Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Autonómiavita:Kilencvenketten a köztársaságért!

2011.04.30.

Van élet az EÚ-n kívül is?

Írta: rajcsányi.gellért (ergé)Avíttas, dagályos, patetikus konzervatív, múltba forduló, dohos, kereszténykedő az új alkotmányunk – olvashatjuk a különböző európai és européer lapokban. Dobray kolléga cikkében felsorol számos példát más, európai alkotmányokból, hogy esetleg, kicsinyég tán nem is vagyunk egyedül ezzel – lesz még miért harcolniuk az elszánt liberálisoknak a XXI. században. A legreakciósabb alkotmány kétségkívül a halszagú Északról áporodik bele a progresszív Európába. Norvégia alaptörvényéről beszélünk.

Norvégia a lélegzetállító fjordok és az egymást agyonszurkáló black metal bandák hazája, de mindezek mellett – örökletes királyság. Már itt össze kell vonnia szemöldökét minden európai értelemben vett értelmiséginek, hiszen úgy tűnik, a köztársasági gondolat arrafelé nem túl népszerű. 2005-ben megalakult ugyan a Norvég Republikánus Szövetség, de a 2005-ös választásokon mindösszesen 92 darab szavazatot kaptak.

A monarchia tehát stabil alapokon áll. Olyannyira stabil, hogy a norvég alkotmány nagyrészt a királlyal foglalkozik. Az alkotmány első cikkelye szerint a Norvég Királyság egy szabad, független, oszthatatlan és elidegeníthetetlen birodalom. Kormánytípusa korlátozott, örökletes monarchia. A kettes cikkely leszögezi: a birodalom minden lakója szabadon gyakorolhatja saját vallását, de az evangélikus-lutheránus marad a hivatalos államvallás. Az alkotmány kötelezi az evangélikusokat, hogy gyermekeiket ebben a vallásban kell felnevelniük. Nesze neked, szabad identitásválasztás! A sok millió evangélikus mellett azért még megtűrnek pár tízezer katolikust és 818 zsidót.

A harmadik cikkely szó szerint azt írja: a végrehajtó hatalom a királyt illeti - úgy tűnik, ez a mondat közel kétszáz éve változatlanul így szerepelhet az alkotmányban. A negyedik cikkely hozzáteszi: a királynak mindig evangélikus vallásúnak kell lennie, és fenn kell tartania, védelmeznie kell Luther hitét.

És ami mindennek a teteje: a király személye szent; nem lehet őt elítélni vagy vád alá helyezni - olvasható az alkotmányban, amely ezután hosszan szabályozza a királyi trón örökösödésének körülményeit. Később arról is szól, hogy a király kereskedelmet, vámügyeket és a rendőrséget is érintő rendeleteket adhat ki, feltéve, ha azok nem ütköznek az alkotmányba vagy a parlament (Storting) által hozott törvényekbe. A király természetesen a szárazföldi és a tengerészeti haderő parancsnoka is egyben, hadba hívhat és békéről is dönthet.

Az alkotmány végül, valahol a negyvenkilencedik cikkely körül rátér az állampolgári jogokra is. Kíváncsiak lennénk, hogy az elmúlt közel kétszáz évben akadt-e olyan elszánt jogvédő, aki valahol felsírt ezen kleriko-monarchista alkotmány és a republikánus éthoszt sutba dobó, külön utakat járó ország ellen. Még jó, hogy nem süllyedt odáig a magyar kormány, hogy a norvég modellt vegye mintául új alaptörvénye megfogalmazása során!

A királyról még nem is beszéltünk: V. Harald láthatóan szívesen öltözik Horthy Miklósnak. A vikingek földjén még mindig a harmincas évek állott levegője bűzlik?

Mégis, mégis. Norvégia évek óta a világ legélhetőbb országa az emberi fejlettségi index szerint, amely a várható élettartam, az oktatási és a jövedelmi index alapján állítja rangsorba az országokat. Norvégia ezen felül a világ második leggazdagabb országa Luxemburg után, az egy főre jutó GDP alapján. És számos kedvező körülmény miatt ők kellő önbizalommal mondhatják bármikor: van élet az EU-n kívül is.

Norvégia a világ egyik legirigyeltebb, legmagasabb életminőséget biztosító országa, századok óta jobbára békés történelemmel, érintetlen természettel és radikális reformoktól megkímélt társadalommal, ahová tízezrek költöznének/menekülnének a világ minden tájáról. „Egy ország működését, egy nép életét nem az a néhány paragrafus határozza meg, még csak nem is a liberális bölcsesség pillanatnyi álláspontja, hanem a tradíció, melyben egy nemzet él és amely szerint tesz-vesz a mindennapjaiban.” Nem lehet, hogy a kollégának valahol igaza van?


http://mandiner.blog.hu/2011/04/29/kilencvenketten_a_koztarsasagertIsten engem úgy segéljen!

Egy éve történt:

Alkotmányellenes az "Isten engem úgy segéljen!"
Alkotmánybírósági határozat: Nem esküdhetnek Istenre a köztisztviselők.
Thu, 2009/04/30

Sérti az istenteleneket a "világnézeti meggyőződésre utaló" kitétel, ezért alkotmányellenesnek nyilvánította az AB.
Egri Nemzeti Rock Hetvege

2001-ben még az Orbán-kormány döntött úgy, hogy ismételt eskütételre kötelezi a köztisztviselői kar tagjait, akiknek választaniuk kellett két esküszöveg között: az egyik tartalmazza az „Isten engem úgy segéljen!” záradékot, a másik nem.

A bonyodalmak akkor kezdődtek, amikor az írásos megerősítésre váró esküokmányokat több állami intézménynél is „istenes” és „nem istenes” változatban tették a dolgozók elé. A nyolc év után most alkotmányellenesnek talált gyakorlatot annak idején az állampolgári jogok akkor frissen megválasztott országgyűlési biztosa legitimálta.

Az Alkotmánybíróság a vallásos, illetve az ateista esküszöveg írásos dokumentálását azonban kategorikusan megtiltotta. Az „Isten engem úgy segéljen!” formula használata, illetve mellőzése ugyanis a világnézeti meggyőződésre utalhat – olvasható a határozatban. Márpedig a lelkiismereti és a vallásszabadságról szóló törvény kimondja, hogy „állami nyilvántartásba vallási és más meggyőződésre vonatkozó adatot felvenni nem szabad."

(VG, hvg nyomán Szent Korona Rádió)Európa tele van nem európai alkotmánnyal?

Európa tele van nem európai alkotmánnyal?
dobray I 2011.04.28. 07:23

Nem európai az új magyar alkotmány, leginkább a Szent Korona és a kereszténység megemlítése, a határon túliak védelme, a magzati élet védelme és a házasság férfi-női, heteroszexuális mivoltának deklarálása miatt –hangzanak az európai liberális kritikák, kiegészülve a alkotmánybíróság jogköreinek visszanyesését kifogásoló megjegyzésekkel. Ez alapján azonban európaiatlan kitételekkel van tele például az ír, a norvég, a dán, a portugál, a spanyol, az andorrai, az olasz, a svájci, a német, a lengyel és a görög alkotmány is.

Hogy az új alkotmányról mit gondolunk, azt már többször megírtuk (itt, itt és itt), leszögezve, hogy szerintünk nem volt alkotmányozási kényszer, hogy elkapkodták az alkotmány előkészítését, és hogy egyenetlen a szöveg, amibe rengeteg, oda nem való, alacsonyabb szinten szabályozandó kitétel került bele. Az alkotmánybíróság jogköreinek visszanyesését is negatívumként értékeltük, számtalan más dolog mellett.

A konzervatív-balos megosztottság kedvenc témáinak újratárgyalását már unjuk egy kicsit, de ha mások mindenképp vitázni akarnak róluk, hát beszállunk – az említett vitapontok ugyanis ezeket a vitákat folytatják. Ha van valami, ami szimpatikus lehet egy konzervatívnak az új alkotmányban, akkor a Szent Korona és a kereszténység megemlítése, a határon túliak védelme, a magzati élet védelme és a házasság férfi-női, heteroszexuális mivoltának deklarálása az. Nos, áttekintve az európai országok alkotmányait, az új magyar alkotmányra zúduló kritikák alapján elég sok „európaiatlan” ország szorult az öreg kontinensre. Az összehasonlító alkotmánytan területére tévedtünk. Nézzünk pár példát, kívülről befelé.

Az ír alkotmány preambuluma például így fogalmaz:

A Legszentebb Háromság (értsd: Szentháromság) nevében, Akitől minden hatalom származik és Akire mint legvégső célunkra, mind a ember, mind az államok valamennyi tették vonatkoztatni kell, Mi, Írország népe, Alázattal elismerve valamennyi kötelességünket Isteni Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki atyáinkat évszázados megpróbáltatásainkon át megtartotta, Hálásan emlékezve hősi és nem szűnő küzdelmükre nemzetünk jogos függetlenségének visszanyeréséért, A közjót keresve, az Okosságra, Igazságosságra és a Könyörületességre való tekintettel, hogy az egyén méltósága és szabadsága biztosítva legyen, az igaz társadalmi rendért, az ország egységéért, más nemzettekkel egyetértésben a következő alkotmányt fogadjuk el a magunk számára.


Az ír alkotmány közismerten tiltja az abortuszt, amely kitételt pár éve népszavazás erősítette meg. A szólásszabadság ugyancsak nem használható arra, hogy aláássák vele „a közrendet, az erkölcsöket és az állam tekintélyét”. Tovább az alkotmány leszögezi, hogy a család védelme „minden pozitív jog felett áll”, a család a társadalom elsődleges és alapvető egysége. Az állam védi a házasságot, mint amire a család épül. Végül az államnak olyan gazdasági körülményeket kell fenntartania, amelyekben az anyáknak nem szükséges munkát vállalniuk, hogy otthoni kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

A sokat csodált Norvég Királyság alkotmánya, melyet utoljára 2007-ben módosítottak, miután deklarálja a vallásszabadságot, leszögezi, hogy az lutheránus vallásnak ezzel együtt az állam hivatalos vallásának kell maradnia, mi több, az ilyen vallású állampolgárok kötelesek gyermeküket is ezen vallásban felnevelni. A királynak is ezen vallást kell követnie. A király szent, nem bírálható, nem vádolható. A dán alkotmány ugyancsak leszögezi a vallásszabadság mellett, hogy a dán evangélikus egyház államegyház, amelyet támogat az állam. Az evangélikus vallás Svédországban sem régen szűnt meg államvallás lenni.

A skandinávok után nézzük a latin népeket. A portugálok sokat szórakoztak az alkotmányukkal, Salazar után egy wannabe szocialista dokumentumot fogadtak el, amiben olyan kitételek szerepeltek, hogy a cél a szocialista állam, és egyes fordulatok, például az ember ember általi kizsákmányolását tiltandó, egyenest Marx és Engels Kommunista kiáltványából kerültek be a dokumentumba. Az ideologikus nyelvezetet és a sok szocialista gazdasági kitételt aztán 1989-ben többnyire kiszórták a szövegből. A jelenlegi, 107 oldalas szöveg mindenesetre védi a „portugál nép kulturális örökségét”, a természetet, a környezetet, és még a „megfelelő város- és vidéktervezést” és Portugália egész területének „harmonikus fejlődését” is biztosítani óhajtja. Továbbá védi a portugál nyelvet, aminek még a nemzetközi terjesztéséről is gondoskodik. Azt is leszögezi, hogy a gyermekeket meg kell védeni, ha a szüleik nem teljesítik feléjük irányuló kötelezettségeiket, illetve hogy a családnak, „a társadalom alapvető egységeként”, „joga van a társadalmi és állami védelemre”. Ezt a 67. paragrafus részletezi is, többek közt kijelentve, hogy a portugál állam segíti az anyaság és apaság tudatos gyakorlását. A következő paragrafus pedig az apaságról és anyaságról szól, leszögezve, hogy „az apáknak és az anyáknak joga van a társadalmi és az állami védelemre”, a nőket pedig különleges védelem illeti a terhesség ideje alatt és a szülést követően, és mind a két szülőnek joga van egy bizonyos ideig távol maradni a munkától a gyermekek érdekében és a háztartási teendők ellátása végett. Mindent egybevetve, az alapvetően támogatandó kitételekkel együtt, a portugál alkotmány a parttalan emberijogizmus elrettentő példája.

A spanyol alkotmánynak ismeretes azon kitétele, miszerint egy vallás sem államvallás, ám a vezetőknek figyelembe kell vennie a „spanyol társadalom vallásos hitét”, és ezért együtt kell működniük „a Katolikus Egyházzal és más felekezetekkel”. A spanyol alkotmány is rendelkezik arról, hogy az állampolgároknak „joga és kötelessége” hazájuk megvédése.

Az andorrai alkotmány a vallásszabadság elismerése mellett úgyszintén deklarálja, hogy a Római Katolikus Egyház „szabadon és nyilvánosan” tevékenykedhet, valamint „megőrzi különleges kapcsolatait és együttműködését az Állammal az andorrai hagyományokkal összhangban”. Az alkotmány elismeri a Római Katolikus Egyház és szervezetei teljes jogi képességét és az egyház saját belső jogát, és külön kiemeli, hogy a házassággal kapcsolatban elismeri a kánonjog civil jogi következményeit is. Továbbá leszögezi, hogy a hatóságoknak védeniük kell a családot, mint a társadalom alapegységét.

Az olasz alkotmány hetedik paragrafusa kijelenti: „Az Állam és a Katolikus Egyház független és szuverén a maga szférájában. Viszonyukat a Lateráni Szerződés szabályozza. A következő paragrafus kinyilvánítja a vallásszabadságot, majd hozzáteszi: „a katolikuson kívüli más felekezeteknek joguk van az önszerveződésre…” Továbbá mindenkinek joga van vallása gyakorlására egyénileg és közösségben, privátim és nyilvánosan is, feltéve, ha az nem veszélyezteti a közerkölcsöt. Az olasz alkotmány védi „a Nemzet történelmi és kulturális örökségét”. A köztársaság a szöveg szerint „elismeri a családi jogait, mint természetes közösség, amely a házasságon alapul”. A gyermekek felnevelése és taníttatása a szülők joga és kötelessége. Az állam segíti a családalapítást, különös tekintettel van a nagycsaládokra, gazdasági intézkedések és támogatások által is. A köztársaság védi az anyákat és gyermekeket, valamint a fiatalokat. Egyébiránt az olasz alkotmány fejezeteinek címei: Az állampolgárok jogai és kötelességei; Etikai és szociális jogok és kötelességek; Gazdasági jogok és kötelességek; Politikai jogok és kötelességek; stb.

A svájci alkotmány preambuluma úgy kezdődik: „A Mindenható Isten Nevében, a Svájci Nép és a Kantonok, a teremtésre vonatkozó kötelességeinek tudatában…”. A svájci alkotmány rendelkezik az egyéni és kollektív felelősségről is: mindenkinek „felelősséget kell viselni magáért, és képességeinek megfelelően, segítenie kell az állam és a társadalom céljainak megvalósulását”.

A német alkotmány preambuluma ugyancsak azon kitétellel indít, hogy „Isten és az ember iránti felelősségének tudatában (…) a német nép…” Az alkotmány hatodik, házasságra, családra és gyermekekre vonatkozó paragrafusa leszögezi, hogy a házasság és a család az állam különleges védelmét élvezi. A gyermekek felnevelése a szülők természetes joga – és kötelessége. Az állam ellenőrzi, hogy ezen kötelességének a szülő eleget tesz-e. Az alkotmány rendelkezik a honvédelmi kötelezettségről is.

A magyar alkotmányozás kapcsán sokat emlegetett lengyel alaptörvény leszögezi, hogy mind az Istenben mint az igazság, igazságosság, jó és szép forrásában hívő, mind az ilyen hitben nem osztozó, az egyetemes értékeket más forrásból levezetve tisztelő polgárok az Isten előtti, illetve a lelkiismeretből fakadó felelősség tudatában fektetik le az alkotmányt. A 18. paragrafus szerint a „házasság, ami egy nő és egy férfi szövetsége, valamint a család, az anyaság és a szülői lét a Lengyel Köztársaság védelme alatt áll”. A 25. paragrafus pedig a vallásszabadság kinyilvánítása mellett leszögezi, hogy a Lengyel Köztársaság és a Római Katolikus Egyház kapcsolatait az állam és a Vatikán közti egyezmény szabályozza. A második fejezet címe: A személyek és állampolgárok szabadságai, jogai és kötelességei.

A szlovák alkotmány preambuluma hivatkozik Cirill és Metód, továbbá a Nagymorva Birodalom örökségére, később pedig leszögezi, hogy az emberi életet már a születés előtt védelem illeti meg. A román alkotmány szerint Románia egységes és oszthatatlan nemzetállam.

A bolgár alkotmány, miután kinyilvánítja a vallásszabadságot, valamint az egyház és állam szétválasztását, a 13. paragrafusban leszögezi, hogy a „keleti ortodox kereszténység a Bolgár Köztársaság hagyományos vallása.” A következő pont szerint „a család, az anyaság és a gyermek a társadalom és az állam védelme alatt áll”. A második fejezet címe: Az állampolgárok alapvető jogai és kötelességei. Továbbá a bolgár nyelv tanulása és használata minden bolgár állampolgár joga és kötelessége. Ez arra is vonatkozik, akinek nem anyanyelve a bolgár, amellett, hogy természetesen saját anyanyelvét is szabadon használhatja.

Végül nézzük a görögöket, akik elfogadhatatlan, teljesen európaiatlan, az írekénél is súlyosabb teokratizmusról tesznek tanúságot alkotmányukban. A görög alkotmány ugyanis a „Szent, Egylényegű és Oszthatatlan Szentháromság nevében” született, első mondatának tanulsága szerint. Ezután rögtön a harmadik paragrafus leszögezi, hogy „Görögországban az uralkodó vallás Krisztus Keleti Ortodox Egyháza. A Görög Ortodox Egyház, fejének elismerve Urunkat, Jézus Krisztust, doktrinálisan egységben van Krisztus Nagy Konstantinápolyi Egyházával és Krisztusnak az ugyanazon tanításhoz tartozó minden más egyházával, amennyiben ingadozás nélkül betartják – mint ahogy ezt teszik – a szent apostoli és zsinati kánonokat és szent hagyományokat (…).” Ezután a szöveg közli, hogy a Szentírás szövege megváltoztathatatlan, és azt a görög egyház jóváhagyása nélkül nem lehet lefordítani más nyelvre. A görög alkotmány ugyancsak deklarálja, hogy „a család, amely a nemzet megőrzésének és haladásának sarkköve, a házasság, az anyaság és a gyermekkor az állam védelme alatt áll”.

Egyszóval az Istenre, vallásokra, államegyházakra, a család, a házasság védelmére és a kötelességekre vonatkozó alkotmányos kitételek nem idegenek az európai gyakorlattól. Nyilván a fent említett példák közül számos már régóta kritika tárgya az európai ballibek részéről, az új magyar alaptörvény pedig annak köszönheti a kitüntetett figyelmet, hogy most készült el. Akárhogy is ítéljük meg a kritizált részeket, nem európainak nevezni említésüket tévedés. Hacsaknem európai alatt liberálist értünk. Márpedig úgy tűnik, a kritikák megfogalmazói európai alatt egyszerűen liberálist értenek, szemükben az európai értékek egyenlőek az állítólagos liberális értékekkel. Azonban mindez csak azt bizonyítja, hogy a maguk képére szabnák Európát. Az európaiság ilyen értelmezése, azt hiszem, az európaiak súlyos megosztása és megkülönböztetése lenne. Mindezek fényében nemeurópaizni antitoleráns diszkrimináció.
http://konzervatorium.blog.hu/2011/04/28/europa_tele_van_europaiatlan_alkotmannyalPozsony diktálna az új alkotmánnyal kapcsolatban

Pozsony diktálna az új alkotmánnyal kapcsolatban
barikad.hu

2011, április 11 - 19:56

Szlovákia Magyarországnak az a része, ahol kékek a dombok kékek. A szlovák külügyminisztérium hétfői nyilatkozatában a diplomáciában szokatlanul nyers stílusban közli "elvárásait" az új magyar alkotmánnyal kapcsolatban. Az autonómia törekvések támogatásáról Pozsony szerint például szó sem lehet.

"A Szlovák Köztársaság tiszteletben tartja minden állam jogát, hogy szuverén módon kialakítsa alkotmányos kereteit. Ugyanakkor elvárja (sic!!!), hogy a Magyar Köztársaság tiszteletben tartsa nemzetközi kötelezettségvállalásait, hozzájáruljon a jószomszédi kapcsolatokhoz és tiszteletben tartsa más államok alkotmányos berendezkedését" - olvasható a pozsonyi külügyminisztérium nyilatkozatában, amelyet hétfő délután adtak ki a magyarországi alkotmányozási folyamatról.

A nyilatkozat szerint a szlovák alkotmányos berendezkedés összhangban a nemzetközi joggal abból indul ki, hogy "a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása és védelme elsősorban annak az államnak a felelőssége, amelyben a kisebbség él". Szlovákiában a kisebbségekhez tartozó személyek védelme "összhangban a nemzetközi joggal az egyéni jogok elvén alapul". (Vagyis sem kulturális, sem területi autonómiáról nem lehet szó - barikad.hu)

A dokumentum szerint a Szlovák Köztársaság kormánya programnyilatkozatával összhangban igyekszik olyan feltételeket kialakítani a kisebbségekhez tartozó személyek számára, hogy azok Szlovákiában valóban otthon érezzék magukat.

"A bilaterális államközi kapcsolatokban (Szlovákia) tiszteletben tartja és betartja a nemzetközi jog normáit, és érdekelt a Magyar Köztársasággal való jószomszédi kapcsolatokban. A Szlovák Köztársaság ugyanakkor következetesen el fogja utasítani a szuverenitásába való beavatkozási kísérleteket, beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek kollektív jogainak érvényesítését" - fenyegetőzik a felvidéki magyarság önrendelkezési törekvéseinek támogatása esetére Pozsony.

MTI - barikad.hu
http://www.barikad.hu/pozsony_dikt%C3%A1lna_az_%C3%BAj_alkotm%C3%A1nnyal_kapcsolatban-20110411
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona