Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

A szervezők nem engedik felolvasni a Bósza János által megfogalmazott követeléseket az öregkomáromi március 15-i ünnepségen

2010. március 15.
Bósza János felvidéki autonómia-harcos honlapjáról értesültünk, hogy az idei március 15-i öregkomáromi ünnepségen szerette volna felolvasni az általa, a jogegyenlőség mentén megfogalmazott felvidéki magyar követeléseket.

A kérését a helyi Csemadok és MKP tagjai elutasították. Tekintettel arra, hogy az összeállított 12 pontos követelés a felvidéki magyar érdekképviselet sarokpontja kellene legyen és Felvidéken rajta kívül ezeket a követeléseket senki nem meri kimondani, ezúttal szeretnénk segíteni Bósza János autonómia-küzdelmét legalább annyival, hogy ezt a 12 pontot közzétesszük. Ismerve a soviniszta kormányzat újbenesi intézkedéseit, a pozsonyi parlament magyarellenes törvényhozását, az államelnök sovinizmusát, a követeléseknek már tovább nem halogatható akutálpolitikai jelentősége van .

Az elutasítás indoka az volt, hogy az ünnepség szervezői, akik egyébként a Csemadok magyar kulturális szervezet és az MKP tagjai, pártpolitikai propagandának minősítették a 12 pont felolvasását. Tudvalévő, hogy Bósza János a még pártként be nem jegyzett Jogegyenlősőgért Polgári Párt alapítója.

A mi véleményünk pedig az, hogy az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc a magyar nemzet jogegyenlőségéért , a nemzeti megmaradásért vívott küzdelem ékes példája, a mai elszakított magyarság jogsérelmei és az akkori magyarság helyzete és követelései között párhuzam vonható. Ugyanúgy, ahogyan a mai gúnyhatároktól függetlenül a március 15-e össznemzeti ünnep, úgyszintén az autonómia-követelés is össznemzeti ügy. Mindannak ellenére, hogy sokak gondolkodásában ez a párhuzam még nem érett meg. Összehasonlítva a mai erdélyi nemzeti követelésekkel ( a területi autonómia, a magyar nyelv hivatalossá tétele, önálló székelyföldi domén az interneten, székelyföldi termék levédése stb.) a felvidéki nemzeti ébredés még gyerekcipőben jár. Elsősorban a fejekben kellene rendet tenni, aztán a gondolatzár majd a szájzár is kinyílik és megformálódnak a követelések. Csak mire ez valósággá válik, nehogy késő legyen már ! Ébredj magyar !

Alább olvashatók a követelések:Memorandum

A felvidéki magyar nemzetrész követelései 2010.március 15-én:


1. Az Európai Unió tagjaként nem akarunk tovább Szlovákiában másodrendű állampolgárokként élni! Szűnjön meg a nemzetiségi alapú együttes hátrányos megkülönböztetés az élet minden területén !

2. Tartsák tiszteletben az európai egyesülés alapvető szabályait, ami a szabadságot, demokráciát, jogállamiságot, egyenlő bánásmódot és a kölcsönös segélynyújtás elvét illeti !

3. Töröljenek el minden olyan törvényt, amely sérti ezeket, köztük a Beneš-dekrétumokat és a magyarellenes nyelvtörvényt is !

4. Területi autonómiát a Hodža-Bartha 1918-as demarkációs etnikai határ alatt lévő területen és Honföldi Autonómia Tartományt. Kötelező kétnyelvűség (szlovák-magyar) az autonómia területén. A közös területi autonómiának saját parlamentje, önigazgatási szervei legyenek!

5. Minden nép és kisebbség nyelve az egész ország területén, minden városban és községben ahol a lélekszámuk meghaladja a 8%-ot, kötelező nyelv legyen, anyanyelvi iskolákkal !

6. Adják vissza mindenkinek, magánszemélynek vagy intézménynek a jogtalanul elvett tulajdonát !

7. Részesüljön az ország összes polgára és utódai az elszenvedett elhurcolásért és kényszermunkáért egyformán megfelelő kárpótlásban !

8. Közös történelmünket, közös és tartalmilag azonos történelemkönyvben írják meg !

9. Teljes magyar anyanyelvű iskolarendszert az óvodától az egyetemig a Honföldi Autonómia Tartomány területén!

10. Esélyegyenlőséget az élet minden területén !

11. Anyanyelvű vallásgyakorlást magyar katolikus püspökkel !

12. A Honföldi Autonómia Tartomány létrejötte után a két nép a Szlovák Nép és a Felvidéki Magyar Nép kezdjen tárgyalásokat a szövetségi államformáról a két egyenrangú államalkotó néppel, a szlovákkal és a felvidéki magyarral !!


Szabadságban és emberi méltóságban akarunk élni, mint a Felvidéki Magyar Néphez tartozó szlovákiai állampolgárok és az Európai Unió polgárai!


Bósza János

Forrás: LINK
Hozzászólás:

Először nem akartam erről nyilatkozni, de a bögyömben volt és miután elolvastam az idétlen indoklást, megtettem. Március 15-e éppen erről szól! A jogegyenlőségről, a magyar nemzet függetlenségéről. Ez nem egy öncélú ünneplés. Igen ez a példa, ha úgy tetszik. Példa bátorságból, tenniakarásból a nemzet jövőjéért, egyenjogúságáért, a jogegyenlőségért. Igen fegyvert fogtak, mert anélkül nem ment. Igen fizikailag a túlerő megsemmisítette a Honvédséget, de a fejekben nem lehetett megsemmisítő győzelmet aratni. Ott maradt az emberek gondolatvilágában a visszatérés lehetősége, a szabadságvágy és várták az újabb alkalmat.Hiába volt
a Bach-korszak, a Haynau-féle megtorlások, a gondolkodásból már nem lehetett kiirtani a szabadságvágyat. Nemcsak az egyének gondolkodásából, hanem a közgondolkodásból. Várták ,hogy visszajön Kossuth, ha eleinte reménytelennek is tünt, de hittek abban, hogy ez így nem mehet tovább. Mégha a Honvédség fölött győzelmet is arattak, akkor is volt egyfajta jogi győzelem, már 48-ban is, mert a jobbágyfelszabadítás megtörtént ( emlékezzünk az USA-ban a rabszolgatartást hivatalosan csak 1868-69-ben szüntették meg és azért a jobbágy nem volt rabszolga!), ugyanakkor a szabadságvágy csírája a fejekben ottmaradt és megérett az 1867-es kiegyezésben. Igen elmondhatjuk, hogy bár időeltolódással, de végül íróasztal mellett a Forradalom és Szabadságharc 1867-ben győzött, mert fegyveres harcokat és elégedetlenséget elkerülendő az osztrákok leültek tárgyalni a magyarság függetlenségéről és jogegyenléségéről. Ennek eredményeként a magyarság kiharcolta polgári és nyelvi egyenjogúságát és majdnem teljes függetlenségét ( a hadügy és a külügy az osztrákok kezében maradt, tulajdonképpen ezért sodródtunk bele az I.világháborúba, ugyanis Tisza István volt az egyetlen a kancelláriában aki ellenezte a szarajvói provokáció után a balkáni villámháborút). Az,hogy oda került osztrák név mellé a magyar és monarchia formájában a Magyar Királyság,mint a dualista rendszer egyik része, ettől kezdve a nemzet vette kezébe sorsa irányítását.
Az 1868-tól 1914-ig terjedő boldog vbékeidőknek nevezett időszakban soha nem látott módon fejlődött az egész Magyar Királyság területén a kultúra, gazdaság és a jólét. Nem beszélve a többnyelvűségről és az összes nemzetiséget egyenjogúnak elfogadó törvény alkalmazását.

Azok a tót pánszlávista törekvések, amelyek elsősorban az ország szétzilálására irányultak a pánszláv eszme mentén nem csoda, hogy államilag le kellett állítani ezeket a folyamatokat ( lásd a rőcei gimnázium esetét). Azonban az össztótság a magyarsággal együtt évezte a dualista rendszer vívmányait, a haladást, a korlátlan munkalehetőségeket az egész Nagy Magyarország területén. A tótság lojális volt az OMM-hoz, most a népre gondolok nem egy-két pánszlávista bomlasztóra, akik az orosz testvériséget hangsúlyozva bujtották a népet. A tótok nem akartak pravoszláv vallást, ez a taktika nem is jött be. A csehországból átjött evangélikus papok folytatták tovább a magyarellenes tevékenységet és a nép felbujtását. Ez sem sikerült igazából,mert látszott Trianonban a meglepetés, hisz nem is akartak elszakadni Magyarországtól, csak Benes akarta, Hlinka a katolikus pap nem. Mindenesetre a boldog békeidőkben Európa leggazdagabb országa lettünk, ami nem tetszett sem az oroszoknak, sem az angoloknak, sem a világ szabadkőmüvességének, akik a világ újrafelosztásán töprengtek, azon,hogy hogyan lehetne kirobbantani egy világháborút. Hát sikerült nekik, az újrafelosztás is , igazságtalanul.
Szóval az OMM-ban megindult óriási fejlődést a kiprovokált, a világ újrafelosztása és az OMM szétrombolása céljából kiprovokált I.világháború állította meg. Túl nagy volt a kontraszt a töbi országhoz képest, túlságosan nagy volt a fejlődés és a jólét. Nekünk semmi érdekünk nem volt háborúskodni senkivel. Az összes neoklasszicista épület Budapesten és szerte az országban, Bécsben is ekkor épült. ha távlatokban nézzük, az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc hozadéka ez volt. Érdemes volt. Igaz ezért sok magyar vér folyt és ez volt az első olyan megmozdulás, ahol a tótok nem megbújtak a hegyekben, mint a török időkben. hanem kiálltak Kossuth mellett. Petőfi amikor Debrecenben járt, az ajtónállókkal nem tudott szót érteni,mert tótok voltak,alig tudott bejutni a kormány épületébe. Ezt ő maga jegyezte le.

A Stúr féle ellenállás sem nem volt nagy,sem nem volt nemzeti, sem nem volt hazafi és nem volt támogatott a tótok részéről.Szedett-vedett idegen zsoldosokat szervezett röhejesen Kossuth honváédjei ellen és Nyitránál saját vérei ellen , a tótok ellen harcolt,majd megfutamodott Prágába, majd innen Bécsbe csalinkázott, itt újra szevezte volna béna seregét, de a számuk nem haladta meg a százat sem és tótok ,szinte nem is voltak benne. Olasz ,cseh és egyéb kalandorokból állt, akik pénzért harcoltak volna. Ez a nagy nemzeti hős. Mondd meg nekem János, a tótok,miért nem akarják elfogadni az igazságot? Miért kell egy olyan történelmet gyártani,ami meg sem történt? Miért kell csak ellenségképben gondolkodni, ahelyett, hogy megköszönnék a szentistváni országnak,hogy ma még léteznek. A francia és angol gyarmatbirodalomban ismerjük az emberi jogokról szóló fejezetet ( pl.India, Gandhi stb.), ugyanis az őslakosoknak ilyenek nem nagyon voltak. EGy szó,mint száz a tótok lojálisak voltak úgy Rákóczihoz ( bár a részüket a forradalomból nem nagyon vették ki ,de nem ellenezték), mint Kossuthoz is és a Magyar Királysághoz is, csak nem akarják tudomásul venni. A gazemberekből csinálnak hőst, mint amilyen Stúr vagy Tiszó volt.

Szóval a véleményem a komáromi ünnepségről az, hogy igenis ez a március 15-i ünnep a legaktuálisabb alkalom párhuzamot vonni a magyarság 1848-as és mai jogkövetelései és igényei között

Amit mondasz nem kortesbeszéd. véletlen egybeesés annak a pártnak a programjával, amelynek már 50 éve müködnie kellene. Akkor nem tartana itt a felvidéki magyarság nemzettudata, identitászavara, elgyökértelendése, gondolatcenzúrája. Igen fel kell nyitni a szemeket! Erre igenis nagyon jó példát mutatnak 1848-49 történései. Alább a cikk a kiegészítéssel.Biztosan füstölögnek emiatt a komáromi Csemadok szervezői. Lelkük rajta. Akinek nem inge ne vegye magára!

vendég írta
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Bósza János [ 2010-03-15 11:34 ]

Nem tudom mi lesz délután, de már sokan jelezték várnak oda. Már utcán is
megállítanak emberek és azt mondják, hogy novemberben támogatni fognak, egyre több értelmiségi az oldalamra áll és ez még csak a kezdet. Általános nézet Komáromban, a mostani polgármestert már a többség nem akarja, az MKP pedig képtelen lesz ütőképes jelöltet állítani. Sikerült elfogadtatni egy tényt, mégha a jelöltségem tényét sokan megkerülik, éspedig, hogy az új polgármesternek függetlennek és ismetnek kell lennie, de főleg lokálpatriótának.
Ma mi lesz nem tudom, de amennyire ismerem a komáromi történéseket, megint egy semmitmondó öltönyös önreklámozást fognak bemutatni a Hídas és az MKP-s hölgyek, urak.

HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona