Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

A tótok szerepe a magyar történelemben

2009.3.6.
Kezdve a magyar állam alapításától, évszázadokon át a magyar honpolgárok, anyanyelvükre való tekintet nélkül, egységes magyar nemzetet alkotnak. - A magyar haza története mindnyájunknak közös története. Eme történet felöleli mindazt, amiért a magyar honpolgárok összessége lelkesedett, s mindazt, ami lelkét fájdalommal töltötte el, a dicső múlt emlékét és a csapásokat, melyeket a kegyetlen balsors mért a magyar hazára. A magyar honpolgárok osztályozása nyelv és nemzetiség szerint csak a múlt században kezdődik.

Magyarország kezdettől fogva alkotmányos ország volt, a rendi alkotmány csak a nemességnek juttatott történeti szerepet. Sok idealizmussal és forró hazaszeretettel iparkodott a magyar nemesség eme szerepét betölteni. S talán éppen ezzel szerezte meg rokonszenvét a sok idegennek, akik királyi kegy folytán itt birtokhoz jutva, csakhamar beleolvadtak a nemzet testébe, s hazafias tettekben versenyre keltek a régi magyar nemesekkel. - Minden magyar nemes büszke volt arra, hogy ő magyar nemes, „Membrum sacrae coronae"; Féltékenyen őrizte jogait és kiváltságait, s ez a tudat és ez a törekvés szoros egységet teremtett a nemesi osztályban. A nemes ura és parancsolója volt a neki alárendelt népnek. Valamint az össznemesség akarata érvényesült a rendi alkotmányban, a közügyek intézésénél; úgy érvényesült a nemes család akarata a nemesi kúriában és a hozzá tartozó birtokon.

Sasinek Ferenc, tót történetíró, mindenáron ki szeretné mutatni, hogy a tótok lakta Felvidék már az Árpádok korában külön hercegséget alkotott, és valamelyik királyi herceg birtokát képezte. Többen Trencséni Csák Mátét is úgy szeretnék feltüntetni, mint tót nemzeti hőst, aki fejedelem módjára uralkodott a Mátyusföldön. Meghisszük, hogy az ilyen magyarázatok beleillenek a tót túlzók politikájába, de történetet politika kedvéért csinálni nem lehet.

A magyar királyok megajándékozták elsősorban családjuk tagjait, azután más előkelőségeket várbirtokokkal, néha több megyével is. Hogy Géza királyi herceg kapta a nyitrai hercegséget (ducatus Nitriensis) ez Botto Gyula, tót historikus szerint sem bizonyít a Felvidék historiko politikai individualitása mellett, aminek nyomát különben az egész Árpád-korszakban hiába keressük. Korvin Jánosnak a Felvidéken kiterjedt birtokai voltak, liptói hercegnek is címezték, de ebből sem következik, hogy Liptó külön hercegséget alkotott.

Bottó Gyula beismeri, hogy egész a múlt század közepéig nem találunk bizonyítékot arra, hogy a tótság nemzeti politikát manifesztált volna, s hogy mindaz, amit a tót írók Csák Mátéról írtak, nem felel meg a történeti igazságnak. Záborsky Jónás pedig hozzáteszi, hogy Csák Máté nem lelkesedett a tót ügyért és nyelvért, hisz akkor erre senki sem gondolt.

Amidőn a magyar hazát meg kellett védelmezni az ellenség támadásaival szemben, egy táborban az ország zászlaja alá gyűltek össze a harcra kész vitézek az ország minden részéből. Ebben a küzdelmes időben érdemeket leginkább a harctéren lehetett szerezni, s hogy a felvidéki harcosok szereztek is ilyen érdemeket, erről tanúskodik a sok nemesi oklevél, melyeket számos felvidéki család kapott jutalmul. Sok felvidéki jobbágy család kapott így magyar nemességet. Keletkeztek a felvidéken „nemesi községek", de volt sok kiváltságos község is, mindezek kiváltságaikat hazafias érdemeik jutalmazásául kapták. A felvidéki hatalmas várurak (Zápolya, Rákóczi, Thököly, Thurzó, Illésházy, Wesselényi stb.) a magyar történelem kimagasló alakjai, felvidéki otthonukban, a felvidéki nemesség élénk részvéte mellett s reá támaszkodva készítették elő azokat a nagy történeti eseményeket, melyek befolyással voltak hazánk sorsára. A Felvidék, ha nyelvre nézve nem is, de érzelemre nézve magyar volt évszázadokon át, s a magyar haza szeretete éppúgy lelkesítette a szíveket, mint a tősgyökeres magyarság lakta vidékeken.


(sulinet.hu)
nemzetidal nyomán
http://www.nemzetidal.gportal.hu/gindex.php?pg=3730952&nid=4923655Miért bántó, ha tótoknak nevezzük a szlovákokat?

Az ötvenes években erőszakos szlovákosítás folyt, meg is lett a következménye: egy ősi szó eltünik

szerző: Bártfai Gergely
2008. szeptember 28. vasárnap

Tiszta szerencse, hogy legalább Mikszáth novelláit nem cenzúrázták „Szlovák atyafiakká”.
Ma már bántónak számít, ha azt mondjuk, hogy tót, ahelyett, hogy szlovák. Vajon miért alakult át egy Árpád-kori magyar szó jelentése, és hogyan járult ehhez hozzá a Rákosi-korszak. A zóna megkereste a lehetséges magyarázatot.

Miért tótok a tótok? Vagy először is: kik azok a tótok?

Ha például abból a régi szólásmondásból indulunk ki, hogy „nekiesik, mint tót az anyjának”, akkor kézenfekvő a válasz: gúnynév. Azt meg eleve tudni véli az ember, hogy a szlovákoké. Pedig a megállapítás egyik eleme sem igazán egyértelmű. Az értelmező szótár szerint: tót – elavult, pejoratív: szlovák, horvát vagy szlovén.

Akkor hogy is van ez?

A tót igen régi szavunk. Nyelvészek feltevése szerint már az Árpád-házi királyok idejében használatos volt, írott nyomára legkorábban az 1400-as évek elejéről való szövegekben bukkantak. Ekkoriban tout alakban írták, ami segít föltárni eredetét. Minden bizonnyal az indoeurópai theuthból származik – akárcsak sok más európai nyelv sok más szava –, amelynek jelentése: törzs, nép. A tótnak ilyenformán „unokatestvére” például a teuton (latinul az ógermán törzseket nevezték így), a dutch (angolul holland) és a deutsch (németül német).

A középkorban a tót nemcsak az északi szláv szomszédokat jelölte, hanem általában minden környező szláv népcsoportot, a mai szlovének, horvátok és szerbek őseit is. Így talán már az is érthető, hogyan lehet ennyire gyakori magyar családnév a Tót(h): nem feltétlenül szlovák, sokkal általánosabban szláv felmenőkre utal, azokból pedig szinte bárkinek lehetett a Kárpát-medencében. A tót jelentése csak a 19. századtól szűkült le a szlovákokra, amikor a Magyar Királyság területén élő déli szláv népeknek már mind lett saját nevük: vend, szlavón, rác.

A tót a legkevésbé sem volt lekicsinylő vagy becsmérlő kifejezés. Bizonyság erre Mikszáth Kálmán szóhasználata. A Tót atyafiak (1881) elbeszéléseiben mélységes empátiával és szeretettel ír a felvidéki népről. Sőt maga a szlovák nemzeti ébredés vezéralakja,
L’udovít Štúr: (1815–1856) a szlovák nemzeti mozgalom vezetője, a szlovák irodalmi nyelv megteremtője, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ellen harcoló szlovák önkéntes résztvevőinek toborzója, a Magyar Királyság országgyűlésében is részt vevő politikus, költő, író, újságíró, tanár, filozófus és nyelvész volt.
L’udovít Štúr (költő, nyelvújító és politikus, Párkány későbbi névadója) is a tót nemzetet emlegette, amikor magyarul beszélt, például a pozsonyi országgyűlésben,
Zólyom városának küldötteként. Százhatvan évvel ezelőtt tehát még biztosan nem volt sértő a „tótozás”.

A szlovák szó éppen ekkor, a reformkorban jelent meg a magyar nyelvben. A köznapi szóhasználatba csak
Trianon után ment át, amikor része lett az újonnan létrejött állam, Csehszlovákia nevének is. Döntően pedig a második világháború után váltotta fel a tótot, amikor a „politikai korrektség” jegyében (jóllehet a Rákosi-korszakban mind a fogalom, mind a gyakorlat tökéletesen ismeretlen volt) kötelezővé tették a használatát. A tótot akkora buzgalommal irtották, hogy olyan irodalmi művekben is átírták, amelyeknek a szerzői még nem is ismerhették a szlovák szót, így az teljesen anakronisztikusan hatott. Tiszta szerencse, hogy legalább Mikszáth novelláit nem cenzúrázták „Szlovák atyafiakká”.

Sajnos a tótozásnak létezik egy másik, sokkalta barátságtalanabb hagyománya is, példa erre a mondás: „A kása nem étel, a taliga nem szekér, a tót nem ember.” És az is kétségtelen, hogy a 21. század politikai szövegeiben már csak a legsötétebb szélsőjobbos retorika nevezi tótoknak a szlovákokat. Nem adnék tippeket, de aki kíváncsi rá, könnyen talál efféle hírcímeket az interneten, mint például „Esztergom polgármestere térden csúszik a tótok előtt”. (Ezt történetesen arra föl írták júliusban, hogy a fideszes Meggyes Tamás elnézést kért a párkányi polgármestertől néhány részeg magyar neonáci túloldali randalírozása miatt.)

Nem csoda, ha mára a szlovákok közül sokan sértőnek érzik, ha magyarul tótokként emlegetik őket. Ez pedig elég nyomós ok arra, hogy ezt a régi szavunkat – óperzsa eredete és történeti hagyománya dacára – ne használjuk ész nélkül.


forrás: http://zona.hu/article/1379/miert-banto-ha-totoknak-nevezzuk-a-szlovakokat.html#article_rest
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Szabó Béla [ 2018-04-12 13:30 ]

Ha a "tót" szavunk régi eredetű miért nem használhatnánk továbbra is ugyan úgy mint a "cigány"szavunkat?Sipos A. János [ 2012-01-21 17:07 ]

Örömmel olvastam ezt a kis értekezést, szeretném a szlovákok Magyarország történelmében játszott szerepét jobban megismerni.
Jómagam "24 karátos" magyar ember vagyok, de felmenőim történelmi léptékekben mérve nem is olyan régen Lengyelországból jöttek.

Üdvözlettel Vasmegyéből,
JánosHorvath Ernone [ 2009-03-12 08:41 ]

Felvilágosítást kére..... hát most szolvák, vagy émet eredtű a tót?
Döntsük el
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona