborúsbűnösségtől. Nem vagyok önkormányzati szakember, csupán nyitott szemmel járok és amit láttam egy koncepcióba összefoglaltam javaslat formájában.

- Meddig jutottak a szóbanforgó összejövetelen: a „konkrét elképzelések vázlatos kidolgozásán” kívül, mely megfogalmazás magában és érthetetlen?

- Kiadtam egy nyilatkozatot -azért ez az egyszemélyes fogalmazás, mivelhogy a DFÖT még nincsen bejegyeztetve a belügyminisztériumban - amiben részletesen megfogalmaztam, hogy mi is történt 13-14-én. Szerintem csak az nem érti meg aki nem akarja, vagy szándékosan kiforgatja szavainkat.

– Honnan származik az elhatározás, hogy ön(nök)nek kéne képviselni a felvidéki magyarságot. Ki hatalmazta fel erre önt?

- Már leírtam, nem vagyok politikus, nem képviselek senkit, csupán beszélek egy dologról, aminek a felvetését vita formájában már réges-régen az MKP-nak el kellett volna indítania. Csupán saját magamat és nézeteimet képviselem.

– Mit ért az alatt, hogy „az autonómia egy jó problémamegelőzési forma a nemzetiségi kérdések kezelésében”: fejtse ezt ki részletesebben...

- Azt ahogyan az le van írva. A meglévő autonómiákat azért hozták létre, hogy az önrendelkezés szabályai szerint rendezzék a népi, nemzetiségi ellentéteket, igazságtalanságokat, sérelmeket.
Köszönjük válaszait.

(FENET)Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanács Polgári Társulás

A társulás célja:

az önrendelkezési jog elismertetése a dél- fölvidéki nép számára is.

Az önrendelkezés jog kötelezően elismert nemzetközi norma, amely szerepel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1. §-ában, valamint számtalan ENSz határozatban.

Az önrendelkezési jog eléréséhez szükséges a népszavazás, amelynek keretében a népnek föl kell tenni a kérdés(eke)t, hogy milyen politikai rendszerben akar élni.

2. A társulás tevékenysége:

a hazai és nemzetközi nyilvánosság és fórumok tájékoztatása a fölvidéki nép (szlovák, magyar, roma, német) önrendelkezésével kapcsolatos kérdésekről az írott, nyomtatott és elektronikus média segítségével, ill személyi találkozók, konferenciák és szimpóziumok keretében, továbbá népszavazás és aláírásgyűjtés szervezése.


Južanská rada za sebaurčenie, obč. združenie


1. Ciele obč. združenia:

dosiahnutie uznania práva sebaurčenia aj pre južanský ľud.
Právo sebaurčenia je povinne uznaná medzinárodná norma zakotvená v medzinárodnom dohovore o Občianskych a politických právach a v 1. § medzinárodného dohovoru o Hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a v mnohých ďalších rozhodnutiach OSN.

Pre dosiahnutie sebaurčenia je potrebné referendum, v ktorom sa pre ľud položia otázky, v akom politickom systéme chce žiť.


2. Činnosť obč. združenia:

oboznámenie domácich a zahraničných fór a verejnosti o otázkach týkajúcich sa sebaurčenia južanského ľudu (slovenského, maďarského, rómskeho a karpatonemeckého) prostredníctvom písaných, tlačených a elektronických médií, na osobných stretnutiach, konferenciách a sympóziách, organizácia referenda a zber, kolekcia podpisovMAGYARKÉNT MINT MÁSODRENDŰ, KOMMENT

2007.7.21
Hát ezt is megéltük. A szlovák kormányfő minap az ország függetlenségének 15.évfordulója alkalmából a következőket találta mondani: „azt kívánja, hogy a Szlovák Köztársaságból a szlovák nemzet és a lojális kisebbségek számára valódi és békés hazát építsünk“. Robert Fico e kijelentésével 2 kategóriába sorolta az itt élő kisebbségeket. Vannak a számára lojálisak, és vagyunk mi, magyarok. Bár a kormányfő sajtóosztálya a kijelentést utólag magyarázni próbálta, annak üzenete egyértelmű: mi, magyarok, szerinte nem vagyunk elég lojálisak az országhoz.

Meg lettünk bélyegezve,mi, akik az elmúlt pár évben kormánytényezőként Szlovákiát a NATO és EU tagsághoz segítettük, mi akik támogattunk minden gazdasági reformot, mely által az ország OECD taggá, jelenleg pedig a térség vezető reformországává vált (még egy ideig). Robert Fico mellesleg épp ennek a munkának az eredményét és gyümölcseit aratja le már több mint egy éve, közben gyorsan felejtve persze. Ha pedig már a lojalitásnál tartunk, kommunista múltjából kifolyólag Ő maga igencsak jelesre vizsgázott belőle anno. Olyannyira, hogy nyilvánosan kijelentette „1989 novemberét bizony észre sem vette”.

Feltehetnénk a kérdést, mire véljük ezt a kategorizálást épp most? A válasz egy provokatőr, némileg dezorientált (magyarul nem éppen jól író és beszélő, a gyerekeit szlovák iskolában taníttató) komáromi szerencselovag és maroknyi csapata nehezen értelmezhető hőzöngéseiben keresendő, akik miatt nem mellékesen éppenséggel fél millió adóköteles, békésen itt élő magyar anyanyelvű szlovák állampolgár lett megbélyegezve.

Véletlenek nincsenek…

Király Zsolt, olvasói levél


fórum a témához:

abraka 2007-07-21 09:21
Nyomkereső a Bósza nem vezet senkit sem. Nem szerencselovag csupán nyitott szemmel jár ez baj?. Leírja mégha hibásan az igazságot ez baj?.
Tessék szabad a terep, mindenki akinek van jó véleménye ötlete terjessze be, vagy akár személyesen is elmondhatja. Ha úgy érzi vezetheti a DFÖT-t is.
Bósza a találkozón kinyilvánította saját véleményét, hogy ő nem akar elnök lenni, de ha a tagság mégis úgy dönt, hogy legyen, akkor is max. egy évre vállalja, hogy sikeresen a társulás addig megtalálja a megfelelő embert, kiépítse struktúráit, ennyi se több se kevesebb. Tehát nyomkereső lehet jönni, átveheted a szerencselovag helyét is. Remélem az alakuló közgyűlésig megtaláljuk az igazi \\\"messiást\\\" is és a Bósza mehet a fenébe.


malkovich 2007-07-21 10:36
kedves nyomkereső: továbbra is úgy gondolom, hogy a miniszterelnök a fő felelőse a támadásnak. ő mosta össze az egy egyelőre semmilyen támogatással nem bíró polgári társulást a magyar kisebbséggel. ez itt a fő gond, ez a hozzállás. a bószáékat senki sem választotta, nem kaptak felhatalmazást a felvidéki magyaroktól, hogy képviseljék őket, elmondják a véleményüket. egyelőre tizenvalahányan, ha jól tudom...

legközelebb kinek a véleménye miatt bélyegzi meg fico a magyar kisebbséget? ha egy futballmeccsen egy magyar bekiabál valami neki nem tetszőt, akkor is a felvidéki magyarokat veszi majd elő? (tudom, túlzok) vagy ha valakik a magyar himnuszt éneklik nyilvánosan? az vajon már nem lojális fico szerint? ott az újabb ok, lehet megbélyegezni... hol a határ? szóval aki akar, az talál majd okot akármennyit...

A DFÖT-nek pedig mindazt a szemére lehet hányni, amiket írtál, de az én nézetem szerint fico felelőssége nagyságrendekkel nagyobb... a bószék még csak be sincsenek jegyezve civil szevezetként, magánemberként sem sértettek törvényt, de a miniszterelnök máris megbélyegez félmillió magyart?

szal nem értek egyet a véleményeddel, mert ugyan lehet ok-okozati összefüggés, de ez bármikor található volt eddig is, ezután is. kösz a kommentet.bakter 2007-07-21 15:44
Fico mindent bevallott. Úgy látszik, hogy a nem lojális kisebbség majd akkor kerül a húsosfazékhoz, ha újból szükség lesz rájuk.
Akkor majd újból hátrakötözött kezekkel lehet majd odaülni.Kukac fórumból:

abraka
2007. Július 31. Kedd, 7:31
Hozzászólás, az előzmény idézésével
beeblebrox írta:
dézet:
Abraka, egyet magyarázz meg nekem. Az autonómiát nem etnikai alapon akarjátok létrehozni, a határai viszont nagyonis etnikai alapúak. Akkor most hogy van ez? Ne érts félre, nem kötözködöm, csak kérdezem.Nézd minden történelmi helyzetben, egy jogos ügy kiharcolása akkor lesz csak sikeres, ha nem valótlan állításokra, hanem bizonyítható tényekre (politikai axiómákra) épül.
Ilyen a Hodza-Bartha szerződés, mert tény hogy 1918-ban kijelölték az etnikai határokat, ezáltal be lettek jelölve jogi értelemben a magyarlakta területek. Ezt a tényt a szlovákok se vitatják. Namármost ezeken a területeken 1920-ban 90% magyar többség élt, ma már csak 30-35% lehet.
Mi szerintünk az etnikai alapú autonómiák kiharcolhatatlanok, nem lehet őket kikövetelni. Miért? Az ismert tényekből kifolyólag, hogy majd akkor a déli szlovákok lesznek elnyomva és jön a határrevízió, az ő állításuk szerint. Az etnikai alapú autonómia az EÚ-ban is nagyon nehezen lenne indokolható.
A polgári elvű területi autonómia a szlovákok számára is elfogadhatóbb, mert nem tesz kivételt, tehát kikövetelhető, mivelhogy nem irányul velük szemben.
A magyarság szemszögéből pedig mi a fontos, az azonos jogok kikövetelése, (pl a kétnyelvűség minden szinten minden hivatalban) megadása az asszimiláció megállítása. Így se garantálja a sikert senki se, de az esélyek sokkal kecsegtetőbbek, mint az etnikai alapú autonómia esetében.
Folytattunk már előzetes tárgyalásokat a vajdaságiakkal is ők is ezt a nézetet vallják. Ők is létre fognak hozni hasonlő tanácsot mint mi. Nemrég már Markó azt hangoztatta, hogy a románok megkerülése nélkül nem lesz autonómia Erdélyben sem, a polgári elvet hangoztatta. Tovább megyek a Barki asszony - nemzetközi jogász - szerint a közép-európai magyarok számára a népi jogok el ismerése, az önrendelkezés szabályai szerint ez az egyedüli út megoldás. Ennek a kikövetelése nem párosulhat azzal, hogy a szlovákokat sarokba szorítjuk. A népi jogokat elismerő, nemzetközi törvényeket Szlovákia is ratifikálta pl. č.: 23/1976 "Medzinárodný pakt o občianských a politických právach ", és itt van a jogi párhuzam "polgári és politikai jogok" elismerése (jogi axiómák).
A külföldön élő nyugati magyarság komolyabbik része is ezt támogatja, az EÚ-ban is ez csak így lehet magyarázni, indokolni, ez tény.
Ha az ellenfeledet le akarod fegyverezni, próbálkozz a saját feje szerint gondolkozni, hogy mit tennél az ő helyében. Hogyan reagálnál egy ilyen kezdeményezésre? Egyenlőre minden úgy zajlik ahogyan azt elképzeltük.
Az etnikai alapú határok a magyarságnak kell, hogy végre legyen hazánk, a polgári elvű autonómiahrc pedig a jogok sikeres kiköveteléséhez.

Renitens igen mindekivel kell tárgyalni, minden itt élő lakosnak el kell magyarázni, hogy ez a törekvés nem ellene irányul. Az autonómiákat kikövetelni szokásos, nem pedig zsebretett kézzel várni, hogy majd azt valaki odaadja. A felmerülő problémákra pedig menetközben kell megfelelően reagálni, kezelni azokat. Megállni azt már nem szabad ez az utolsó esélyünk.

jclayton írta:
Idézet:
Konstruktívan: hagyjuk végre ezt az etnikai- területi egységmaszlagot és válaszoljuk meg, mi (lehet) a vonzó a szlovákoknak a területi autonómiában?Két dolog:
egy az, hogy nem ellenük irányul, hanem velük együtt, polgári elven akarjuk a magyarság számára is kikövetelni az azonos jogokat.
Második a gazdasági oldala a problematikának, a déli szlovákok ugyanúgy elvannak nyomva, mint a magyarok, romák, ez is tény amit ők is elismernek. Sőt tovább megyek - ezt az alapján írom, hogy sokan adtak erre nekem már választ - a szlovákok (déli) túlnyomó többsége nem autonómia-ellenes, csak nem tudják pontosan, hogy miről is van szó, ezért kell kimenni az emberek közé és mondani, magyarázni kell, ez a legfontosabb, elsődleges feladat. Pontosan ezt is tervezzük, ameddig az embereknek nem magyarázzuk el mit is akarunk jószándékból, közössen velük, értük és tevékenységünk senki ellen nem irányul, csupán a déli területek gazdasági és politikai (azonos népi jogok is) szabadságát akarjuk, addig nincs értelme tovább menni.

beeblebrox írta:
Idézet:
jclayton írta:
Konstruktívan: hagyjuk végre ezt az etnikai- területi egységmaszlagot és válaszoljuk meg, mi (lehet) a vonzó a szlovákoknak a területi autonómiában?

Mivel (egyelőre) nem tudjuk, a gyakorlatban milyen konkrét jogokkal és kötelességekkel járna az autonómia a magyarok és szlovákok számára, addig szerintem erre nem igazán lehet válaszolni. Pl. a hivatalokban kötelező lenne a magyarnyelv-tudás?A maximális jogokra kell törekedni, mert csupán ez ad és hoz létre olyan tárgyalási alapot, amikor minden jogosan követelt jussunkat megkaphatjuk.
Kötelező kétnyelvűség igen, ennek törvényileg (autonóm-tartomány törvényei) garantálva kell lennie. Természetesen a pozitív diszkrimináció elve szerint, azokban a tiszta szlovák falvakban ahol nem akarják a kötelező kétnyelvűséget, ahol a kisebbségi nép aránya 3% alatt van akkor ott nem lesz a magyar nyelv kötelező. Mi történik? Ők saját magukat diszkrimináljál, gyerekeiket. Ám legyen.

utóirat:
Dél-Fölvidéken csak akkor lesz autonómia, ha azt mindannyian akarni fogjuk. Egy katalán képviselő kérdésünkre, hogy ez nekik, miért sikerült? Erre azt válaszolta: " Nálunk az egyszeri munkáson át, az irodai alkalmazotton, vállalkozókon keresztül, a politikusokkal bezárólag mindenki egységesen állt ki az autonómia-ügye mellett."
Nekünk is ezt így kell csinálni, nem egymás hibáit, emberi gyengeségeit kell kiemelni, hanem ami közös bennünk és az akaratot kell táplálni, hogy az autonómia, ne csak egy ábránd, hanem egy elérhető valóság legyen.
Én napról-napra jobban megvagyok arról győződve, hogy igenis a
KÖZÖS TERÜLETI AUTONÓMIA AZONOS JOGOKKAL békés úton kikövetelhető.


abraka
2007. Július 31. Kedd, 11:15
Hozzászólás, az előzmény idézésével
Hawkey írta:
Idézet:
Na akkor magyarázatot kérek:

1. ismerem a területi alapú és a személyi alapú autonómia fogalmát. De mi a polgári alapú automómia? Első hallásra nem tudom ezt a szókapcsolat megtölteni értelemmel. Próbáltam rákeresni - eredménytelenül.

2. "a DFÖT és az autonómia az két különboző téma, a józan ész szerint" - írtad. Akkor most mi van?Ha ismered a területi alapú autonómia fogalmát, akkor ez is az, csak nem etnikai alapon (mi esetünkben nem tisztán magyar) hanem polgári elvű, mindenki aki itt él népi hovatartozás nélkül. Egyébként két egyforma autonómia nem létezik, csak a megközelítésük lehet hasonló. Mi esetünkben a területi autonómia, a forma az azonos. A jogok és az érintettek más, jogi elrendeződése az majd a viták folyamán alakul ki. Kiindulóponként anyagunk már van, tehát lehet vitázni.
Akár itt is.HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona