Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Nyilatkozata

2009.6.3
A mai rendkívüli parlamenti ülésen Miroslav Čiž, a szlovák parlament alelnöke, az ülés bevezetőjében felolvasta a parlament határozati tervezetét, amelyet vélhetőleg a többséggel rendelkező kormánypártok megszavaznak. Ajánljuk figyelmükbe.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Nyilatkozata Orbán Viktor, Fidesz-MPP elnök és néhány további tisztségviselő ismétlődő nacionalista kijelentéseivel kapcsolatban, melyeket az EP-választási kampányban tettek és amelyek az etnikai elkülönítésre, a szomszédos országok függetlenségének tagadására, valamint a Szlovák Köztársaság területi egységének kétségbevonására és az instabilitás ösztönzésére irányulnak Közép-Európában.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa

Kinyilvánítja, hogy a korábbiakhoz hasonlóan
1. Becsüli és elismeri a Szlovák Köztársaság magyar nemzetiségű állampolgárainak jelentős hozzájárulását államunk közös értékeihez
2. Nagyon tiszteli a hozzájárulásukat a Szlovák Köztársaság Európai uniós integrációjához
3. Értékeli a magyar kisebbség kulturális és szellemi hozzájárulását a Szlovák Köztársaság kulturális és szellemi életének összességéhez
4. A magyar kisebbség tagjait a Szlovák Köztársaság teljes jogú állampolgárainak tartja, és a jövőben is úgy fog viszonyulni hozzájuk, mint társadalmunk elválaszthatatlan alkotórészéhez, amelynek a Szlovák Köztársaság biztosítja a sokoldalú gazdasági, kulturális, oktatási és szellemi fejlődését

kifejezi mély nyugtalanságát
1. A magyar társadalomban szélsőséges mértékben terjedő nacionalizmus, antiszemitizmus és xenofóbia miatt, beleértve a magyarországi szélsőséges szervezetek nyilvános szerepléseit is
2. A FIDESZ felelőtlen nacionalista retorikája és az etnikai kizárólagosság koncepciójának érvényesítése miatt, amely veszélyes és nem európai politika, s a múlt század ideológiáiból ered
3. Azon tény miatt, hogy az MKP jelenlegi vezetésének politikai irányvonala hozzájárul a feszültség növekedéséhez a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, amely az etnikai érdekeket az egyetemes polgári értékek és az európai integráció alapelvei fölé helyezi
és ezen értékek tiszteletben tartása érdekében visszautasítja
4. Annak elfogadását, hogy a Magyar Köztársaság politikai életének tisztségviselői határozzák meg a Szlovák Köztársaság független állampolgárainak, kit válasszanak meg képviselőnek a Szlovák Köztársaságban és majd kinek az érdekeit képviseljék az Európai Parlamentben
5. Az autonómista koncepciók nyílt propagálását, amelyek a jelenlegi európai elrendezés és a Szlovák Köztársaság területi egysége ellen irányulnak, nyugtalanító módon megsértik az európai integráció polgári elvét, és az etnikai kritériumokat a polgári társadalom s a modern európai demokratikus államok elrendeződésének általánosan elismert alapelvei fölé helyezik
6. A közép-európai viszonyok destabilizálására irányuló kijelentéseket és tevékenységeket, beleértve a magyar nemzet határokon átívelő politikai egyesítésének koncepcióját, amelynek szimbóluma „a magyarok politikai egységének víziója a Kárpát-medence térségében”
7. A magyar állam és a szomszédos államok állampolgárai közötti intézményes és jogi kötelékek létrehozására irányuló kísérleteket, amelyek szöges ellentétben állnak a nemzetközi és az európai jog normáival.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa ebben az értelemben fordul az összes magyar nemzetiségű polgártárshoz, hogy ne engedjenek a Magyar Köztársaság és az MKP néhány politikai tisztségviselője olcsó, demagóg és nacionalista felhívásainak, amelyek megbonthatják a szlovákok, magyarok és a Szlovákiában élő más nemzetiségek békés együttélését.


Pozsony, 2009. májusA Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa ülésének összehívására tett javaslat
I n d o k l á s a

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselői javaslatot tettek a rendkívüli ülés összehívására, mivel komoly aggodalommal figyelik a Szlovák Köztársaság szuverenitásának aláásására irányuló állandó igyekezetet a magyar politikai élet bizonyos tisztségviselőinek kijelentéseiben. Mély nyugtalansággal töltöttek el minket a magyar ellenzéki párt, a FIDESZ –MPP vezetőjének, a jövő évi magyarországi parlamenti választási győzelem várományosának legutóbbi kijelentései. Orbán Viktor autonómista követelésekkel összefüggő kijelentéseit – amelyek a Kárpát-medence, mint fiktív politikai entitás nagymagyar tudatának megerősítésére irányultak – nemcsak sajnálatosnak és veszélyesnek tartjuk, hanem olyanoknak, amelyek veszélyeztetik a közép-európai régió stabilitását, valamint azon alapvető értékeket is, amelyek Európa háború utáni - a két világháború idején milliónyi feláldozott élet által megváltott – elrendezésének és az európai integrációnak az alapjai. Aggodalmunkat fokozza, hogy a kijelentései egy szlovák politikai szubjektum, az MKP vezető tisztségviselőinek támogatása mellett hangzottak el.

Orbán Viktor és a FIDESZ politikai párt további tisztségviselői durván kihasználták az európai parlamenti választások kampányát a nagymagyar nacionalizmus és revizionizmus eszméinek képviseletére.

2009. május 23-án, szombaton, az MKP tisztségviselőinek és Orbán Viktornak esztergomi találkozóján a FIDESZ elnöke kijelentette, hogy a közelgő EP-választások arról döntenek, hogy hány képviselő képviseli majd Brüsszelben a Kárpát-medencében élő magyarokat. Orbán Viktor a szlovák MKP tisztségviselőivel való szombati találkozóján többek között kijelentette, hogy minden magyart, aki június 7-én leadja a szavazatát, egy másik magyar fog várakozással figyelni a határon túl. Ezek a kijelentések nyugtalanító módon megszegik az európai integráció polgári elveit és az etnikai kritériumokat a polgári társadalom és a modern európai demokratikus államok berendezkedésének általánosan elismert alapelvei fölé emelik.

2009. május 15-én a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács ülésén a legerősebb magyarországi ellenzéki párt, a FIDESZ elnöke, Orbán Viktor kijelentette, hogy Magyarországnak kötelessége támogatni a kisebbségben élő magyarok autonómista törekvéseit. Orbán Viktor szerint Magyarország érdeke, hogy véget érjen a Kárpát-medencében élő etnikai magyarok elhanyagolásának időszaka.

Ezeket a kijelentéseket a FIDESZ jelentős tisztségviselőjének, a magyar parlament Külügyi Bizottság a elnökének, Németh Zsoltnak a korábbi kijelentéseivel összefüggésben értelmezzük, aki Koszovó egyoldalú függetlenségének kikiáltásával kapcsolatban a következőket mondta: „A nemzetközi diplomáciatörténetben először fordul elő, hogy egy nemzeti kisebbség számára kikényszerítették a területi autonómiát”, amit „különösen jó hírként” értékelt a kárpát-medencei magyar közösségek szempontjából. Ettől a pillanattól kezdve Németh Zsolt szerint „a nemzeti kisebbségek kollektív jogai és az autonómiája a legmagasabb szinten törvényesített jogi intézménnyé váltak, és a határon túli magyaroknak, valamint a magyar diplomáciának ki kellene használniuk ezt a lehetőséget.”

Az e kijelentések mögött megbúvó politikai szándékok nemcsak ellentmondanak az alapvető európai értékeknek, hanem közvetlenül meg is zavarják a szlovák-magyar viszony fejlődését. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának ezért reagálnia kell rájuk. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa egyértelműen el kellene ítélnie az MKP vezető tisztségviselői által támogatott autonómista elképzeléseket. Szükségesnek tartjuk elítélni Orbán Viktor veszélyes kijelentéseit, amelyek komolyan megsértik a Szlovák Köztársaság politikai és államjogi berendezkedésének alapelveit és területi egységének megsértésére irányulnak. A magyar társadalomban egyre növekvő nagymagyar nacionalizmus, antiszemitizmus, xenofóbia, romaellenes rasszizmus és extrémizmus összefüggésében – amelyek félkatonai szervezetek létrehozásához, a faji és nemzetiségi motivációjú bűncselekmények számának növekedéséhez, valamint a militáns extrémizmus Magyarországról a szomszédos országokba való exportálásának veszélyéhez vezettek – Orbán kijelentései politikailag felelőtlenek, szerfelett veszélyesek és a demokratikus értékek tekintetében teljességgel elfogadhatatlanok.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet, hogy a radikális nagymagyar politikai erők hosszú távú, rendszeres, a FIDESZ politikusai által is képviselt politikájáról van szó, amelyet Schmitt Pálnak, a FIDESZ egyik EP-listavezetőjének szavai is megerősítenek. Szerinte a FIDESZ a Kárpát-medencét a határoktól eltekintve egy egységnek tartja, amelyben a magyar érdeket együttesen kell képviselni.

Kétségtelen, hogy a jelenlegi magyarországi politikai színtéren azok a politikai erők szereznek egyértelmű többséget, amelyek nosztalgiával gondolnak vissza a múlt század első felének időszakára, amikor a magyar külpolitika alapját a revizionizmus és az etnikai terjeszkedés képezte. Ezzel összefüggésben sajnálattal kell megállapítanunk, hogy Magyarországon egy olyan közjogi jellegű szervezet jött létre, amely más országok állampolgárainak a magyar államhatalom alá rendelésére törekszik. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának a magyar parlament állandó intézményeként való létrehozása a magyar szuverenitás kiterjesztését jelenti más államok törvényhozó testületének képviselőire, ami teljes mértékben ellentétben áll a nemzetközi jog normáival és alapelveivel, valamint az EU értékeivel és a jószomszédi együttműködés elveivel.

A FIDESZ és az MKP teljes komolysággal fejezik ki az akaratukat, miszerint fokozatosan szeretnék biztosítani a területi autonómiát, ezért a Szlovák Köztársaság állampolgárait az etnikai nagymagyar koncepcióik politikai túszaiként kezelik. Ebben az értelemben veszélyes precedensről van szó az EU politikai térképén, amely kétségbe vonja az EU-tagállamok polgárai képviseletének alapelveit az EP-ben. Ez az etnikai kizárólagosságon alapuló hozzáállás megsérti az európai integráció elemi értékeit és ellentétben áll az EU képviseleti demokráciájának szabályaival.

Elutasítjuk, hogy a Magyar Köztársaság politikai életének vezető tisztségviselői határozzák meg a Szlovák Köztársaság állampolgárainak, hogy kire szavazzanak, és azt is, hogy megmondják a Szlovák Köztársaság képviselőinek, hogy kinek az érdekeit fogják képviselni az Európai Parlamentben.

Elutasítjuk az autonómista koncepciók nyílt propagálását, amelyek a jelenlegi európai elrendeződés, valamint a Szlovák Köztársaság területi egysége ellen irányulnak.

Elutasítjuk azokat a kijelentéseket és tevékenységeket, amelyek a közép-európai viszonyok destabilizációjára irányulnak, és mély nyugtalanságunkat fejezzük ki a magyar társadalomban megnövekedett nacionalizmus, antiszemitizmus és xenofóbia miatt, beleértve a magyarországi szélsőséges szervezetek nyilvános tevékenységét is.

Elutasítjuk a magyar állam és a szomszédos államok állampolgárai közötti intézményi és jogi kötelékek kialakításának koncepcióit, amelyek éles ellentétben állnak a nemzetközi és európai jog normáival.

Sajnálatos, hogy az MKP jelenlegi politikai vonala hozzájárul a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság közötti feszültség növekedéséhez, és az etnikai érdekeket az európai integráció egyetemes polgári értékei és alapelvei fölé helyezi.

Elutasítjuk a magyar nemzet határon átnyúló politikai egyesítésének koncepcióját, amelyet „a magyarok politikai egysége a Kárpát-medencében” víziójával szimbolizálnak, mint amely destabilizálhatja a közép-európai viszonyokat.

Felszólítjuk a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőit, hogy egyértelműen foglaljanak állást a FIDESZ és Orbán Viktor felelőtlen nacionalista retorikájával kapcsolatban. Az etnikai kizárólagosság koncepciójának érvényesítése veszélyes és nem európai politika, amely a múlt század ideológiáiból ered. Meggyőződésünk szerint okvetlenül szükséges, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa elítéljen minden olyan megnyilvánulást, amelyek ellentétben állnak a Szlovákia és a Magyar Köztársaság közötti együttműködésének gondolatával a jószomszédi kapcsolatok elvének szellemében.


Felvidék Ma, ddg
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=14444&Itemid=1NR SR: BERÉNYI: Text Vyhlásenia je napísaný nejasne a manipulatívne

Bratislava 3. júna (TASR) - Text návrhu Vyhlásenia Národnej rady (NR) SR k opakovaným nacionalistickým výrokom predsedu maďarskej opozičnej strany FIDESZ Viktora Orbána je napísaný nejasne, nekvalitne a manipulatívne. Na pôde parlamentu to dnes vyhlásil poslanec a podpredseda SMK József Berényi. "Dokument je nevyvážený, nekompetentný a zároveň manipulatívny," zdôraznil s tým, že názov uznesenia "de facto hovorí v mene všetkých susedných krajín, ale neurčuje ktorého štátu". Podľa Berényiho parlament nemôže prijať takýto "nejasný návrh uznesenia, kde nie je presne určené ani to, či sa názov uznesenia týka susedných krajín Slovenska alebo Maďarska". V tejto súvislosti sa poslanec zároveň spýtal, či má parlament SR mandáty na to, aby vyjadril názor v mene iných krajín, keďže "názov vyhlásenia hovorí o tom, že aj v iných krajinách je hrozba to, čo povedal Viktor Orbán". Podľa Berényiho vyhlásenie k Orbanovým výrokom sleduje jediný cieľ, a to, aby sa občania SR maďarskej národnosti nezúčastnili na eurovoľbách, ale všetci ostatní áno. "Najväčšou našou kritikou tohto textu je, že predkladatelia zneužívajú inštitúciu parlamentného vyhlásenia na mobilizáciu svojich voličov. Odpútavajú aj pozornosť od súčasných silných káuz na ministerstve životného prostredia, ministerstve školstva atď.," uviedol. Ako ďalej poznamenal, "Viktor Obrán v Ostrihome nepovedal nič iné, ako to, aby mali Maďari ten najlepší výsledok, aby mohli presadzovať maďarské záujmy". A tie sú podľa Berényiho podobné ako slovenské. V tejto súvislosti upozornil, že záujmom SMK nie je presadzovať autonómiu Maďarov na Slovensku a SMK nie je ani členom maďarskej Rady pre autonómiu so sídlom v Budapešti, v ktorej sedia zástupcovia rumunských, srbských a chorvátskych Maďarov. "My sme jediná maďarská menšinová vláda, ktorá sa nezúčastňuje na Rade autonómie v Budapešti. Nie sme jej členmi, ale to ste si asi nevšimli," poznamenal. Poslanec sa zároveň zamyslel nad tým, prečo bola dnes zvolaná mimoriadna schôdza parlamentu, keď sa tak nestalo napríklad v súvislosti s plynovou krízou. Dodal, že Viktor Orbán, ktorý je iba opozičný politik, je teda dnes na Slovensku významnejší ako napríklad ruský predseda vlády Vladimir Putin. "Stačia mu len dve vety na to, aby sme tu dnes rokovali a aby ste schválili vyhlásenie," konštatoval Berényi. vik df vs 031852 jun 09 Táto stránka sa nachádza na www.tasr.sk © 1998 2009 eDevelopment, s.r.o Svoje pripomienky a námety posielajte na webmaster@tasr.sk
http://www.nrsr.sk/Dynamic/Sprava.aspx?MasterID=41971Határozatban mondtak ítéletet Orbán és Csáky felett

2009, június 3 - 20:53
A kormánypártok képviselői határozatban ítélték el Orbán Viktor és Csáky Pál politikáját a parlament mai rendkívüli ülésén.
Fotó: SITA
Nemzetféltők: Ľubomír Vážny, Ján Počiatek és Ján Mikolaj miniszterek a mai rendkívüli parlamenti ülésen
Fotó: SITA

A SMER-SD, az SNS és a HZDS-SL képviselőin kívül még az MKP képviselői vettek részt az egész napos ülésen. A szót a kormánypártiak vitték, a vita tónusát Ján Slota, Valdimír Mečiar hozzászólásai adták meg. Az MKP részéről Bárdos Gyula frakcióvezető, Berényi József, a külügyi bizottság tagja és Szigeti László képviselők kapcsolódtak be a parlamentben zajló eseményekbe. Csáky Pál, bár a nap során jelen volt és a parlamenti nyilatkozat név szerint is említi, nem szólalt fel és a végszavazáson sem vett részt.

A nyilatkozat szerint Robert Fico kormányának informálnia kell a nemzetközi szervezeteket a közép-európai stabilitás megbomlásának lehetőségére, különös tekintettel a Magyarország és Szlovákia közti helyzetre. A kormánynak a parlament szerint "határozott diplomáciai lépéseket" kell tennie. Kifejezték mély aggodalmukat a nacionalizmusnak, a xenofóbiának, az antiszemitizmusnak a magyar társadalomban tapasztalt szélsőséges felerősödése miatt beleértve a szélsőséges szervezetek nyilvános megmozdulásait. Felszóllítottak minden magyar nemzetiségű szlovák állampolgárt, hogy ne üljenek fel a Magyar Köztársaság és az MKP politikusai olcsó demagógiájának és nacionalista felhívásainak, mellyel megbontják az állampolgárok közti békés együttélést.

Az ülésen részt vevő 93 képviselő közül 79-en szavaztak igennel. Az parlamenti ülésen való részvételt elutasították az SDKU-DS és a KDH képviselő, valamint az MKP frakcióből kilépett A. Nagy László, Bugár Béla, Gál Gábor, valamint Simon Zsolt független képviselő.SITA/PARA- 2009. június 4.
Best of rendkívüli ülés-helyszíni tudósítás

Szerdán tartotta a szlovák parlament rendkívüli ülését, melyet Orbán Viktor Fidesz-elnök előző heti, esztergomi kampánygyűlésén elhangzott (“az európai parlamenti választáson eldől: a Kárpát-medencei magyarságot hányan képviselhetik Brüsszelben”) szavai miatt hívott össze Robert Fico és csapata. A Körkép a helyszínen követte az eseményeket. Az alábbiakban a lehetetlenre teszünk egy kísérletet, a hely szellemét felidézve ugyanis a vezérszónokok legérdekesebb nyilatkozataiból állítottunk össze egy kis egyveleget. Cikkünk végén a 93 szavazattal elfogadott nyilatkozat nem hivatalos fordítása is megtalálható.

A rendkívüli ülést az európai parlamenti választások előtti választási moratórium utolsó lehetséges napjára időzítette Jaroslav Paška házelnök. Ennek rendje és módja szerint igazi kampánybulit kapott mindenki (köztük Heizer Antal magyar nagykövet), aki eljött, és végighallgatta a vezérszónokok, Miroslav Číž, Robert Fico, Ján Slota, Dušan Čaplovič, Boris Zala, Vladimír Mečiar, valamint az MKP frakcióvezetője, Bárdos Gyula felszólalását. De nézzük, mi is hangzott el pontosan:

Miroslav Číž és a kollektív jogok veszélye

A nyilatkozat tervezetét a parlament smeres alelnöke vezette fel, aki az EU alkotmányának 4. szakasza, 2. bekezdésével az egyes tagországok területi egységének megkérdőjelezhetetlenségére mutatott rá. Majd azzal folytatta, hogy a kisebbségek kollektív jogai már a múltban is veszélyeztették Csehszlovákia területi egységét (lásd szudétanémetek). “Nem szabad elfelejtenünk, hogy annak idején már Antal József is 15 millió magyar kormányfőjének tartotta magát”. Číž szerint a magyar autonómia törekvések mára a FIDESZ és az MSZP közös nemzeti konszenzusává váltak, melyet Sólyom László államfő is minden alkalommal hangoztat, ha Szlovákiában jár.

Mint mondta, Orbán Viktor és a FIDESZ tagjai visszaélve az EP-választások előtti kampánnyal saját, nagymagyar, nacionalista, revizionista törekvéseiket népszerűsítették.

Robert Fico, viseljék a küövetkezményeit

A kormányfő Szlovákia természetes partnerének és szövetségesének tekinti Magyarországot, ezért is sajnálja, hogy olyan nyilatkozatok látnak napvilágot, melyek zavarják ezt az együttműködést. Ahogy fogalmazott, a közép-európai térségben olyan politikusok tevékenykednek, akik hazardíroznak olyan értékekkel, melyeket az EU-ban mindnyájan képviselünk. Az esztergomi retorika már csak azért sem apróság, melyre legyinteni lehetne, mert sem a szlovák-magyar alapszerződés, sem más európai jogszabály nem rendelkezik arról, hogy Szlovákia állampolgárai “valamiféle Kárpát-medencei közösségnek” legyenek alárandelve, melynek vezéri posztjára a magyar szélsőjobb feni a kését.

Mint hozzátette, elutasítjuk a xenofób, militáns, rasszista, félkatonai magyar exportot. “Esztergomban Önök választották e mobilizálási formát, hát most viseljék a következményeit”. Egyben felszólította az MKP képviselőit, hogy ne hagyják magukat egyes politikusok ambíciói által befolyásolni, még ha történetesen egy nyelvet is beszélnek.

Ján Slota- soka beteg ember odaát, Orbán Viktor persona non grata

A Szlovák Nemzeti Párt elnöke szerdán nem nagyon volt elemében, előre megírt szövegét szinte végig olvasta, ha pedig rövid időre meg-megpróbált fejből beszélni, pár gondolat után rögtön bele is zavarodott. Mint mondta, az igazságnak már nem kell az ajtó előtt koldulnia, hanem a szlovák parlamentben beszélhetnek róla.

Szerinte a Duna túlsó partján sok olyan beteg politikus él, akik a mai napig nem tették túl magukat az első világháború következményein. “Nem csak egy konkrét Orbán Viktor kijelentést kell ma vizsgálnunk, hanem több beteg politikus nyilatkozatát, mivel minden mindennel összefügg”, mondta. “Orbán Viktor úgy viselkedik, mint aki hidegháborút vív Szlovákiával. A Kárpát-medence mint terminus technicust nem valamiféle téves földrajzi kifejezésként használják, hanem Nagy-Magyarország megfelelőjeként. Ez is bizonyítja a revizionizmusukat”, tette hozzá. Kifejtette, hogy Orbán Viktor a következő választásokat szinte biztosan megnyeri, a Jobbikkal pedig akár alkotmányos többséget is szerezhet. “Akkor lesz csak igazi magyar csárdás Közép-Európában”.

Nem hagyta ki az állam védelméről szóló készülő törvényjavaslatukat sem, melyből 8 pontot ismertetett. Köztük olyan gyöngyszemeket, mint a Nagy-Magyarország agendájának bűncselekménnyé való klasszifikálását; a reciprocitás elvének bevezetését szlovák-magyar viszonylatban; a kizárólag szlovák nyelvű érettségi és felvételi vizsgák bevezetését; ill. a kötelező szlovák nyelvvizsgát az állami alkalmazottak részére. Zárásként persona non grata, azaz nem kívánatos személynek nyilvánította Orbán Viktort, hogy soha többé be ne tehesse a lábát az országba.caplovic2

Dušan Čaplovič, a Kárpát-medence ugyanaz, mint a náci élettér

Érdekesség kedvéért a kormány alelnöke, ill. a Smer miniszterelnök helyettese egykori történész, aki olyan ügyekért felel, mint az emberi- és kisebbségi jogok, vagy a tudásalapú társadalom. Ezúttal Henleinozott egy kicsit, mert szerinte a magyar politikusok a Kárpát-medence emlegetésével csak a náci élettér kifejezést helyettesítik. Orbán Viktor kijelentései pedig politikailag felelőtlenek, szélsőségesen veszélyesek, és a demokratikus értékek szempontjából abszolút elfogadhatatlanok.

Boris Zala, a Fidesz és az MKP veszélyesek Szlovákia területi egységére

A rendkívüli ülés beterjesztője a parlament külügyi bizottságának az elnöke, valamint a Smer EP-listavezetője. Mint fogalmazott, Orbán Viktor az MKP támogatásával Szlovákia területi egységét veszélyeztetik (ennél a résznél kapcsolódtak be az MKP képviselői először a vitába). Régimódi nacionalizmusuk mint folytatta, ellentétben áll az EU értékeivel. “A magyarországi ellenzék vezére, aki az Európai Néppárt alelnöke is egyben, nem veszélyeztetheti, nem mehet szembe azokkal az elvekkel, melyek az EU alapjait képezik. Ez út a káoszba”. Ahogy hozzátette, az ábra azt mutatja, hogy Orbán Viktor szavai csak a jéghegy csúcsa. “Egyáltalán nem egyedi félrelépésről van szó, hanem a Fidesz és az MKP közös, átgondolt politikai stratégiájáról”.

Bárdos Gyula szerint átlátszó kampányfinis az egész

Mivel a két szlovák ellenzéki párt, az SDKU és a KDH a rendkívüli ülést ignorálták, Berényi József mellett az MKP frakcióvezetője képviselték az ellenpólust a vitában. Bárdos Gyula szerint az állam pénzéből rendezett választási kampánygyűlésről van szó, miközben mindnyájan tudjuk, milyen mély is valójában a nemzetiek zsebe. Ahogy rámutatott, ugyanolyan szánalmas politikai taktizálást láthatunk a magyar kártyával most is, mint az államfőválasztás második köre előtt. A Szlovák Nemzeti Párt akkor rasszista módon kétségbe vonta még az állampolgárok alapvető választási jogait is. A mai ülés egyetlen célja mint mondta, hogy elterelje a figyelmet a kormánypártok milliárdos tendereiről. “Ne feledjük, ki foltozta be az egykor volt hatalmas fekete lyukat, mely 1998 előtt még Európa térképén voltunk”! Emlékeztetett.

Vladimír Mečiar és a mandátumfosztás

Nem tudni minek köszönhetően (talán a párt csökkenő koalíciós potenciálja miatt), de a kétszeres kormányfő önmagához képest elég korrekt beszédet mondott Felépítését tekintve pedig talán az egyik legjobb volt a nap folyamán. Mint mondta, az egyes felszólalásokban érezni lehet az EP-választások szelét. Ahogy fogalmazott, a “más nemzetiséghez való tartozás alapvető emberi jog, országon belüli kötelezettségeink viszont mindünknek egyformák. Ez jelentheti a jövőt”. Visszautasította azokat a vádakat, miszerint Szlovákia valaha is fekete lyuk lett volna Európában. E szavakért szerinte Albright akkori külügyminiszter asszony bocsánatot kért Prágában. A HZDS elnöke szerint tény, hogy Nagy-Magyarország valaha létezett, így minden olyan területet, ahol ma magyarok élnek, az ország érdekszférájának tekintendő Ebben a politika mindenütt egyforma. “Napjainkban a Kárpát-medence fogalmát használják ugyanannak a területnek a megnevezésére, mely lényegében ugyanaz mint régen, csak most másként hívják. Szlovákia számára ez elfogadhatatlan“.

Nagy hibának tartja, hogy egyes területeket nemzetiségi alapon osztanak fel, ami sok emberéletet követelt már a történelem folyamán. Természetesen a tőle megszokott titkosszolgálati szál sem maradhatott ki, hisz mint rámutatott, bizonyított, hogy a 15 évvel ezelőtti komáromi naggyűlés magyar hírszerzési segítséggel szerveződött.

Az autonómia, mint mondta, rossz dolog, mely vérrel, az emberek szenvedésével van megfizetve, Szlovákiában ezért elfogadhatatlan. Szintén kitért a a Fidesz és a Jobbikk esetleges kétharmados többségéből fakadó veszélyre. Figyelmeztetett, hogy a Kárpát-medence mint földrajzi név használatával akár az MKP képviselőinek mandátumfosztása is elképzelhető. Ennek ellenére azzal zárt, hogy Szlovákia mindnyájunk közös hazája, és keresni kell azt, ami összeköt. “A figyelmeztetés nem a gyengeség jele, hanem az elővigyázatosságé”.

Hát így.

Végezetül íme az elfogadott nyilatkozat nem hivatalos, Körkép fordításban, az Új Szó és a Bummon található írások felhasználásával.

A szlovák törvényhozás nyilatkozata

Orbán Viktornak, a Fidesz-MPP elnökének, és más politikusoknak ismételt nacionalista kijelentéseihez, melyek az európai parlamenti választások kampányában az etnikai etnikai szeparáció, a szomszédos államok szuverenitását kétségbe vonó, Szlovákia területi egységét veszélyeztető, és Közép-Európát destablilizáló irányba hatnak

A szlovák törvényhozás

kijelenti, hogy mint azt eddig is,

- tiszteli és elismeri az ország magyar nemzetiségű állampolgárainak Szlovákia érdekében kifejtett tevékenységét;

- nagyra becsüli hozzájárulásukat Szlovákia eurointegrációs törekvéseihez;

- értékeli az ország magyar nemzetiségű állampolgárainak kulturális és szellemi hozzájárulását Szlovákia összkulturális, összszellemi életéhez;

- a magyar nemzetiségű állampolgárokat egyenjogúaknak tekinti, és a jövőben is úgy viszonyul hozzájuk, mint társadalmunk megkérdőjelezhetetlen részéhez, melyben Szlovákia garantálja számukra a minden irányú gazdasági, kulturális, oktatási és szellemi továbbfejlődést;

mély aggodalmát fejezi ki

- a nacionalizmus, antiszemitizmus és idegengyűlölet térnyerése felett a magyar társadalomban, beleértve a szélsőséges szervezetek nyilvános tevékenységét is Magyarországon;

- a Fidesz felelőtlen nacionalista rétorikája miatt, valamint az etnikai kizárólagosság koncepciójának szorgalmazása, ill. olyan veszélyes, nem európai politika előtérbe helyezése végett, amely még a múlt század ideológiáiban gyökerezik;

- a Magyar Koalíció Pártja jelenlegi vezetőségének politikája miatt is, mert az növeli a két ország közti feszültséget, az etnikai érdekekek pedig az egyetemes polgári értékek és az európai integráció fölébe helyezi;

ezért, ezen értékek tiszteletben tartása érdekében elutasítja,

- hogy a Magyar Köztársaság politikai képviselői a szuverén szlovák polgároknak megszabják, kiket válasszanak, s hogy meghatározzák, szlovákiai képviselők kiknek az érdekeit képviseljék az Európai Parlamentben;

- az autonomista koncepciók nyílt népszerűsítését, melyek szembe mennek a jelenlegi európai elrendeződéssel, és veszélyeztetik Szlovákia területi egységét is, ill. nyugtalanitó módon sértik az európai integráció polgári elveit, az etnikai érdekeket pedig az egyetemes polgári értékek, valamint a modern, demokratikus európai államok berendezkeződése fölé helyezik;

- a közép-európai viszonyok destabilizálására irányuló kijelentéseket és tevékenységeket, beleértve a magyar nemzet határokon átívelő politikai egyesítésének koncepcióját, amelynek szimbóluma a magyarok politikai egységének víziója a Kárpát-medence térségében;

- hogy jogi-intézményi kötelékek jöjjenek létre a magyar állam és a szomszédos országok állampolgárai közt, mert ezek a kötelékek nincsenek összhangban a nemzetközi és az európai joggal.

A szlovák törvényhozás azt kéri a szlovákiai magyaroktól, hogy ne üljenek fel egyes magyarországi politikusok olcsó demagóg és nacionalista felhívásainak, mert azok megzavarhatják a békés szlovák-magyar együttélést.

http://korkep.sk/2009/06/04/best-of-rendkivuli-ules-helyszini-tudositas/A nyilatkozat következményeiért a kormánypártok lesznek a felelősek
2009. 06. 04

Berényi József, az MKP elnökhelyettese is felszólalt a szlovák parlament szerdai rendkívüli ülésén, melyen nyilatkozatban ítélték el Orbán Viktor Fidesz-elnök és más magyar politikusok "nacionalista kijelentéseit".
Berényi József parlamenti felszólalását az MKP honlapján közölte kivonatos formában.

Az MKP parlamenti képviselője a Szlovák Nemzeti Tanács Nyilatkozatának tervezetét vette górcső alá. Szerinte a Nyilatkozat túllépi parlamenti hatáskörét, tartalma eltúlzott és befolyásoltság érződik belőle. Kifogásolta, hogy túlzott hangsúlyt kap benne Orbán Viktor személye. A januári gázválság nem adott okot a tisztelt háznak, hogy összeüljön. Orbánnak elég volt két szava ahhoz, hogy erre rendkívüli ülésen sor kerüljön, és parlamenti Nyilatkozatról döntsünk.

Beszédét az autonómia kifejezés fogalmának elemzésével folytatta. Európában elismert formája a demokratikus együttélésnek, mondta. 2003-ban, amikor az Európai Tanácsban a téma vitája folyt, egyetlen szlovák EP-képviselő sem vette a fáradságot, hogy véleményt nyilvánítson az előterjesztett jelentéssel kapcsolatban, senki sem volt ellene. Ennek ellenére kijelentette, az MKP programpontjai között nem szerepel a területi autonómia kialakítása a szlovákiai magyar nemzetiség számára. Majd tovább folytatta a Nyilatkozat tervezetének tartalmi elemzését. Kifogásolta, hogy a parlamentet a koalíciós pártok politikai céljaikra használják ki. Bizonyításként összehasonlította Orbán kijelentését a Fico-kormány programnyilatkozatával, amelyben ugyanúgy ott szerepel a lehető legtöbb képviselőhely megszerzése az európai parlamentben. Amit szabad Ficónak, azt nem szabad Orbánnak?

Berényi beszélt a kormánypártok korrupciós botrányairól, az uniós pénzek körüli megkülönböztetésekről, Malina Hedvig ügyének lezáratlanságáról, a dunaszerdahelyi szurkolók elleni túlzott rendőri attakról. Szerinte a SZNT Nyilatkozata azzal a céllal született, hogy elriassza a nemzetiségi választókat az EP-választásokon való részvételtől. Beszélt az SNS részéről a nemzetiségi törvények kapcsán a status quo megsértésének szándékáról. Slota vulgáris gyalázkodásairól a nemzetiség és a magyar nemzet címére. Elutasította, hogy az MKP szítaná a nemzetiségi ellentéteket a szlovák és a magyar nemzet között.

Beszédét a következő gondolatokkal zárta:

„Tisztelt Kolléganők és Kollégák, ma a szlovák parlamentben többségben vagytok. Megbélyegezhettek és leszavazhattok, megvan hozzá a szükséges szavazati többségetek. Ha viszont annyira nem tetszenek Orbán Viktor és az MKP elnökének szavai, erre valók a nemzetközi szervezetek, hogy rajta keresztül figyelmeztessétek őket, helytelenek ezek a nézetek. Szinte biztos vagyok benne, hogy ez a Nyilatkozat az EP-választások után senkinek sem lesz fontos, és feledésbe merül. Legalábbis őszig, a helyhatósági választásokig. Akkor biztos, hogy újra ehhez hasonló Nyilatkozattal kell majd foglalkoznunk. A nemzetközi lehetőségek, mint az Európai Tanács, az EBESZ, vagy az Európai Unió, mint véleményegyeztetési lehetőségek kimaradnak. Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a maihoz hasonló igyekezetek romboló hatással vannak a felnövekvő nemezedékekre, akik állandóan azt hallják, hogy a magyarok rosszak, a magyar politikusok csak ártanak Szlovákiának. Elgondolkodtatok azon, ennek milyen következményei lesznek? A felelősségünk közös a szlovák-magyar kapcsolatok javításában. Viszont a ma előterjesztett Nyilatkozat felelőtlen, ha jóváhagyjátok, a következményeiért vállalnotok kell a felelősséget!"

(mkp.sk, bumm)
http://www.bumm.sk/30041/a-nyilatkozat-kovetkezmenyeiert-a-kormanypartok-lesznek-a-felelosek.html2009. június 4., csütörtök
Nagymagyar sovén; sok beteg ember; irredenta; sátán és ördög egyre megy; magyarveszély - dokumentum

Az alábbiakban csak a negyed négyig történtek olvashatók. Úgy látszik, a parlamentben még mindig kommunizmus van, negyed négykor hazamennek az elvtársak. Ha felteszik a beszédek második részét, azt is közöljük.


P. Paška, predseda NR SR
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 38. schôdze Národnej rady. Poprosím vás, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme uznášaniaschopní, čo je základný predpoklad pre pokračovanie rokovania o programe tejto mimoriadnej schôdze. Poprosím vás o prezentáciu.
(Prezentácia.) Je prítomných 79 poslancov.

Konštatujem, že sme uznášaniaschopní a budeme pokračovať v prerokovaní programu. Na dnešnej schôdzi požiadali o ospravedlnenie páni poslanci Kondrót, Líška a pán poslanec Micheľ. Overovateľmi na dnešnej schôdzi budú pán poslanec Podmanický a pán poslanec Izák. Takže poprosím organizačný odbor, pán poslanec Izák je ospravedlnený, takže overovateľom, kto je náhradníkom, pán riaditeľ Knapp? Upresním trošku neskôr. Tridsiatu ôsmu schôdzu som zvolal dnes podľa článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na základe žiadosti skupiny 50 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí navrhujú, aby na tejto schôdzi sme prerokovali návrh vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k opakovaným nacionalistickým výrokom Viktora Orbána, predsedu FIDESZ - MPP a niektorých ďalších predstaviteľov počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, smerujúcich k etnickej separácii, popieraniu suverenity susedných krajín, ako aj k spochybňovaniu územnej celistvosti Slovenskej republiky a podnecovaniu nestability v strednej Európe. Je to tlač 1125.

Tento návrh som pridelil na prerokovanie zahraničnému výboru a požiadal som aj vládu Slovenskej republiky, aby zaujala stanovisko k tomuto návrhu. Keďže musíme v zmysle ústavy, ako aj zákona o rokovacom poriadku hlasovať o návrhu programu schôdze, poprosím vás teraz, aby sme hlasovali, či budeme rokovať o programe tak, ako ho navrhla skupina poslancov, alebo nie.

(Hlasovanie.) Z 90 prítomných 75 bolo za, 14 bolo proti a 1 sa zdržal. Konštatujem, že návrh programu sme schválili.
Ešte doplním, že overovateľom na dnešnej schôdzi miesto pána poslanca Izáka, ktorý sa ospravedlnil, bude pán poslanec Emil Vestenický. Ďakujem pekne.
Keďže sme schválili návrh skupiny poslancov na program dnešnej mimoriadnej 38. schôdze, budeme teraz rokovať o schválenom bode programu, ktorý máte, ešte raz opakujem, v tlači pod č. 1125. Poprosím teraz pána podpredsedu Národnej rady Miroslava Číža, aby za skupinu poslancov uviedol návrh.


M. Číž, podpredseda NR SR
Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi na úvod len krátky citát z európskej zmluvy o, teda ústavnej zmluvy Európskej únie, ktorá nielenže deklarovala súčasný stav, ale hlavne uvádzala aj výhľad do budúcnosti, čo sa uvádza v článku 4 ods. 2: "Európska únia rešpektuje u členských štátov ich základné štátne funkcie, najmä zabezpečovanie územnej celistvosti štátu, udržiavanie verejného poriadku a zabezpečenie národnej bezpečnosti. Táto predovšetkým zostáva vo výlučnej pôsobnosti každého štátu." Zvolanie dnešnej mimoriadnej schôdze päťdesiatimi poslancami táto predovšetkým zostáva vo výlučnej pôsobnosti každého štátu.

Zvolanie dnešnej mimoriadnej schôdze päťdesiatimi poslancami Národnej rady Slovenskej republiky je vynútené zodpovednosťou za pozitívny vývoj v našej geografickej oblasti, zodpovednosťou za pokojný, negatívnymi javmi čo najmenej rušený život našich občanov, snahou o demonštrovanie záujmu našej krajiny o dobré susedské vzťahy, ale aj obranou jej oprávnených záujmov. S
Slovensko-maďarské vzťahy v novodobých dejinách nášho štátu sú s rôznou intenzitou napäté už od deväťdesiatych rokov minulého storočia od pamätných udalostí spojených s komárňanskou výzvou.

Len nedávno sme sa zišli v tejto sále, aby sme posúdili a zaujali stanovisko k uzneseniu parlamentu Maďarskej republiky k vzniku Fóra poslancov Karpatskej kotliny, teleso, či poradný orgán maďarského parlamentu, ním financovaný a pôsobiaci v jeho priestoroch - veď jeden z maďarských europoslanov dokonca v tej súvislosti hovoril o hornej komore parlamentu a predsedníčka parlamentu zvolala jeho rokovanie práve do tejto historickej budovy. Členmi tohto telesa majú byť politickí verejno-právni činitelia vyčlenení na etnickom základe zo susedných štátov.
Ciele a program tejto inštitúcie celkom isto nie sú v súlade s mechanizmami dobrého spolunažívania národov, sú v rozpore s esenciálnymi zásadami európskej menšinovej politiky a principiálne sa rozchádzajú so všeobecne rešpektovanými zásadami medzinárodného práva ale aj so zmluvami o konštituovaní Európskej únie.

Bohužiaľ obsahujú prvky etnickej agresie, revizionizmu a otvorene nerešpektujú nezávislosť, suverenitu a územnú integritu susedných štátov. Jej existenciu vnímame citlivejšie aj z toho dôvodu, že oficiálna takzvaná národná politika Maďarskej republiky po revolúcii a po štátnom osamostatnení sa Slovenskej republiky vyvolávala a vyvoláva u nemalého počtu Slovákov silné obavy.

Ak programovo v súčasnosti nadobúda hlavný význam, a to je aj obsah vyjadrení pána Orbána otázka kolektívnych práv menšín, tak predsa nemôžme zabudnúť na to akú úlohu zohralo presadzovanie kolektívnych práv príslušníkov nemeckej a maďarskej národnostnej menšiny pri rozvíjaní demokratického Československa, ktoré mimochodom v tom období bolo jediným demokratickým štátom v strednej Európe.

Sťažnosti na údajný národnostný útlak v Československu sa stali zámienkou na revíziu usporiadania Európy po prvej svetovej vojne prostredníctvom zahanbujúcej Mníchovskej dohody a následného uplatnenia jej princípov po Viedenskej arbitráži.

Dôsledkom uspokojenia iredentistických požiadaviek maďarskej národnostnej menšiny a Hortyho túžob po revízii Trianonskej zmluvy a obnove Veľkého Maďarska bolo odtrhnutie pätiny slovenského územia s osemsto tisíc obyvateľmi, z ktorých asi dvestopäťdesiat tisíc boli Slováci.
Na okupovanom území bola zavedená tvrdá diktatúra sprevádzaná intenzívnym národnostným útlakom. Spomienka na tieto udalosti je stále spätá a to u nemalej časti našich občanov s pocitom akútneho národného ohrozenia. Nedávne vyhlásenie nebohého maďarského premiéra Antala o tom, že sa cíti byť premiérom pätnástich miliónov Maďarov, sústavné volanie po maďarskej autonómii na národnostne zmiešaných územiach južného Slovenska, ktoré sa stalo už dneska v Maďarsku národným konsenzom medzi stranou FIDESZ a MSS, a ktoré pri každej príležitosti presadzuje maďarský prezident László Sólyom a to aj na území Slovenskej republiky.

Oficiálna požiadavka maďarskej vlády zakotviť do európskej ústavnej zmluvy kolektívne práva pre príslušníkov národnostných menšín tieto pocity znova a znova oživuje. Podobne, ako opätovné otváranie otázky takzvaných Benešových dekrétov.
Osobitne treba spomenúť koncepciu spájania maďarského národa ponad hranice vytváraním právnych a inštitucionálnych väzieb medzi Maďarskou republikou a občanmi susedných krajín, ktorí sa hlásia k maďarskej národnostnej menšine. Táto sa stala súčasťou vládnej politiky premiéra Viktora Orbána, ktorý vyhlásil citujem, odteraz bude tak, že uskutočníme znovu zjednotenie maďarského národa presahujúce hranice. Lebo budúcnosť nepozná hranice.
Praktickým vyjadrením tejto politiky vážené kolegyne, kolegovia, sa potom stal zákon o zahraničných Maďaroch, takzvaný status law ktorý bol pokusom uplatniť jurisdikciu maďarského štátu na území iných štátov a napokon musel byť pod tlakom rumunskej ale aj slovenskej diplomacie i orgánov Európskej únie zásadne zmenený.

Bývalý štátny tajomník ministerstva národného kultúrneho dedičstva Maďarskej republiky v Orbánovej vláde pán A. Várhegy zmenil pojem národná politika na termín národná integrácia a konštatoval, že Viktor Orbán už prekročil politicky rubikon a a citujem, dnes je celá maďarská národná politika o budovaní pätnásťmiliónového spoločenstva lebo každý Maďar sa dostane a chce do inštitucionalizovaného vzťahu s maďarským štátom.
Na inom mieste povedal, nech je len jedno maďarstvo, západné. Proces sa zavŕši vtedy, keď každý Maďar žijúci v Karpatskej kotline dostane maďarské štátne občianstvo a volebné právo.

Chce niekto korektne tvrdiť, že od tohto programu veľkomaďarského nacionalizmu, ktorého autorom a vykonávateľom je podpredseda európskej ľudovej strany, predseda FIDESZ-u, maďarský expremiér Viktor Orbán, nevedú chodníčky k revizionizmu, k etnickej expanzii, či iredentizmu.
Je naozaj legislatívna úprava osobných pomerov občanov iných štátov akceptovateľnou kultúrnou hodnotou. Je otázka takzvaného maďarstva ponad hranice všeobecne platnou hodnotou pre zjednocovanie následne slovanstva, nemectva, germánstva, frankofónnych či románskych komunít. Aký je vzťah koncepcie etnickej výlučnosti, či etnickej expanzie na báze občianskeho princípu postaveného zjednocovania Európy v intenciách individuálnych ľudských práv.
Samozrejme, že vnímame, že program reprezentovaný Viktorom Orbánom nikdy nebol programom celej maďarskej spoločnosti. V posledných voľbách dokonca občania Maďarskej republiky tento program celkom odmietli. V oboch našich krajinách podľa nás nepochybne žije dosť ľudí, ktorí chápu realitu dvadsiatehoprvého storočia a programovom podporujú spoluprácu, pokojné spolunažívanie, partnerské riešenie prípadných problémov, spoločné budovanie novej Európy. Odmietajú národnostné trenice, vypätý nacionalizmus, konfrontáciu a princíp vytvárania obrazu nepriateľa ako súčasť zahraničnej politiky.
Podstatnou súčasťou svetonázoru moderného človeka predsa nemôže byť permanentné oživovanie starých krívd, pestovanie pocitu vlastnej výlučnosti, konanie, ktoré zjavne môže destabilizovať nemalé geografické územie a skomplikovať či ohroziť zmysluplný život občanov.
Nemožno si nevšimnúť, že realizácia politiky, ktorú reprezentuje Viktor Orbán, sprevádzajú opäť v rôznej intenzite pokusy permanentne diskreditovať politickú reprezentáciu Slovenska i Slovensko samotné.

Častokrát sme vystavený diskreditačným kampaniam, ktoré vytvárajú obraz polofašitického Slovenska, neustále zhoršujúceho obraz, postavenie menšín, nerešpektujúceho európsku menšinovú politiku, pestujúceho národnostnú neznášanlivosť.

Inštitúty bilaterálnej zmluvy s Maďarskou republikou sa dlhodobou obchádzajú a subjektívne vnímané pocity krivdy sa prakticky okamžite vyvážajú do prostredia európskych inštitúcií, kde prezentované stanoviská vnímame skôr ako účelovú diskreditáciu so strategickým zámerom, než subjektívne chápaný, alebo možno aj objektívne chápaný pocit krivdy.

Celkovú atmosféru politického života Slovenska výrazne ovplyvňuje konanie a činy aj súčasného vedenia SMK, teda politickej reprezentácie maďarskej národnostnej menšiny na čele s pánom Csákym a Miklósom Durayom.

Charakterizuje ho úzke spojenie s FIDESZ-om ako s politickou stranou a jej čelnými predstaviteľmi a ergo aj s politikou, o ktorej som hovoril. Načrtnutý program Viktora Orbána je integrálnou súčasťou jej politických aktivít, napríklad otváranie Benešových dekrétov, idea zjednocovania maďarstva cez hranice, budovanie spoločných inštitúcií, spoločné mítingy pre voľby do európskeho parlamentu.
Veď práve výroky Viktora Orbána prednesené na spoločnej kampani v Ostrihome dňa 23. 5., ale aj niektoré iné aktivity vedúcich predstaviteľov FIDESZ-u, ale aj iných organizácií s podobným programom, súčasná situácia v Maďarsku, viď napríklad článok Christiana Schmidt-Häuera v rešpektovanom týždenníku nemeckom Die Zeit zo 7. mája tohto roku, alebo článok v českom týždenníku Rešpekt s číslom 45 z roku 2008 pod názvom Smeteme tu verbež.
Ak vodca opozície, a práve tieto dôvody boli bezprostredným základom pre zvolanie tejto schôdze. Ako vodca opozície asi so 60-percentnou podporou verejnej mienky bezprecedentne zasahuje do záležitostí susednej krajiny apelom na voličov, aby nedbali na lojalitu k vlastnej krajine. O Slovensku hovoril ako o odtrhnutom území a o údajných správach o protimaďarskosti s tým, že autonómia je jedinou garanciou na to, aby si mohli Maďari spravovať svoje záležitosti.
Takéto výroky predsa ohrozujú dobré susedské spolunažívanie zásadným spôsobom a zvlášť zásadne vtedy, keď Maďarsko po predpokladanom víťazstve vo voľbách v roku 2010 bude predsedajúcou krajinou EÚ na čele s veľkou pravdepodobnosťou s Viktorom Orbánom.
V neposlednom rade je potrebné upozorniť aj medzinárodné spoločenstvá a osobitne Európsku úniu na to aké typy aktivít vlastne v skutočnosti ohrozujú politickú stabilitu nášho regiónu.

Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi teraz, aby som z procesných dôvodov prečítal tu aj návrh odôvodnenia, ktorý máte uvedený vo svojich poslaneckých laviciach, pretože je potrebné, aby sa uviedol do zápisu.
Dovoľte teda aby som sa venoval odôvodneniu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predkladajúci návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze s vážnym znepokojením vnímajú neustále snahy o podkopávanie suverenity Slovenskej republiky prostredníctvom vyjadrení niektorých predstaviteľov maďarského politického života.

Ostatné vyjadrenia lídra maďarskej opozičnej strany FIDESZ-u, MPP ašpirujúcej na víťazstvo v budúcoročných parlamentných voľbách v Maďarsku nás hlboko znepokojili. Jeho vyjadrenie spojené s autonomistickými požiadavkami smerované k upevňovaniu veľkomaďarského povedomia fiktívnej politickej entity Karpatskej kotliny, považujeme nielen za poľutovaniahodné a nebezpečné, ale aj za ohrozujúce stabilitu regiónu strednej Európy, ale aj základné hodnoty, na ktorých je postavené povojnové politické usporiadanie Európy vykúpené miliónmi obetovaných životov počas dvoch svetových vojen a európska integrácia.
Znepokojenie je o to silnejšie, že jeho vyjadrenia sa odohrali za podpory vedúcich predstaviteľov slovenského politického subjektu SMK.
Viktor Orbán a ďalší predstavitelia politickej strany FIDESZ hrubo zneužili kampaň do Európskeho parlamentu k prezentácii myšlienok veľkomaďarského nacionalizmu a revizionizmu.

V sobotu dňa 23. 5. 2009 na stretnutí predstaviteľov SMK s Viktorom Orbánom v Ostrihome predseda strany FIDESZ deklaroval, že nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu rozhodnú o tom, koľko poslancov bude v Bruseli zastupovať Maďarov žijúcich v Karpatskej kotline.
Viktor Orbán okrem iného na sobotňajšom stretnutí s predstaviteľmi slovenskej SMK vyhlásil, že každého Maďara, ktorý 7. júna odovzdá svoj hlas, bude s očakávaním sledovať iný Maďar spoza hranice.

Tieto vyhlásenia znepokojujúcim spôsobom narúšajú občiansky princíp európskej integrácie a povyšujú etnické kritériá na všeobecne uznané princípy občianskej spoločnosti a usporiadania moderných európskych demokratických štátov.

Dňa 15. 5. 2009 na zasadnutí rady pre autonómiu Maďarov v Karpatskej kotline predseda najsilnejšej opozičnej strany v Maďarsku FIDESZ Viktor Orbán povedal, že je povinnosťou Maďarska podporovať autonomistické snahy menšinových Maďarov.

Podľa Viktora Orbána, je v záujme Maďarska aby sa ukončilo obdobie zanedbávania etnických Maďarov žijúcich v karpatskej kotline.
Tieto výroky vnímame aj v kontexte predchádzajúcich vyjadrení významného predstaviteľa FIDESZ-u a predsedu zahraničného výboru maďarského parlamentu Zoltha Nemetha, ktorý v súvislosti s jednostranným vyhlásením nezávislosti Kosova povedal citujem, prvýkrát v dejinách medzinárodnej diplomacie sa stane, že dôjde k vynúteniu teritoriálnej autonómie pre národnostnú menšinu čo naznačil za mimoriadne dobrú správu pre maďarské spoločenstvá v Karpatskej kotline.
Od tohto momentu sa podľa Zoltha Nemetha kolektívne práva a autonómia národnostných menšín stávajú na najvyššej úrovni legitimizovaným právnym inštitútom a zahraniční Maďari a maďarská diplomacia by mali túto skutočnosť využiť.

Politické zámery skrývajúce sa za týmito vyjadreniami nielenže odporujú základným európskym hodnotám, ale aj priamo narúšajú rozvoj slovensko-maďarských vzťahov. Národná rada Slovenskej republiky na ne preto musí zareagovať.

Národná rada slovenskej republiky by mala jednoznačne odsúdiť autonomistické predstavy podporované vrcholovými predstaviteľmi SMK. Považujeme za potrebné odsúdiť nebezpečné vyjadrenia Viktora Orbána, ktoré závažným spôsobom zasahujú do princípov politického a štátoprávneho usporiadania Slovenskej republiky a smerujú k narušeniu jej územnej integrity a štátnej suverenity.

V kontexte rastúceho veľkomaďarského nacionalizmu, antisemitizmu, xenofóbie, antirómskeho rasizmu a extrémizmu, rasovo a národnostne motivovaných trestných činov, ako aj k hrozbe exportu militantného extrémizmu z Maďarska do susedných krajín, sú Orbánové vyjadrenia politicky nezodpovedné, krajne nebezpečné a z pohľadu demokratických hodnôt aj absolútne neprijateľné.

Zároveň skupina päťdesiatich poslancov upozorňuje, že ide o dlhodobú systematickú politiku radikálnych veľkomaďarských politických síl reprezentovaných aj politikmi strany FIDESZ čo potvrdzujú aj slová jedného z lídrov volebnej kandidátky do Európskeho parlamentu za stranu FIDESZ Pála Schmitta.
Podľa neho FIDESZ považuje obraz Karpatskej kotliny bez ohľadu na hranice za jeden celok, v ktorom treba maďarské záujmy zastupovať spoločne.
Je nepochybné, že na súčasnej politickej scéne v Maďarsku získavajú jednoznačnú prevahu politické sily, ktoré s nostalgiou spomínajú na obdobie prvej polovice minulého storočia, kedy bol revizionizmus a etnický expanzionizmus základom maďarskej zahraničnej politiky.
V tejto súvislosti musíme s poľutovaním konštatovať, že sa v Maďarsku konštituoval orgán, ktorý má verejnoprávnu povahu a ambíciu podriaďovať občanov iných krajín maďarskej štátnej moci.

Zriadením fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny ako stálej inštitúcie maďarského parlamentu dochádza k rozširovaniu maďarskej suverenity na poslancov zákondárnych zborov iných štátov.

maďarských poslancov Karpatskej kotliny ako stálej inštitúcie maďarského parlamentu, dochádza k rozširovaniu maďarskej suverenity na poslancov zákonodarných zborov iných štátov, čo je v absolútnom rozpore s normami a princípmi medzinárodného práva, ako aj hodnotami Európskej únie a zásadami dobrej susedskej spolupráce. FIDESZ a súčasné vedenie SMK s plnou vážnosťou demonštrujú vôľu postupného zabezpečenia územnej autonómie a robia z občanov Slovenskej republiky politických rukojemníkov svojich etnických, veľkomaďarských koncepcií. V tomto zmysle ide o nebezpečný precedens na politickej mape Európskej únie spochybňujúce základné princípy zastupovania občanov členských štátov Európskej únie v Európskom parlamente. Tento prístup etnickej výlučnosti narúša elementárne hodnoty európskej integrácie a je aj v rozpore s pravidlami zastupiteľskej demokracie platnej v Európskej únii.
Odmietame akceptovať, aby vrcholový predstavitelia politického života Maďarskej republiky určovali občanom Slovenskej republiky koho majú voliť a poslancom zo Slovenskej republiky koho záujmy budú v Európskom parlamente zastupovať. Odmietame akceptovať otvorenú propagáciu autonomistických koncepcií, ktoré smerujú proti súčasnému európskemu usporiadaniu, ale aj proti územnej celistvosti Slovenskej republiky. Odmietame akceptovať vyjadrenia aktivity, ktoré smerujú k destabilizácii pomerov v strednej Európe a vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad nárastom nacionalizmu, antisemitizmu a xenofóbie maďarskej spoločnosti vrátane verejných aktivít extrémistických organizácií v Maďarsku. Odmietame koncepcie vytvárania inštitucionálnych a právnych väzieb medzi maďarským štátom a občanmi susedných štátov, ktoré sú v príkrom rozpore s normami medzinárodného a európskeho práva. Je poľutovania hodné, že súčasná politická línia SMK prispieva k zvyšovaniu napätia medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou a etnické záujmy povyšuje nad univerzálne občianske hodnoty a princípy európskej integrácie. Odmietame koncepciu politického zjednocovania maďarského národa ponad hranice symbolizované víziou politickej jednoty Maďarov v priestore Karpatskej kotliny, ktoré môžu výrazne destabilizovať pomery v strednej Európe.

Vyzývame, aby sa poslanci Národnej rady Slovenskej republiky jednoznačne vyjadrili k nezodpovednej, nacionalistickej rétorike strany FIDESZ a Viktora Orbána. Presadzovanie koncepcie etnickej výlučnosti je nebezpečná a neeurópska politika, ktorá pramení v ideológiách minulého storočia. Sme presvedčení, že je nevyhnutné, aby Národná rada Slovenskej republiky odsúdila všetky prejavy, ktoré sú v rozpore s myšlienkou spolupráce medzi Slovenskou a Maďarskou republikou v duchu zásady dobrých susedských vzťahov.

Teraz mi ešte, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil návrh z vyhlásenia Národnej rady, ktoré skupina predkladateľov žiada posúdiť a zaujať k nemu stanovisko hlasovaním. Dovoľte mi teda, vážené kolegyne, kolegovia, prečítať návrh vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k opakovaným nacionalistickým výrokom Viktora Orbána, predsedu FIDESZ-MPP a niektorých ďalších predstaviteľov počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu smerujúcich k etnickej separácii, popieraniu suverenity susedných krajín, ako aj k spochybňovaniu územnej celistvosti Slovenskej republiky a podnecovaniu nestability v strednej Európe. Národná rada Slovenskej republiky vyhlasuje, že si tak ako doteraz ctí a uznáva veľký prínos občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti do spoločnej hodnotovej pokladnice nášho štátu. Vysoko si váži ich prínos pri integrácii Slovenskej republiky do Európskej únie. Oceňuje kultúrny a duchovný prínos príslušníkov maďarskej menšiny do rámca celkovej kultúry a duchovného života Slovenskej republiky. Považuje príslušníkov maďarskej menšiny za plnoprávnych občanov Slovenskej republiky a aj v budúcnosti k nim bude pristupovať ako k neodmysliteľnej súčasti našej spoločnosti, v ktorej Slovenská republika zaručuje všestranný ekonomický, kultúrny, vzdelanostný a duchovný rozvoj. (Potlesk.) Vyjadruje hlboké znepokojenie nad extrémnym nárastom nacionalizmu, antisemitizmu a xenofóbie v maďarskej spoločnosti vrátane verejných aktivít extrémistických organizácií v Maďarsku. Z nezodpovednej nacionalistickej rétoriky strany FIDESZ a presadzovania koncepcie etnickej výlučnosti ako nebezpečnej a neeurópskej politiky, ktorá pramení v ideológiách z minulého storočia. Vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že politická línia súčasného vedenia Strany maďarskej koalície prispieva k zvyšovaniu napätia medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou a etnické záujmy povyšuje nad univerzálne občianske hodnoty a princípy európskej integrácie. Národná rada Slovenskej republiky v záujme rešpektovania týchto hodnôt odmieta akceptovať, aby predstavitelia politického života Maďarskej republiky určovali suverénnym občanom Slovenskej republiky koho majú voliť a poslancom do Slovenskej republiky koho záujmy budú v Európskom parlamente zastupovať. Odmieta otvorenú propagáciu autonomistických koncepcií, ktoré smerujú proti súčasnému európskemu usporiadaniu a proti územnej celistvosti Slovenskej republiky, znepokojujúcim spôsobom narúšajú občiansky princíp európskej integrácie a povyšujú etnické kritériá nad všeobecne uznané princípy občianskej spoločnosti a usporiadania moderných európskych štátov. Ďalej odmieta vyjadrenia aktivity smerujúce k destabilizácii pomerov v strednej Európe vrátane koncepcie politického zjednocovania maďarského národa ponad hranice, symbolom ktorého je vízia "politickej jednoty Maďarov v priestore Karpatskej kotliny". Ďalej odmieta pokusy o vytvárania inštitucionálnych a právnych väzieb medzi maďarským štátom a občanmi susedných štátov, ktoré sú v príkrom rozpore s normami medzinárodného a európskeho práva. Národná rada Slovenskej republiky sa v tomto zmysle obracia na všetkých spoluobčanov maďarskej národnosti, aby nepodľahli lacným demagogickým a nacionalistickým výzvam niektorých politických predstaviteľov Maďarskej republiky a SMK, ktoré by mohli narušiť pokojné a zmysluplné spolunažívanie Slovákov, Maďarov a príslušníkov ostatných národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

T. Cabaj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne pán podpredseda a prosím, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľa. Teraz poprosím spoločného spravodajcu zo zahraničného výboru, pána poslanca Juraja Horvátha, aby predniesol informáciu o prerokovaní návrhu vo výbore. Nech sa páči.


J. Horváth, poslanec
Ďakujem pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prosím, dovoľte mi predniesť správu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k opakovaným nacionalistickým výrokom Viktora Orbána, predsedu FIDESZ-MPP a niektorých ďalších predstaviteľov počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu smerujúcich k etnickej separácii, popieraniu suverenity susedných krajín, ako aj k spochybňovaniu územnej celistvosti Slovenskej republiky a podnecovaniu nestability v strednej Európe, tlač 1125 v Zahraničnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh vyhlásenia pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1142 z 1. júna 2009 na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore. Výbor prerokoval návrh v určenej lehote. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako gestorský výbor na základe uznesenia z 3. júna 2009 č. 157 a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vyhlásenia, tlač 1125 s 3 pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Správa Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vyhlásenia v zahraničnom výbore bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 158 z dnešného dňa, z 3. júna 2009. Týmto uznesením výbor zároveň poveril člena výboru Juraja Horvátha plniť úlohy spravodajcu. Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som. Prosím otvorte rozpravu.


P. Paška, predseda NR SR
Ďakujem pekne pán spravodajca. Otváram rozpravu. Mám písomné prihlášky za kluby. Za klub Slovenskej národnej strany pán predseda Ján Slota, za klub SMER-sociálna demokracia pán predseda zahraničného výboru Boris Zala, za Stranu maďarskej koalície pán predseda Gyula Bárdos, za Ľudovú stranu-Hnutie za demokratické Slovensko pán predseda Vladimír Mečiar. Potom mám ešte písomné prihlášky od predsedu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany, pána poslanca Rafaela Rafaja a od pána poslanca Józsefa Berényiho zo Strany maďarskej koalície. Ešte predtým ako dám slovo písomne prihláseným, dám slovo premiérovi Slovenskej republiky, pánovi Robertovi Ficovi, ktorý požiadal o vystúpenie.


R. Fico, predseda vlády SR
Ďakujem. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy a páni, ďakujem za možnosť vystúpiť v tomto okamihu, pretože bezprostredne po mojom vystúpení odchádzam do Poľska na zasadnutie premiérov krajín V4. Dovoľte mi, aby som nielen vo svojom mene, ako predseda vlády Slovenskej republiky, ale dovolím si povedať, aj v mene celej vlády Slovenskej republiky, vystúpil na tejto schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa zaoberá krokmi a vyhláseniami cielene zhoršujúcimi atmosféru v bilaterálnych slovensko-maďarských vzťahoch. Od vzniku Slovenskej republiky prešli slovensko-maďarské vzťahy zložitým vývojom, ale celková, viac ako 15-ročná bilancia, je pozitívna. Boli sme schopní uzatvoriť medzi sebou medzištátnu zmluvu, ktorá stabilizovala naše vzťahy. Obidva štáty prešli komplikovaným transformačným procesom, pričom jeho výsledkom je naplnenie našich integračných ambícií tak v európskych, ako aj v euroatlantických štruktúrach. Zásluhu na prevažne pozitívnej bilancii majú tak politici na obidvoch stranách, ale predovšetkým občania, ktorí udržujú a rozvíjajú všestranné priateľské a susedské vzťahy. Občania patriaci k národnostným menšinám majú na kvalite týchto vzťahov osobitnú, určite nezameniteľnú zásluhu. Isteže život osôb, ktoré patria k národnostným menšinám, patrí k najsledovanejšej a najcitlivejšej oblasti našich vzájomných vzťahov. Ide o poskytovanie takých vymožeností v oblasti kultúry, vzdelávania a jazyka, ktoré zabezpečujú rozvoj ich identity. Všetko, čo Slovenská republika robí v tejto oblasti, má úroveň vysokého európskeho štandardu. A ak aj niektoré rozhodnutia vyvolávajú normálnu, štandardnú demokratickú politickú diskusiu na hodnotení, že ide o vysoký európsky štandard, sa nič nemení. Chcem, vážené dámy a páni, na tomto mieste jednoznačne potvrdiť záujem vlády Slovenskej republiky na rozvoji dobrých susedských vzťahov s Maďarskou republikou. (Potlesk.) V tomto duchu sa plánuje aj moja oficiálna návšteva Maďarskej republiky v najbližších týždňoch. Potvrdzujem aj svoje stanovisko a pripravenosť rokovať s maďarským partnerom, predsedom vlády Maďarskej republiky, kedykoľvek a kdekoľvek a o akejkoľvek téme a nikdy sa stretnutiu takéhoto typu nebudem vyhýbať.

Slovenská republika považuje Maďarskú republiku za prirodzeného partnera a spojenca. Naše partnerstvo je umocnené nielen susedstvom, spoluprácou v rámci V4 a práve dnes v Poľsku sa stretnem aj s novým predsedom vlády Maďarskej republiky, ale aj spoločným členstvom v Európskej únii a v NATO. Naše vzťahy sú štandardné, dokonca v mnohých oblastiach až nadštandardné. Ako susedia a spojenci v Európskej únii v NATO máme spoluzodpovednosť za stabilitu stredoeurópskeho regiónu. V čase globálnej krízy navyše musíme úzko spolupracovať v záujme eliminácie jej dopadov na občanov obidvoch našich štátov. Na toto sa nakoniec sústredí aj obsah mojej oficiálnej návštevy v Maďarskej republike, ktorá ekonomicky a sociálne trpí krízou podstatne viac ako Slovenská republika. Som za všestranný rozvoj našich bilaterálnych vzťahov. Nemôžeme dopustiť, aby ostatné dimenzie vzťahov boli zatieňované menšinovou problematikou. Nepomáha to riešeniu naliehavých hospodárskych a sociálnych otázok, ktoré pred nás stavia kríza. Je len ilúziou si myslieť, opakujem, je len ilúziou si myslieť, že etnizácia našich vzťahov odpúta pozornosť občanov od ich podstatných životných problémov. Solídny základ pre si myslieť, že etnizácia našich vzťahov odpúta pozornosť občanov od ich podstatných životných problémov. Solídny základ pre rozvoj našich vzťahov predstavuje už spomínaná zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci spolu s 12 miešanými komisiami zariadenými na jej implementáciu. Vhodným nástrojom na ďalší rozvoj spolupráce je aj program vlád Slovenskej republiky a Maďarskej republiky spoločná minulosť, spoločná budúcnosť. V zrkadle spoločných projektov z júna v roku 2007,ktorý som spoločne aj podpísal vtedajším predsedom maďarskej vlády pánom Dyurcsányim. Dovolíte len niekoľko bodov, pretože pravdepodobne nie sme všetci dostatočne informovaný ako sa tento program napĺňa. Ministri zdravotníctva podpísali spoločné memorandum o spolupráci v boji proti onkologickým ochoreniam. Podpredseda vlády Dušan Čaplovič spoločne s ministrom maďarskej vlády pánom Kissom zorganizovali konferenciu o podmienkach čerpania európskych fondov na programy cezhraničnej spolupráce. Ministri zahraničných vecí v Bratislave udelili spoločnú cenu za prínos pre rozvoj slovensko-maďarských vzťahov. V rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republiky, Maďarská republika na roky 2007 až 2013 a s podporou európskeho fondu regionálneho rozvoja sa bude realizovať výstavba dvoch mostov nad riekou Opeľ medzi obcami Peťov a Sečény a Rároš a Rárospusta. pripravujú sa výmenné pobyty mládeže, ktoré sa majú uskutočniť v lete tohto roku. Pokračuje práca zmiešaných komisiách na implementácii zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci. Prebieha intenzívna komunikácia medzi zákonodarnými zbormi obidvoch krajín. V nadchádzajúcom období považujeme za dôležité implementovať rámcový program cezhraničnej spolupráce s celkovou finančnou podporou Európskej únie vo výške okolo 200 miliónov eur. 2., 3. apríla 200í v Miškolci zasadal monitorovací výbor tohto programu a rozhodol o podpore 106 konkrétnych projektov a 17 projektových koncepcií a mohol by som naozaj pokračovať. Spomeňme energetickú spoluprácu, ako konkrétny príklad uvediem prípravu realizácie projektu vzájomného prepojenia plynových sietí na úseku Veľký Krtíš, Veceš, ktorý je súčasťou zoznamu projektov schválených v rámci Európskeho plánu obnovy. Uvažuje sa dokonca o prepojení elektrizačných sústav. Vážené dámy a páni rozdielny výklad spoločnej histórie, negatívne historické reminiscencie nesmú zaťažovať naše súčasné vzťahy a ich rozvoj. Vláda podporuje činnosť zmiešanej komisie historikov, ktorá má vyústiť do vydania publikácie o spoločných dejinách. Cieľom nie je nahradiť súčasné učebnice dejepisu, ale poskytnúť žiakom, pedagógom a odbornej verejnosti alternatívne texty, ktoré by sa dali využiť v niektorých fázach vyučovacieho procesu. Všetky tieto príklady, ktoré som doteraz uviedol a sú len niektoré, pretože tých príkladov je podstatne viac. Sú dôkazom o intenzívnej pragmatickej a úspešnej spolupráci medzi našimi krajinami. O to viac, vážené dámy a páni je poľutovania hodne že sa objavujú také politické prejavy, ktoré necitlivým spôsobom narúšajú pozitívne výsledky našej práce. Vyhlásenia predsedu najsilnejšej maďarskej politickej strany nemožno označiť iba za nejaké neprijateľné výroky. Za pokĺznutie jazyka, či nezodpovednú rétoriku, ide o neprijateľné politické činy, kroky, ktoré môžu mať ak sa včas nezastavia nedozerné následky na stabilitu a vzťahy medzi občanmi.(Potlesk.)

Máme povinnosť vážené dámy a páni upozorňovať, že v stredoeurópskom priestore sa pohybujú politici, ktorí si najnezodpovednejším spôsobom zahrávajú z historickými reminiscenciami a správajú sa príkrom rozpore s hodnotami, ktoré sme spoločne prebrali v rámci Európskej únie.

Ako som už uviedol, tieto výroky a kroky nie sú iba účelové predvolebné reči. Ale aj a predovšetkým vyjadrenie premyslenej a dlhodobej politickej stratégie, ktorá je nezlučiteľná s literou a duchom zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou, s politickou architektúrou súčasnej Európy ako aj s hodnotami Európskej únie. Tému politického zjednocovania maďarstva v Karpatskej kotline ako tému volebnej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu a reči o odtrhnutých územiach sme nenastolili my. My sme túto tému jednoducho nenastolili. Maďarskou kartou hrajú predstavitelia pravicovej konzervatívnej veľkomaďarskej ideológie, ktorá si robí nárok vyliečiť trianonskú traumu a samozrejme touto kartou hrajú aj tí, čo takýmto maďarským politikom u nás nahlas, alebo mlčky pritakávajú. Vážené dámy a páni, bolo to v Ostrihome, kde sa konal spoločný predvolebný míting pána Orbana a pána Csákyho. Bol to Ostrihom, ktorý svojimi závermi vyvolal celoslovenské pobúrenie. Nebol to míting ani socialistov, ani nikoho iného, ktorý by vyvolala také pobúrenie, akou sme dnes svedkami a my sa s tým pobúrením naozaj stretávame po mestách a obciach najmä v čase, keď sme chodili medzi voličov.
Vážené dámy a páni rétorika s Ostrihomu nie je maličkosť, nad ktorou možno mávnuť rukou. Týka sa to základov na ktorých je postavená povojnová Európy. Týka sa to princípov na ktorých sú postavené vzájomné vzťahy členských štátov Európskej únie, týka sa to európskych pravidiel, zastupovania občanov členských štátov Európskej únie v Európskom parlamente a týka sa to ako som to povedal, aj litery a ducha zmluvy o dobrom susedstve a priateľstve medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. Ani táto zmluva, ani európska legislatíva nijakým spôsobom nepredpokladajú podriaďovanie občanov Slovenskej republiky nejakému spoločenstvu Karpatskej kotliny, ktorého vodcom má ambíciu stať sa maďarská krajina a pravica. A tieto dokumenty nepredpokladajú ani riešenie nejakých v úvodzovkách odtrhnutých území. Ak nás dnes vážené dámy a páni obviňuje predovšetkým opozícia, ktorá ako obyčajne zbabelo utečie keď sa rokuje o národných záujmoch Slovenskej republiky ak nás obviňuje z hrania maďarskou kartou, keď vystupujeme proti spochybňovaniu základov Európskej únie a Slovenskej štátnej suverenity, nech si naša opozícia spomenie, to zahral maďarskou kartou pri schvaľovaní Lisabonskej zmluvy ako využili títo páni postoj poslancov Strany maďarskej koalície v tejto zmluve na to, aby Stranu maďarskej koalície vylúčili z opozičnej spolupráce. Miesto toho aby nás opozícia obviňovala z hrania maďarskou kartou mala by táto istá opozícia radšej na najvyšších fórach Európskej ľudovej strany odmietnuť nezodpovedné reči krajnej maďarskej pravice a zasadiť sa za to, aby prestali s politikou veľkomaďarského nacionalizmu, lebo tá poškodzuje nielen slovensko-maďarské a maďarsko-maďarské vzťahy ale aj ohrozuje stabilitu v strednej Európe a miery proti základom súčasného európskeho usporiadania. (Potlesk.)

Dovolím si ešte jednu poznámku na adresu opozície, ktorá utiekla s parlamentu. Keď ide o národné záujmy Slovenskej republiky a hovorme o nich otvorene tak ako hovoria aj iné štáty SDKÚ a KDH ako slovenské politické strany vždy zlyhajú, vždy. (Potlesk.)
Neúčasť poslancov (potlesk). Neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za SDKÚ a KDH na dnešnej schôdzi k ohrozeniu suverenity a územnej integrity Slovenskej republiky potvrdzuje dlhodobý odmietavý postoj týchto politických strán k obhajobe slovensklých záujmov. Veď to boli oni títo páni politici, ktorí spoluprácou z SMK vo vládnej koalícii v rokoch 1998 až 2006 dali krídla nebezpečným iredentistickým tendenciám a útokom maďarskej krajnej pravice proti Slovensku. Boli to tí istí politici, ktorí vždy zlyhali v slovenských veciach. Veď si spomeňme. Schvaľovanie prvej Ústavy Slovenskej republiky, kde boli? Vznik Slovenskej republiky, kde boli? Vstup Slovenskej republiky do Schengenu, kde boli? odovzdali nám najhoršie pripravenú krajinu v rámci celej Európskej únie. Ratifikácia Lisabonskej zmluvy, národný záujem, kde boli? Vydierali a poutekali vždy s parlamentu, či zavedenie eura, kde boli? Spoliehali sa na to, že euro nezvládneme a že zase poškodia Slovenskej republike. Aj teraz kedy by slovenské politické strany opakujem slovenské politické strany mali zaujať spoločný postup proti nebezpečným hrám, ktoré sa organizujú proti Slovenskej republike, tak politici SDKÚ a KDH utekajú z Národnej rady, pretože ich viaže vazalstvo k SMK a samozrejme nechcú premárniť žiadnu príležitosť poškodiť Slovensku a tak poškodiť súčasnú vládu, pretože to je politika ktorú dnes hrajú, na nič iné bohužiaľ nemajú. Som veľmi rád, že poslanci vládnej koalície sa nenechali odradiť takouto zbabelosťou a že spoločným postupom jednoznačne chcete odpovedať na pôde legitímnej Národnej rady Slovenskej republiky na útoky proti suverenite Slovenskej republiky.

Vyjadrenia a kroky, ktoré, ktorými bola zvolaná táto schôdza alebo na základe ktorých bola zvolaná táto schôdza Národnej rady Slovenskej republiky vnímame aj v kontexte rastúceho veľkomaďarskeho nacionalizmu, antisemitizmu, xenofóbie, antirómskeho rasizmu a extrémizmu maďarskej spoločnosti, ktoré viedli k založeniu polovojenských štruktúr, k nárastu rasovo a národnostne motivovaných trestných činov, ako aj k hrozbe exportu militantného extrémizmu z Maďarska do susedných krajín. A čo už si nepamätáme, ako sem prišli uniformovaní predstavitelia maďarskej extrémnej pravice na územie Slovenskej republiky provokovať? A čo už si nepamätáme, aký nábor tu robia extrémne maďarské politické sily v slovenských mestách, kde nahovárajú občanov Slovenskej republiky, aby vstúpili do týchto polovojenských štruktúr?

Vážené dámy a páni predstavte si, že by sa na Slovensku stalo niečo také, ako sú vraždy Rómov, ako sú molotové kokteily a ďalšie a ďalšie útoky. Toto sú veci o ktorých musíme hovoriť na Slovensku, pretože v opačnom prípade nebudem chrániť svoje vlastné národné záujmy. Viete si predstaviť, že by na Slovensku pod policajnou ochranou pochodovala Maďarská garda k Nemeckému veľvyslanectvu, na čele by mali transparent na ktorom by bolo napísané "pravda oslobodzuje", je to vlastne taká hra s nápisom na bráne Osvienčimu "práca oslobodzuje". A viete si predstzaviť, že takýto húf gardistov, skinhedov a sympatizantov zanechal pred veľvyslanectvom Nemecka na Slovensku petíciu v ktorej tenor znel na "Holokauste niet nič pravdy". Toto sú veci o ktorých musíme hovoriť, je to nebezpečná tendencia, ktorá sa vyvíja a ak nebudeme na to upozorňovať medzinárodné spoločenstvo Slovenská republika bude týmito prejavmi mimoriadne ohrozená. (Potlesk.)
Vyjadrenia kvôli ktorým sme sa dnes sa stretli tu na tejto schôdzi Národnej rady vnímame samozrejme aj v kontexte predchádzajúcich stanovísk významných predstaviteľov krajine maďarskej pravice, dokonca v jednom prípade samotného predsedu zahraničného výboru maďarského parlamentu. Ktorý v súvislosti s jednostranným vyhlásením nezávislosti Kosova povedal citujem: "prvýkrát v dejinách medzinárodnej diplomacie sa stane, že dôjde k vynúteniu teritoriálnej autonómie pre národnostnú menšinu", čo označil za mimoriadne dobrú správu pre maďarské spoločenstvá v Karpatskej kotline. Takúto politickú predstavu, ktorej praktické naplnenie by znamenalo naozaj nebezpečné destabilizáciu strednej Európy doslova jej balkanizáciu nemožno jednoducho ignorovať.
Nemôžeme si nevšímať vážené dámy a páni, že bolo zriadené fórum maďarských poslancov Karpatskej kotliny, ktorý nadobudlo inštitucionalizovanú formu tým, že bolo vytvorené prijatím uznesenia maďarského národného zhromaždenia a že toto uznesenie dalo fóru status stálej organizácie ústavnej inštitúcie maďarského štátu, ktorou národné zhromaždenie je. Pričom táto vlastná stála inštitúcia maďarského parlamentu je navyše financovaná z jeho rozpočtu. O význame, ktorý sa jej pripisuje najlepšie svedčí to, že sa z obľubou interpretuje ako horná komora maďarstva.

Rovnako chcem aj predstaviteľom SMK, ktorí ú tu dnes prítomní na tejto schôdzi povedať, a najmä tým predstaviteľom SMK, ktorí nás obviňujú, že hráme s maďarskou kartou kvôli mobilizácii voličov, že to oni si v Ostrihome, alebo tom vy páni ste si v Ostrihome zvolili ten spôsob mobilizácie vlastných voličov, ktorý predvádza maďarská krajinná pravica, je vaše suverénne vlastné rozhodnutie, za ktoré musíte niesť na Slovensku aj príslušnú zodpovednosť. (Potlesk.)
Vážené dámy a páni, veľmi by som si prial, aby naši občania maďarskej národnosti pochopili že vyvolávanie duchov minulosti je v rozpore so záujmami nás všetkých, ktorý pokojne žijeme v našej spoločnej vlasti a aby sa nestali rukojemníkmi nezodpovedných extrémnych nacionalistických politikov. Vyzývam aj politických predstaviteľov SMK, aby si uvedomili svoju primárnu zodpovednosť za rozvoj a stabilitu Slvoenskej republiky, aby sa nedali zneužiť politickými ambíciami jednotlivcov z vonku aj keď hovoria spoločným jazykom. plnú zodpovednosť za rozvoj a stabilitu Slovenskej republiky, aby sa nadali zneužiť politickými ambíciami jednotlivcov z vonku, aj keď hovoria spoločným jazykom.

Je nielen našim právom, vážené dámy a páni, je nielen našim právom Európu upozorňovať, ale je aj našou povinnosťou brániť našu národnú a štátnu suverenitu, územnú celistvosť, zvrchovanosť, dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky a zákonov Slovenskej republiky a postaviť sa rezolútne proti každému z vonku, či z vnútra, kto by chcel ohroziť existenciu našej mladej Slovenskej republiky.

Ako členský štát Európskej únie a Severoatlantickej aliancie máme povinnosť včas a so všetkou vážnosťou upozorniť našich spojencov a partnerov o nebezpečných víziách Budapešti okolo Karpatskej kotliny, ktorú majú veľký potenciál narušiť a súdržnosť našich integračných zoskúpení.
Vláda Slovenskej republiky dnes zaujala postoj k mimoriadnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý odprezentuje podpredseda vlády Slovenskej republiky pán Čaplovič.
V každom prípade si myslím, že to čo sa udialo v Ostrihome je nebezpečné pre Slovensko a vaše rozhodnutie zvolať schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky a odpovedať na to demokraticky, normálnym spôsobom bolo správne a za to vám ďakujem.
Všetko dobré. (Potlesk.)


P. Paška, predseda NR SR
Ďakujem pekne pánovi premiérovi Slovenskej republiky Robertovi Ficovi a do rozpravy je písomne za Klub Slovenskej národnej strany prihlásený aj predseda Slovenskej národnej strany pán poslanec Slota.
Nech sa páči, máte slovo.


J. Slota, poslanec
Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, s nesmiernou úľavou a pocitom zadosťučinenia som prijal skutočnosť, že konečne aj na Slovensku už nemusí pravda zobrať u dvier, ale bude sa o nej hovoriť v slovenskom parlamente.
O pravde, ktorú mnohí z vás nechceli doteraz počuť, pred ktorou si mnohí z vás zatvárali oči a zapchávali uši. Buď z naivity, politického kalkulu, alebo z nevyhnutnosti, keďže terajšia slovenská opozícia v minulosti, ale bohužiaľ aj v súčasnosti kolaborovala a kolaboruje so Stranou Maďarskej koalície, ktorá je strategickým partnerom strany Fidesz a s jej predsedom Viktorom Orbánom.
Hlas volajúceho na púšti nezáujmu sa konečne vyslyšal. Verím, že nie je už päť minút pred dvanástou, ale stále máme ešte čas zvrátiť strategickú hrozbu z juhu, stáročné resentimenty maďarskej iredentistickej politiky. Kedysi táto politiky asimilovala členov nášho národa, dnes sa snaží o asimiláciu časti zvrchovaného územia našej republiky a štátu.

Opäť sa potvrdzuje, že kto nepozná svojho nepriateľa, doplatí na to svojou naivitou a stratou.
Dnes už je každému jasné, že tu nejde o strašenie, že nie my, ale niekto iný vyvoláva duchov minulosti a nevraživosti.
Dnes je každému jasné, že stále stojíme proti tej iste hrozbe ohrozujúcej záujmy nášho národa a štátu.
Dnes je každému stále jasnejšie, že za Dunajom žije stále veľa, veľa politicky chorých ľudí, ktorí sa neuspokojili s výsledkami prvej a druhej svetovej vojny, ktorí nerešpektujú mierovú zmluvu z Trianonu, ani mierovú zmluvy z Paríža a chcú nám zobrať to, čo je naše.
Teraz sa vrátim k meritu výrokov, ktoré konečne pohli aj vládu Slovenskej republiky, až väčšinu nášho parlamentu.
Viktor Orbán v sobotu 23. mája na spoločnosť mítingu s Pálom Csákym v Ostrihome uviedol, že v eurovoľbách ide o to, koľko maďarských poslancov bude v Bruseli obhajovať záujmy Maďarov z Karpatskej kotliny. Vraj toto rozhodnutie určí na päť rokov váhu Maďarov v Európskom parlamente, zdôraznil.
Každého slovenského Maďara, ktorí pôjde voliť, bude podľa Orbána s očakávaním sledovať Maďar z poza hraníc.
Položme si otázku, prečo bude takéto sledovanie a aké budú očakávanie a ciele takéto zapojenia všetkých poslancov maďarskej národnosti. Kto ich bude koordinovať, kto ich a prečo a pre aké ciele bude riadiť a koho záujmy takto zradia. Lebo ako bolo povedané, nemožno dvom pánom slúžiť, lebo jedného musia zradiť a toho, koho zradia bude Slovenská republika, ktorého sú občanmi.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva po prvé, pokus vyňať z pod pôsobnosti Ústavy a zákonov, vrátane zákona o voľbách do európskeho parlamentu, čas občanov Slovenskej republiky na základe ich etnickej príslušnosti.

Po druhé, toto vyňatie v podobe dôvodov na hlasovanie má sledovať ciele, ktorými sa budú riadiť poslanci volebný za Slovenskú republiku, ale so záväzkami voči takzvanému Maďarsku v Karpatskej kotliny, čiže na prospech utváranej jednoty a spoločného postupu v rámci záujmov a rámcov takzvaného Veľkého Maďarska.
Po tretie, tento protieurópsky cieľ sa snaží Orbán dosiahnuť v spojení so stranou Maďarskej koalície na Slovensku.
Po štvrté, tento cieľ umele navýšenej, ale zrealizovanej vyššej váhy Maďarov v Európskom parlamentne, než aká im prislúcha podľa kľúča z medzinárodnej zmluvy má okrem iného poslúžiť aj zvýšeniu etnického napätia a väčšiemu lobingu namierenému proti národným a štátnym záujmom Slovenskej republiky.
Po piate, ide o jednoznačne spochybnenie právnej suverenity a štátnej zvrchovanosti Slovenskej republiky nad svojimi občanmi.
Po šieste, v konečnom dôsledku budem o konkrétnych zámerov maďarskej renty hovoriť neskôr, má byť ohrozená územná celistvosť Slovenskej republiky, cez uplatňovanie hlavného záujmu Maďarov v takzvanej Karpatskej kotline. Čiže záujmu a programových cieľov maďarskej iredenty a revizionistickej politiky obnovujúcej pôsobnosť a hranice vplyvu a zvrchovanosti takzvaného Veľkého Uhorska.

Keďže tieto diabolské a chorobomyseľné plány revanšistov sa nedajú uskutočniť bez vzniku etnických, územných autonómií, alebo priamo priradených, priradením týchto územných celkov suverénnych štátov, či už Slovenska, Srbska, Rumunska, alebo Ukrajiny, alebo trebárs aj Rakúska, súčasnému Maďarsku. Pričom foriem na dosiahnutie dezintegrácie týchto suverénnych štátností je viacero a budem o nich hovoriť neskôr.
Po siedme, Slovenská národná strana a ja osobne sme presvedčení, že nemôžeme dnes posudzovať iba jeden konkrétne výrok pána Orbána, pretože nielen vo svete, ale i v chorom svete maďarskej iredenty všetko so všetkým úzko súvisí.

Preto tvrdím, že značnú časť pozornosti a za veľkej spoluúčasti politikov SMK na tomto neokosovskom modely dezintegrácie viacerých štátov Európskej únie má svoj podiel a plné strategické úlohy iredenty aj strana Maďarskej koalície.
Viktor Orbán sa snaží nielen o vyňatie časti občanov z pod pôsobnosti Ústavy Slovenskej republiky a jej zákonov, ale aj odcudzenie časti jej jednotného a neoddeliteľného územia.

A v tomto hlavnom programovom zahraničnom cieli iredenty spolupracuje s ním strana Maďarskej koalície a ďalšie organizácie a inštitúcie, dokonca aj oficiálne miesta maďarskej politiky, čo dokážem neskôr.

Osoba Viktora Orbána a najmä jeho aktivity sú nezlučiteľné s prejavmi dobrého spolunažívania. Orgán sa správa, ako by so Slovenskom a okolitými štátmi viedol studenú vojnu.

Moje výroky médiá o 106 citujú, ale nepovedia, že ide vždy o následok na nejakú protislovenskú provokáciu, ale už mlčia, keď iredenta útočí na Slovensko.
Tak mi dovoľte osviežiť pamäť aktivitami Viktora Orbána a strany Fidesz, ktoré znepokojujú veľké časť občanov Slovenskej republiky, Slovenskú národnú stranu a dúfam, že po dnešnej rozprave znepokoja aj tu sediacich, ale i niekde v útrobách zbabelo zašitých poslancov opozície.
Vážená Národná rada, rovnako sme mali reagovať už pri Orbánovej návšteve Slovenska v marci v roku 2004, keď na našom zvrchovanom území a v spoločnosti jeho hostiteľa, vtedajšieho podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára uviedol, že mesto Košice bude opäť v strede maďarstva, že treba zrušiť hranice, ktoré vraj boli násilím, nožom rozkrojené, to bola citácia.

No tak toto bolo rovnako silná provokácia a útok na suverenitu a integritu Slovenskej republiky a kto okrem Slovenskej národnej strany sa vtedy ozval. No nikto.

My sme aj konali, podnikli sme aj právne kroky a nič, lebo pri moci sedeli jeho komplici zo strany Maďarskej koalícii. Vtedy sa proste všetky naše aktivity končili v šuplíkov vyšetrovateľov a prokuratúry.
Prečo nik, okrem Slovenskej národnej strany nereagoval na jeho ďalší výrok, že nikdy nebudeme súhlasiť s rozdelením maďarského národa, citácia pána Orbána. Bolo to v októbri 2005 v obci Čičov, opäť na Slovensku. Opäť sme podali oznámenie a proste všetko, všetky tieto oznámenia vždy skončili proste v šuflíkoch, ako odložené.

Keď sa jedná prenasledovať niekoho zo Slovenskej národnej strany, tak to pomaličky sa pohne aj galaxia, hon na Jána Slotu je tvrdší, jak hon na s prepáčením už neviem ako na koho. Pretože už to, to ešte nebola hádam ani v tej galaxii nikde. No proste, naháňajú sa všetci o sto šesť. Ale nám to nevadí. My vieme bojovať a budeme bojovať. (Potlesk.)

Alebo na výrok z 20. mája 1998, vidíte, že táto Orbánova politika nie je nejaké, nejaká predvolebná novinka, ale že ide o systematickú politiku s jasnými cieľmi. Citujem Orbána, citujem, Maďarský štát a Maďarský národ nie sú totožné. Nová vlády bude súčasťou maďarského národa. V jeho vyhlásenia nielen, ale vyhlásenia pána expremiéra Orbána, ale aj iných premiérov, ktorí boli na čele Maďarskej republiky, ktorí jednoznačne, skoro každý jeden vyhlasoval, že oni sa byť, alebo cítia byť premiérmi 15 miliónového národa.

Toto sú bežné vyhlásenia a to je jedno či sú pýtam pravičiari, ľavičiari, komunisti, alebo monarchisti, to je proste jedno, fašisti, horty a tak ďalej.
Tu musím zdôrazniť to podstatné, aby sme sa neuspokojovali, že ide len o akýsi pravicový extrém maďarskej politiky a že by jej socialistická časť bolo o niečo lepšia.
Povedzme si pravdu, ak ide o Maďarov, maďarstvo a oživovanie iredenty, čert ako diabol.

V Maďarsku sa rovnako zdvihne ľavá aj pravá ruka. Orbán len dva týždne pre výrokom, na základe ktorému sme zvolali dnešné mimoriadne rokovanie Národnej rady, opäť uvažoval o časti našich spoluobčanov z ktorých si urobil objekt svojho záujmu.
Vidíte, že terminus-technikus Karpatská kotlina a uvidíte to neskôr aj na vystúpení p
oslancov Slovenskej národnej strany, sa nepoužíva, ako tvrdia poslanci strany Maďarskej koalície, ako nejaký pomýlený zemepisný názov, ale že je to rovnocenná politické synonymum per obnovenie Veľké Maďarska od Karpát k Jadranu, je totiž hlavné iredentistické heslo, ktoré maďarský veľkošovinisti používali ako heslo propagácie ešte za čias Uhorska.
Toto ich jasne usvedčuje s revizionizmu.

Orbán totiž 15. mája 2009 na zasadaní Rady pre autonómiu Maďarov v Karpatskej kotline opätovne uviedol citujem, je povinnosťou Maďarska, aby podporovalo snahy etnických Maďarov žijúcich v susedných krajinách o autonómiu.

Podľa neho je v záujme Maďarska, aby ukončilo obdobie zanedbávania etnických Maďarov žijúcich v Karpatskej kotline. Podľa neho, dobrou správou je, že to už nebude dlho trvať, lebo zmeny sa začali a dúfame, že vstúpia do platnosti, vyhlásil Orbán a kde sú naše reakcie. Niekto tu tvrdil, tuším že pán Dzurinda, že vraj sa nevyužili diplomatické prostriedky. Ale kde boli oni z SDKÚ a čo urobili oni v zahraničí, keď s Orbánom sú v jednej európskej frakcii. Ako sa hovorí do slova a do písmena, poturčenec horší od Turka.
Slovenská národná strana už celé roky upozorňuje na nebezpečenstvo ohrozenia slovenských národných a štátnych záujmov nielen stranou Fidesz a jej lídra Viktora Orbána, ale aj na ďalšie aktivity iredenty.

Nebezpečenstvo pre Slovensko je čoraz reálnejšie, lebo podľa prieskumov Fidesz jednoznačne vyhrá voľby v Maďarsku a čo je ešte nebezpečnejšie, že spolu s neonacistickou stranou Jobik možno budú mať ústavnú väčšinu v Maďarskom parlamente a potom, potom nastane maďarský čardáš v Strednej Európe.
Je všeobecne známe, že Orgán je už dlho zástanca dvojitého občianstva pre Maďarov žijúcich v zahraničí. Ešte v marci tohto roku povedal, že čoskoro nastanú zmeny a príde čas, keď sa bude parlament opäť zaoberať zákonom o štatúte etnických Maďarov.

Vieme, že Fidesz viedol kampaň za dvojité občianstvo zahraničných Maďarov aj počas referenda v decembri v roku 2004 a chystá sa to urobiť opäť.

Fidesz viedol kampaň za dvojité občianstvo zahraničných Maďarov aj počas referenda v decembri v roku 2004 a chystá sa to urobiť opäť. On kašle na zvrchovanosť Slovenskej republiky. On kašle na Európsku úniu. Aj na hlas (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) z Benátskej komisie. On kašle a kašlal aj na to, čo si myslel Mikuláš Dzurinda a on bude robiť to, čo uzná za vhodné a to bude určite v rozpore so záujmami Slovenskej republiky.
Preto vám hovorím, zobuďme sa a buďme nielen ostražití, ale aj svorní, lebo tá hrozba je ako vírus chrípky. Nevidíte ho, ale zbadáte ho, až keď vás napadne. Ale to už môže byť skutočne neskoro.

Vážení páni poslanci, politika Viktora Orbána je veľmi nebezpečná nielen pre Slovensko, ale pre celú strednú Európu. Spomeňme si, ako v auguste v roku 1999 z pozície premiéra Maďarskej republiky vzniesol požiadavku vytvoriť autonómiu pre severosrbskú Vojvodinu. Kde mimochodom žije aj slovenská menšina. Jeho tvrdenie, že autonómia Vojvodiny vyrieši všetky problémy na tomto národnostne zmiešanom území sú čistým bohapustým klamstvom. Ide im len a len o ďalšie územie, ktoré chcú prilepiť k Maďarsku.

Vážení občania Slovenskej republiky, zástupcovia médií a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, veď dnes je už zrejmé, že Orbán sa pred ničím nezastaví. Nielenže nebude nikdy súhlasiť s rozdelením maďarského národa ako som už citoval, ale on dodáva, že aj využije všetky európske možnosti na dosiahnutie cieľa. Je to fanatik na čele najsilnejšej strany, ktorý v októbri roku 2005 vyhlásil, že verí v jednotný a spolu patričný národ. To znamená, zahrnul tam všetkých Maďarov aj z okolitých štátov. Opäť to zopakujem. Dnešným rokovaním pomáhame nielen sebe ale aj iným ohrozovaným štátom, členom Európskej únie ale aj tým, ktorí sa ešte len budú integrovať. Orbán podobným duchom uvažuje nielen o slovenských Maďaroch, ale aj o Maďaroch z okolitých štátov. Na tom istom mieste uviedol. Chce, aby všetci Maďari v Karpatskej kotline sa stali členmi Európskej únie a že verí, že najbližšie sa členom únie stane Chorvátsko, ktoré do únie prinesie niekoľko desiatok tisíc Maďarov. V okrese Komárno si dovolil 7. októbra 2007 v sprievode podpredsedu Národnej rady SR vyhlásiť. Autonómia, dvojité občianstvo, posilnenie kultúrnej identity a hospodárska spolupráca. Ja neviem. Chcel som byť vecný, ale on si asi silou mocou usiluje nie o titul karpatský vodca maďarského národa, ale karpatský zbojník. Toto je pán Orbán v skutočnosti.
Ale teraz vážne. Na základe týchto skutočností tvrdím, že slovensko-maďarské napätie stále je, bolo aj bude, pretože iredenta neopustí svoj cieľ cezhraničného spájania Maďarov, podporu etnických územných autonómií až do vysnívaného cieľa vytvorenia tzv. "Veľkého Maďarska". Toto je pravá príčina choroby a nie lieky, ktorými reaguje Slovenská národná strana alebo dne slovenský parlament.

Vážené dámy, vážení páni, bohužiaľ, Viktor Orbán a jeho strana Fidesz nie sú osamelí bežci na iredentistickom maratóne. Spolu s nimi bežia mnohé iredentistické spolky, zväzy, nadácie, združenia, strany, ale aj polovojenské revanšistické organizácie ako napríklad Garda. Tá má militantne útočný, nedemokratický a polovojenský charakter. Exteritoriálnym zasahovaním narúša bilaterálne slovensko-maďarské vzťahy a celý stredoeurópsky priestor spochybňovaním mierových hraníc. De facto sa usiluje o revíziu 2. svetovej vojny. Robí nábor aj na našom území Slovenskej republiky. A čo robíme my? Veď my ich ani nemáme kompletne zmonitorovaných. Keďže mlčiacemu decku ani vlastná matka nerozumie, môže si dovoliť výkonný podpredseda SMK, ktorá kolaboruje s Fideszom na jeho cieľoch. Ja tvrdím, že je ním aj riadená, vykrikovať v Budapešti. Felvidék je s vami, Felvidék ťa podporuje, Viktor.
Národniari primerane reagovali a dali podnet na Miklósa Duraya. Ale opäť s nulovým efektom. Zase to skončilo proste v šuflíku. Ako to, že sa kompetentní, ktorí tu teraz nesedia, KDH, SDKÚ, ale aj inak v posledných týždňoch nám plné kýble múdrosti nalievajú do hláv. Vtedy neriešili kľúčovú otázku. Čo vlastne robil Duray na mítingu potom, čo Orbán hovoril o potrebe zjednotenia 15 miliónového maďarského národa a v čom mene na Kossuthovom námestí vystupoval? A nielen Duray je jeho večný kámoš. Veď ešte aj ten mierumilovne sa tváriaci Béla na spoločnom stretnutí s ním sa dal uniesť a vyslovil sa za to, aby boli v Európskej únii všetci Maďari, ktorí žijú v Karpatskej kotline.

Proste je to tak. Zobuďme sa, ale nepretierajme si tie oči dlho, lebo nám do nich niekto naleje kyselinu. My už musíme prejsť od slov k činom. Od deklarácie ku konkrétnym obranným ale aj efektívnym a účinným protiopatreniam a možno nielen na diplomatickom poli.
Na záver, dámy a páni, prednesiem dva konkrétne návrhy s konkrétnymi a uskutočniteľnými riešeniami. Čo je teda treba urobiť, aby sa len stále nediskutovalo alebo skôr stále nemlčalo? Podľa Slovenskej národnej strany je potrebné minimálne po prvé. Prijať zákon na ochranu republiky a zmeniť Trestný poriadok Slovenskej republiky tak, aby agenda propagácie Veľkého Maďarska, hlásanie a rozširovanie iredenty, zmeny hraníc a spochybňovanie usporiadania v strednej Európe po 1. a po 2. svetovej vojne vrátane medzinárodných mierov
ých zmlúv boli zaradené medzi trestný čin šírenia a propagácie hnutí smerujúcich k potláčaniu práva a slobôd druhých.
Po druhé. Zaviesť vo vzťahu k menšinám, najmä maďarskej, princíp reciprocity. To, čo majú Slováci v Maďarsku, budú mať aj Maďari na Slovensku a opačne. Nič viac a nič menej. Toto je tá skutočná demokracia a pravda.

Po tretie. Postaviť mimo zákon Stranu maďarskej koalície, ktorú riadi zahraničie z Budapešti a ktorá spolupracuje s extrémistickými, revizionistickými a revanšistickými silami atakujúcich suverenitu, zvrchovanosť a územnú celistvosť Slovenskej republiky. (Potlesk.)
Následne prijať priame parlamentné zastúpenie predstaviteľov menšín Národnej rady Slovenskej republiky podobným spôsobom, ako to riešia v Maďarsku. Ibaže tam to majú od roku 1993 len na papieri. Zdôrazním, že by išlo po jednom zástupcovi za každú etnickú menšiu registrovanú na území Slovenskej republiky. A presne je to také isté ako v Maďarsku. Keď to môže byť tam demokratické, prečo by to nemohlo byť demokratické na Slovensku?
Po štvrté. Zaviesť povinné maturitné skúšky zo slovenčiny a prijímacie pohovory na štátne vysoké školy Slovenskej republiky len v slovenskom jazyku. Ja osobne si myslím, že je to v záujme každej národnostnej menšiny na Slovensku, aby po absolvovaní maturity ovládala štátny a úradný jazyk. Čiže jazyk slovenský. (Potlesk.)

Zaviesť povinnosť certifikátu štátnych zamestnancov zo skúšky slovenského jazyka pri prijímaní do zamestnania a pri kariérnom postupe, resp. uvádzaní do štátnej definitívy.

Po šieste. Prijatie zákona na ochranu a výlučnosti štátneho jazyka, slovenčiny na celom území Slovenskej republiky bez výnimky.
Po siedme. Prehodnotiť tzv. základnú zmluvu o dobrom susedstve a jej plnenie.
Po ôsme. To kľúčové. K aktuálne prerokovanému výroku a výzve Viktora Orbána. Vyhlásiť ho na území Slovenska za personu non grata, pretože tento človek by nemal už nikdy v živote mať možnosť prekročiť hranice Slovenskej republiky. (Potlesk.)
Vážení páni poslanci Národnej rady, každému je jasné, že na lavici obžalovaných z narušenia slovenských národno-štátnych záujmov musí sedieť spolu s Fideszom, Gardou, Národnou strážou, Hnutím 64 žúp, Jobbikom a ďalšími čertovými spolkami aj Strana maďarskej koalície. Zato spolupracovala na maďarskom krajanskom zákone namierenom proti zvrchovanosti Slovenskej republiky s neprípustnými exteritoriálnymi prvkami potvrdené Benátskou komisiou a s neprípustnou diskrimináciou obyvateľstva podľa etnickej príslušnosti, čo bolo v rozpore s právom Európskej únie. Že bola súčinná pri zbieraní osobných údajov o občanoch Slovenskej republiky a ich odovzdaní do evidencie cudzieho štátu. Prejavovala nadšenými prejavmi poslancom Strany maďarskej koalície pri schválení kontroverzného zákona o zahraničných Maďaroch v rokovacej sále maďarského parlamentu príslušnosť cudzím záujmom a nelojálnosť so zákonom a Ústave Slovenskej republiky.

Účasťou Miklósa Duraya na volebnej kampani Maďarskej republiky v prospech Viktora Orbána, jeho strany Fidesz a zvolanie, Viktor, Felvidék je s tebou. Jednoznačne, oficiálne prepojené na záujmy cudzej moci. Spochybňovaním povojnového mierového usporiadania, snahami o zrušenie denacifikačných dekrétov, tzv. Benešových dekrétov a dekréty Slovenskej národnej rady. Spochybnili politici za Stranu maďarskej koalície platnosť medzinárodných zmlúv a povojnového usporiadania v strednej Európe.

Pre vyjadrenie jej výkonného podpredsedu pre stratégiu Miklósa Duraya, pre Szabat Ujszág 7. januára 2004 o autonómii Maďarov na Hornej zemi Felvidéku a jeho spochybnením dokonca urážkou štátneho jazyka Slovenskej republiky došlo totiž k hanobeniu jedného zo štátnych symbolov Slovenskej republiky.
Vážené dámy, vážení páni, na záver si stručne zopakujme, že Viktor Orbán už počas svojej vlády začal rozdúchavať nacionalistické vášne. Zákonom o zahraničných Maďaroch začal aj navonok ukazovať, čo chce docieliť. Kritikou Benešových dekrétov nechce dosiahnuť iba vrátenie majetku Maďarom, ktoré oň vraj prišli po oslobodení Československa. Orbán chce, aby Maďari nadobudli majetky na juhu Slovenska späť, ktorý im bol po Mníchovskej konferencii a Viedenskej arbitráži prisúdené. To však nie je všetko. Sám Orbán vyhlasuje, že chce byť premiérom 15 miliónového národa Maďarov vo vlasti, ktorá sa rozprestiera v celej Karpatskej kotline bez ohľadu na iné národy a asi aj štáty tu existujúce, teda aj suverénnu Slovenskú republiku.
Po mojom vystúpení musí byť každému zrejmé, že Orbán rozdúchava pahrebu, z ktorej môže preletieť nie iskra, ale plameň na sud s etnickým pušným prachom v celej strednej Európe. Preto Slovenská národná strana, ktorej poslanci sú podpísaní pod návrhom na zvolanie tejto dôležitej mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky jednoznačne podporuje text navrhnutého vyhlásenia, aj keď by, podľa nás, mohlo byť adresnejšie a malo by obsahovať aj konkrétnejšie kroky a protiopatrenia.

Ja verím, že vláda Slovenskej republiky rovnako preukáže, že je slovenská a že prijme na svojej úrovni rovnako účinné, efektívne a rázne protiopatrenia, aby sme predišli hrozbe, ktorú reálne predstavuje politika Viktora Orbána. My na rozdiel od pána Orbána cudzie nechceme, ale súčasne svoje si nedáme. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Ako sa spieva v našej hymnickej piesni. Kto proti nám, toho parom zmetie. Ďakujem pekne. (Potlesk.)


T. Cabaj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne za vystúpenie, pán poslanec. S faktickou poznámkou sa hlásia pani poslankyňa Tóthová, Rafaj, pani Damborská asi s faktickou. Pán poslanec Rydlo. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou.
Prvé poprosím slovo pani poslankyne Tóthovej, Rafaj, potom pani poslankyňa Damborská a pán poslanec Rydlo. Slovo má pani poslankyňa Tóthová.


K. Tóthová, poslankyňa
Ďakujem za slovo. Chcem len povedať, že otázka presadzovania záujmov maďarského štátu, resp. národa, hlavne otázka autonómie cez poslancov SMK v Národnej rade Slovenskej republiky je už dlhodobý problém. S nimi sa dlho komunikuje. Oni sú volaní a sú podnecovaní v tom, že sú vlastne poslancami maďarskej kotliny.

Už v roku 2002 na základe návrhu poslancov za Ľudovú stranu HZDS, ktorí boli členovia výboru pre ľudské práva a národnosti sme protestovali vtedajšiemu predsedovi parlamentu proti takýmto postupom a ďalej sme dali na zváženie vyargumentované, aby zvážil, či vyjadrenia pána poslanca Duraya neboli v rozpore so sľubom poslanca Národnej rady. Tie argumenty, žiaľ, nemôžem vo faktickej uviesť, ale boli natoľko jednoznačne uvedené, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky postúpil vybave .boli natoľko jednoznačne uvedené, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky postúpil vybavenie tohto podnetu poslancov Ľudovej strany HZDS na preskúmanie mandátovému a imunitnému výboru a nielen pre, nielen výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Výbor pre ľudské práva sa stotožnil v tom, že výroky boli nenáležité, malo to mať podklad aj pre rokovanie mandátového a imunitného výboru, žiaľ, tam už došlo ku skončeniu volebného obdobia a nebol urobený záver. Čiže sú to staré...


T. Cabaj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Rafael Rafaj. Pripraví sa pani poslankyňa Damborská.


R. Rafaj, poslanec
Ďakujem. Ja by som chcel pána poslanca Slotu ešte doplniť vo vyčitovaní, alebo tých foriem, o ktorých on hovoril, ktorými sa snaží predovšetkým Viktor Orbán, iredenda a v spolupráci aj s SMK usilovať o dezintegráciu slovenskej republiky. Je to podľa mňa autonómia, to je tradičná forma, ale už sme tu zachytili aj signály o pokusy federalizovať štátne zriadenie Slovenskej republiky vyhlásením druhého štátotvorného národa, teda maďarskej menšiny a zaznamenali sme zo strany SMK aj návrh akéhosi protektorátu Slovenska pod gesciou Európskej únie. Vidíme, že tieto tendencie sú naozaj veľmi nebezpečné a všetky smerujú k dezintegrácii Slovenskej republiky a sú aj protiústavné. Ja preto verím, že všetci sa nielen v tejto sále, aj tí, ktorí tu nie sú, zamyslia nad obsahom tohto vystúpenia a že aj tu prítomný minister spravodlivosti, ktorý pozorne počúval, aj členovia vlády, kam smerovali apely pána poslanca, neskončia len v tej verbálnej rétorickej rovine, ale že tak ako hovorila aj moja predrečníčka vo faktickej Katarína Tóthová, že budú smerovať ku konkrétnym činom a zodpovednosti tých, ktorí nerešpektujú ústavnú zvrchovanosť Slovenskej republiky. Ďakujem.


T. Cabaj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. Slovo má pani poslankyňa Damborská, pripraví sa pán poslanec Rydlo.


M. Damborská, poslankyňa
Áno, ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Ja sa úplne stotožňujem s pánom predsedom Slotom a s jeho rozpravou, s myšlienkami, ktoré v rozprave povedal a chcela by som povedať asi toľko, že čo všetko by mala alebo mohla robiť vláda Slovenskej republiky na obranu proti teda tejto maďarskej iredente, okrem iného si myslím, že by sa mala dôkladne začať zaujímať a skúmať život slovenskej menšiny v Maďarsku. Mala by sa zaoberať príčinami jej rozsiahlej decimácie. Mala by začať sa dožadovať takého postavenia statusu a výhod, akými disponuje maďarská menšina na Slovensku, dožadovať sa toho u maďarskej vlády, u samospráv. Následne vyregulovať postavenia maďarskej menšiny na Slovensku recipročne k postaveniu slovenskej menšiny v Maďarsku. Pred tým spustiť intenzívne sťažnosti a ponosovanie sa v Európskom parlamente, tak ako to robí maďarská menšina. Nahradiť štýl komunikácie slovenských predstaviteľov z obrannej agresivity a prispôsobiť ho maďarským praktikám, neustále s chladnou hlavou a s ukrivdeným hlasom poukazovať na maďarské nehoráznosti, útlak slovenského národa a podobne, ale sa to musí diať veľmi intenzívne a systematicky. Chytať sa aj tých najabsurdnejších maličkostí , ktoré pôsobia smiešne. Treba tiež vytvárať stále dojem, že chcem oveľa viac ako je možno dať. Tieto krivdy so súbežným a pofňukaným tónom pravidelne predostierať v Európskom parlamente a takto sa hájiť, vážení. Ďakujem.


T. Cabaj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. Slovo má s faktickou poznámkou pán poslanec Jozef Rydlo.


J. Rydlo, poslanec
Ďakujem pán podpredseda. Ja len chcem tým prvšie narodeným pripomenúť, možno si spomenú, že v lete roku 1946 bolo vydané vládne vyhlásenie o reslovakizácii. A podľa vyhlášky vtedajšieho povereníctva vnútra zo 17. júna 1946 pomaďarčení Slováci, ktorí si podajú žiadosť o reslovakizáciu, nebudú podliehať očakávanému odsunu tzv. materskej vlasti za Dunajom. A tu sme boli svedkami naozaj pozoruhodného zjavu. A toto prosím, aby si moje kolegyne a kolegovia všimli. V priebehu dvoch týždňov od 17. júna do 1. júla 1946 slovenskú krv vo svojich žilách objavilo a návrat k národnosti svojich predkov, Slovákov, žiadalo, musím sa pozrieť, 325 718 osôb. Teda takmer 60 % ľudí, ktorí sa v minulosti hlásili k maďarskej národnosti. Ďakujem. To som chcel iba povedať.


T. Cabaj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. S faktickými poznámkami vystúpili všetci prihlásení, teraz v zmysle § 28 zákona o rokovacom poriadku o slovo požiadala podpredsedníčka Národnej rady pani Anna Belousovová. Nech sa páči, má slovo. Tak isto o slovo požiadal podpredseda vlády Dušan Čaplovič, ktorý sa pripraví.


A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, keď sa minulý týždeň v pondelok na koaličnej rade predostrela otázka ako reagovať na víkendové výzvy predsedu maďarskej politickej strany Fides pána Orbána, Slovenská národná strana jednoznačne podporila myšlienku, že je potrebné zvolať k tomu mimoriadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Vysvetlím prečo. Pretože Orbán nie je len nejaký bezvýznamný pešiak, ktorý, aby som povedala pejoratívne trepe do vetra čo sa mu zachce, nie je to nejaký okrajový politik, ale pretože ide o politickú výzvu významného čelného predstaviteľa Maďarska, ktorý v parlamente Maďarskej republiky zastrešuje opozíciu a pravdepodobne, bohužiaľ, aj budúceho víťaza maďarských parlamentných volieb. Čiže nie sú to slová len tak niekoho. Táto politická výzva ďaleko presahuje obsah kampane volieb do Európskeho parlamentu, kde si má každá krajina zvoliť svojich poslancov.
Pánom Orbánom bola politicky zneužitá výzva k občanom Slovenskej republiky maďarskej národnosti k tomu, aby volili kandidátov SMK tak, aby, citujem, hájili záujem Maďarov Karpatskej kotliny. Toto vlastne predseda Orbán svojou výzvou aj prijal otvorene. Priznal, že za účasti predsedu etnickej, politickej strany SMK, pána Csákyho, ktorý nielen že neprotestoval, ale naopak, spolu s inými politickými predstaviteľmi SMK tieto slová, túto politickú výzvu bagatelizoval, ale vlastne obhajoval vtedy a obhajuje aj teraz.

Čo to vlastne v politickej rovine znamená. No, vážení, nič viac a nič menej, len to, že SMK sa podriaďuje národnému veľkomaďarskému programu politickej strany Fides a spolu s ním chce, aby sa mu podriadili aj voliči SMK, občania Slovenskej republiky. Čiže to je vlastne dešifrovanie toho čo sa stalo a prečo si myslím že je dôležité, aby národná rada ako najvyšší zákonodarný orgán sa takýmto výrokom, výrokmi a takýmto správaním zaoberal.
Preto táto schôdza Národnej rady Slovenskej republiky má podľa mňa mimoriadny význam, pretože na politickú výzvu a ona takou bola, podotýkam neprijateľnú výzvu, musí reagovať najvyšší politický orgán Slovenskej republiky. A tým je Národná rada. My tú zodpovednosť pred voličmi máme a musíme mať. To, že politickí predstavitelia SMK, teda pán Csáky, Duray a ďalší obhajujú a stotožňujú sa z neprijateľnou politickou výzvou pána Orbana, neprijateľnou nielen pre Slovensko, ale ukázalo stretnutie ministrov zahraničných vecí Nemecka, Česka Slovenska v Prahe neprijateľnou aj pre európske politické kruhy, ma neprekvapuje. Má to totiž svoje dôvody a ja ak dovolíte, sa ich pokúsim zanalyzovať.

1. Strana maďarskej koalície odkedy je ovládaná pánom Durayom a jeho výkonným predsedom Csákym, sa viditeľne nacionálne zradikalizovala. Ju vôbec nezaujíma situácia občanov, sociálna situácia na juhu Slovenska, bez ohľadu na to, či ide o Maďarov alebo Slovákov. Preto táto strana stráca hlasy aj medzi občanmi maďarskej národnosti a máme signály, že občania bez ohľadu národnosť tu chcú v pokoji a dobrých susedských a medziľudských vzťahoch.
Preto aj politická výzva pána Orbána k občanom Slovenska maďarskej národnosti zameraná na nacionálne emócie Strane maďarskej koalície vlastne vyhovuje, pretože táto strana od nej očakáva to, že takto sa zvýši ich podpora medzi občanmi maďarskej národnosti. V tom sa však podľa mňa môžu zmýliť, ako ukazuje doterajší vývoj a hlavne neverím, že ktorýkoľvek relevantný politický subjekt na Slovensku by ich prijal do vlády po parlamentných voľbách v roku 2010. To by pre ktorýkoľvek politický subjekt, ktorý by na Slovensku po voľbách v roku 2010 zobral Stranu maďarskej koalície do vlády po tomto všetkom čo predviedli, bola, dovolím si povedať, politická samovražda, politické harakiri. (Potlesk.)

SMK, len osviežim pamäť. SMK už vtedy, keď sme diskutovali o Fóre poslancov Karpatskej kotliny, jednoznačne deklaruje, že sa podriaďuje Budapešti, maďarskému parlamentu, pretože Fórum poslancov Karpatskej kotliny je vlastne štruktúrou budapeštianskeho parlamentu. Dávajú vlastne takto najavo jasne signál, že sa nemôžu podieľať na vláde Slovenskej republiky. Každý, kto by tak urobil, ide vlastne proti národným a štátnym záujmom Slovenska.
Takže akékoľvek nejaké počty po voľbách 2010, že komu by Maďari vyhovovali a komu nie s európskosťou, sú scestné a ja si dovolím povedať, že vlastizradné. Pretože v ich prípade nejde o politiku prospešnú pre Slovensko, ale o politiku pre maďarstvo v Karpatskej kotline. Nejde o prázdne reči, už tá ich myšlienka Veľkého Maďarska ma jasnú geografickú lokalizáciu.

2. takáto výzva SMK vyhovuje aj z toho dôvodu, že je v súlade s dlhodobými strategickými cieľmi niektorých politických maďarských síl v Maďarsku a v zahraničí, teda aj SMK, kde hlavným cieľom je vytvorenie reťaze regionálnych autonómii v štátoch susediacich s Maďarskom. Veď nakoniec pán Orbán to jasne deklaroval už pred rokom, že chce vytvoriť sieť, reťaz z týchto oblastí, kde žije maďarská menšina a následne vytvorenie signalizoval tiež on, Veľkého Maďarska, dnes deklarované ako Karpatská kotlina. To je vlastne ten geografický princíp, výzva pána Orbána je však politická, čiže ide mu už o vyšší stupeň, o štátnopolitické riešenie. Opakujem, postoj SMK k politickej výzve pána Orbána, znovu zdôrazňujem, žer politickej výzve, ma neprekvapuje. Čo ma však ešte stále prekvapuje po tých dlhých rokoch v politike, je postoj opozičných strán SDKÚ a KDH. Vlastne možno ani nie. Pretože politici týchto dvoch strán na čele s pánom Dzurindom a Hrušovským sa síce tvária, že nesúhlasia s výzvou Orbána a predsedovi SMK pánovi Csákymu adresujú slová, že s ním nemôžu spolupracovať pokiaľ obhajuje takéto výzvy a presadzuje maďarské záujmy. Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, teda najvyššieho politického orgánu Slovenskej republiky, ktorý na politickú výzvu predsedu maďarskej politickej strany Fides a aj podporu zo strany politikov SMK, má prijať deklaráciu pred celou politickou Európou v duchu na obhajobu štátnopolitických záujmov Slovenska, sa však nezúčastňujú. A to je potrebné voličom ešte raz a stokrát opakovať. Že keď ide o to, aby sme jasne povedali politický postoj voči politickej výzve Orbána, ani Dzurinda, ani Hrušovský nepovažujú za potrebné byť v Národnej rade Slovenskej republiky. Tí, ktorí budú pred voľbami tvrdiť, že sú najväčší, nebudú sa báť vtedy povedať nacionalisti a obhajcovia národno-štátnych záujmov Slovenska. Ale teraz sa pozrite , že celá táto strana je prázdna. Že tu nenechali ani len jedného, ktorý by im tu robil nejaké zapisovanie, aby vedeli, že o čom sa tu jednalo. Ich obhajoba národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky nezaujíma. A keď si pozriete vzadu tie lavice, kde na začiatku schôdze sedela, to dávam pre zástupcov médií do pozornosti...

M. Belásová, poslankyňa
Ďakujem za slovo, pán podpredsedajúci. Pani podpredsedníčka, plne sa stotožňujem s vašim vystúpením. Zaujímala ma však ešte aj jedna vec. Čo vlastne Pál Csáky robil počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu na mítingu Viktora Orbána v Maďarsku. Nemal, keď už tak viesť svoju volebnú kampaň na Slovensku? Nedáva mi to zmysel. Iba vtedy, ak by to mala byť generálka na ďalšie voľby do Európskeho parlamentu, kedy už očakáva, že bude kandidovať za svoju vytúženú Karpatskú kotlinu a zrejme si to bol v Maďarsku nacvičiť už teraz.


T. Cabaj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Rafael Rafaj, pripraví sa Jaroslav Paška.


R. Rafaj, poslanec
Ja by som chcel poďakovať pani podpredsedníčke parlamentu za jej výzvu, nielen k zbabelým, neprítomným poslancom za Stranu maďarskej koalície pretože, keď som sa pred chvíľkou obzeral, tak ani jedného chlapa tam nemajú, čo by reagoval na jej výzvu. A chcem aj poďakovať za výzvu neprítomným, voči neprítomným poslancom KDH a SDKÚ, ktorí tak trochu v Orbánovskom duchu sa samovyňali spod rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a podľa informácií k tomuto času už stihli vraj prijať samostatné nejaké narcistické vyhlásenie v tom zmysle, a to je urážkou všetkých, tých, ktorí tu sedíme a ktorí tu poctivo počúvame a argumentujeme a chceme riešiť veci, vraj adekvátnejšie ako toto rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Takže, pravdepodobne tu aj preto nie sú, lebo keby tu boli, asi by už padli aj nejaké facky.

Z vecnej stránky sa títo neprítomní páni odvolávali na základnú zmluvu. Ale bohužiaľ aj za ich prispenia je tu výrazný rozdiel uplatňovania práv menšín, najmä v politických právach, keďže Slováci v Maďarsku politické zastúpenie nemajú a oni nič neurobili k tomu, aby implementovali zákon z roku 1993. Takisto, nereagovalo sa a zmluva nepomohla k incidentu v Kráľovskom Chlmci, myslím tým uplatňovanie článku 3 ods. 2, keď z blumovej strany nemajú dovoliť tretej strane využiť ich územie na provokatívne činy. Bohužiaľ, stalo sa. Takže ja mám pocit, že nielenže nevedia o čom rozprávajú, ale už mi pôsobia ako politickí utopenci, ktorí sa chytajú aj tej neexistujúcej slamky.


T. Cabaj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Paška, pripraví sa pani poslankyňa Tóthová.


J. Paška, poslanec
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, máte pravdu v tom, že Maďari si veľmi dobre uvedomujú, že váha ich hlasu a ich slov v európskom prostredí je do značnej miery závislá od toho, koľko majú mandátov v Európskom parlamente. Koľko tam budú mať svojich zástupcov. Bohužiaľ, naši slovenskí občania zatiaľ nemajú potrebu, necítia potrebu mať dostatočné zastúpenie v Národnej rade, nie a preto, nie v Národnej rade ale v Európskom parlamente a preto možno aj sa nezúčastňujú volieb do Európskeho parlamentu. Myslím, že budeme musieť vynaložiť ešte veľa úsilia na to, aby si uvedomili aj naši občania, aké je dôležité cez mandáty v Európskom parlament získať a vylepšiť postavenie Slovenska aj na európskej scéne.

T. Cabaj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. Slovo má pani poslankyňa Katarína Tóthová.


K. Tóthová, poslankyňa
Ďakujem. Pani podpredsedníčka, upozornila na niektoré súvislosti. A ja chcem jednu konkretizáciu, ktorá je aktuálna v posledných dňoch a málo sa jej venuje pozornosť. Europoslanec pán Duka-Zólyomi sa vyjadril pred pár dňami, že v novom Európskom parlamente môže byť otvorená otázka Benešových dekrétov. Táto stará téma totiž dostáva sa do nového svetla. Pred niekoľkými dňami sa stretli sudetskí Nemci na svojom zraze, kde z Augsburgu žiadali obnovenie dekrétov, otvorenie Benešových dekrétov. Táto požiadavka už bola viackrát, lenže tentoraz už aj bavorský premiér Horst Seehofer vyzval českých politikov, aby ešte v čase predsedníctva Európskej únie otvorilo Česko rokovania s Nemeckou republikou o tejto otázke. Nuž, ak si toto uvedomíme, potom skutočne musíme sa pozrieť, akú odozvu dostala rezolúcia slovenského parlamentu o nedotknuteľnosti Benešových dekrétov, odozvu v Európskom parlamente. Takú, že sa doposiaľ táto, toto stanovisko Národnej rady Slovenskej republiky nedostalo na rokovanie a čaká sa, že nový Európsky parlament bude o tomto rokovať. Nuž a potom, je nám veľmi jasné, prečo tre (Prerušenie vystúpenia časomierou.)


T. Cabaj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. S reakciou na faktické poznámky vystúpi pani podpredsedníčka Belousovová. Nech sa páči.


A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR
Ďakujem pekne za všetky faktické poznámky. Ja by som bola veľmi rada, keby aspoň jedna poznámka faktická zaznela z tých prázdnych lavíc, keby tam samozrejme niekto bol - SMK. Čiže opätovne chcem adresovať výzvu, veď sme politici. Aj politikom SMK aby, ak majú čo povedať a vedia obhájiť svoje názory a svoje záujmy, sa nebáli diskusie a naozaj neodmietali diskusiu so Slovenskou národnou stranou. To je po prvé.
Na adresu pána poslanca Rafaja, neúčasť SMK, pardon KDH a SDKÚ na dnešnom rokovaní. No, netreba sa diviť, že tu nie sú. Pretože oni sa tiež boja diskusie, čo by sa dalo hovoriť. Ako chcete, aby tu teraz kriticky vystúpili títo poslanci, ktorí sa správajú, nech sa neurazia pokrytecky. Na jednej strane, keď sme rokovali o fóre poslancov Karpatskej kotliny, tak to samozrejme, že súhlasili s tou deklaráciou a uznesením, ktoré prijala Národná rada. Na druhej strane pani Radičová ako kandidátka na prezidentku pomaly rozprávala po maďarsky, tak sa pchala SMK a jej voličom a vtedy boli zasa ako promaďarskí. Teraz sú prohentakí, raz sú proliberálni, už sami chudáci nevedia akí sú. Čiže mňa neprekvapuje, že ak osem rokov kolaborovali s SMK, tak im je tu asi hanba prísť a hovoriť niečo iné, lebo oni už ani nevedia, čo by mali hovoriť, lebo nevedia čo by keby.
(Potlesk.)

A na adresu pána Pašku chcem povedať, že tá výzva na záver Slovákom, ja viem, že prežíva Slovensko ťažké obdobie, ale naozaj, vždy našu ľahostajnosť niekto využije a zdôrazňujem slovo korisť. SMK a Orbán sa vrhli na nízku účasť v okolitých krajinách, ako na dopredu nachystanú korisť a vidíte, že o Slovensko vždy treba bojovať.


T. Cabaj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. V rozprave ďalej vystúpi pán podpredseda vlády Dušan Čaplovič, ktorý má slovo, pripraví sa predseda zahraničného výboru Boris Zala.


D. Čaplovič, podpredseda vlády SR
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, vážená Národná rada Slovenskej republiky, dovoľte mi, aby som vás v stručnosti oboznámil so stanoviskom vlády Slovenskej republiky k návrhu vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky si vždy úprimne želala a naďalej želá dobré vzťahy s Maďarskou republikou a taktiež aj dosiahnutie historického zmierenia medzi oboma národmi a štátmi na základe rovnosti a vzájomnej úcty. Je si vedomá, že spoločné členstvo Severoatlantickej aliancii a Európskej únii vytvorí vhodné podmienky a predpoklady pre dosiahnutie takéhoto cieľu, stavu obojstrannej prospešnej spolupráce a úcty medzi dvoma susednými národmi a štátmi.

Vláda Slovenskej republiky so znepokojením sleduje kroky predstaviteľov niektorých relevantných politických síl v Maďarskej republike, ktoré sú v ostrom protiklade s úsilím o dosiahnutie zlepšenia vzájomných vzťahov. Vyhlásenie Viktora Orbána, predsedu parlamentnej strany Fidesz o nachádzajúcich eurovoľbách a o zastupovaní všetkých Maďarov Karpatskej kotliny v Európskom parlamente sú provokatívne a zhoršujú politické ovzdušie. Autonómia nie je už tabu, ale program.

Vláda Slovenskej republiky odsudzuje tieto kroky, pretože sú v protiklade so zásadami zvrchovanej rovnosti štátov, neporušiteľnosti hraníc a nezasahovania do vnútorných vecí štátov, ktoré sú súčasťou charty Organizácie spojených národov a taktiež aj záverečného aktu konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Upozorňuje ďalej aj na urážlivú a ponižujúcu protislovenskú kampaň, ktorá bola v poslednom čase vedená niektorými médiami v Maďarskej republike.
Vláda Slovenskej republiky považuje uvedené výpady za neprípustné vo vzťahoch medzi partnerskými, spojeneckými a zvrchovanými štátmi. Vláda Slovenskej republiky v súvislosti s prerokovávaním tohto materiálu uznáva právo Maďarskej republiky prejavovať v zmysle medzinárodného práva záujem o osud občanov iných štátov, ktorí sú etnicky a kultúrne blízky, s väčšinovými obyvateľstvom Maďarskej republiky, avšak je nútená upozorniť, že sa tak musí diať v súlade s medzinárodnými právom a spôsobom, ktorý nezasahuje do zvrchovanosti iných štátov. Je presvedčená, že všetky právne vnútroštátne normy ohľadom ochrany práv príslušníkov národnostných menšín na našom území sú v súlade s medzinárodnými zmluvami a Ústavou Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky z toho dôvodu vyhlasuje, že žiadny z článkov Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej v roku 1995 v Paríži nedovoľujú zmluvným stranám akékoľvek priame zasahovanie do vnútorných vecí druhého zmluvného štátu a taktiež ani do normotvornej činnosti najvyšších zákonodarných orgánov.

Vláda Slovenskej republiky vyjadruje hlboké znepokojenie nad extrémnym nárastom nacionalizmu v Maďarskej republike a vyjadruje naďalej svoju vôľu spolupracovať s Maďarskou republikou na všetkých úrovniach a spôsobom nenarúšajúcim zvrchovanosť a dôstojnosť oboch štátov, rešpektujúc zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou z roku 1995.

Toľkoto zo stanoviska vlády k predkladanému materiálu návrhu vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k opakovaným nacionalistickým výrokom Viktora Orbána, predsedu Fidesz a niektorých ďalších predstaviteľov počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, dovoľte mi povedať ešte niekoľko osobných poznámok. Ani sa nedivím, že poslanci opozície, predovšetkým SDKÚ-Demokratickej strany a KDH nie sú v tejto sále, pretože sa hovorí aj o ich podpredsedovi európskej ľudovej strany. Asi s ním súcitia a hľadajú všetky možnosti preto, aby nemuseli jednoznačne odsúdiť jeho výroky a ďalšie výroky predstaviteľov Maďarskej republiky tých politických strán, ktoré sú namierené proti slušným mravom.

Chcel by som samozrejme pri tejto príležitosti upozorniť aj na ďalšiu významnú úlohu a obraciam sa na stranu maďarskej koalície, ktorá často chodí do Maďarskej republiky. Na jednej strane oficiálne požaduje neznižovanie finančných podpôr pre zahraničných Maďarov, dobre, ale prečo nepridá slovo a verejne sa nepostaví proti tomu, že sa voči národnostným menšinám Maďarskej republiky, vrátane slovenskej národnostnej menšine znížili výdavky zo štátneho rozpočtu na tento rok o 30 až 40 percent. Tu mali pridať slovo, keď sú reprezentanti Slovenskej republiky. Nič sa nehovorí ani o tom, ako naďalej, ako sa ťažko rieši problém v Mlynkoch, akým spôsobom zasahuje Fidesz a predstavitelia niektorých politických strán do tohto procesu, ktorý nie je možné v maďarskej republike doteraz ukončiť. Považujem do skutočne za v rozpore aj z hľadiska o dobrej spolupráci a nedivím sa občanom tejto dedinky - Slovákom, že si boli sťa, boli o týchto veciach informovať aj Európsky parlament a Stranu európskych socialistov.

Chcel by som na tejto pôde zvýrazniť, že to, čo povedal aj premiér tejto vlády Robert Fico. Máme intenzívne vzťahy s oficiálnymi predstaviteľmi vlády Maďarskej republiky a budeme ich aj naďalej rozvíjať, pretože my podávame ruku a prijímame podanú ruku aj z druhej strany. Stretnutia, ktoré sa uskutočnili napríklad na mojej úrovni, to boli štyri stretnutia minulého roku, s mojím partnerom ministrom Péterom Kissom v Budapešti, v Bratislave, potom v Santove a napokon aj v Tvrdošovciach na Slovensku. V najbližšom období 11. júna tohto mesiaca

bratislava 4.5.2009 NR SR
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona