Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Kárpátia Konföderáció

2009.2.15.

A politikusok - tisztelet a kivételnek - nem abban kiválóak, hogy merész víziókat vázolnak fel, hanem hogy fokozatosan engednek ilyeneknek, ha azok élettel telnek meg.

Ezért javaslom, létre kellene hozni egy közös Kárpátia Tanácsot a cél érdekében, ahová meg kellene hívni, a honföldi magyar és szlovák, a kárpátaljai ruszin, ukrán és magyar, székelyföldi magyar és román, erdélyi magyar és román, és a vajdasági szerb és magyar képviselőket. Ebből a célból egy kezdeményező bizottságot kell létrehozni, amely bizottság kidolgozza a Kárpátia Tanács alakuló közgyűlésének a programtervezetét, alapszabályát és céljait. Ehhez kérem minden erkölcsösen gondolkodó polgár segítségét. Jelszavunk legyen:
Bátorságunk, elkölcsösebb világot és jogegegyenlőséget is jelent.


Vitaanyag és nem kész tervezet, csupán egy merész vízió, amelybe életet kell lehelni:

Ez egy jó megoldás lenne a kárpát-medencei népek békés együttélése érdekében, nem revizió, nem csatlakozás Magyarországhoz, hanem a diszkrimináció és a sovinizmus mentes kisállamok ütközőzónáját lehetne létrehozni. Ez egy 21.századbeli megoldás lenne, a békés polgári együttélés érdekében, ahol minden kárpát-medencei nép és a nyelvük egyenrangú, egyenértékű lenne. Nem lenne asszimiláció, nem lenne soviniznimus és nincs szó Trianon reviziójáról sem, hanem egy korunkbeli logikus embercentrikus megoldásról, a békés együttélésről szólna.

Ha nem kaphassuk meg az autonómiákat,
akkor a Kárpátia Konföderációt kell békés eszközökkel kérni és egyezséges árán létrehozni, az ENSZ és az EÚ felügyelete mellett.

* Honföld - kétnyelvű szlovák-magyar,
* Kárpátalja - háromnyelvű ukrán-ruszin-magyar,
* Székelyföld - kétnyelvű magyar-román,
* Erdély - kétnyelvű román-magyar és
* Délvidék - kétnyelvű szerb-magyar hivatalos nyelvvel.

A többi kisebbség nyelve is hivatalos lesz olyan területeken, ahol a kisebbség arányaiban eléri a 8%, vagy ha azt a helyi kisebbség minimálisan tíz tagja kérni fogja, az önkormányzatiság legalsóbb szintjén.


Az önkormányzatok mini konföderációja.
Az önkormányzatiság lénye a szubszidiaritás elvére épül.
A szubszidiaritás lényegét tekintve kétségtelenül egy, a józan észre alapozott elv. Általánosan megfogalmazva a szubszidiaritás elve azt jelenti, hogy az EU-ban a döntéseket mindig a polgárokhoz lehető legközelebb kell meghozni. Lényegében a helyi legalsóbb szintű önkormányzatok, falvak, városok létrehozhatják a saját mini konföderációit. A mini konföderáció célja lehet az is, hogy biztosítsa az állami hatalmakkal szemben az önkormányzatok függetlenségét egyes önigazgatási témakörökben, a szubszidiaritás EÚ-s elvéből kiindulva, hogy fenntartsa a belső rendet és nyugalmat, hogy támogassa a szövetkezettek jogait és szabadságát, s hozzájárulhasson közös virágzásukhoz, valamint a hatékonyabb helyi politizálás végett, bizonyos helyzetekben az állam elnyomó monopol intézményeivel szemben, hogy garantálhassa az alkotmányos jogait minden polgárnak, nemzetiségi havatartozása nélkül.

Lásd:
Székely autonómia - Trianon revíziója

Idézet az írásból: "Természetesen a szlovák helyzet közvetlen gyakorlatias problémákat vet fel olyanokat, melyekre sokan nem is mernek gondolni. Amikor szétszedték Nagy-Magyarországot a nemzetiségiek, akkor a jogaikra hivatkoztak. Most mi mért nem kérhetjük az utódállamok szétszedését épp nemzeti jogainkra hivatkozva. Az utódállamok nemzetellenes politikája jogossá teszi Trianon revíziójának követelését. Szerintem követelnünk kell Trianon revízióját és a többségében, meg a szórványban élő magyarságnak a jogát, hogy önálló államban éljen, vagy Erdély esetében egy több nemzetiségű államban, vagyis egy független Erdélyben, egy Székely Köztársasággal a szélében. Tehát, amihez joguk volt a koszovói albánoknak, ahhoz legyen joguk a magyaroknak is. De egy dologra figyelmeztetnem kell, hogy ezt csak egy olyan nép tudja kiharcolni, melynek a megtartó ereje a belső. És a belső megtartó ereje nélkül egy nép a saját államában is elveszhet, lásd a mai Magyarország. Jogokat olyan nép tud kiharcolni melynek vitalitása van, vagy olyan képes új történelmi helyzeteke teremteni, mint a koszovói albánok. "

Tehát a Kárpátia Konföderáció bizonyos elemei adottak.

Részlet a Az « örök béke » Európája
Mándy Pál, A louvain-la-neuve-i egyetem emeritus tanára :

Tudnunk kell azonban, hogy a magyar kormány ellenezte a Szerbiának küldött hadüzenetet, és csak a bécsi, radikális körökt*l befolyásolt öreg császár döntése előtt hajolt meg. Említsük meg azt is, hogy a hosszú háború alatt, csak egyetlen egy uralkodó akarta az azonnali békét. Amint 1916-ban Károly császár és király, az osztrák-magyar kettős monarchia uralkodója trónra lépett, azonnal messzemenő békejavaslatokat tett, sőt még külön békét is hajlandó lett volna kötni a franciákkal és angolokkal abban az esetben, ha a német császár, szövetségese, megtagadja a békekötést. Kedvező alkalom volt erre, hiszen az 1916-os verdun-i csatában 700 ezer ember esett el. Sajnos, Clemenceau, francia miniszterelnök, radikálisan visszautasította Károly ismételt békejavaslatait. Igy a vérengzés egészsen az 1918 november 11-i fegyverszünetig tartott; két év emberáldozatait lehetett volna kikerülni! És Clemenceau bosszú szelleme uralta a versailles-i békeszerződést is:
olyan jóvátételi terheket rótak rá Németországra – 123 billió aranymárka³ – és olyan területcsonkításokat a vesztesekre, amelyek valóságosan megbénították a politikai és gazdasági életüket. John Maynard Keynes, a világhír4vé vált közgazdász, a Lloyd George által a versailles-i békeszerződésekre vezetett angol delegáció tagja, karakáns módon lemondott, mert előre látta az ilyen békefeltételek romboló hatását. Hadd említsek meg egy személyes élményt is. Meglepett, amikor 1952-ben, egyetemista koromban, Paul de Visscher, a belgiumi louvain-i egyetem alkotmányjog és nemzetközi jog professzora, a versailles-i békeszerződést igazságtalannak ítélte. És ez egy győztes ország egyetemi katédráján!
http://www2.u-szeged.hu/etk/rendezvenyek/2004/2004szept14/mandy.pdf

A konföderáció szuverén államok vagy közösségek olyan csoportja melyet egy szerződés hoz létre, de később gyakran közös alkotmányt fogad el. Általában valamilyen kritikus kérés megoldására jön létre, mint honvédelem, külügy, külkereskedelem, közös fizetőeszköz ami közös kormányzást kíván minden tag számára. Mai politikai értelemben csak független államok egy állandó, másokkal szembeni közös fellépésre szolgáló szövetsége

"Állok Istenért, Egyházért, Hazáért!"
Mindszenty József


http://users.bart.nl/users/nickl/umek-104.html

"Politikai" szereplése

Püspökkari körlevelekben, prédikációiban a szó erejével harcolt és védte az ezeréves szentistváni keresztény örökséget. "Ébresztgetem nemzetünk megszentelt hagyományait, amelyek nélkül egyesek talán igen, de a nemzet nem élhet."
"A jövőben nem alacsonyítjuk le magunkat -mondta egyik prédikációjában- azzal, hogy az idegenekkel versenyre kelve ócsároljuk nemzetünket..."
Különös gonddal óvta a fiatalságot az ateista, kommunista propagandával szemben: "Mindenüt merik szeretni a hazát, mi magyarok is merjük szeretni a hazánkat..."
Pártpolitikai vonatkozásokban nem foglalt állást, de az ország közügyeiről mindig véleményt formált tisztségéből és hitéből kifolyólag. Első alakalommal kifogásolta, hogy a nemzetgyűlés idegen megszállók jelenlétében puccs-szerűen, megváltoztatta az államformát. A második alkalommal pedig, amikor úgy látta, hogy a kormány nem veszi komolyan a felkészülést a béketárgyalásokra, memorandumot készített szakértők bevonásával és eljuttatta a nyugati világ illetékeseihez. Ebben a memorandumban felvetette egy -svájci mintára szervezendő- dunavölgyi konfederáció tervét is.

Szerbia és Montenegró (szerbül, cirill írással Србија и Црна Гора, latin írással Srbija i Crna Gora) két korábbi jugoszláv tagköztársaság, Szerbia és Montenegró államszövetsége (konföderáció) volt, amely 2003. február 4-én alakult, és 2006. május 21-én bomlott fel, amikor Montenegró (Crna Gora) lakossága népszavazás útján a függetlenség mellett döntött. Az új állam, Crna Gora, 2006. június 3-án nyilvánította ki hivatalosan függetlenségét. (Wikipédia)

A Német Szövetség (németül Deutscher Bund, a német államoknak 1866-ig fennállott, a bécsi kongresszus 1815. június 8-i szövetségi aktáján nyugvó szövetsége. Célja volt fenntartani Németország belső és külső biztonságát és az egyes német államok területi épségét. Tagjai voltak az összes német államok, szám szerint 35 (végül 31) monarchikus állam és 4 szabad város (Lübeck, Frankfurt am Main, Bréma és Hamburg), továbbá Ausztria is német tartományai után, Németalföld, Luxemburg és Dánia Holstein után. Poroszország tartományai között a két Preussen és Posen nem tartozott hozzá. A Bund területét 1815-ben 630 100 km²-re becsülték, a lakosság számát pedig 1815-ben 29 168 500 főre, 1864-ben pedig 46 059 329 főre, és ebből körülbelül 37 millió német ajkú volt. A szövetség ügyeit a szövetségi gyűlés, az ún. Bundestag intézte, amelynek székhelye Frankfurt am Mainban volt és az egyes államok megbízottjaiból alakult, Ausztria elnöklete alatt. ( Wikipédia )

A Svájci Államszövetség (nem hivatalos fordításban néha Svájci Konföderáció, tükörfordításban Svájci Esküszövetség) tengeri kijárattal nem rendelkező, kantonokból (tartományokból) álló szövetségi köztársaság Közép-Európában. Szomszédai Németország, Franciaország, Olaszország, Ausztria és Liechtenstein. Erős hagyományai vannak a politikai és katonai semlegesség terén, de a nemzetközi együttműködés terén is, mivel számos nemzetközi szervezet székhelye. ( Wikipédia )
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:000_Zvicra_harta.PNG&filetimestamp=20060401235803

A svájci konföderáció huszonöt szuverén államból áll (tizenkilenc kantonból és hat félkantonból), s kétmillió-négyszázezer lakosa van. Huszonöt alkotmány irányította tehát, amelyek egyenként hasonlatosak a mi 1791-es, 1793-as, 1795-ös, 1799-es, 1814-es, 1830-as, 1848-as, 1852-es alkotmányainkhoz; ezen felül létezik egy olyan szövetségi alkotmány, amihez hasonlóra Franciaországban természetesen nem találunk példát. Ennek az alkotmánynak a szelleme az alábbiakban idézett törvénycikkek összességének felel meg:

"2. törvénycikk: A konföderáció célja, hogy biztosítsa a külföldi hatalmakkal szemben a haza függetlenségét, hogy fenntartsa a belső rendet és nyugalmat, hogy támogassa a szövetkezettek jogait és szabadságát, s hozzájárulhasson közös virágzásukhoz.
3. törvénycikk: A kantonok önállóak, vagyis önállóságukat nem korlátozza a szövetségi hatalom, s mint ilyenek, gyakorolják mindazokat a jogokat, amelyeket nem utaltunk a szövetségi hatalom hatáskörébe.
5. törvénycikk: a konföderáció garantálja a kantonok területi épségét és szuverenitását a 3. törvénycikkben megfogalmazott határokon belül, alkotmányaikat, a nép szabadságát és jogait, az állampolgárok alkotmányos jogait, s azokat a jogokat és hatásköröket, amelyeket a nép a hatalmakra ruházott át."

Vagyis a konföderáció nem kifejezetten egy állam: szuverén és független államok tömörülése, amelyek egy kölcsönös garanciát biztosító szövetséget alkotnak. A szövetségi alkotmány sem az, amit Franciaországban chartán vagy alkotmányon értenek, vagyis az ország közjogainak kivonata; a ligába való tömörülés feltételeit, vagyis az államok jogait és kölcsönös kötelezettségeit az egyezmény tartalmazza. S végül, amit szövetségi hatalomnak neveznek, egyáltalán nem a kormány megfelelője: csupán egy olyan ügynökség, amit az államok hoztak létre azoknak a közös funkcióknak az ellátására, amelyekről az egyes államok lemondtak, s ily módon szövetségi hatáskörbe kerültek.

Svájcban a szövetségi hatalom a huszonöt kanton népei által választott tanácskozó testületből, s az e testület által kinevezett, héttagú végrehajtó tanácsból áll. A szövetségi tanácskozó testület és a tanács tagjainak megbízatása három évre szól; s minthogy a szövetségi alkotmány bármikor felülvizsgálható, jogaik és személyük bármikor visszavonható, illetve visszahívható. A szövetségi hatalom tehát, a szó szoros értelmében olyan megbízatás, amelyek ellenőrzése teljes egészében a megbízók kezében van, s hatásköre a megbízók szándéka szerint változik.
( konföderáció fogalmaHOL ÉR VÉGET A TAGORSZÁG, ÉS HOL KEZDŐDIK AZ EU?
A május 11-i előadáshoz készített jelen háttéranyag 4 részből áll. Az első rész a szubszidiaritással, a második a hatáskörökkel, a harmadik az EU költségvetésével, a negyedik a számonkérés, ellenőrzés témakörével foglalkozik röviden.
I. A szubszidiaritás elve
I.1. A szubszidiaritás lényege
Általánosan megfogalmazva a szubszidiaritás elve azt jelenti, hogy az EU-ban a döntéseket mindig a polgárokhoz lehető legközelebb kell meghozni. Főszabályként ebből az következik, hogy a döntéshozatalt és a hatósági tevékenységet a lehető legalacsonyabb szintre kell helyezni, arra a szintre, amely a legjobban „van képben”, azaz ismeri a feladat megvalósításának körülményeit. A magasabb szintű szerv nem intézkedhet olyan esetben, amikor az adott célkitűzést az alacsonyabb szinten is el lehet érni.
I.2. A szubszidiaritás elvének kialakulása
A Maastrichti Szerződés fogalmazta meg első alkalommal a „szubszidiaritás elvét”, mely nagyon fontos szerepet játszik az Unió működésében. A szubszidiaritás elve azt jelenti, hogy az Unió és intézményei csak akkor avatkoznak be, amennyiben a fellépés közösségi szinten vitathatatlanul hatékonyabb, mint a nemzeti vagy a helyi szinten. A szubszidiaritás elve biztosítja, hogy az Unió nem avatkozik be feleslegesen polgárai hétköznapjaiba.
Az Amszterdami Szerződés külön határozatban erősítette meg a szubszidiaritás elvét. A kizárólagos közösségi hatáskörökön kívül (mezőgazdaság, szállítás, kereskedelem), az Európai Unió csak akkor cselekszik, amikor a közösségi szintű eljárás hatékonyabb, mint a nemzeti, regionális vagy helyi szintű cselekvés. A szubszidiaritás olyan jogi alapelv, amelyre az Európai Közösségek Bírósága hivatkozhat. Ebből az alapelvből az következik, hogy az Európai Unió hatásköre bizonyos esetekben kitágítható, bizonyos esetekben korlátozott.
I.3. A tágabb értelemben vett szubszidiaritás
A szubszidiaritás elve szerint az EU csak akkor cselekszik, ha a problémát hatékonyabban tudja kezelni, mint a tagállamok. Ezt az általános érvényű és mindenki által elismert elvet azonban nehéz átültetni a gyakorlatba. A szubszidiaritás elve nem egyszerűen egy, a tevékenységek optimális szintjét (helyi, regionális, nemzeti, európai, vagy nemzetközi) meghatározó intellektuális eszköz. Hatékony környezetvédelem például csak a különböző politikai szintek (európai, nemzeti, regionális, helyi) szereplőinek együttműködésével valósítható meg.
A szubszidiaritás elvének alkalmazása tehát nemcsak azt jelenti, hogy az adott esetben mind a nemzeti mind a regionális hatóságok cselekednek, hanem azt is, hogy azt a közöttük lehető leghatékonyabb munkamegosztás szerint teszik. Ennek ellenére a gyakorlatban a szubszidiaritás elvét leggyakrabban a hatáskör körüli harcok során használják érvként.
A szubszidiaritás és decentralizáció az Unió regionális politikájának elsődleges alapelvei, hiszen az integráció ezek segítségével nem csak azt érheti el, hogy a helyi szintek felelőssége növekszik, hanem azt is, hogy minél több helyi, település- vagy régiószintű elképzelés (igény) s egyben erőforrás jelenik meg, aktivizálódik. A helyi, térségi kompetencia erősítése azért is fontos, hogy a nemzeti szint valóban az egész országot érintő, átfogó koncepciók kimunkálására és megvalósítására tudjon koncentrálni, lehetővé téve ugyanakkor azt is, hogy az átfogó (nemzeti és uniós) fejlesztési koncepcióval összhangban a határok mind a tagországon belül, mind annak határain kívül átléphetők legyenek. A fejlesztési programokban a területfejlesztés tényleges egységei kerülnek egymással közvetlen kapcsolatba. A nemzeti szint egy másik összefüggésben, a finanszírozásban is megjelenik, ott segítve a területi egységeket, azok céljainak megvalósítását.
Lassan egy évtizede bukkant fel az EU-ban a szubszidiaritás megerősítve a régiók és szubrégiók helyét és szerepét az európai integrációban, bár az elv gyakorlatba való átültetése eddig jóval kevesebb sikerrel járt.

Részlet Képzés az Európai Unióról civil szervezeteknek anyagból.Konfederácia
Náuka o spoločnosti

Autor: Bebe91
Dátum: 29.12.2006

Je to zväzok suverénnych štátov. Členské štáty konfederácie si zachovajú svoju medzinárodnú subjektivitu. Vytvárajú si spoločný orgán, riešia spoločné záležitosti. Rozhodnutia spoločenských orgánov konfederácie však nezaväzujú občanov jednotlivých štátov, len jednotlivé štáty . Konfederáciou boli USA, Švajčiarsko a Nemecko, ale v súčasnosti sú federáciou.

V súčasnosti neexistuje vo svete čistý typ konfederácie neštátne spojenie konfederačného typu predstavuje Európska únia. Základné legislatívne, exekutívne a súdne právomoci majú jednotlivé štáty a centrum má iba tie, na ktorých sa štáty dohodli.

http://www.tahaky-referaty.sk/Konfederacia/13161/
Az Európai Konföderáció létrehozásáról szóló szerződéstervezetelkülve az erdely.ma szerkesztőségének 2009.12.30-án.

Kárpát-medencei Konfederáció

Tisztelt szerkesztőség, nagyon örülnék, ha ezt a víziót, ami megoldás lenne a hazájából kirekesztett kárpát-medencei magyarság számára megjelentettnék a honlapjukon és vitára bocsájtanák, Szerintem ez megoldás lenne az EÚ számára is, mert ha nem születik valamiféle elfogadható útkeresés, akkor egész Közép-Európa nagyon nagy bajba kerülhet. A második világégés előtt sem gondolta senkisem, hogy mindaz ami bekövetkezett megtörténhet.
Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."

link innen:
http://www.commorakozigaz.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=karpatia_konfederacio_qvx

Küzdeni a jogegyenlőségért és az önrendelkezésért csaki akarattal, szabad akarattal lehet, mindenfajta mellébeszélés kerülve.

Baráti üdvözlettel
Bósza János halálig felvidéki autonómiaharcos

BUÉK az egész szerkeztőségnek és a a kárpát-medencei magyarságnak szebb jövőt és megmaradást az ezerszáz éves hazájában

2009. december 30. szerda - Dávid
holnap: Szilveszter [1 USD: 2,919 RON] [1 EURO: 4,210 RON] [100 HUF: 1,546 RON]
Ügyelet
Az Ön üzenete sikeresen elküldveIde elküldheti javaslatait, tökélesítsük együtt ezt a vitaanyagot.

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatotSzóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Citrom [ 2014-11-13 18:28 ]

"
A svájci konföderáció huszonöt szuverén államból áll (tizenkilenc kantonból és hat félkantonból), s kétmillió-négyszázezer lakosa van"

Svájcnak nem 2,4 hanem 8 millió lakosa és nem 25, hanem 26 tagországa van!Honda [ 2011-07-07 10:37 ]

Erdély és Partium Részek határai is meg Székelyföld határai és zászlaja is nyilvánvalók. Ez azért pontosításra szorul az említett térképen.Budai László [ 2011-02-24 16:29 ]

Ezt az államszövetséget 1868-ban kellett volna létrehozni, amikor azt Ferenc József javasolta.Ma már nem lehet anyaországokból területeket kiszakítani, mert azok ezt nem hagyják.A legtöbb amit megtehetünk, hogy abbahagyjuk a ˝trianoni˝ zokogást.
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona