Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Bombák és tüntetések Baszkföldön

2008.10.26
Sobieski Tamás
A baszk Deia és a Diario Vasco, valamint a spanyol El Mundo, az Abc és az El País is bőven foglalkozott a szombat hajnali, újabb baszkföldi merényletekkel. A Portugal Diário a januárban menesztett szocialista egészségügyi miniszter szakmai pálfordulásáról írt.

deia.com, diariovasco.com, elmundo.es, abc.es, el pais.es –

Spanyolország A mérvadó baszk napilapok beszámoltak a minden bizonnyal a Baszk Haza és Szabadsághoz (ETA) köthető merényletekről, melyet két vasútállomás ellen követtek el a szombatra virradó éjjelen. Mindkét támadásra előzetes figyelmeztetés nélkül került sor, de egyik támadásban sem sérült meg senki. Berritz állomásán nagy erejű bomba robbant, Amorebietán több Molotov- koktélt dobtak az épületre. A két mérsékelt nacionalista lap, a San Sebastián-i (Donostia) Diario Vasco és a bilbaói (Bilbo) Deia (Felhívás) is megírta csütörtökön a két merénylet egyik közvetlen előzményét: a hazafias baloldal érvénytelennek tekinti az 1979. október 25-én, népszavazáson elfogadott, úgynevezett guernikai statútumot. Érvelésük szerint a tíz éve kormányzó hárompárti koalíció legnagyobbik pártja, a mérsékelt nacionalista PNV csak választási jelszónak használja az önrendelkezési népszavazás ügyét. Szombaton a bírósági tiltások ellenére négy baszk parlamenti párt – a mérsékelt Baszk Nacionalista Párt (PNV), a volt kommunisták Egyesült Baloldala (EB-IU) és a szocdem Baszk Szolidaritás (EA), valamint az ETA 1998-as fegyverszünete után belőle kivált, és a fegyveres harcot elítélő Aralar - tiltakozó tüntetést hirdetett a baszk településeken, amelyet több tízezren támogattak. Juan José Ibarretxe, az autonóm tartomány vezetője pedig kijelentette a Deiának adott interjúban – egyértelműen a jövő évi választásokra utalva -, hogy a bölcs baszk nép nem adja a kormánykereket olyan vezetőknek, akiket Madridból irányíthatnak.


forrás: MNOA baszkok nyelve

2008.10.26

Szabadi Tibor J.,
A jelenleg használatos nyelvek közül, melyeket az ibériai félszigeten beszélnek az egyetlen nyelv a baszk, amelyik nem latin eredetű. Baszkföld fővárosa: BILBAO. A szótár szerkesztői: ARANA-SZABADI.

Az első 1545-ben, nyomtatásban megjelent baszk nyelvű könyv, egy versgyűjtemény. 1562-ben írták az első baszk szótárat. Ebből a korból származik a reformáció hatására írott baszk nyelvű Biblia. A szótár és a Biblia fordítás is az irodalmi baszk nyelv megteremtését célozta.

A baszk nép és nyelv eredetének meghatározása szinte lehetetlen. A nyelv, az utolsó európai nyelv maradványaiból tevődik össze, még azelőttről, mielőtt az indoeurópai nyelvek a kontinensen kialakultak volna. Így eredete a Kr. előtti két utolsó évezredre tehető. Ma is tudósok kutatják eredetét, és a mai napig sincs egyértelmű és végérvényes válasz az eredet kérdésére. A baszk nyelv "genetikai" eredetét továbbra is tanulmányozzák. Bármennyire is nyilvánvaló, de a baszk sohasem volt izolált (elszigetelt) nyelv. Valaha, még az ősidőkben kiterjedt baszk-akitán közösség lakott a Pireneusok mindkét oldalán, az Ebro és Garonne folyók között, egészen Katalóniáig. A Kr. utáni első évezredben ez a terület hosszában a Pireneusok mentén, a mai francia délnyugatra szűkült.
A spanyolországi baszkok magukat „euszkálduáknak”, azaz embereknek nevezik, a francia baszkok pedig vaszknak, azaz férfinak. Más nemzetbelieket erdáldunéknak azaz jövevényeknek neveznek, mely ősiségüket bizonyítja.

A baszk nyelv ősidők óta mindig más nyelveknek volt alárendelve. Az ibériai félszigeten és a francia hatszögben a preindoeurópai nyelveknek; a kereszténység korától kezdődően, a rómaisító és keresztényesítő időszakban a latinig; utoljára a középkori latinnak, mint amilyen az okcitán-gaszkon, aragon, nafara és a kasztíliai. A baszk nyelv legerősebb versenytársa: a francia és a spanyol nyelv, mindkettő régóta hivatalos Baszkföldön.

A baszk, egész a közelmúltig, sohasem örvendett hivatalos elismerésnek. De a katolikus egyház a Calahorra zsinaton (1621; 1700) Iruñjo egyházmegyét elfogadta, és ezután ökumenikus tevékenységként, részben használta a baszk nyelvet. Harmadik Fernando "A szent" kasztíliai király, nyilvánosan elismerte a baszkul beszélő Ohakastro jogát, hogy a nép akkor is használhassa a baszkot, amikor királyi tisztviselőkkel kerül kapcsolatba (1239).
A 19. században történt néhány, a baszkok számára kedvező törekvés (Kiváltságos Törvényhozó Gyűlés Biszkajában és Gipuzkoban), majd önrendelkezési szabály, amit a polgárháború első hónapjaiban kiáltottak ki, amikor hivatalossá tették a baszkot és a spanyolt. Jelenleg Dél-baszkföldön teljes a nyelv hivatalos elismerése, az ún. Baszk Autonóm Közösségben (EAK). Mindezt az 1982-es és 1986-os évek törvénykezései során hagyták jóvá.

1866-68-as években Észak-baszkföldön a baszkul beszélők számát kb. 80.000 főre, Dél-baszkföldön pedig 391.000 főre becsülték. Az elmúlt évszázad során a baszkul beszélők száma abszolút számban növekedett. A legtöbben már születésüktől fogva kétnyelvűek (akár baszk-francia, vagy baszk-spanyol). A félsziget és a szárazföldi Baszkföld teljes lakosságának a 2. 884.000 főjéből, kb. 650.000 fő ismeri a baszkot. Ebből 528.000 fő lakik az EAK-ban, 52.000 fő Nafaro-ban és 70.000 fő Észak-Baszkföldön (Franciaország). Miután az 1980-as években az iskolákba hivatalosan bevezették a baszkot, azt tapasztalták, hogy nőtt azoknak a fiataloknak száma, akik ismerik és megtanulták a nyelvet.

Jelenleg hét tartományra terjed a baszknyelvű terület (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Lapurdi, Behenafarroa, Zuberoa) ezek képezik a hagyományos Baszkföldet. Az elmúlt évszázadban a francia és a spanyol nyelv erős befolyást gyakorolt a baszkra. Ma Franciaország déli és Spanyolország északi részén él baszk lakosság. Nagyobb hányad Spanyolországban, kisebb hányad Franciaországban él, és jelentős azon baszkok száma, akik, mint kivándorlók dél-amerikai államokban élnek. Nemzeti vallásuk a katolikus.

Egyes kutatók szerint lehetséges, hogy a magyar és a baszk rokon nyelvek. Mire alapozzák ezt a feltevést? Nem a szókincsbeli egyezés vezetett e gondolathoz, hanem inkább a nyelvtani, grammatikai jelenségek. Például a többes szám jele mind a magyarban, mind a baszkban a "k" betű. Mindkét nyelv ú.n. ergatív alanyi és tárgyas igeragozást használ. Ilyen azonosságok alapján gondoltak a kutatók a nyelveredet azonosságára, feltételezve az ősi nyelvet, amelyből kiágazott a két nyelv.

A baszk nyelv jellegzetességei: magánhangzó rendszere hasonlít a spanyoléhoz. A mássalhangzóknál hangsúlyos sziszegő, réshangként ejtjük a nem szájpadi zárt (z, s) és a hozzájuk kapcsolódó zárt réshangzókat (tx, ts). Nincs olyan baszk szó, mely "m, p, b, d, g, x, k, j, r" betűkre végződne (mint pl. a latin: regem, baszkul: errege = király). Kivételt a "zubera" tájszólás képez. A baszknak nincs szótaghoz kapcsolódó hangsúlya, de ez a mondatban elfoglalt helye szerint megváltozhat. 14 nemnélküli esete van, amelyek mind a főnevekre, mind pedig a melléknevekre alkalmazhatók. Az igeragozás alaktani szerkezete bonyolult, és gyakran ismeretek tömegét tartalmazza. A személyes névmásra három jelölést használnak, és mindig az ige gyöke ad tájékoztatást a kiegészítésekre, az esetleges mondattani funkció megjelölésére és az alany nemére vonatkozóan.

A baszk szókincse nagyrészt saját, de az ősidőkből származó rész bővelkedik más nyelvekből átvettekkel, amelyek hajdanán kerülhettek kapcsolatba a baszkkal. Ezek olykor ibériai eredetűek (pl. erbi = nyúl, maite = ami, tegi = helye, zilar = ezüstök), máskor latin eredetűek (az első római ásatásból vagy Kr. utáni időből származnak), és érthetően sok a latin eredetű gaskon, a középkori kasztíliai jövevényszó is.
A baszk ÁBÉCÉ 33 betűből áll.

Megemlítünk két tényezőt, melyek szinte eltüntették történelmileg a baszkot: először, a baszk nem volt hivatalos nyelv, másodszor az oktatás, a közigazgatás, hírközlés spanyol vagy francia nyelveken folyt. Baszkföld szellemi és közigazgatási központja a 16. századig Navarra volt, ahol a középkorban egyedüli írott nyelvként a latint használták.

Emlékeztetünk arra, hogy az 1960-as évben kb. 30 baszknyelvű könyvet adtak ki, míg 1990-ben a kiadványok száma 828 volt. 1960-tól működnek az első baszk iskolák -ikastolak- és új oktatási rendszer honosodott meg. A tudományok terén is lényeges haladás történt. A baszkológ hagyomány, amit a múlt évszázad végén többek között: Humboldt, Van Eys és Schuchardt kezdeményeztek, folytatódott a nyelvészek új-baszk és külföldi nemzedékével: Azkue, Urkixo, Lafon, Bouda, Mitxelena és még sokan mások. Jelenleg az egyetemeken létezik baszk nyelvű kar és speciális szak.

Az utóbbi évtizedekben megszületett az ún. "euskara batua az egyesített baszk". Az irodalomban leggyakrabban használt dialektus a Baszkföld nyugati részén a vizcayai, keleten a szuletin, délen az alsónavarrai, míg északon a laburdin.

forrás: ahogyerzed.huA baszkok vércsoport-aránya.

Európa népei között különleges helyet foglalnak el a Pireneusokban élõ baszkok; egyedülálló nyelvük, valamint Európa paleolit õslakóihoz való alkati hasonlóságaik miatt már régen magukra vonták az antropológusok figyelmét. Boyd a spanyolroszági baszkok, Vallois pedig a baszk származású franciák között talált feltûnõen sok 0 vércsoportú egyént. Ilyen nagy százalékos arányban csak a kelta eredtû írek, skótok és walesiek, továbbá az izlandiak és a szardíniai bennszülöttek között lép fel a 0 vércsoport. Viszont ezektõl a népektõl is különböznek a baszkok a B vércsoport feltûnõ ritkasága miatt. Az újabban felfedezett ún. rhesus-faktor (Rh-faktor) tekintetében is élesen különböznek a baszkok minden más emberfajtától. A nyugat-európai népeknél, jóllehet az egyes vércsoportok százalékos aránya meglehetõsen tág határok között ingadozik, az Rh-faktorra nézve negatív személyek 16%-át teszik ki az egész népességnek. Mivel az Rh-negatív személyek egy recesszív génre nézve homozigóták (dd), a szóbanforgó recesszív gén gyakorisága 40%, míg a domináns géné 60%. A legtöbb ázsiai és észak-afrikai nép csaknem tisztán Rh-pozitív. Mindezekkel a népfajokkal szemben 35–36% az Rh-negatív egyének gyakorisága. Ebbõl a ténybõl angol antropológusok (pl. Mourant) most arra következtetnek, hogy az európai emberfajták a szóbanforgó recesszív d-gént, mint az egyén Rh-negatív mivoltának elõidézõjét, a baszkokkal rokon õsi népektõl kapták.
Stohl Gábor, termeszetvilaga.huA szuverenitásról szavaznak idén a baszkok

A baszkföldi hárompárti kormányzat előterjesztésére a regionális törvényhozás pénteken várhatóan megszavazza a "döntés jogáról" - vagyis a szuverenitás kérdéseiről - tervezett regionális népszavazást, amelynek várható időpontja október 25-e.
A baszkföli regionális kormányzat vezetője, a nacionalista Juan José Ibarretxe nevével fémjelzett tervezeteket eleve elvetette Madrid.

José Luis Rodríguez Zapatero spanyol kormányfő úgy fogalmazott, hogy a népszavazások tekintetében egyetlen egy alapkövetelmény van, mégpedig az, hogy azok összhangban legyenek az alkotmánnyal, az atonómia státussal és a törvényekkel. Madrid már korábban jelezte, hogy az alkotmánybírósághoz fordul, amennyiben Baszkföldön kiírnák a népszavazást - írja az MTI.

Az október 25-i regionális népszavazás csak az első lépés lenne a Baszkföld szuverenitásának elérést zászlajára tűző Ibarretxe-tervben, amely "szabad társulást" képzelne el Spanyolországgal a jövőben, s Madrid elismerné Baszkföld önrendelkezési jogát.
forrás 168ora.hu


HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona