Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Magyarázat a kételkedőknek a felvidéki autonómia-
tervezettel kapcsolatosan.


Ne legyünk kishitűek, Honföld, Dél-Fölvidék a miénk is, miénk itt a föld. A fiataloké a jövő, de felelősség a miénk. Mi vagyunk felelősek azért, amit Honföldön, amit Somorjától Királyhelmecig vagy éppen Brüsszelben csinálunk.

2008.4.13

1. Leggyakrabban feltett kérdés, miért a Hodza-Bartha határ és a jelenlegi közigazgatási határok kombinációjából keletkezzenek az autonómiaterület északi határai?
a) Mint tudjuk Felvidék a Történelmi Magyarország idejében a szlovákok lakta területet jelentette. Ezeket a területeket és határait rendezte a Hodza-Bartha szerződés, amit a cseh-szlovák fél részéről Hodza Milan szlovák küldött (későbbi csehszlovák kormányfő), magyar részről pedig Jászi Oszkár írták alá, 1918. december 6-án. Három hétig ez a szerződés érvényben volt. A szerződés lénye az volt, hogy ez egy etnikai-demarkációs vonal, ami a legdemokratikusabb módon rendezhette volna Szlovákia és Magyarország határvitáját. Miért? Mert nem választott volna le és nem csatolt volna el az egyik népcsoporttól sem olyan területeket, ahol egy más néphez tartozó őshonos lakosság élt. A szlovákság életterületei a Hodza-Bartha etnikai határ felett húzódtak, tehát egy szlovák állam létrehozása ezeken a területeken maximálisan demokratikus megoldás lett volna. Ezzel lényegében Hodza küldött is egyetértett, amikor a Hodza-Bartha szerződés dokumentumát kézjegyével látta el. Tehát ez egy magyar-szlovák egyezség volt, ami hamar érvényét veszti, amikor december 23-án megérkezik a “Szlovákország történelmi határait” kijelölő antant-jegyzék. Ez egy cseh politikus - Benes - területi mohóságáról ismert és főleg dezinformációiról hirhedtté vált, hazudozónak köszönhető. Tehát egy igazságos döntést, ami szlovák-magyar egyezség volt, felváltott egy idegen ország politikusának a hazug akarata. Ezáltal egy tartós és történelmi feszültséget keltve az ezer éve békességben élő két nép a szlovák és magyar között, s mindez egy idegennek, egy cseh politikusnak Benesnek köszönhető. Vajon melyik döntés, szerződés lehet legálisnak tekinteni, ami a két érintett nép képviselői között jött létre, vagy egy rájuk kényszerített nem illetékes (Benes) nép politikusa által generált szerződést, hazugságokkal teletűzdelve. A Hodza-Bartha szerződés a lehető legjobban és leghumánusabban jelölte meg a szlovák és a magyar nép közötti etnikai határt, tehát csakis ez képezheti egy majdani magyar-szlovák kiegyezés alapjait. Nevezhetjük ezt a szerződést egy politikai sarktételnek is, egy igazságos kiindulópontnak. Ebből nem szabad engedni! Vitázni lehet, sőt kell is, hogy ezeken a jogtalanul elszakított területeken, hogyan és milyen formában oldjuk meg a nemzetiségi problémákat. Erre nyújt jó kiindulási alapot a Commora Aula autonómia-tervezete. Ez nem a régi sebek felszakítását jelenti, hanem a százéves igazságtalanság végleges gyógyulását eredményezi. A Hodza-Bartha határ alatt lévő területek a felvidéki honi magyarság autochton területei. Az ide kényszerből betelepített más néphez tartozó lakosság nem lehet az akadálya, az autochtoni magyar nép azonos jogainak és az önrendelkezés kikövetelésének az útvonalán, mert erre az őshonos magyar népnek a saját területein egyszerűen joga van maga döntenie. Ez az alapvető jog, az őshonos népek alapvető joga, ami az önrendelkezésről és a megmaradásról szól. A népek önrendelkezési jogát garantálják az ENSZ alapokmányai is. Tehát ezért fontos nekünk a Hodza-Bartha határ.

b) Természetesen figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a trianoni-diktátum óta eltelt 88 év és felvidéki magyarság őshonos területeire betelepült idegen lakosság felhigította az etnikai arányokat. Az 1920-as években 90% magyar ajkú lakosság élt ezeken a területeken, ma már az asszimilációnak, a benesi-dekrétumoknak, az elvándorlásnak köszönhetően úgy 35-38% között mozog. Mindezek a tények azonban nem csorbíthatják az autochton magyar polgár jogait, amelyeket 88 év óta megtagadnak, tiltanak tőle. Területileg sem szabad engedményekbe menni, mert ezeréves területeink nem képezhetik semmiféle alku tárgyát. Vitázhatunk egy terület hovatartozásáról, jogi státusáról, de lemondani saját területeinkről sohasem szabad. Tartozhat egy terület akár más országhoz is, de semmilyen generációnak nincs joga utódaink örökségét elherdálnia, bármiről lemondania. Politikai értelemben ma a hon-felvidéki magyarság területei Szlovákiához tartoznak. Az ezeken a területeken élő hon-felvidéki magyarság 88 éve erős asszimilációs folyamatnak van kitéve. Arányaiban a többségi szlováksághoz képest harmadára csökkent a lélekszámuk. Még így is fél milliós őshonos magyar népről beszélhetünk, itt vannak, itt vagyunk és itt akarunk továbbra is élni. Természetesen arról sem szabad megfeledkezni, hogy az ide betelepült szlovákok és csehek leszármazottjai itt élnek közöttünk, igaz nem autochton népként, csupán adófizető polgáraként Szlovákiának. Eljutottunk a lényeghez.

c) Kétsíkú gondolkodásmódra van szükség. Először is el kell választani a politikai gondolkodásmódot a autochton jogoktól. A politika jelenlegi helyzetéből kiindulva elmondhatjuk, hogy adott egy status quo, amit Szlovákiának hívnak, egy szlovák nemzetállami valósággal és egy autochton gondolkodású magyar nemzetrésszel. A politikai és jogi realitások Szlovákiában a szlovák alkotmányából és törvénykezéséből kiindulva a felvidéki magyarság lehetőségeit, mozgásterét pontosan behatárolják. Továbbá figyelembe kell venni, különböző nemzetközi döntéseket (pl. a párizsi békeszerződést), azt a politikai közeget amiben élünk és a körülöttünk zajlott és zajló történéseket. Egy olyan Európában élünk, ahol csak az erőszak alkalmazásával lehetne határokat változtatni, példa erre Koszovó. Az ott történtek nagyon is hasonlítanak a felvidéki történésekhez 1918-1920 között. Trianon után leválasztották Magyarországról mai Szlovákia területeit. Feltehetjük a kérdést vajon mindez jogos volt-e? Egyértelmű a válasz, minden népnek joga van az önrendelkezésre így a szlovákoknak is jogukban volt önrendelkezni. Nem Csehszlovákiának kellett volna létrejönnie, hanem a Hodza-Bartha határ felett egy önálló Szlovákiának. Ez helyett létrejött egy természetellenes ördögi állapot, egy új állammal amit Csehszlovákiának hívtunk. 1993 után létrejövő Szlovákia ezt a beteges helyzetet megörökölte, annak minden nyavajájával együtt. Itt a párhuzam Szlovákia és a nemrég létrejött Koszovó között, mert mind a két esetben a népek önrendelkezésének a jogára hivatkozunk és mind a két ország területén maradtak olyan autochton nemzetrészek, kiszakított területeikkel az anyaországból. A természetes közegből kiszakított nemzetrészeknek az anyaországi jogi status quo-juk megnyirbálódtak és másodrendű polgáraivá váltak saját őshonos területeiken. Koszovóban a szerbek, Szlovákiában 88 éve a magyarok.

d) Miért jó megoldás a Hodza-Bartha etnikai határ? Sokan teszik fel ezt a kérdést, miért ott akarunk területi autonómiát ahol kisebbségben vagyunk. Egyszerű a válasz, mert ez alatt vannak a mi történelmi területeink, amit a szlovákok is elismertek 1918-ban. Na igen, de az akkor volt. Mondják mások. Amikor a baszkok, katalánok, dél-tiroliak, skótok követelték az autonómiájukat sohasem az etnikai arányokból indultak ki, hanem egy nép autochton jogán követelték azt ami nekik járt, vagyis a saját területeiket. Általában kisebbségben voltak saját területeiken, baszkok, katalánok csaknem eltüntek, tiroli németek arányaikban a felére csökkentek. Így logikusnak tünik, hogy nekünk is, őslakosi jogon követelnünk kell a saját területeinket , hazánkat, az pedig a Hodza-Bartha határ alatt van. A felvidéki magyarok őslakosok, tehát ha lehet ne lopjuk meg önmagunkat, sem ne legyünk önmagunk ellenségei, hanem autochton gondolkodással kérjük, követeljük a mi jussunk, ami nekünk jár. Persze néhányan továbbra bizalmatlanul és hitüket vesztve azt hangoztatják, csak azt kérjük ami kikövetelhető. Csakis olyan autonómia-tervezettel rukkoljunk ki ami megvalósítható. Ezt mind igaz. Hogyan nézzen ki egy ilyen tervezet, van rá valami szabály, vagy leírt megoldás? Két egyforma autonómia a világban nem létezik és akkor kikövetelésének az útvonaláról még nem is beszéltünk. Időben térben egy autonómia megvalósíthatóságát már nem is merem egymáshoz hasonlítani. Tehát előre ne hozzunk itéleteket, mit mért nem szabad, vagy mi megvalósítható, vagy mi nem. Hol van arra garancia, hogy akár a szerényebb követelést, bárki bármikor csakúgy alapon elismeri, jussunkat megadja. Példaértékű lehet a Komárom megye esete, a többségi szlovákság még erre sem volt hajlandó. Ezekután ki meri őszintént kimondani mi a jó, vagy mi a rossz a felvidéki magyarságnak, vajon egy szerényebb autonómia követeléssel kell kirukkolni, vagy a maximumra az őslakosi jogra hivatkozva követelni mindazt amit 88 éve tőlünk megtagadnak. Tudomásul kell venni, minden követelés lényege az alkudozás, ha mi a követelési mércénket alulméretezzük, az eredmény is szerény lesz, de ha a lehetőségeinket maximalizáljuk és ilyen pozícióból kiindulva kezdünk az alkudozásba, az eredmény is sokkal jobb lesz, mint egy bátortalan javaslat esetében. Szükséghelyzetben kell a legnagyobb bátorságot produkálnunk. Gyáva és bátortalan nemzetnek nem lesz megmaradása, hazája pedig pláne nem. A Hodza-Bartha etnikai határ alatt lévő terület a mi hazánk, ha nem ezt fogjuk követelni, nekünk sem lesz megmaradásunk. Mi már elkészítettük a saját autonómia-tervezetünket, de a tárgyilagos vita helyett, az mkp, szimpatizánsai és nem merők részéről lekicsinlőleg csak annyi hangzott el, a CA tervezete nem jó, mert szerintük nekünk egy olyan tervezet kell ami megvalósítható. Na igen, ilyenkor jut az eszembe a közmondás: “Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű.” Nem a tervezetet megvitatását kezdeményezik, hanem kerek-perec kijelentik, hogy a CA tervezete rossz és jobb kell nekünk. Csak az az érdekes, hogy azok hangoztatják leginkább, hogy a CA autonómia-tervezete nem megvalósítható, akiknek kötelességük lett volna az elmúlt 18 évben valamiféle megmaradási vízióval kirukkolniuk, egy jó megvalósítható autonómai-tervezettel. Ők erre képtelenek voltak 18 éven át, vagy nem is akarták, mi ezt megcsináltuk fél év alatt. Na igen könnyebb kritizálni azt ami már megvan, mint azt ami nincs és a részükről sohasem lesz meg. A CA autonómia-tervezete nagyonis megvalósítható és ezt az mkp-s bennfentesek is elismerték, ha nem is közvetlenül, de közvetítők útján a tudtunkra adták. Trianonban a nagyhazát szétrombolták, most nehagyjuk, hogy kishazánkat Dél-Fölvidéket. Honföldünket is megnyirbálják hazug és valótlanságokra hivatkozásul.

2. Mi a megoldás? Három pontban felvázoltuk az autonómiatörekvések axiómáit.
- semmilyen többségi nemzet, csak úgy alapon, a többletjogokat nem adják meg, mi esetenünkben az azonos jogokat,
- demokratikus alkotmányok (így az SK-s sem) az autonómiát, mint közeget nem tiltják, tehát szabadon létre lehet hozni,
- az azonos jogokat és az autonómiát békés eszközökkel, de határozott módon, minden alkotmányos eszköz bevetésével, kérni kell, követelni kell.
A fenti pontok szerint kell eljárni.

a) Az autonómia kikövetelésének sokfajta módszere létezik. Ha egy kicsit elemezzük a világban létrejött autonómiákat azok előéletét, nagyon hamar rájöhetünk, hogy kétféleképpen sikerült az autonómiáikat létrehozniuk, békésen, vagy más eszközök alkalmazásával. A más eszközök alkalmazása az mindig az államhatalom kompromisszum-készségének a függvényében történik. Ha kisebbségi nép jogait nem akarták elismerni és nem akartak a tárgyalóasztal mellett megegyezni, a kisebbségi nép aktivistái kénytelenek voltak figyelemfelkeltő tevékenységbe kezdeni. Ennek egyik sokszor emlegetett példája a dél-tiroli autonómiaharc, amikor az olasz kormány erőszakos betelepítéseinek a hatására, előbb békés eszközökkel követelték az autonómájukat, a tárgyalások megkezdését, majd miután süket fülekre találtak, elszakadással fenyegetőztek, majd néhány magasfeszültségű villanyoszlop felrobbantása után, az olasz fél leült tárgyalni a dél-tiroli németek képviselőivel, ami végül is a területi autonómia megadásához vezetett. Az autonómiák többsége sajnos a más eszközök alkalmazásával jöttek létre. Mi a békés alkotmányos eszközök alkalmazását hírdetjük, ezeknek vagyunk a hívei.

b) A szlovák alkotmány tartalmazza az azonos jogok elvét. Tehát adott minden békés eszköz az autonómia, az azonos jogok kiköveteléséhez. Érvényesíteni a polgári azonos jogokat, csak a megfelelő törvények és eszközök segítségével lehetséges, ami az alapfeltétele Dél-fölvidéki (Honföldi) Autonómia Tartományt létrehozásának is. Nekünk ezt az utat kell járni, ameddig ez lehetséges. Szlovákia alkotmánya garantálja az azonos jogokat, tehát az ehhez szükséges Hazához, Honföldhöz, a területi autonómiához jogunk van. Azt a közeget (területi autonómiát a belső önrendelkezés szabályai szerint) ahol ezt megvalósíthatjuk nekünk kell kikövetelnünk határozott módon, békés és demokratikus eszközök alkalmazásával, viták és alkudozások közepette.


Bósza János CAHÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona