Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

A szlovák asszimilációs politika

2009.08.22.
Egy kis történelmi áttekintés a szlovák asszimilációs politikáról:

Ha már az asszimiláció kérdéséről beszélünk - amelyet tagadnak a szlovák hivatalos körök és ők inkább magyarosításról beszélnek- nem lehet azt állítani, hogy tudatos szlovák asszimilációs politika nem létezett és nem létezik és akármennyire is próbálják véka alá rejteni a Benesi-dekrétumok ma is alkalmazhatóságának voltát a szlovák hivatalos körök. Az egy letagadhatatlan tény, hogy a szlovák politika tendenciózus magyar beolvasztást nem végzett volna, amely mind a mai napig aktuális kérdés.

Sajnos.

Nézzük meg a dolgokat a számok tükrében. Biológiai képtelenség az elmúlt 85 évben a szlovákság természetes népszaporulatának kiugrása Felvidéken .Nem születhetett annyi gyerek, hogy 1,68 millióról 5 millióra vagy e fölé emelkedjen a szlovákok lélekszáma ennyi idő alatt. Ez csak asszimilációval, a magyarok és németek elszlovákosításával történhetett meg.
Az elcsatoláskor 1920-ban Felvidéken 1,69 millió szlovák élt, ma 5 millió körüli a számuk, ez háromszoros növekedést jelent, a magyarok száma ekkor 1,0698 millió volt, jelenleg fél millió körüli, ez 50%-os csökkenésnek felel meg. Százalékban kifejezve a Csehszlovákiához csatolt területen a Felvidéken 30,32% magyar ajkú, 48,17% szlovák, 7,4% német, 12,28% rutén, 1,36% egyéb ajkú lakosság élt. A csehek aránya az egész Csehszlovákiát tekintve 50% alatt volt ( 48%). Tehát milyen többségi államot hoztak létre? Senki nem volt 50% fölötti többségben Csehszlovákiában ! Sőt az akkori Szlovákiában a szlovákok aránya csak 47,7% volt, a maradék 52,3% más nemzet fiaihoz tartozott ebben a sorrendben: magyar, német, rutén, egyéb. Ekkor Kárpátalját is Csehszlovákiához csatolták. Milyen szlovák többségi nemzetről beszéltek? A mai arányokat tudjuk: 90% szlovák, 10% magyar,bőven 1% alatti német. Nehezen képzelhető el mindez erőszakos (nem természetes) asszimiláció nélkül. Pozsony lakossága az 1910-es népszámlálási adatok szerint 78 865 fő volt , ebből : magyar : 31 705, német 32 700, szlovák 11 673 , egyéb náció 2085 fő, ez 14,8 % szlováknak felel meg.
Ez nem a múlt feletti síránkozás. Ez tanulság a múltból, mely a jelenre is intő példa.

Jelenleg a felvidéki magyarság 99%-a 13 délszlovákiai járásban él. Az 1990-es évek derekán a szlovákok olyan területrendezési manipulációt hajtottak végre,amelynek eredményeként már csak 2 járásban mutatható ki a magyar többség.A többi járás magyarsága százezrével szenvedi el a a legújabb szlovák hátrányos megkülönböztetési hullám " vívmányait ". A magyar többségű helységek száma Felvidéken 1997-ben 432 volt. A Magyar Televízió néhány évvel ezelőtt közvélemény- kutatást tartott az egyik szlovákiai településen, az izzó magyargyűlet okát keresve. Az ottani közhangulatot egy középkorú falusi szlovák asszony fogalmazta meg a legtömörebben, kendőzetlenül: "... nekem soha nem volt és most sincs semmi bajom a magyarokkal, csak utálom őket ".

Trianon után betelepítésekkel igyekeztek a homogén magyar tömböket fellazítani ,1945 után viszont még erőszakosabban a reszlovakizáció elméletére hivatkoztak,
melynek lényege : sohasem élt itt (Felvidéken) magyar felkiáltással "vissza" kell szlovákosítani a más nemzetekhez tartozó népeket. Aki nem írta ezt a nyilatkozatot alá 1945-ben, azt deportálták vagy 50 kg-os csomaggal mehetett Magyarországra ( kb.300 ezer embert dobtak át ekkor Magyarországra, a Keleti pályaudvaron tömegek vagonokban laktak hónapokig, 75-80 ezret Csehországba deportáltak, a maradék 600 ezer aláírta a reszlovakizációs nyilatkozatot exisztenciális fenyegetés- torkán a kés- mellett) . A Benesi dekrétumok nyíltan kimondják a törvény szakkifejezésével élve : "homogenizáció" szükséges. Azaz tiszta homogén cseh és szlovák területek létrehozását kell megvalósítani, minden más nemzeti kisebbség nélkül, bármi áron-kitelepítésekkel, deportálásokkal, kényszer-beolvasztással. Először az egész magyarságot, osztrák-németeket akarták kitelepíteni, de túl sok emberről volt szó ez nem jött össze. Csináltak egy jogfosztást- a magyarok ( és németek, sőt a zsidók ) nem lehettek csehszlovák állampolgárok, magyar állampolgárságukat pedig önibájukon kívül az elcsatolás miatt elveszítették, tehát semmilyen állampolgárságunk nem volt, ezért nevezik az 1945-48-as időszakot a hontalanság éveinek, de burkoltabban ám törvényesen 1948 után is folytatódott az etnikai arányok megváltoztatása. Az etnikai arányokat az egy tömbben élő területeken mesterséges betelepítésekkel változtatták meg, néha iparosítás köntösében máskor egyszerűen csak kedvezményekkel, de nemcsak Felvidéken, Szudéta-vidéken, hanem Erdélyben, a Délvidéken és Kárpátalján is ez történt egymást utánozva. A kommunista rendszer is a benesi elvekhez igazodott, csak burkoltabban tette - a vezető magas pozíciókban a közintézményekben ,hivatalok,állami vállalatok élén csak szlovák vagy janicsár ember lehetett ( városi párttitkár, polgármester, kórházigazgató stb.).A Benesi -dekrétumokat beépítették az 1948 utáni törvényhozásba- titkos záradékokat csatoltak bizonyos törvényekhez a kollektív bűnösség elvének megfelelően,melyek most is érvényben vannak, senki nem nyilvánította ezeket semmissé, bármikor jogszerűen lehet ezeket alkalmazni és elő is kapják ezeket,ha szükség van rájuk ( kárpótlás, kínkeservesen létrehozott magyar egyetem létrehozásának évekig történő akadályoztatása, nyelvtörvény létrehozása, hivatalos nyelv és etnikai alapú közigazgatási területrendezés, főiskolai-egyetemi felvételiknél ,ha 10% fölötti a magyar középiskolákból jelentkezettek száma és többen jó eredményt érnek el mint amennyi belefér a felvételt nyerők 10%-ba, nem veszik fel őket mert magyar tannyelvü iskolából jöttek, mert 100 jelentkezőből csak 10 diák tanulhat magyar iskolából. Csodálkozunk, hogy szlovák nyelvű gimnáziumba adják a gyerekeket a szülők ? A mai viszonyok között is ezt az asszimilációs kártyát bevetik egy-egy intézményben és jogszerint bevethetik mert törvény van rá . Érdekes, az USA-ban fordított a helyzet, ami szintén nem jó, ott a "pozitív diszkrimináció elve" érvényesül az egyetemi felvételiknél a feketékre vonatkoztatva: a feketéknél alacsonyabb pontszám elérése is elegendő a vizsgához, szemben egy fehér emberrel akinél ez nem elegendő - emiatt már számos egyetemista tüntetés is volt a hallgatók egyenjogúságáért az USA-ban.

Visszatérve Szlovákiára (és Csehországra is érvényes): milyen ország az , ahol a polgári (!) törvényekhez titkos záradékokat csatolnak és ezek még ma is érvényben vannak? ( http://www.e-m-i.hu/?q=node/80 ) A magyaroktól elkobzott földek utáni kárpótlást is a Benesi -tövények akadályozzák, most 2005-ben is. A földek évszázadokon keresztül öröklődtek úgy mint bármilyen ingóság vagy ingatlan. A Magyar Királyságban nem számított milyen nemzet fia volt a tulajdonosa. 1920-ban és 1945-ben szintén a magyar birtokokat elkobozták ellenszolgáltatás nélkül és szétosztották az "államalkotó nép" tagjai között. A magyar család tovább nem örökölheti a földet vagy ingatlant és ma sem igényelheti vissza a saját családi birtokát, amelyet 1920 előtt szerzett vagy kapott királyi adományként mondjukk a XIX. században. a mai kárpótlásban másról van szó, itt a kommunisták által államosított és elkobzott földekről, ennek kárpótlását elindították, kiszúrták az emberek szemét banális értékű kárpótlási jegyekkel és bizonyos fokú visszaigényléseknek helyt adtak, de ez egy teljesen más kárpótlási folyamat ,ez nem a magyaroktól elkobzott földek kárpótlása. De a Benesi-törvények alkalmazásakor 1945-ben magyaroktól elkobzott földekért sem indult kárpótlás, akik nem írták alá a reszlovakizációs nyilatkozatot azt kiutasították az országból, azok minden ingóságát elkobozta a Csehszlovák állam. Ekkor még nem a kiommunisták miatt, hanem a diszkriminatív Benesi-törvények miatt történt. Ezek a magyarok kénytelenek voltak elhagtyni szülőföldjüket,mindenüket hátrahagyva. Vannak akik még most itt élnek közöttünk.

Az etnikai arányok megváltoztatásáre egy jó példa a kommunista rendszerben létrehozott Kassai Vasgyár is. Ez azért kellett Kassa mellé, az egy évezredes mezőgazdasági múlttal rendelkező ipari nyersanyagok nélküli terület közepébe (sem szén, sem vasérc,sem ipari munkás), tehát egy magyar földművesek által lakott terület közepébe, hogy betelepülhessenek a régióba a szlovákok az északi részekből, a hegyekből, a máig is érvényben lévő Benesi-dekrétumok szellemében, mely többek között az EU-ba történő felvételt is lehetetlenné kellett volna tegye (de az EU -ban ez nem számított), így most a magyarok teljes önrendelkezéséi jogának kiteljesedését is gátolja a törvény- magyarul tudják ők, hogy miért nem szabad a Benesi-dekrétumokat törölni, mert ezzel még lehet hivatkozni a nemzetközi jog helyett a belügyekbe való beavatkozásra .Tehát addig tisztességes kárpótlás - a földek visszaszolgáltatása a jogos tulajdonosának nem lesz, amíg élnek ezek a törvények. Most volt egy látszat kárpótlás a kommunista korszak államosítására vonatkozólag- azaz 1948 -tól értendő, ebbe pont nem esenek bele a magyaroktól 1920-1938 között és 1945-ben elkobzott földek.
A "rendszerváltás" utáni "területrendezés", ( 1998-ban volt) is magyarellenes célt szolgált, pedig ott voltak a magyar képviselők a parlamentben, szétdarabolni a homogénebb magyar járásokat, csökkenteni a magyarok abszolút lélekszámát és százalékos számarányát is a közigazgatási régiókban, a járásokban úgy ,hogy az lehetőleg 20% alá kerüljön,hogy még a botrányos és nemzetközi jogba ütköző nyelvtörvényt sem lehessen alkalmazni.
Régi bevált román,szerb és orosz-ukrán taktika. Az ukránok a ruténeket ugyanúgy megfosztották jogaiktól mint a magyarokat. A szerbek eltökélt tudatos asszimilációs szándéka volt az ú.n. "szerb ék " létrehozása a homogén magyar délvidéki területek közé Trianon után,mely tudatos betelepítésekkel történt.

Svájcban a 6%-nyi olasz önálló kantonban él, teljes önrendelkezési (nyelvi, kulturális, területi, közigazgatási) joggal úgy, hogy az egész országban hivatalos az olasz, német és francia nyelv is. Lehet,hogy kevesen tudnak róla ,de szintén a 90-es évek végén volt a magyar iskolák kétnyelvű bizonyítványainak botránya, voltak igazgatók akiket amiatt rúgtak ki, mert nem voltak hajlandók csak szlovák nyelvű bizonyítványt kiadni- ilyen volt Popély Gyula is, aki éppen a pozsonyi magyar iskola igazgatója volt. Azóta sem került vissza állásába. A hetvenes évek végén a magyar iskolákban meg akarták szüntetni a magyar nyelvű oktatást, csak a magyar nyelvet engedték volna magyarul tanítani ( még jóhogy azt nem akarták lefordítani !). Sok embernek akármilyen rossz is a véleménye Duray Miklósról, akkor ők mentették meg a magyar iskolarendszert így a felvidéki magyarságot is ettől az anyanyelvi csonkítástól nemzetközi botrányt keltve, röplapok terjesztésével, illegális ellenállási mozgalom gerjesztésével stb. Akkortájt került aláírásra Csehországban a a csehszlovák kommunista rendszer jogtiprásait felsoroló, nagy port kavaró Charta 77 nevű emberjogi dokumentum is, amelyet a földalatti mozgalomban részt vevő ellenzékiek láttak el kézjegyükkel és továbbították a nemzetközi jogvédő szervezetek, az ENSZ felé is. Szlovákiából csak egy ember merte aláírni, ez Duray Miklós volt. 1977-ben és 78-ban ettől zengett a nyugati sajtó, a Szabad Európa Rádió, az aláírókat bebörtönözték, mint politikai elítélteket, a rendszer ellenségeit, Václav Havelt is. Az eredmény a gimnáziumokban az volt, hogy a szlovák nyelvű oktatást már elkezdték bevezetni, bizonyos tárgykat elkezdtek szlovákul tanítani,mely egy fél évig tartott, majd nemzetközi nyomás hatására az egész szlovákosító akciót lefújták,ezt követően egy idő után helyreállt a rend . Az alapiskolában még nem indították el a folyamatot, de gimnáziumokban már igen
.Volt még egy hasonló gyengébb erejű ilyen irányú próbálkozás 1982-83-ban a szlovák kormány részéről, de a magyar pedagógusok összefogásának köszönhetően erőtlenné vált és a fiók mélyére került az ügy.
1993 szeptemberében a "Zmena" című lap címoldalán közölt kirívő írás és térkép a jelenlegi Magyarország teljes felszámolását javasolta. Szlovákia miniszterelnöke 2001-ben nem átallotta nagy nyilvánosság előtt kijelenteni azt, hogy Magyarország fizessen kártérítést, amiért 60 évvel ezelőtt Kárpátalját 4 évre visszacsatolta ezeréves hazájához. Ahelyett, hogy ez egyik leggaládabb fasiszta diktataúráról, a Tiso-féle fasiszta Szlovákiáról inkább hallgatnának , arról az államról, ahol két év alatt módszeresen elhurcoltatták az összes zsidó honpolgárt úgy , hogy a szlovák kormány a németeknek minden szerencsétlen elhurcolt emberért fejpénzt fizetett, ehelyett légből kapott jogtalan követelésekkel lép fel 2001-ben a mai Magyarországal szemben Szlovákia miniszterelnöke.

A magyarok történelmi jogsérelmeiről :Hosszan tudnék írni a magyarság jogtiprásairól az 1927-ben elindult nemzetközi "Justice for Hungary" azaz "Igazságot Magyarországnak " mozgalomról, melyet az elmúlt idöszakban a történetírás bagatellizált és nevetség tárgyávát süllyesztette, pedig ez nem így volt. Aki nem hiszi olvassa el Bencsik Gábor Igazságot Magyarországnak címü könyvét. Az 1920-1938 közötti időszakban a nemzetközi porondon fokozatosan kialakult egy vélemény,mely a magyar jogsérelmeket és igazságtalan határokat elismerte és ezek rendbehozatalának szükségességét elöirányozta már 1933-ban, amikor az angol alsóházban 166 képviselö összefogásával megalakult egy parlamenti frakció a magyar ügy érdekében. Tulajdonképpen ennek az európai revíziós igényeknek volt az eredménye a müncheni egyezmény és az I.Bécsi döntés is. Így az 1938-as döntás nagyjából igazságos etnikai határokat húzta meg ( bár Pozsonyt kihagyták, de Kassa,Komárom visszakerült az anyaországhoz).
A hibák korrekciója nem történt meg ezért ezeket a ma emberének kell rendbehoznia békés eszközökkel, a nemzetközi jogrendszer már van annyira érett, hogy ezek a követelmények megvannak, csak a betarttatással van probléma ( egyébként ugyanez volt a Trianoni szerződés mellékletében foglalt emberi- és kollektív jogok betarttatásával is- éppen az ellenkezője történt pl. a Benesi -dekrétumok életbe léptetésével vagy az ordító magyarellenes román vagy szerb jogrendszer megalkotásáról és működéséről is, de az oroszok a kárpátaljai magyarokat és a ruténeket is igyekeztek beolvasztani).
Arról is lehetne beszélni,hogy egy emberöltő a viharos 85 év ami elhaladt fölöttünk,történelmi léptékkel mérve igen csekély időnek számít,a műállamok, melyeket létrehoztak Trianonban Csehszlovákia, Jugoszlávia tiszavirág életűnek bizonyultak, ahogyan erre számítani is lehetett. A háborús hangulat a délszláv államokban mind a mai napig fennáll, ez még mindig Trianon következménye ! Amint létrejött a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság megkezdődött a horvát-szerb konfliktus, kiéleződött egy szerb-magyar konfliktus is. A kedvezményezett Szerb Királyságban a lakosság 82,9%-a írástudatlan volt , a Román Királyságban (Regátban) a lakosság 60%-a volt írástudatlan. Úgy gondolták a regáti román nyomort csak úgy lehet felszámolni, ha odacsatolással majd a gazdag, művelt és szép Erdélyhez majd fölzárkózik a regáti románság. A puska fordítva sült el, a nagy úgy is mondhatjuk mai szóval élve a "demokratikus "hagyományaival ( három egyenreangú nemzet országa ),kultúrájával , híres egyeteimeivel, jól kiépített út- vasút és telefonhálózatával rendelkező Erdélyt teljesen lezüllesztették a románok, a korábban a "Kelet Paradicsomának" nevezett országban a nyomor, békétlenség, embertelenség, üldöztetések, etnikai tisztogatás ütötte fel a fejét. A despota vezetésű, elmaradott, elszegényedett nyomorúságos Regátból a románok folyamatosan szivárogtak át a virágzó szomszédos Erdélybe az évszázadok során menekülve a regáti saját uraik által teremtett nyomorúságból ,és úgy a három nemzet befogadta őket akkor is amikor a Magyar Királyság része volt, akkor is amikor önálló Erdélyország- Erdélyi Fejedelemség volt.
Érdemes elolvasni Erdély történetét,fantasztikus egyenjogúsági,nemzetképviseleti-beleszólási elvek szerint irányították a fejedelemséget már néhány száz évvel ezelőtt.
Ma is lehetne tanulni ebből- főleg Erdély virágzása idején komoly parlamentarizmus működött arányos népképviselettel.

Ha megnézzük a műveltség fokmérőjét az iskolákat ezt találjuk az elnyomás helyett:
Magyarországon a népoktatást 1868-ban vezették be, ANGLIÁBAN csak KÉT ÉVVEL KÉSŐBB.
A XX.század fordulóján Magyarország 16 ezer iskolájából 5 ezer nem volt magyar tanítási nyelvű, ezek közül 2842 román iskola volt, ez jóval nagyobb szám volt, mint az iskolák száma az akkori Román Királyságban, ahol jóval nagyobb számú román lakosság élt,mint a Magyar Királyság területén.
A XIX-XX. századfordulón a magyar kormány egyetlen év alatt közel kétszáz német és háromszáznál több szláv iskola részére biztosított államsegélyt. A román iskolák és egyházak részére évente 14 millió aranykorona támogatást folyósított akkoriban.Ez jóval magasabb volt annál a támogatásnál, amelyet a Romániában kaptak akkor a román egyházak és iskolák együttvéve.
Rosetti román államférfi elismerte,hogy Magyarország nyelvi,faji és vallási megkülönböztetés nélkül szabadította fel jobbágyait. Ez Romániában csak 15 évvel később csak véráldozat árán valósult meg.

Az I.világháború előtt a Magyarországon a magyarok 73,3%-a tudott írni-olvasni, a németek 82%-a, a tótok 69,7%-a, a románok 52,1%-a, a szerbek 59,8%-a. Ezzel szemben a Román Királyságban a lakosságnak csak 39,9%-a a Szerb Királyságban csak a lakosság 16,9%-a tudott írni -olvasni ( hiteles felmérés alapján történt statisztika ).
Ha megnézzük a mai szlovákokat a meg nem hamisított történelem szemüvegén keresztül ,akkor azt látjuk, hogy a szlovákoknak eszük ágában sem volt Benes országához csatlakozni, sőt a Magyar Királyság kebelén belül akartak élni önálló autonóm területen ugyanúgy mint a rutének, akiknek semmi közük nincs az ukránokhoz, egy igen nyugodt nép a magyarokkal együtt 1000 évig szeretetben és békében élt. A szlovákok végül Benes hatására vérszemet kaptak a soviniszta magyargyűlöletre, pl.Hodza Milán gyorsan átvette az őscsehszlovák nemzeti elméletet ennek minden magyarellenes építőkövével együtt, ő a csehek embere volt. A frissen megalakult Szlovák Nemzeti Tanács Eperjesen és Szlovák Nemzetgyűlés Kassán ( ekkor itt a lakosság 14,85%-a volt csupán szlovák ajkú) 1918.december 4-én határozatban mondta ki,hogy önálló területen, de Magyarországgal egy államban akar élni.Ugyanezt a határozatot hozta Ungváron a Rutén Seym is 1919 májusában: önálló rutén földet akarnak, de Magyarország határain belül. Ezeket a határozatokat Benesék soha nem juttatták el Párizsba, csak a túrócszentmártoni utcai hordószónokot hallgató néhány tucatnyi ember "népgyűlésnek" mondott megállapításait és a saját feje által kiagyalt koholmányokat, például azt, hogy a színmagyar "Csallóköz küldöttség útján kérte tőle Csehszlovákiához csatolását a népek önrendelkezési joga alapján " .A Magyarországtól elszakadási alapként emlegetett "sokadalom" annyira kicsi volt, hogy nemcsak a 19 megye szlovákjai, haenem a Felvidék lakosságának 52%-át kitevő magyar,német és rutén lakosság képviselői is hiányoztak. A párizsi békedelegátusok mégis bedőletek ennek a "népakaratnak".Benes később bevallotta: "majdnem mindent improvizáltam, források, bibliográfia nélkül készítettem el a már ismert memorandumot". Erről tudjuk, hogy ez hazugságok tömkelege.Masaryk csalárdságára is jellemző. Még a szlovákokat is becsapta, amikor 1918 májusában és novemberében, tehát kétszer aláírta az önálló Szlovákiát elismerő okmányt, de 1920 végén, amikor a csehek már megkapták a trianoni jótevőjüktől az ezer évig Magyarország részét képező Felvidéket, a korábbi ígéreteit letagadta és a szlovák önállóságot "gyerekes ábrándozásnak " nevezte. Hodza Milán szerepe perdöntő volt a csehpártiságot illetően, ő képes volt befolyásolni ilyen irányban a Szlovák Nemzeti Tanács döntését. Mivel a csehek nem fogadták el a belgrádi szerződést a szlovák -magyar demarkációs vonal meghúzását a prágai kormány budapesti
megbízottjaként Hodza Milán és Bartha magyar hadügyminiszter kötötte meg 1918.dec.6-án, ez a demarkációs vonal a magyar-szlovák nyelvhatáron húzódott- Kassa, Rimaszombat, Ipolyság, Komárom, Pozsony fölött, ezek a városok magyar területen maradtak volna, ha Benes intrikáinak révén nem a Duna-Ipoly mentén rögzítették volna a hivatalos demarkációs vonalat. Ezt már Benes novemberben elérte, de erről a magyar kormányt egyszerűen csak levélben értesítették egy hónapal később Karácsonykor, semminemű tárgyalás nem volt így az antant felülbírálták a Hodza-Bartha féle etnikai demarkációs vonalat úgy,hogy közben létezett egy érvényben lévő Diaz-féle páduai fegyverszüneti szerződés is , ezt követően egy belgrádi szerződés is, de egyik sem merítette ki Benes igényeit. Mindkettőt felrúgva, tárgyalás nélkül Benes hazudozásai révén az antant hatalmak kéviselői megállapítottak egy igen igazságtalan demarkációs vonalat, mely a tárgyalások során kiinduló pontként szolgált Trianonban. Ez megegyezett Masaryk és Benes szláv korridor ábrándjaival, ugyanis a szerbek és a csehek egy Jugoszláviát Csehszlovákiával összekötő, egyben Magyarországot elzáró szláv folyosóról álmodoztak az Adriai tengerig, ezt akarták elfogadtatni. Majdnem sikerült is nekik. 1918.december 3-án a belgrádi fegyverszüneti egyezmény elleni cseh tiltakozás hatására a szövetségesek Párizsban elrendelték a cseheknek és szlovákoknak meghagyott területek kiürítését, melyet Vix alezredes nyújtott át. A Cseh Légió majd a cseh és szlovák önkéntesekkel gyarapodó katonaság tobzódásairól másutt majd írni fogaok (a cseh betörést taglaló résznél).

Egyébként volt még egy a csehektől elszakadást hirdető szlovák hivatalos lépés 1933-ban, süket fülekre talált, egészen 1939.március 14-ig, amikoris Hitler csatlósaként Tisóék megkapták az önálló államot. Idézem: a Szlovák Nemzeti Tanács 1933-ban beadványt nyújtott be a Nemzetek Szövetségéhez ( ma ENSZ): "Csehszlovák nemzet soha nem volt. Ez csak a csehek kitalálása,hogy elvehessék a tótok földjét...A légkör a köztársaságban annyira tűrhetetlen,hogy a szlovák nép kész bárki alatt csoportosulni a csehek ellen " Idézem Benes egy korábbi felszólalását Trianonban, az 1933-as követelés válasz volt Benes 1919-ben előhozott "létező ősi csehszlovák nemzet" teóriájára:Benes felszólalása a Tízek tanács ülésén a csehszlovák területi igények tárgyában (Párizs ,1919.február 5.) : ..."Szlovákia hajdanán a Csehszlovák állam részét képezte, amíg a magyarok a 10. század folyamán le nem rohanták. A hódítók sikertelenül próbálták elmagyarosítani az országot .A lakosság mindmáig cseh érzelmű, s az új államhoz kíván csatlakozni.Szlovákiában sohasem volt példa szeparatista próbálkozásra."
Pozzi francia politikust idézem, aki személyesen részt vett a béketárgyalásokon :"Benes a legszörnyűbb földrajzi,néprajzi és történelmi ostobaságokat is könnyed nyugodt mosollyal adta elő.Még önmagával is többször ellentmondásba keveredett.A nagyhatalmak képviselőinek egyike sem mert tiltakozni ellene.Mindenki félt ,hogy felszólalása a kérdésben való kétségbeejtő tájékozatlanságát bizonyítaná...Trianon a szabad zsákmány vásártere volt. Trianonban nem arról volt szó,hogy kinek van igaza,hanem arról kinek érdeke,hogy igazat adjanak neki..A nagy békebírók még elemi szinten sem ismerték azon nemzetek földrajzát,néprajzát és történelmét,amelyek sorsát intézték.Ez nemcsak Wilsonról mondható el.Lyold George se volt tájékozottabb.Clemenceau elképesztően tudatlan volt mindennel kapcsolatban,a ami Franciaország határain kívül esett ".
" Pasics,Masaryk,Benes és Bratianu ,de különösen Wilson és Clemenceau olyan játékot játszottak,mely a világtörténelem szégyene lesz. Térképek meghamisításával,okmányok megcsonkolásával és városi lócsiszárhoz illő fogásokkal operáltak. A tisztelt grémium volt annyira agyalágyult ,hogy így rá lehetett szedni. A trianoni békeszerződés revíziója elől nem lehet kitérni"... "A románok a fronton és a tűzvonalban úgy viselkedtek ,mint a nyulak,harctéri vereségük után pedig mint az árulók: miután kivívatták másokkal a győzelmet, a békekonferencián a fizetségüket követelték ".
Lloyd George a trianoni békediktátum egyik megalkotója utólag beismerte: " A trianoni békeszerződés elfogadásakor megtévesztés áldozata lettem. A német békeszerződés elfogadásakor megállapítása után a vezető államférfiak már fáradtak voltak.a magyar ügyek eldötnését másodrangú emberekre bízták.Ezekhez Benesék könnyebben hozzáférhettek ,mint a fődelegátusokhoz." Pozzi a "Századunk bűnösei " c. könyvében leírta,hogy a volt angol miniszterelnök- Lloyd George- lelkében később megrendült,amikor rádöbbent, hogy a csehekTrianonban mennyire becsapták őket.Ekkor az ő 1923-i beszédében már a csehektől féltette Európa egyensúlyát: "Oroszország föl fog támadni, de addig a kis Benes képvisli helyette a szlávságot, a cárizmus régi álmának megvalósítását, a szlávság kiterjesztését a szerbekre támaszkodva a Földközi-tengerig. Nem adok tíz évet és a csehek a szerbekkel szövetségre lépnek...Őrültség volt eltávolítani a szlávellenes Magyarországot az útból...A Duna táj nagyszerű gazdasági és katonai egység volt.A természet erői, a történelem logikája hozta létre ezt a nagyszerű brodalmat. mindez a magyar mag körüli összefogásra int. Ennek a birodalomnak megvolt a létjogosultsága európai szempontból,melyet a kelet-nyugat közti úthálózat őrzésével betöltött...Párizsban akkor valami fantasztikus dolog történt.Néhány ember összeült,hogy megcsinálja a békét. hatalmuk olyan nagy volt,amilyenre példa még soha nem akadt..Kedvük szerint teremtettek vagy tüntettek el államokat . A leghatalmasabb közöttük Wilson volt, aki hasonlóan az ókori istenekhez,mindenki neki engedelmeskedett.Azt gondolták, ő százmillió ember nevében beszél,pedig akkor már a szenátusaq is megtagadta és saját elméjének sem volt ura.Visszatérve a fővárosba a diktátor összeomlott...ha ez a szélütés fél évvel előbb következik be,másképpen alakult volna Európa jövője " megj.:Wilson szifilisz okozta agykárosodásban ,következményes elmebajban szenvedett, hazatérve az USA-ba saját védőbeszéde közben lebénult majd nemsokkal ezután meghalt. A meghirdetett Wilsoni elvek (etnikai határok meghúzása, a népek teljes önrendelkezési jogának biztosítása, népszavazás által történő határmegállapítás, a vesztes fél meghallagatása stb.) közül egy sem teljesült, mert hazudozások alapján és az érintett fél meghallgatása és a magyar népszavazás nélkül húzták meg a határokat (kivéve Sopront), mely egy újabb háború bölcsője lett.Lloyd Georgnak igaza lett,nem kellett tíz év sem ahhoz, hogy a csehek (cseh-szlovákok) megkössék a szerbekkel és románokkal is a magyarellenes "kisantant" szerződést, de 1935-ben elsőként Európában Csehszlovákia szövetséget kötött a bolsevik Szovjetúnióval mindenki megdöbbenésére. Ekkor ugyanis egész Európa a Szovjetúniót tartotta a legveszélyesebb országnak Európa békéje vonatkozásában.
A bolsevizmust sokkal veszélyesebbnek tartották mint az olasz vagy német ébredező nemzeti szocializmust.
Pozzi írja : "Az Európa sorsát eldöntő politikusok annyit tudtak Magyarország földrajzáról és történelméről,mint az a 10 éves kisdiák, akinek bizonyítványába a magyarországi tanítónő nem írja bele ezt a mondatot: a felsőbb osztályba léphet.. Köztük is a legnagyobb tekintély az önmaga által meghirdetett elvekkel is gyakran ellentmondásba keveredő Wilson amerikai elnök volt, aki rendszeresen összetévesztette a szlovákokat a szlovénekkel, s akin az egyre súlyosabb jelekben megnyilvánuló elmebaj ekkorra már annyira elhatalmasodott,hogy ezt diplomatái alig bírták mások előtt titkolni,majd fél év múlva meg is halt.Ezt a beteg Wilsont Masaryk könnyen tudta befolyásolni koholmányaival."
Ezeknek a politikusoknak a saját lelkiismerete annyira nem volt tiszta,hogy a Versailles-Trianoni békerendszerhez kapcsolódó iratokat hatvan évre titkosnak minősítették és elzárták a világ szeme elől. A közelmúltban azonban lehullott a fátyol az indexre tett írások előtt és Trianon titkaira fény derült. A cseh, román és szerb diplomaták Trianonban meghamisított tájékoztatásokat terjesztettek.Ezt a félrevezetést leghatásosabban a cseh Benes művelte.Gátlástalanságát megkönnyítette a nagyhatalmak tárgyalóinak szégyenteljes középszerűsége.

Benest és a cseh fennhatóságot a szlovákok sem akarták sem 1919-ben,sem 1933-ban, sem 1989-ben, ha 1919-ben Hlinkát hallgatják meg ma igazságos etnikai határok lennének Felvidéken, de Benes bebörtönöztette őt. Ha 1918-at nézzük a SZNT először autonómiát akart Magyarország kebelén belül, majd Hodza hatására cseh-párti határozat született (átírták az eredeti már elfogadott határozatot miután Hodza csak később tudott bekapcsolódni a tárgyalásba).
Egyébként Hlinka rájött arra, hogy - idézem 1919-ben mondott szavait: "Magyarországon kívül nincsen élet vagy ha van , az nem az " és 1925-ben is visszasírta a magyar fennhatóságot és ennek megfelelően hirdette is ezt a szlovákok körében: " Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke,mert ezer esztendös magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit mint a cseh uralom hat éve alatt" .Hlinka megelégedett volna egy tiszta etnikai határokkal bíró szlovák állammal is ( ez akkor nem volt teljesen egyértelmű,mert Szepességben pl. nagyon sok német és magyar élt főleg a városokban ).
Hlinka 1919-ben elment Párizsba, hogy a csehektől kérje a szlovákok kimenekítését, Benes elintézte, hogy Franciaországból kiutasítsák majd hazatérése után bebörtönözzék. Pozsonyból Trianon után a magyarokat 1-2 nap alatt !!! egyszerűen elűzték ugyanúgy a németeket, a megüresedett házakba szlovákok telepedtek be. Az 1912-ben magyarok által alapított Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemet ( mondjuk úgy ,hogy csak a személyzetét) miként a Mátyás király által 1467-ben alapított Pozsonyi Egyetemet is át kellett helyezni Magyarországra. Stefánikot megölték,mert szintén nem volt cseh-párti.
A híres "demokratikus" csehszlovák földreform ( de a román is a saját körülményei között ) úgy zajlott, hogy egyszerűen a magyarok és németek földjeit kártérítés nélkül elkobozták és szétosztották a szlovákok és csehek között, emiatt és más megalázó intézkedések miatt tengernyi panasz érkezett az akkori Népszövetséghez ( mai ENSZ),ugyanis a népek önrendelkezési jogainak betarttatását mind aláírták a trianoni kedvezményezettek, csak nem tartották be.Ezeket a panaszokat meghallgatták, de szándékos bürokratív útvesztőkbe burkolva az ügyeket nem történt semmi. Ezeket az eseteket tanulmányozva és saját tapasztalatokat gyűjtve, megyőződve arról, hogy tiszta etnikai régiók és 3,5 millió magyar ember került idegen elnyomó uralom alá, Lord Rothermere angol sajtómágnás írt egy terjedelmes cikket 1927.júniusában a magyar sérelmek orvoslásának szükségességéről, az igazságtalan trianoni döntőbíráskodásról és az európai béke fenntartásának komoly veszélyeiről a cseh, román és délszláv sovinizmusról, a trianoni diktátumban foglalt irányelvek megszegéséről a Daily Mail című többmilliós példányszámú lapjában. A nagy port és nemzetközi egyetértő visszhangot kavart feltáró-elemző cikk címe ez volt magyarra fordítva: "Magyarország helye a nap alatt" .Ezzel elindított egy nemzetközi szimpatizáló mozgalmat a "Justice for Hungary" mozgalmat, melyet rengetegen támogattak, még maga Lloyd George az egyik fő trianoni döntőbíró is egyetértett a cikk tartalmával.A magyar igazság kimondását 1925-ben az olaszok előzték meg (Nitti miniszterelnök), utalva arra, hogy a magyarsággal szembeni eljárás igen igazságtalan volt és a revízió elkerülhetetlen .

Nem sokkal a békekonferencia utáni években mit mondtak a kedvezményezettek?

Maniu román miniszterelnök, az erdélyi románok vezére az 1920-as évek végén kijelentette" ...az úgynevezett magyar elnyomás alatt nekünk erdélyi románoknak jobb dolgunk volt mint most ".
Hlinka szlovák nacionalista, a legnagyobb tót párt vezére 1925.június 4-én kijelentette ( a forrás Bonsal amerikai ezredes könyve, ő tagja volt a trianoni tárgyaló küldöttségnek és az 1946-ban kiadott könyve "Csehek,szlovákok és Hlinka páter" fejezetében írta le Hlinka mondását) a teljesség kedvéért megismétlem fent említett mondást:
" Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke,mert ezer esztendös magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit mint a cseh uralom hat éve alatt" .
Stipics , a magyarországi szerbek vezére 1925-ben röpiratban tette közhírré:" Az elmúlt hat esztendös jugoszláv uralom a mi szerbjeinkben kiváltotta a régi magyar uralom utáni vágyakozást ".
Horvát felkelők az 1920-as évek végén Magyarországra menekültek s a Dunántúlon készültek föl az otthoni szerb elnyomás elleni harcra.
forrás
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona