Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Fico elleni ügyészségi feljelentés, avagy: "Rettenetes, ha a gyűlölet a vizsgálóbíró"

Most már hivatalosan is kipostáztam, elküldtem az ügyészségre Fico kirohanásait, hogy állapítsák meg nem sértett-e törvényt, alkotmányát. p.c.: RS344980035SK

2013.03.06.
Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky
Štúrová 2.
812 85 Bratislava
Komárno, 2013.03.06-06.03.2013

Vec - tárgy: Trestné oznámenie na predsedu vlády SR
na Róberta Ficu za strestny čin rozšírenie nenávisti voči
národnostným menšinám - prejav nenávisti -gyűlöletbeszéd.
Pod pojmom prejavy nenávisti rozumejú všetky formy vyjadrenia, ktoré rozširujú, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú rasovú nenávisť, xenofóbiu, antisemitizmus, či iné formy diskriminácie a nenávisti, založené na neznášanlivosti, vrátane diskrimináciou a nevraživosťou voči menšinám.
Prejavy nenávisti, napríklad zobrazovanie ´národných a etnických menšin ako zločincov ži podradných bytosti sú nenávistné trestné činy motivované rasizmom, xenofóbiou, etnickou neznášanlivosťou.

Rozširovanie alebo podnecovanie rasovej nenávisti, xenofóbie, antisemitizmu či iných foriem diskriminácie alebo nenávisti založenej na neznášanlivosti sú trestné a takéto vyhlásenia by mali byť zakázané a pokiaľ sa vyskytnú, zakaždým verejne odsúdené.

Büntetőjogi feljelentést teszek gyűlöletbeszéd okán, a szlovák kormányfő Fico Róbert ellen.
Túrócszentmártonban így vélekedett a Szlovákiában élő nemzeti és etnikai kisebbségekről: „Furcsa az a tendencia, hogy a szlovák államalkotó nemzet kárára mindenütt előtérbe kerülnek a kisebbségi problémák. Mintha Szlovákiában nem is élnének szlovákok. Húsz év alatt egy demokratikus, független szlovák államot hoztunk létre, mely azonos lehetőségekkel bír mindenki számára. Senkivel nem kivételezik, vagy fordítva. Szeretném, ha abbamaradna a kisebbségi jogokkal való zsarolás. Teljesen mindegy, hogy a romákról, más orientáltságú, vagy más véleménnyel bíró személyekről, netán etnikai kisebbségről van szó.

Mi a független államunkat elsősorban nem a kisebbségek számára hoztuk létre, bármennyire is tiszteljük őket, hanem legfőképpen a szlovák államalkotó nemzet számára. Mert éppen a szlovákok voltak azok, akik anno a közös Csehszlovákiában nem tudták érvényesíteni minden képességüket.

Divatos szokássá vált, hogy a Szlovákiában élő kisebbségektől főleg csak követeléseket tapasztalunk, de semmiféle elkötelezettséget az állam iránt. Inkább kéregetve nyújtják a kezüket, a polgári erényeket viszont minimálisan gyakorolják. Ennek meg kell változnia, és bízom abban, hogy az új kisebbségi kormánybiztos hozzáállásában ez be is fog következni.”

Ezek Robert Fico szavai voltak, a Matica Slovenská (Szlovák Anyácska) kulturális szervezet megalakulásának 150. évfordulója alkalmával Turócszentmártonban (Martin) tartott ünnepségen mondott.

Robert Fico szavaival nekirontott legalább egy millió itt élő adófizető polgárnak, kollektívan másodrendű, megtűrt kategóriába sorolva őket, köztük fél millió magyarnak, több százezernyi romának és a többi kisebbségi néphez (rutén, német, cseh, lengyel, továbbiak) tartozó állampolgárának.

Fico beszédéből egyértelművé vált: van egy államalkotó "szlovák" , valamint a többi nem államalkotó és nem "szlovák" nép. Az állam az államalkotóké, a nem államalkotók mindenben alkalmazkodjanak az ő jogaikat csorbító államalkotókhoz. Az államalkotó a főnök, a nem államalkotó a beosztott. Az államalkotó a kiváltságos, a nem államalkotó kussoljon. Az államalkotó a meghatározó, a nem államalkotó örüljön,hogy megtűrik szülőföldjén. Az államalkotó az elsőrendű, a nem államalkotó a másodrendű állampolgár. A Benes-dekrétumok hatályossága az államalkotók kiváltsága, amely egy eszköz, egy ostor, mellyel el lehet zavarni, ki lehet telepíteni egy parlamenti döntéssel a magyarokat Felvidékről. Az államalkotók főnöke Fico, a nem államalkotók legyenek csendben, alkalmazkodjanak az államalkotókhoz, mert különben előveszik az "ostort". Az államalkotók bár kisebbségek megkérdezése nélkül betelepedtek a házaikba, a soha az államalkotók által nem lakott területeken. Nekik nem kellett, kell, hogy alkalmazkodjanak a helyi többségi nem szlovák néphez, mert Fico szerint nem volt államalkotó. Az államalkotóknak jól jön a nem államalkotók adóbefiztetése, de a nem államalkotók nyelve nem lehet hivatalos nyelv és a pénzük felhasználásáról az államalkotók döntenek.

Élesen elítélem a a kisebbségekre vonatkozó nacionalista szemléletét, legyen szó akár a nemzeti, akár a vallási kisebbségekről. A mai Európában nincs tere a hasonló kijelentéseknek" – jelentette ki Joseph Daul, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetője,
Hannes Swoboda, az Európai Parlament szocialista frakciójának vezetője azt állítja: "A kisebbségek tisztelete és támogatása kulcsfontosságú értékek számunkra, amelyek hosszú távú elveken alapulnak. Ezt nem kellene kétségbe vonni. A szociális nyugalmat és a szlovák társadalom különböző csoportjai közötti együttműködést. Elismerem, hogy az ügy aggasztó, és azt frakciónk képviselői nem támogatják, beleértve jómagamat is. A Szocialisták és Demokraták Szövetségének frakciója és én hosszú ideje harcolunk a szlovák többség és az ország kisebbségei – különösképp a magyar kisebbség – közötti jó viszonyért""


Az európai jogrend a polgárok egyenlőségére épül. Az európai jogrend saját hatáskörében tiltja a hátrányos megkülönböztetést.
A rejtett sovinizmusa, amit a gyűlöletbeszéde tartalmazott. azt sugallja, hogy az állam kizárólag a többségi nemzeté. Az effajta megnyilvánulások, beszédek veszélyes, kisebbségellenes, intoleráns magatartásra ösztönözhet. Az állam iránti elkötelezettséget hogy kérheti számon annak a kormánynak az elnöke, amely megfosztja az állampolgárságuktól a kettős állampolgárokat, hallani sem akarnak az autonómiáról, miközben az a legjobb konfliktús megelőző megoldás és egész Európában alkalmazzák. Ha Fico úr utálja a saját nemzeti kisebbségeit adjon nekik polgári elvű(minden polgár egyforma jogokkal bír) autonómiát (ami nem jelenti az állan szétzilálását), amellyel az alkotmányba lefektetett jog- és esélyegyenlőséget biztosítaná, nemcsak írásban, hanem a napi életben felhasználhatót.

Köpönyegforgatás, alibizmus és mellébeszélés. A nemzeti közösségekhez tartozó álampolgárok nem hiszik el Robert Fico miniszterelnöknek, amivel a Matica slovenská évfordulóján egy hete mondott beszédét magyarázza. Fico az Új Szónak azt mondta: egy konkrét kisebbségi projekt dühítette fel, ezért általánosított. Bocsánatot nem kért a kisebbségektől, ám többször is sajnálatát fejezte ki. Igaz, csak azért, mert „félreértették”.
Színészkedésről van szó – véli Bugár Béla, a Híd elnöke. Szerinte ha Fico a hazai kisebbségekre olyan emberekként tekintene, akik egyenrangú állampolgárok a szlovákokkal, és gazdagítják az ország kultúráját, akkor minimum bocsánatot kellett volna kérnie.

Ha a kormányfőt egy konkrét projekt dühítette volna fel, nem biztos, hogy azonnal teóriát alkotott volna a kisebbségekről a legnagyobb szlovák nemzeti egyesület ünnepségén – vélekedik Berényi József.

Fico szavai a Smerben sem maradtak visszhang nélkül. Monika Flašíková-Beňová, a párt EP-képviselője elmondta: ő biztosan nem tett volna ilyen kijelentéseket.
Arról egyetlen politikusnak sincs sejtése, hogy Fico milyen kisebbségi projektre gondolt. Mindenki úgy véli, a miniszterelnök csak blöffölt, hogy valamivel kimagyarázhassa törvénysértő kirohanását.

Folyik a találgatás, miért volt annyira titokzatos, miféle konkrét projektre gondolt, amely miatt Túrócszentmártonban olyannyira kifakadt. Nyilván a szlováktól eltérő, más (szerintünk államalkotó, az ő olvasatában nem államalkotó) nemzeti közösségek asszimilációját, beolvasztását, elszlovákosítását célzó projektről van szó. Titkolózik, nem akarja ezt részletezni, mert fű alatt, alattomosan zajlik az egész projekt megvalósítása.

Kérem a Legfelsőbb Állami Ügyészséget, hogy vizsgálja ki, hogy Fico Róbert kormányfő gyűlöletbeszédével nem sértette-e meg az alkotmányt és a hatályos törvényeket. Kötelezze határozott bocsánatkérésre a nemzeti kisebbségek és az etnikai csoportok ellen tett kijelentése okán, ha ezt nem teszi meg akkor indítson büntetőjogi eljárt ellene és kormánya ellen, mert a kijelentését tudomásom szerint miniszterelnöki minőségében tette Túrócszentmártonban, vagy mint magánszemély ellen. Azt a válaszukat, hogy mikor egy szlovák politikusok a a nemzeti kisebbségeket sértegetik valójában a saját nemzetüket védik, ilyen magyarázatot előre kijelentem nem fogadok el, mint ahogyan Slota esetében tették. Mert semmilyen nemzetet, nemzeti kisebbséget, vagy etnikumot nem lehet sértegetni és mindezt büntetlenül hagyni. Előre figyelmeztetem,az ügyészséget, ha megint megmagyarázzák a megmagyarázhatatlan és nem indítanak büntetőjogi eljárást, ilyen, vagy olyan okok miatt, akkor az alkotmánybírósághoz fogok folyamodni, utána Strassburghoz ahol is európai ügy keletkezik ebből a gyűlöletbeszédből. Valamint mindezekkel párhuzamosan polgári engedetlenségi mozgalmat indítok el az alkotmány 32.fejezet okán, mert az állam sértett törvényt a polgáraival szemben. Szerintem Fico úr egy határozott bocsánatkéréssel megoldhatná ezt a számára kényelmetlen ügyet és az asztalán lévő autonómia tervezetre adandó pozitív válaszával elkerülheti a hasonló esetek megismétlődését. Ennek része kell lennie a bocsánatkérésének, vagy az európai parlamenti képviselők asztalára fog kerülni a szlovák állam inkorrekt lépései az eltelt 23 év alatt és előtte is a csehszlovák állam idejéből.

Feljelentésem egyes részeit magyarul írtam, éltem ama alkotmányos jogommal, hogy a magyar nemzeti közösség tagja vagyok, írhatok, beszélhetek magyarul és a magyar nyelv is hivatalos egész EÚ területén, mint a szlovákoknak a szlovák anyanyelvük, Minden polgár jogban és méltóságban egyforma, senki büntetlenül nem szabad sértegetni azért, mert más nyelven, a saját anyanyelven szeretne beszélni és a saját ügyeit maga szeretné intézni. Ez alapvető jog emberi jog, ami minden embert , polgárt megillet .

Tisztelettel


Bósza JánosEzt a választ kaptam:

Ezt a választ kaptam:
č.sp.: IV61 Gn 404613-4

Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky bolo dňa 11.03.2013 doručené Vaše podanie zo dňa 06.032013, obsahom ktorého je trestné oznámenie na predsedu vlády SR Róberta Fica pre podozrenie zo spáchania trestných činov podľa par. 423 a 424 trestného zákona.

Súčasne Vám oznamujeme, že Vaše podanie bolo zaslané z dôvodu vecnej a miestnej prílušnosti na Okresnú prokuratúru v Martine.

Judr. Róbert Vlachovský - prokurátor
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:


Ez a honlap a Commora Aula magántulajdona