Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációBeszélj szlovákul, hogy az egész világ megértsen

2009.09.05.
"Két pogány közt" - a harmadikról ne is beszéljünk
írta Kaslik Péter
a HUNSOR kanadai munkatársa
http://www.hunsor.se/kasliktudositasai/ketpoganykozt090905.htm
2009., HUNSOR medencefigyelõ
A magyarok helyzetét a Kárpát-medencében kezdettõl fogva az határozza meg, hogy rokontalan nép vagyunk, és értünk nem állnak ki nagy testvéreink. Illyés Gyula: "Magyarok" címû naplójegyzeteinek második kötetében azt írja, hogy emiatt a magyar nemzet helyzete, s így lelki magatartása századokon át csaknem ugyanaz.

"Egész múltunk eleven… a jelent is állandóan történelmileg kell élnünk." A határon túli magyarok megmaradási küzdelmére vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy a "két pogány közt egy hazáért ömlik ki vére" - kuruc népdalunk sajgó panasza ma is naponta elszenvedett eleven igazság. A "két pogány közt" fenti igazságát, a kuruckort megelõzõen már Pázmány Péter is megfogalmazta: "Az a mi nyomorult nemzetünk szerencsétlensége, hogy az oltalomtól majd annyit kell félnie, mint az ellenségtõl." A határon túli magyar nemzeti közösségek azonban ma már nem csak az ellenség - az utódállamok (utódállamainak) -nacionalista kormányainak megsemmisítõ szorításában vergõdnek, és nem csak az õket oltalmazni hivatott Európai Unió nemtörõdömségének áldozatai, hanem a nemzetietlen magyar kormányok rideg és elutasító magatartásának ellenében igyekeznek megmaradni magyarnak - édes hazánkért.

A hivatalos szlovák kormány jelenleg nyílt, államilag irányított, barbár megsemmisítõ jellegû kampányt folytat a felvidéki magyarok ellen. Az Európai Unió nem nyújt "oltalmat" a számukra. Az "anyaország" külügyminisztere pedig megígéri, hogy a kormány nem ígér meg semmit. A kettõs állampolgárság ellen annakidején foggal-körömmel harcoló "körmös Bauer" fia, Bauer Tamás pedig jelleméhez hûen odailleszti száját a trianoni nagyhatalmak alfeléhez, csücsörít és cuppant, vagyis azt írja, hogy Trianon igazságos volt, mi itt belül szófogadó magyarok vagyunk, minket támogassatok. A felvidéki magyarok elleni jelenlegi szlovák kampány két légkiütközõbb mozzanata Sólyom László révkomáromi látogatásának meghiúsítása, valamint az államiság eszméjét, a törvény fogalmát megcsúfoló szlovák "nyelvtörvény", mely a szabad nyelvhasználatot és ezzel a magyarok honpolgári jogait tagadja.
A szlovák kormány "nem engedte be" Magyarország köztársasági elnökét Szlovákiába. Az eset magyarországi bírálói szerint Szlovákia ezzel az Európai Unió tagjaként megszegte a schengeni egyezményben vállalt kötelezettségét. Na, és… mondaná a szlovák kormányfõ, ha az EU kérdõre vonná. De nem vonja kérdõre.

A szabad mozgás egyetemes emberi jogainak megtestesítõjeként emlegetett schengeni egyezmény elsõ paragrafusa szerint a schengeni egyezményhez tartozó országok közötti "belsõ határok személyi ellenõrzés nélkül bárhol átléphetõek". A második paragrafus szerint azonban, ha a "közrend" vagy a "nemzetbiztonság" úgy kívánja, az egyes országokba való belépésének szabályozása terén minden marad a régi, és az illetõ ország illetékes szervei megtehetik a "szükséges intézkedéseket." A második paragrafus tehát olyan feltételeket tartalmaz, amelyek teljes egészében értelmetlenné teszik az elsõ paragrafust. Az olyan fogalmak, mint a "közrend", a "nemzetbiztonság", bármikor és bármire alkalmazhatóak. A "szükséges intézkedések" pedig azt jelentik, hogy minden állam kormánya ezután is azt tesz, amit akar, illetve, amit megengedhet magának. Vagyis, minden ország továbbra is azt engedhet be, azt
tartóztathat fel a határon, akit akar, mint a régi, nemzeti színûre mázolt szálfasorompók idejében. A schengeni egyezmény Európai Unióval kapcsolatos szóhasználata azt sugallja, hogy az Európai Unió által szavatolt jogokról és kötelezettségekrõl van szó, holott csupán olyan államok közötti szerzõdésekrõl beszél, amelyekrõl a második világháborút megelõzõen bebizonyosodott, hogy annyit sem érnek, mint a papír, amelyre íródtak.

I. "Beszélj szlovákul, hogy az egész világ megértsen"

A szlovák parlament 2009. június 30-án elfogadta az 1995 évi 175. számú Nyelvtörvény módosítását. A szlovák nyelvtörvény alapját képezõ bevezetõ paragrafus, valamint az egyes rendelkezések tartalma, mint "jogi dokumentum", függetlenül annak a felvidéki magyarok ellen irányuló céljától, önmagukban is a jog és a törvényesség fogalmának durva megcsúfolása. A 2009. szeptember 1-én életbe lépõ módosított szlovák nyelvtörvény ütõereje, annak méregfoga a "törvény" bevezetõ paragrafusában található. Vizsgáljuk meg közelebbrõl a szlovák nyelvtörvény bevezetõ paragrafusát:

"A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa abból a ténybõl kiindulva, hogy a szlovák nyelv a szlovák nemzet egyediségét kifejezõ legfontosabb ismertetõjegy, kulturális örökségének legbecsesebb értéke, és a Szlovák Köztársaság szuverenitásának kifejezõje, valamint állampolgárainak olyan általános érintkezési eszköze, amely szavatolja szabadságukat, egyenlõ jogaikat és egyenlõ méltóságukat a Szlovák Köztársaság területén, a következõ törvényt alkotta". A fenti paragrafus valójában nem is nyelvtörvényt vezet be, hanem egy kirekesztõ, és jogfosztó nemzetiségi törvénynek felel meg. A szlovák nyelvnek ez, a nemzet meghatározásának központjába helyezése másodrendû állampolgárokká minõsíti Szlovákia magyar, és más anyanyelvû állampolgárait, mert azok anyanyelve nem fejezi ki a szlovák nemzet egyediségét. Vagyis a fenti paragrafus alapján Szlovákia, a szlovák anyanyelvû
egyének országa. A "szlovák nemzet egyediségére" épülõ nemzetfogalom teljesen értelmetlen, mert, amint minden egyén, úgy minden nép, és nemzet is egyedi.
Jogilag és logikailag is értelmezhetetlen az is, hogy miként lehet a szlovák nyelv, a Szlovák Köztársaság szuverenitásának kifejezõje. Az állam szuverenitását állampolgárainak az egységes akarata biztosítja. Teljesen érthetetlen az is, hogy egy olyan törvény, amelyet büntetések terhe kényszerít rá az ország más anyanyelvû õshonos lakosságára, miként biztosíthatja "Szlovákia állampolgárainak szabadságát, egyenlõ jogaikat, és egyenlõ méltóságukat." A szlovák nyelvtörvény fenti paragrafusának logikája két fordulat után tragikomikumba fullad. Ennek ellenére maga a törvény, és a mögötte lévõ állami erõszak valódi, és ezért roppant veszélyes.
A fenti paragrafusnak a szlovák nyelv, és a szlovák nemzet "egyediségét" hangsúlyozó felmagasztaló hangja kísértetiesen emlékeztet a Slobodan Milosecic által a végtelenségig ismételt, a szerbek, mint mennyei nép (nebeski narod) fogalmára. Erre a felsõ sugallatra azután Milosevic "isteni népének" legalja Srebrenicán lemészárolt néhány ezer védtelen foglyot. A szeptember 1-én életbelépõ szlovák nyelvtörvény a felvidéki magyarok nemzeti identitásának megsemmisítésére irányuló, végsõ megoldást jelzõ ultimátum. Ha a szlovák törvényhozókat megkérdeznék, hogy mit tehetnek az õshonos felvidéki magyarok annak érdekében, hogy a jelenlegi Szlovákiában megmaradhassanak magyarnak ott, ahol több, mit ezer éve élnek, - a szlovák törvényhozók válasza erre az lenne, hogy semmit.. Ez a színtiszta, kegyetlenkedõ tirannizmus.
És lõn este, és lõn reggel, és következik a második, a harmadik és a többi paragrafus. A fenti törvény rendelkezéseinek botrányos elõírásai egytõl egyig a fenti, bevezetõ paragrafus rasszista és támadó szándékának következményei. A szlovák nyelvtörvény egyes rendelkezéseinek átfogó ismertetése külön tanulmányt érdemel, de magának a törvénynek a magyar nyelven is olvasható szövege alapján bárki közvetlenül is meggyõzõdhet annak az egyetemes emberi jogokat durván sértõ rendelkezéseirõl, meghatározásainak zavarosságáról, és támadó jellegérõl. A Felvidéki Magyar Koalíció, valamint a Felvidék Ma honlapokon sok értékes anyag található a nyelvtörvény foganatosításának veszélyérõl. Többek között: Bíró Ágnes: "Nyelvoktatás parlamenti fokon" c. írása. A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete szintén készített egy elemzõ, de talán
túlságosan is tartózkodó, és a kisebbségi lét tényleges ismeretét nélkülözõ tanulmányt a szlovák nyelvtörvényrõl (Kardos Gábor, Majtényi Balázs, Vizi Balázs). A fenti tanulmány legnagyobb mulasztása, hogy nem ismeri fel azt a tényt, hogy a jogokat elvonó törvényeket, s az ide vonatkozó jogi szigorítási elveket a hatalom mindig szélesen igyekszik alkalmazni, s ez jogtalanságot és általános félelmet kelt. A szlovák nyelvtörvény rasszista jellegének és jogi otrombaságainak két legjellegzetesebb példája a sírkövek és az emlékmûvek kétnyelvû szöveggel való kötelezõ ellátása, valamint a kétnyelvû konferálás kötelezõ elõírása. Hogyan valósul meg a sírkövek és az emlékmûvek feliratainak az államnyelven írott feliratokkal való utólagos ellátása, és hogyan egyeztethetõ ez össze az elhunytak iránti tisztelettel, az emlékmûvek épségének védelmével, valamint a törvények
retroaktív hatályának a tilalmával? Hogyan teljesül mindez a valóságban? A szlovák Kulturális Minisztérium tagjai járják a régi temetõket, és keresik a magyar feliratú fakereszteket? Klasszikus magyar íróink nagy részének szülõháza és sírhelye ma a trianoni határokon túl található, többek között a mai Szlovákia területén is. "Ne tapossatok rajtuk nagyon."

A kétnyelvû konferálás kötelezettsége a nyilvános összejöveteleket és magát a mûsort is a nemzetközi repülõterek hangzavarának szintjére süllyeszti. Mi történik, ha valaki szlovákul is konferál, de nem tud tökéletesen szlovákul, vagy kifelejt valamit a szlovák fordításból? Hol a határ a fordítások minõségének és pontosságának tekintetében, és ki dönti el, hol, és mikor? A helyszínen? Elõzõleg? Mi történik az esetleges rögtönzésekkel, vagy a pillanatnyi bejelentésekkel, például, ha egy nyilvános rendezvény résztvevõje rossz helyen parkolt és kéretik, hogy mozdítsa el a kocsiját? Az általános szabadságjogok szempontjából a "nyilvános rendezvény" fogalma is új értelmezést igényel.
A "mûvelt" Európában ma Szlovákia az egyetlen ország, amelyben ténylegesen megvalósult George Orwell "1984" c.. regényében leírt rémlátomása, mely szerint a Kulturális Minisztérium közvetlenül üldözheti és büntetheti az állampolgárokat. (9a. §Bírságok) A Kulturális Minisztérium büntetõjogi illetékessége ellenkezik a hatalom megosztásának és a független bíróságok elvével is. Ha a feljelentést, a vádat, a szabálysértés tényét és a büntetést is ugyanaz a hatalmi szerv végzi, akkor jogállamról nem is beszélhetünk. Rögtönítélõ bíróságról van szó.

II. Európa, te vén szajha

Az Európai Unió mibenlétét legjobban az a vicc szemlélteti, mely szerint, ha a németek és franciák közötti vitás kérdésben egy angol bírónak kell döntenie, akkor az angol bíró legnagyobb gondja az, hogy miként dönthetne úgy, hogy mindkét fél veszítsen. Európa népei évezredek óta harcban álltak egymással, és minden viszály, minden csata és háború még több megoldatlan kérdést, vélt vagy valóságos igazságtalanságot hagyott maga után. A második világháborút követõen semmi sem történt, ami ezt a helyzetet megváltoztatta volna. Az Európai Unió erre a mai napig megoldatlan történelmi tehertételre, és az úgynevezett "szabad kereskedelem" fikciójára épül. A tervezet elgondolói mindezt a puszta akaratukkal, és mindent - szerintük nem kívánatos viselkedést - agyonszabályzással igyekeznek megvalósítani. Ebben az újnak nevezett régi Európában a magyarok továbbra is "idegen test
Európában"("Hongrois: corps étranger l'Europe); vagy Beneš szerint, "tüske Európa oldalában." A legújabb nyugati történelemkönyvek ma is ezt a felfogást visszhangozzák. Az Európai Unió meta-bürokráciája a volt gyarmatosító tagországok bürokráciájára és a baloldali európai elit elvont gondolkodásmódjára épül. Ezzel magyarázható az, hogy amit az Európai Unió rossznak vagy nem kívánatosnak minõsít, azt törvényileg, vagy a tagországokra ráerõszakolt szerzõdések formájában "betiltja." A törvények azonban nem alkalmasak az emberi viszonyok minden területének hosszú távú és sikeres szabályozására. A szlovák nyelvtörvény az Európai Unió túlszabályozási hisztériájának a fasisztoid, lezüllesztett vetülete.
Robert Conquest világhírû történész szerint az Európai Unió a szellemileg steril és bürokratikus Bizánc útján halad a lejtõn lefele:
- egy intellektuális réteg kísérlete arra, hogy egy eszme nevében egyesítse az európai nemezeteket, holott nincs egy olyan egyesítésre alkalmas eszméje, mint a szocializmus, vagy más eszmék voltak;
- egy erõltetett kísérlet arra, hogy egy olyan területen államot létesítsen, amelynek nincs sem közös államalkotásra irányuló múltja, sem közös etnikai vonásai ahhoz, hogy nemzetet alkothassanak;
- egy szertelenül költekezõ és költséges bürokratikus rémálom, amely a távoli eszményképek, sõt transzcendentális célkitûzések nevében az elõírások és törvények szövevényével igyekszik szabályozni az élet minden megnyilvánulását. Az Európai Unió egy fentrõl ráerõszakolt építmény, amely hamis képviseltre épül.
Robert Conquest a "Reflections on a Ravaged Century" (Elmélkedés egy feldúlt század nyomán) c. könyvében megállapítja, hogy az Európai Uniónak nevezett szuper államnak nincs sem eszmei, sem tényleges alapja. "Európai nemzet nincs. Ami van, az a különbözõ értelmiségi csoportok tagjainak összekuszált egyvelege, akik azt gondolják, hogy a nemzet fentrõl megteremthetõ. Demokrácia nem lehetséges démosz nélkül."

Az Európai Unió szervezeti felépítése alapján nincs kapcsolat a hivatalok sokasága és a feladatok között, melyek ellátására létrehozták. A csúcson van az elnök és húsz európai biztos, akiket az egyes országok kormányai jelölnek ki egy olyan folyamatban, amely ismeretlen a nyilvánosság számára. Tekintettel arra, hogy az európai biztosokat nem választják, azokat demokratikus úton nem is lehetséges visszahívni. Az európai bizottság tagjait és alattvalóit, a miniszteri tanács tagjait az egyes országok kormányai jelölik ki. Annak ellenére, hogy a fenti hivatalnokoknak törvényhozó, végrehajtó és bizonyos esetekben bíráskodó hatalma van, azok senkinek sem felelõsek. Ez az egyedüli testület a demokratikus világban, amely titokban ülésezik.
Az Európai bíróság a fenti bizottság határozatainak végrehajtásának a céljából alakult. Az Európai bíróság tagjai is kijelölés útján kerülnek hivatalba, de ennek ellenére az egyes államokra vonatkozólag kötelezõ ítéleteket hozhatnak. Az Európai Uniónak majdnem harmincezer fizetett hivatalnoka, és körülbelül hétszáz állandó bizottsága van. Ezek több mint kétszáz különbözõ épületben tevékenykednek. Amíg ez a Leviathán mindent és mindenkit irányít és ellenõriz, addig saját magát képtelen ellenõrizni. A magas fizetések és költségek megtérítése ellenére a korrupció és a sikkasztások elterjedtek. Balázs Péter, Magyarország jelenlegi külügyminisztere és korábbi európai biztosa szerint az EU azért nem tett eddig semmit sem Sólyom László Szlovákiából való kitiltásának ügyében, sem pedig a szlovák nyelvtörvény kérdésében, mert "az Európai Unióban nyáron
hosszú szünet van, gyakorlatilag nem is mûködik ilyenkor." Az Európai Unió oltalmazásától ments meg uram engem!

III. "Én rólatok, akiket erõszakkal leszakítottak rólam, lemondok."

A társadalmaknak történelmük során gyakran két rossz között kell választaniuk, és a sikeres társadalmak legtöbbször meg is találják a - Scylla és Charibdis közötti célba vezetõ utat. A magyarok jelenlegi kényszerhelyzetét azonban az súlyosbítja, hogy ellenséges szomszédaik és Európa elutasító magatartása mellett saját nemzetietlen kormányaik nemtörõdömségével vagy kimondott ellenséges szándékával is szembekerülnek. A határon túli magyarok veszélyeztetett helyzetére vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy az utódállamok szorításának enyhítésére varázsszer nem csak a bûvös Brüsszelben nem terem a számukra, de Budapest szíve sem dobog értük. A határon túli magyar nemzeti közösségek újabb kori történelme az utódállamok (utódállamainak) az ellenük alkalmazott elsorvasztó intézkedéseinek, és Magyarország (az "anyaország") elutasító magatartásának, illetve nem-cselekvésének
a története.
Ide sorolandó többek között az utódállamokkal kötött úgynevezett alapszerzõdések, amelyekben Magyarország külön megerõsíti a trianoni határok sérthetetlenségét anélkül, hogy cserében hatásos védelmet biztosítana az ott élõ õshonos magyarok számára. Az alapszerzõdések szerint a magyar kisebbség sérelmeit a nemzetközi jog szabályozza. Vagyis, a trianoni nagyhatalmak által deklarált hatástalan általánosságok.

Ezen a helyen kell ismét megemlíteni a 2004-es népszavazás elleni kormánykampányt, valamint a magyarországi magyarok kétes, és végsõ fokon önmaguknak ártó elutasító magatartását nemzettestvéreik kinyilvánított akaratának elutasításában. Ide sorolható a magyarországi balliberális sajtónak és értelmiségnek a határon túli magyarok elleni véget nem érõ agitálása, valamint a nemzetietlen magyar kormányok nemtörõdömsége és átlátszó hazugságai. Emlékezzünk: a határon túli magyarok kérelme elleni kampányt a Szabad Demokraták Szövetségének akkori szószólója, Bauer Tamás, budapesti ügyvéd nyitotta meg a Népszabadságban 2004. január 8-án megjelent "Kettõs kapituláció" címû írásával. A Népszabadságban ugyanakkor kiegészítésül megjelent egy testre szabott, túlságosan is egybehangzó "olvasói levél", melynek címe: "Kell ez nekünk?" Bauer Tamás írása meghatározta az
alaphangot, felkeltette a félelmet, és megadta a zavart keltõ kulcsszavakat, - a baloldali média malmai pedig tették a dolgukat.
Emlékezzünk: a határon túli magyar nemzeti közösségek kettõs állampolgársági kérelmének elutasítását követõen Somogyi Ferenc, akkori külügyminiszter 2004. november 4-i kétértelmû kijelentésére, hogy a magyar kormány a kettõs állampolgárság helyett "csomagot" készít a határon túli magyaroknak a szülõföldjükön való megmaradásuk érdekében. Azóta eltelt hat év, és a határon túli nemzettestvéreink azóta is hiába várják a postást.

A jelenlegi elsorvasztó jellegû szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatban Magyarország jelenlegi külügyminisztere, Balázs Péter ismét megígér valamit, mert ilyenkor ez a szokás. Balázs Péter szerint: "Magyarország monitorozni fogja a szlovák nyelvtörvény alkalmazását." A fenti kijelentés az értelmes emberek gondolkodását sértõ, buta és semmitmondó, mert a szlovák nyelvtörvény önmagában olyan gorombán sérti a legalapvetõbb emberi és állampolgári jogokat, hogy annak alkalmazásán nincs mit "monitorozni." A 2009. szeptember 1-én életbelépõ szlovák nyelvtörvény akkor okoz a legnagyobb károkat, ha azt betû szerint alkalmazzák. Amit "monitorozni" kellene, az a magyar kormány tagjainak magyar nyelvhasználata. Balázs Péter még azt is kijelentette, hogy "a szlovák nyelvtörvény bírálatához külföldi támogatókat szerez Magyarország", vagyis, majd a külföldi partnerek megsegítenek bennünket.
Majd a "Magyar Állandó Értekezlet", "majd az EU", "majd a FUEV", "majd a szerb, a román, vagy a szlovák demokratikus erõkkel egyetemben"… Majd ha fagy. Szerencsések azok a hazájuktól erõszakkal elszakított népcsoportok, amelyek "csak" két pogány közt vívják harcukat megmaradásukért.
írta Kaslik Péter
a HUNSOR kanadai munkatársa, a HUNCOR fõszerkesztõje

Barmennyire is ruhellem ezt
gabec | 2010. március 6. szombat 05:14

Barmennyire is ruhellem ezt a reszeges szarhazat a buta libajaval egyutt, meg kell hagyni, ez jo huzas volt!
Mi sem hatasosabb a hegyekben bujdoso melynemzeti atyafiak szemeben, minthogy partvezeruknek letran kell felmasznia, hogy megkoszoruzzon egy"szlovak" szobrot, aminek kozteri elhelyezeset persze a "magyarok" nem engedik meg!
Ez jo sakklepes volt es van egy sanda gyanum, hogy Klapka Gyorgy varosa mattot fog kapni, csak ido kerdese!

Termeszetesen itt mar nincs helye olyan erveleseknek, hogy a ket gorog hitterito altal letrehozott irast sem akkor, sem azota nem hasznaljak a morvak, csehek, sem a szlovakok, hanem latin betukkel irnak.
A mai kulturajukat ezek a nepek nem a bizanciaknak, hanem a Nemet-romai birodalom illetve Magyar kiralysag kozvetitesevel a romai katolikus egyhaznak koszonhetik.
Raadasul a "szlovak kiraly"-nak kikialtott Svatopluk kergette el oket innen, akit a korabeli kronikak Zwentibold-kent emlegetnek.

Azt sem emliti egyetlen szlovak tortenesz sem, amit Makkay Janos dorgolt az orruk ala, hogy korabeli okiratok alapjan Svatopluk vagy Zwentibold avar szokasok szerint elt es nem kedvelte a szlav nyelvet. Lotejet es kumiszt ivott, valamint varkocsban hordta a hajat, mint azt az avarok es a magyarok tevek vala!

tovabba:

"Csaknem minden mai szláv nemzet bevándorló,jöttment a mai hazájában.Az avar Baján vitézei terelték-hajtották maguk előtt és mellett a szlávok őseit és telepítették le őket azokra a helyekre,ahol nagyjából ma is élnek.Az arab források így emlékeznek meg a szlávokról: "Szőlőkertjeik és szántóföldjeik nincsenek… életmódjuk igen szűkös, nagyon kevéssel beérik…inkább szeretnek szabadabban munka nélkül élni, mintsem fáradtság árán bőven pénzre és élelemre szert tenni… alkalmi földművelésük csak a köles termesztésére szorítkozik".

Rendkivül fontos körülmény,hogy a szlavisztika alapvetéseiben a szláv törzsek és dialektusok felsorolásából a szlovák(tót) hiányzik.J.Krizanic 1659-es felterjesztése minden oroszok cárjához az egész szláv nemzet hat tagja között még nem beszélt,nem beszélhetett szlovákokról,hiszen a szlovákság nemzetté válása csak valamikor a 18.sz. vége felé kezdődött el.Krizanicnál a szláv népcsalád hat ága az orosz,lengyel,cseh,bulgár,szerb és horvát.A szlovák nincs köztük,ami azt jelenti,hogy akkoriban a szlovákot még nem tekintették önálló nyelvnek vagy akár dialektusnak sem.Később maga August Ludwig von Schlőzer a tudományos szláv nyelvtörténet megalapítoja is úgy tartotta,hogy a szláv nyelveknek nyolc fő dialektusa van:orosz,lengyel,cseh,poláb,vend,horvát,bosnyák és bolgár.Szlovák (vagy tót)nincs közte.

1826-ban amikor megírta(Safarik) az összes szláv nyelvjárások nyelvtanát és irodalmát,már önállóan(és legeslegelőször!) szerepelt a szlovák a kilenc szláv törzs ,illetve dialektus sorában.Ján Kollárnál viszont még 1832-ben is csak négy nyelv volt mint fő szláv dialektus:az orosz,szerb,cseh és a lengyel (:a kisebb dialektusoknak el kell tűnniük:).Következésképen a két szlovák származású kutató,Safarik és Kollár a cseh nyelvet akarta elfogadtatni a szlovákság irodalmi nyelvéül….

Sasinek azt tartotta ezekről a nyelvépítő erőfeszítésekről,hogy Új lendületet kapott a szlovák nyelv 1845-ben Stúr Lajos által,még pedig evangélikus részrül.A szlovák tanult ifjúság azt mind inkább a cseh nyelv helyébe tolta…Aligha járunk messze tehát a valóságtól,ha ezen eminens szláv tudosok munkái alapján arra következtetünk,hogy a szlovák nyelv nemzeti önálloságának megteremtésére valamikor 1830táján került sor.Pontosan akkoriban tehát amikorról a legelső hiteles nyelvtörténeti adatok ismertek a Slowák(1828),slovák(1835),Szlovják(1840) előfordulására."

* válasz

Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Zakazujú [ 2009-09-06 10:07 ]


Zakazuju nam hovorit po slovensky!!!

Poslaťod zboru » Pia Apr 27, 2007 7:00 pm
Robime viacery slovaci v hoteli a nasi anglicky kolegovia a sefovia nam zakazuju hovorit medzi sebou po slovensky.Vysvetlovali sme im,ze sa nebavime pred zakaznikmi,ale im vadi, ze nam oni nerozumeju a davaju nam to rozkazom.Nechceme to respektovat a sme ochotni podstupit povedzme aj pravne kroky, o robotu sa nebojime!!
Ak viete co by trebalo urobit,poradte.
Mali by sme sa obratit na policiu alebo slovenske velvyslanectvo?
Etelka [ 2009-09-06 09:51 ]

http://forum.londyn.sk/viewtopic.php?f=22&t=5286pepe [ 2009-09-05 21:46 ]

Ez a kegyetlen nyelvtörvény egy ördögi terv a magyar nemzetiségű lakosság, asszimilációs folyamatának meggyorsitására irányuló, sok évtizede folytatott politika szégyenletes fejezete. Első, második világháború, csehszlovákia, szlovákia. Most, sajnos az EU csendes jóváhagyásával törtnik mind ez a 21. században. Nem kaptunk kegyelmet 90. évvel a trianon után sem. A nagyhatalmak ódalöknek bennünket a senkiházi szerződésszegők, hazaárulók,törvényszegők, agyalágyult akaratának. Olyan országban ahol a benesi dekrétumokat életben tartják, diszkriminativ törvényeket hoznak az EU-égszine alatt, nem tudni mi a teendő. Reménykedni lehet, hogy megmaradjunk magyarnak.
HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona