Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációEgyidejűleg és a viszonosság alapján?

Egyidejűleg és a viszonosság alapján?
Varga Lászlót kérdezte Ternovácz István

- A VMSZ képviselői csoportja mit gondol magáról az Ahtisaari-tervről? Vannak-e ennek olyan elemei a kisebbségi kérdés rendezése vonatkozásában, amelyeket itt Szerbiában is lehetsé­ges volna alkalmazni? Emlékeztetni szeretnék a VMDP és a VMDK álláspontjára, mi szerint nem volna szabad kettős mércét alkalmazni a vajdasági magyar és a koszovói szerb kisebbség kérdé­sének rendezése során.
- Tekintettel arra, hogy az Ahtisaari-terv ebben a pillanatban még csak tervezet, én a fel­szólalásomban is azt hangsúlyoztam ki, hogy ha a tárgyalások eredményeként, és a terv alapján létrejönnek majd olyan megoldások Koszovóban, amelyek előre mutatnak, amelyek a kisebbsé­gek vonatkozásában Koszovóban kedvezőek, és amelyek jelen pillanatban Szerbia más területén nem kerültek még bevezetésre, akkor követelni fogjuk ezeknek az alkalmazását, idomítva termé­szetesen a mi feltételeinkhez.
(Vajdasagma)

Ágoston András:
A kisebbségi többpártrendszer hozadéka

vált az Budapest számára is. Befolyásos, az autonómiától idegenkedő budapesti politikai személyiségek akciója találkozott a Belgráddal is jó viszonyban levő liberális, a kollektív jogok érvényesítését nyíltan ellenző vajdasági értelmiségiek egyetértésével.
Budapesten a lármás autonómiakövetelő tevékenységet egyre inkább akadályként érzékelték az Európába vezető úton.

A törésvonal az autonómia
A törésvonal tehát elejétől kezdve az autonómia, s ezzel szoros összefüggésben a szerb hatalomhoz való viszony volt.
A történelmi VMDK megjelenéséig a magyar vezetők mindig felfelé, a szerb hatalom irányában tartoztak felelősséggel, s lefelé, a magyarok irányában intézkedtek. A személyi elvű kisebbségi önkormányzat létrehozatalára vonatkozó elképzelés, majd azt követően az 1992-ben elfogadott autonómiakoncepció, egy teljesen más, új alapképletet vázolt fel. Azt, hogy a magyarok által megválasztott vezetők ne a szerb vezetésnek, hanem maguknak a magyaroknak tartozzanak felelősséggel.
Ilyen előzmények után a történelmi VMDK bomlasztása és végül a szakadás elkerülhe­tetlenné vált.
Maga a többpártrendszer kialakulása a háborús körülmények között viszonylag gyorsan, nem egészen fél év alatt lezajlott. Szervezetileg is kialakult a vajdasági magyar politikai elit mindkét pólusa: a Budapest és Belgrád által is támogatott autonómiaellenes, s vele szemben a nemzeti, az autonómiakövetelő szárny.
A kétpólusú vajdasági magyar politikai elit helyi hatalomhoz odasimuló szárnya alkal­mazkodva az autonómia kisantant szellemében kialakult tilalmához, a „kormányzati felelősség­vállalás” talmi dicsőségét kergetve többnyire ellenezte, jobb időkben csak mellőzte a nemzeti alapú autonómiát. Ezzel szemben a nemzeti szárny megmaradt az autonómiakövetelések mellett, s 1994-től a Kárpát-medencében élő magyarok határmódosítás nélküli politikai integrációjának eszméje jegyében 1995-ben továbbfejlesztette és ekkor már a magyar (perszonális) autonómia irányába vitte el a meglevő autonómiakoncepciót, mígnem 1997-ben a történelmi VMDK eszmei és politikai örököse a Vajdasági Magyar Demokrata Párt eljutott a magyar (perszonális) autonó­mia modelljéig.
Mi a hozadéka a kisebbségi többpártrendszernek?
Mindenekelőtt a politikai tisztánlátás, s az immár másfél évtizede zajló szemléltető okta­tás. A VMDP a meglevő torz többpártrendszerben is képes volt rá, hogy a kétpólusúvá vált poli­tikai elit helyi hatalomhoz húzó „kormányzati felelősségvállaló” szárnyával való politikai vias­kodása közben, az autonómiaköveteléseket – imponáló intellektuális fölénnyel – máig megtartsa a politikai színtéren. S hogy állandó történelmi ellenszélben bebizonyítsa: a közösségi önrendel­kezés igényét az emberekben nem lehet teljesen elfojtani. Mint ahogy nem lehet letagadni a vé­lemények sokszínűségének tényét sem.

A VMDP a történelmi örökös
A történelmi VMDK-nak majd a VMDP-nek köszönhetően fennmaradt a nemterületi jel­legű de nemzeti alapú autonómia iránti igény, s az érvek küzdelmében megbuktak a próbálkozá­sok, hogy a VMDP magyar (perszonális) autonómia közvetlenül alkalmazható modelljét, ezt az egyedül releváns politikai opciót, a helyi hatalomnak alárendelt pótlékkal helyettesítsék.
A VMDP által képviselt autonómiamodell olyan politikai konstrukció, amely lehetővé te­szi a nemzet egészének politikai integrációját, s nem zárja ki a kisebbséghez tartozó egyének elő­rehaladását abban az államban, amelyben Trianon után élnünk adatott. A politikai integrációnak ezt konstrukcióját a VMDP programpártként, a részarányos parlamenti képviselet elvére alapozva a szavatolt parlamenti helyek választójogi intézményén keresztül, továbbá a kettős állampolgár­ság eszköze kétoldalúan hasznos alkalmazásának egységes politikai és társadalmi projektum ke­reteibe történő beépítésével politikai doktrínává emelte. Amely a 21. században is megalapoz­hatja a vajdasági magyarság közösségként való megmaradását.
A kérdés most az, mit tesz Budapest?
Folytatja a még az egypártrendszerben rögzült politikáját, vagy a Kárpát-medencében élő magyar közösségek határmódosítás nélküli politikai integrációja érdekében vállalja saját kisebb­ségi közösségeinek nemzetközi képviseletét, s az autonómiáért folytatott küzdelmet?
Reméljük a legjobbakat, hiszen a magyar kormány és a magyar diplomácia egyenes derékkal csak elvi alapokon nyugvó, tevékeny kisebbségi politikával foglalhat helyet az EU-ban.

Dokumentumok:

Ágoston András Csubela Ferenc alapító elnöknek az együttműködés érdekében,
Ágoston András Csubela Ferencnek, 1994. VI. 20.1994. június 20-án, két nappal a VMSZ megalakulása után kelt levele

Csubela Ferenc
a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke
Topolya

Tisztelt Elnök Úr!

Mindenekelőtt jókívánságaimat küldöm a Vajdasági Magyar Szövetség elnökévé való megválasztása alkalmából. Remélem, hogy a VMDK jó együttműködést tud majd kialakítani az új szervezettel.
Tegnaptól kezdve két politikai szervezete van a vajdasági magyarságnak. Ezzel megkezdődött a politikai pluralizmus kora a vajdasági magyarság soraiban is. Lehet róla vitatkozni, jó-e ez vagy sem, de a továbbiakban ebből a tényből kell kiindulni.
Tudjuk, az új szervezetnek egyelőre nincs politikai legitimitása, hisz azt csak a választásokon megszerzett szavazatokkal nyerheti el, de a VMDK tiszteli a tényt, hogy megalakult.
Ebből kindulva úgy vélem, a két szervezet között mielőbb jó kapcsolatot kell kialakítani, hogy kifelé, a szerb és a nemzetközi politikai színtér felé egységesen tudjuk a vajdasági magyarság alapvető érdekeit megjeleníteni.
Véleményem szerint közös álláspontokat kellene kialakítani mindenekelőtt az autonómia kérdésében, de sürgős közös teendőink lennének a magyar iskolahálózat létrehozatalában is.
Javaslatom az, hogy szervezeteink mondjuk öt tagú tárgyalócsoportja mielőbb találkozzon, s kezdje meg a tárgyalásokat.
Abban a reményben, hogy az együttműködést Ön is fontosnak látja, s mielőbb tárgya-lóasztalhoz ülhetünk, tisztelettel,
Temerin, 1994. június 4-én
Ágoston András, a VMDK elnöke

Durva kampány Erdélyben
Tőkés László véleménye

Mélységes megdöbbenéssel szereztem tudomást arról, hogy egyes erdélyi megyékben és településeken az RMDSZ egyes vezető képviselői anyagi és lélektani nyomásgyakorlással és megfélemlítéssel igyekeznek aláírásra és aláírásgyűjtésre bírni egyházaink híveit és polgártársa­inkat, az európai parlamenti képviselőjelölés vonatkozásában.
Egyházkerületünk nevében ezúton is szabad véleménynyilvánításra és szabad lelkiisme­rettel történő aláírásra buzdítom református népünket – ezzel együtt pedig az RMDSZ részéről is ugyanezt a magatartást tartom elvárhatónak. Egy igazi demokráciában a szabad választás – és aláírás – jogát senki sem vitathatja el. Másfelől, ha az ország törvényei független európai parla­menti képviselőjelöltek indulásának a jogát biztosítják – ezt a demokratikus jogot senkinek, egyetlen pártnak sincs joga megkérdőjelezni vagy éppenséggel „szankcionálni”.
Az előbbiek fényében úgy ítélem, hogy a Kolozs megyei RMDSZ durván megsérti a de­mokratikus normákat és a lelkiismereti szabadságot, amikor is Pop Sándor és Péntek László egeresi tanácsosokat az RMDSZ-lista javára való aláírásgyűjtésre próbálja kényszeríteni, ellen­kező esetben etikai bizottsági eljárással és az RMDSZ-ből való kizárással fenyegetve meg őket.
Mint kolozsvári RMDSZ-tag ezúton tiltakozom a Kolozs megyei RMDSZ pártos, önké­nyes és méltánytalan magatartása ellen. Ugyanakkor bejelentem, hogy tiltakozásképpen – úgy is, mint független európai parlamenti képviselőjelölt – kilépek a kolozsvári RMDSZ-szervezetből, és átigazolásomat kérem abba a temesvári RMDSZ-szervezetbe, amely az idők folyamán mindig nyitottságával tűnt ki, a szövetség gyakori pártos elhajlásaival és torzulásaival szemben.
Nagyvárad, 2007. február 16.

Tőkést az RMDSZ listára,
ha nem, a reformátusok őt, a független jelöltet támogatják

Az! Erdélyi bejutni az EU parlamentbe.
Az erdélyi Református Egyházkerület Elnöksége és az Esperesek Kollégiuma, Istentől ka­pott megbízatása alapján, azzal a határozott kéréssel fordul az SZKT tagjaihoz, hogy találják meg a közös lista állításának lehetőségét, és a független jelöltet tegyék a biztosan befutó második helyre. Meg vagyunk győződve arról, hogy Tőkés László is méltó képviselője lenne az erdélyi ma­gyarságnak az EU parlamentben. Szívesen szavaznánk az egységes listára. Az összefogás lehe­tővé tenné akár egy harmadik képviselő bejutását is. Ha az SZKT tagjai a történelmi pillanatot nem ismerik fel, egységkereső szándékunkat figyelmen kívül hagyják, akkor az elnökség a füg­getlen jelölt támogatására fogja buzdítani egyházkerületünk tagjait.
Pál apostol efézusbeliekhez írt levelének szavaival kívánunk a SZKT szombati ülésén megjelenteknek bölcsességet döntésük meghozatalához, mert Jézus Krisztus <> (2,14).”
Kolozs­vár, 2007. február 15-én
Dr. Pap Géza, püspök
Tonk István főgondnok, Kató Béla főjegyző, Antal Zoltán esperes (Székelyudvarhelyi) Bárócz Huba esperes (Nagyenyedi), Bibza István esperes (Kolozsvár-Külső), Csalóka Zoltán esperes (Küküllői), Dénes Csaba esperes (Sepsi), Ferencz László esperes (Kalotaszegi), Gáll Sándor esperes (Hunyadi), Gudor Lajos esperes (Dési), Kántor Attila-Béla esperes (Maros-Mező­ségi) Mihály Lajos esperes (Tordai), Nagy Károly esperes (Erdővidéki), Oláh József esperes (Kolozsvári), Ötvös József esperes (Marosi), Szász Attila esperes (Görgényi), Szegedi László esperes (Brassói), Szőcs László esperes (Kézdi-Orbai).

A www.vmdp.n1.hu honlapon további VMDP-vel kapcsolatos információkat talál.

Köszönjük, hogy elolvasta Hírlevelünket

Forrás: Hírlevél VMDPHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona