Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata

2009.3.11.
ESKÜ ALATT TETT IRÁSBELI NYILATKOZAT

(AFFIDAVIT)


Én, SIBRIK GYÖRGY, aki annak rendje és módja szerint esküt tettem, a következőket helyezem letétbe és mondom el:


Olyan család utolsó tagja vagyok, amely származását II. Endre, Magyarország és Jeruzsálem királyáig vezeti vissza. Felmenő ági őseim közé tartozik továbbá Magyarországi Szent Erzsébet, Thüringiai Lajos felesége is. Ezen okok következtében közvetlen hozzáférhetőségem, bejárásom volt Horthy Miklós admirálishoz, kormányzóhoz, a régenshez és azon személyekhez, akiknek Magyarország Szent Koronájának, Szent István koronájának biztonsága, őrzése volt a feladata.
1944-ben elsősorban diplomáciai jellegű feladatok végrehajtására voltam kijelölve, jóllehet ezredesi rangban a magyar védelmi erők vezér-karához voltam kinevezve. Abban az időben azonban elsősorban diplomáciai összekötőként láttam el feladataimat. 1945 márciusától 1952 júliusáig, Ausztriában és Németországban tartózkodtam, és onnan emigráltam az Amerikai Egyesült Államokba. Ezért személyes ismereteim vannak azokról az eseményekről, amelyeket az alábbiakban leírok.
Jelenleg nyugdíjba vonultam élek hivatali állásomból a Georgetown Egyetemről, ahol az alelnök asszisztenseként szolgáltam tíz éven át.
Lakhelyem 2419 Chain Bridge Road, Washington, D.C., és az Amerikai Egyesült Államok polgára vagyok 1957 óta.

A SZENT KORONA ALKOTMÁNYOS JELLEGE ÉS JOGI SZEMÉLYKÉNT SZÁMONTARTOTT JOGÁLLÁSA, STÁTUSZA A NEMZETKÖZI ÉS A MAGYAR JOG SZERINT.


Mindent megelőzően, fel kell ismerni, hogy Magyarország Szent Koronája nem a törvény valamely tárgya, hanem a Magyar Törvény ügye és annak forrása. A Szent Korona FÜGGETLEN, Szuverén személy, amelynek a Király az alattvalója. Mindkettő: A magyar és a nemzetközi jog szerint a Szent Korona jogi és alkotmányos személy, amely magába foglalja a teljes magyar alkotmányos hatalmat és a nemzeti létet. Ezt a személyre szóló jogot a nemzetközi jog elismerte. Ezen nyilvánvalóan meglévő tényt illetően, hivatkozásom alapjául a meglévő jogi adatokat hozom fel, beleértve azokat, amelyek Ferencz – Józsefnek 1867-ben Magyarország királlyává való emelése jogszerűségére vonatkoznak. Az 1848-as európai forradalmakat követően Ferenc – Józsefet 1949-ben kormánya királlyá nyilvánította. Ezzel szemben azonban ő, nem volt jogszerűen és alkotmányosan királynak tekintve, mivel nem bocsátotta ki a Szent Korona felé a királyi hitlevelet, esküt, diplomát és ezért egészen 1867-ig nem lett megkoronázva a Szent Koronával (az ú.n. Ausgleich). Ezen alkalommal, tehát a koronázás alkalmával, minden 1849 és 1867 közötti tettét semmissé és érvénytelenné, illegálissá nyilvánították. Ezeket az eseményeket közelről ismerem, mert a Kiegyezés-Ausgleich dokumentumaihoz hozzájutottam, azokat ugyanis déd-nagybátyám Deák Ferenc fogalmazta, illetve tárgyalta.
A Szent Korona Alkotmányos és Jogi Személyiség - azon Tan keretén belül, amely mindezt szabályozza. Mindkettő: a magyar és a nemzetközi jog szerint. Ez a legjobban akkor érthető meg, ha párhuzamot vonunk a Keresztyén Úrvacsoráról, Oltáriszentségről szóló szent tannal, különös képpen azon értelemben, ahogyan azt a katolikus hagyomány tartja számon. Ugyanúgy, ahogyan a szent vacsora közvetítője teszi, vagyis, amikor a pap szent áldozata, szent tette által megtörténik, amikor Krisztus valódi teste és valódi vére a kenyér és a bor által jeleníttetik meg, (a transz-szubsztanciáció-átigazolásról szóló tan értelmében), ugyanolyan értelemben a Szent Korona a Magyar Nemzetnek, annak végrehajtó, jogalkotó, igazságügyi, és más nemzeti hatásköreinek, nemzetközi létének az Élő Személye, amelyek mind, ebbe a Személyiségbe vannak bejegyezve, beágyazva. Ezen alkotmányos tan alapján az egyének, vagyis a királyok, az Országgyűlés tagjai, és a polgárok egy test cellái, amelyek tovább élnek, amikor ezen cellák egy csoportja meghal és azokat egy másik cella csoporttal helyettesítenek. A Szent Korona Alkotmányosan és jogilag a Magyar Nemzet. Következésképpen: Királyokat ki lehet nevezni és lehet választani, lehet országgyűlési képviselőket választani. Azonban addig, amig esküt nem tesznek a Szent Korona Személyiségére, addig nem lehet hivataluk. A Király csupán jelölt, mégha az országgyűlés meg is választja. Addig, amíg a Király ki nem adja Hitlevelét (Diplomáját, Bulláját), amelyben elismeri a Korona és a Koronába foglalt, jegyzett Nemzet Suverenitását, amikor ezen Diplomát elhelyezi, akkor lesz királynak elismerve a Szent Korona alatt a Nagynyilvánosság előtt történő eljárás keretében, ami maga a Koronázás. Ez a nyilvánosság előtt történő eljárás megfelel ugyanannak a szent eljárásnak, amikor a pap elmondja a szavakat a kenyér és a bor felett.
Pajtás Ernő ezredes teljes mértékben értette ezt a tanítást, és amint azt a továbbiakban elmondom, a Szent Korona átadását a jogi személynek adandó menedékjog feltételeinek megfelelően tárgyalta. Ezért az átvételi elismervény, amelyet megkapott és amelyet az alábbiakban leírok, egy jogi személynek szól és az USA vállalás a menedékjogról szól, nem a megőrzésről. A megállapított viszony a gondnok és a gyámság (guardian/ward) jogviszonya volt, nem pedig a szállító és értékmegőrző (bailor/bailee) jogviszonya volt. Pajtás ezredes a birtokomban lévő információ szerint az 1945 május 6 és július 24 között eltelt 81 napot arra használta fel, hogy az USA hatóságaitól ezt a jogi vállalást megszerezze.

PAJTÁS EZREDESHEZ, HORTHY TENGERNAGYHOZ FŰZŐDŐ VISZONYOM ÉS AZ ELISMERVÉNY, AMELYET PAJTÁS EZREDES KAPOTT.


Néhai Pajtás Ernő ezredest a Magyar Szent Korona Koronaőrségének parancsnokát 1912 óta ismertem, amikor Budapest, Magyarországon mindkettőnket felvették a Magyar Királyi Katonai Akadémiára a LUDOVIKÁRA. Mindketten alhadnagyként végeztünk, 1914 október 14.-én, Pajtás a tüzérségnél, én a lovasságnál.
Biztosan tudom, hogy Pajtás ezredes a legmagasabb szintű erkölcsi becsületnek és tisztességnek megfelelő ember volt, és az, hogy őt választották ki a Szent Korona őrzésére, ez a küldetés iránti rendkívüli elkötelezettségének és hűségének tudható be. Soha sem volt Szállasi Nyilaskeresztes Pártjának a tagja (ami megfelel a német náci pártnak) és minden tettét ami a Szent Korona szállítására vonatkozott Magyarország határain túlra, azon esküje értelmében hajtotta végre, ami arra vonatkozott, hogy védje a Szent Koronát, mint Magyarország Szuverén Személyiségét.
Horthy Miklós kormányzót, tengernagyot 1919 óta ismertem és mialatt Magyarországon tartózkodtam, rendszeresen jártam hozzá. Ennek következtében az ő viszonya hozzám egyrészt személyes, másrészt hivatalos minőségben történt és készen állt arra, hogy megosszon velem állami titkokat, úgy is, mint a magyar vezérkar tisztjével és úgy, mint diplomatával.
1948. április 6.-án a Kormányzó és családja vendége voltam, átmeneti lakásukon, Poligasse 25, Weilheim, Bajorországban. Jelen voltak még testvére Ödön (Eugen) és felesége, Horthy felesége és a kormányzó idősebb fiának özvegye, Ilona és annak fia István, aki kanyaróval betegeskedett.
A Kormányzó elmondta elfogatásának és deportációjának történetét Magyarországról a német nácik által, illetve megoperálásának történetét Münchenben, amikor amerikai őrizetben volt. Végezetül, a Kormányzó elkezdte megtárgyalni a Magyar Korona kérdését, ügyét és mint Magyarország Szuverén Személyiségének sorsát.
Ezzel kapcsolatban megmutatott nekem egy Pajtás Ernő ezredes által küldött kézzel írott levelet azon feltételekről, amelyeknek megfelelően a Szent Korona át lett adva az amerikai hatóságoknak. Ezt a levelet futár hozta Horthy tengernagynak azt biztosítandó, hogy megkapja.
Legjobb emlékezetem szerint a levél azzal kezdődött, hogy Pajtás ezredes elnézést kér rossz minőségű kézírása miatt, amit komoly betegsége okozott. Ezután beszámolt arról, hogy ő becsülettel és teljes mértékben teljesítette a parancsot, amit a Szent Korona Gondnokától, Perényi Zsigmond bárótól kapott akkor, amikor az megparancsolta Pajtás ezredesnek, hogy hagyja el Magyarországot a Szent Koronával egyetemben és hogy kísérelje meg azt, hogy a Szent Koronát Svájcba vigye: Ha ezt lehetetlen lenne elérni, akkor adja át az amerikai erőknek, azon feltétellel, hogy a Szent Koronával úgy bánjanak, mint egy személlyel, aki menedékjogot kér egészen addig az időig, amikor az idegen, Szovjet csapatok elhagyják Magyarországot.
Amikor a Szent Korona Kammer at Attersee-ben volt, Szállasi szét akarta szedni annyi részre, ahány kormánytagja vele volt, hogy minden miniszterének adjon egy darabot. Pajtás ezredes, hogy y Szent Koronát védje, elvitte a Szent Koronát Mattsee-be és elásta a Szent Koronát egy kis tó mellett.
Amikor a ládát a Szent Korona nélkül 1945. május 6.-án átadta az amerikaiaknak, rendkívüli nyomás alá helyezték, hogy arulja el a rejtekhelyét. Ő erre tájékoztatta az amerikaiakat, hogy csak azzal a feltétellel hozza nyilvánosságra a helyét, amennyiben az ameriakaiak biztosítják a Szent Koronának a folyamatos elismerését, mint Magyarország Független Személyiségéét, és amennyiben úgy fognak bánni a Szent Koronával, mint egy személyiséggel, amely menedékjogot élvez egészen addig, amíg a Szovjet csapatok elhagyják Magyarországot. Végezetül az ameriakaiak biztosították ezt az elismerést, ő megkapta az átvételi elismervényt, amelyet csatolt és amelyet láttam, a Szent Koronára vonatkozó jogi személynek járó menedékjoggal. Ezen feltétel teljesítésekor hajlandó volt kiásni a Szent Koronát és átadni az amerikai hatóságoknak. Az átvételi elismervény magyar nyelven készült és az "asylum" szó megfelelője a „menedékjog” volt -- Right of Asylum. Pajtás ragaszkodott ahhoz, hogy az átvételi elismervény magyarul készüljön, annak biztosítékaként, hogy a magyar nyelv legyen a jogi gondnokság hivatalos nyelve a Szent Koronára vonatkozóan, az amerikai nép számára, gyámtörvényként.
Mivel Pajtás ezredest jól ismertem, megismertem, hogy az az ő a kézírása volt. Az Átvételi Elismervény is kézzel íródott, egy Pajtás ezredesétől eltérő kézírással. Legjobb emlékezetem szerint az átvételi elismervény aláírását "Grandpierre" -nek olvastam.
Miután a Kormányzó megengedte, hogy elolvassam a levelet és az átvételi elismervényt, a saját jövőjéről beszélt és jelezte, hogy szeretne kinevezni, hogy folytassam, mint a Szent Korona Őrzője, különösképpen azért, mert Pajtás ezredes komoly beteg volt, és mert a Kormányzó arra készült, hogy elhagyja Németországot. Ezért megkérdezte, hogy elfogadom-e a kinevezést, amit én elfogadtam.
Az itt szereplő, eskü alatt tett írásbeli nyilatkozatot személyesen fogalmaztamés minden tény, amit itt elmondtam, legjobb tudásomnak és meggyőződésem szerint megfelel az igazságnak. Ezért az előbbi öt oldalt névjegyemmel láttam el.
A legnagyobb Őszinteséggel és Tisztelettel előterjesztve,


GEORGE DE SIBRIK

aláírás: George de Sibrik

(Sibrik György)


Aláírva és esküt téve előttem 1978 január 2. napján

Philip a. Guarino: (aláírás)

Közjegyző

Közjegyzői megbízatásom határideje 1981. június 14.

Közjegyzői pecséttel ellátvaAngol eredetiből fordította: Geönczeöl Gyula, 2009. március 9-én.


Az itt közölt dokumentum angol szövegét másolatban Washington, D.C.-ben attól az amerikai diplomatától kaptam, akit Rákosi rendszere 1949. január 29.-én Mindszenty József Hercegprímás letartóztatásakor Persona Non Grata-nak minősített és kiutasított Magyarországról. A kiutasított amerikai diplomata lakásán az ÁVH „megtalálta” azt a levelet amelyet Kardinális „írt” az amerikai diplomatának, aki Truman elnök személyes üzeneteit közvetítette számára. Az ÁVH által nagy zajjal „megtalált“ levelet az ÁVH hamisította és ezt a förmedvényt a a mai napig legitim adatként a BM, ARCH V-700/33, 285 old., tartják számon. A szóban forgó diplomata 1992 szeptember közepén az amerikai és a magyar diplomáciával egyeztetve próbálta elérni, hogy kitiltását nyilvánosan vonják vissza, de a mai, posztszovjet Magyar Külügyminisztérium akkor és máig „sem érti“, hogy miről van szó.

Az amerikai diplomata elégette a Hercegprímás által neki küldött levelet, tehát azt nem találhatta meg az ÁVH, illetve amit „megtalált“, annak szövege ráadásul, különbözik az eredeti, elégetett levélétől.

TÖRTÉNELMI fontosságú dolgok kapcsolódnak az ügyhöz, ami első sorban a magyar államot illeti, hangsúlyozta ezt mindig nekem ez a diplomata, aki ezt az ügyet egész életében rendezni szerette volna. Nálam lévő levelei ezt nyilvánvalóvá teszik.

Mint azt ez az amerikai diplomata nekem az ügyről személyesen elmondta: Truman elnök Churchill angol miniszterelnök tanácsai szerint a Magyar Országtanács, tehát a Koronatanács legitim tagjai voltak illetékesek az állam vezetésére. Elsősorban a Hercegprímás. Ezt végre tudomásul kellene venni, mert ez az EREDETI magyar Alkotmány nyugati ELISMERÉSÉT jelentette! A nyugat szerette volna elzárni a szovjet előretörést az Adriai tenger és a nyugat felé. Ehhez pedig LEGITIM rendszerre volt szüksége és nem banánköztársaságokra, főleg nem szovjet vezetéssel és főleg nem úgy, ahogyan azt a mai KISZ utódok elképzelik! Az amerikaiak akkoriban és főleg a Rooswelt körüli komunista háló leleplezése közepette tudták, hogy a magyaroknak megvolt a megfelelő Alkotmányos hagyománya ahhoz, hogy ne szovjet átjáróház legyen, hanem szilárd állam és tudták, hogy a térség biztonságának ez az egyetlen legitim alapja! Mint az amerikai diplomata elmondta, az 1990-es években kialakuló balkáni háborús állapotok ugyanannak az újra éledése volt, ami az 1940-es évek végén játszódott le Közép Európában. Ez a magyar származású amerikai diplomata nem véletlenül adta nekem Sibrik György Koronaőr itt közölt eskü alatti nyilatkozatát.


Ezen a hétvégén 1848 márciusi napjaira, a reformkorra, nemzetünk nagyjaira emlékezünk. Azokra a napokra, amikor mindennél nyilvánvalóbbá vált, hogy az ezeréves magyar alkotmányosság a nyugati, abszolút monarchiális berendezkedéssel szemben a kultúrális, gazdasági és politikai kibontakozás hatalmas lehetőségét rejti magában. A felelős önkormányzatiságot, a nemzeti függetlenséget a benne lévő népfelség gondolatával, ami a Szent Korona tan alapvető doktrínája. A politikai jogok nemzeten belüli egyenlősége, a jogalkotásban való részvétel, a bírói hatalom megosztottsága, a központi rendeletek törvényességi szempontból való mérlegelése. Mind olyan alkotmányos értékek ezer év óta, ami a legmodernebb természetjogi gondolkodás próbáját is megállják. (Idézet részben, Zlinszky János igazi alkotmánybíró kivételesen következetes értékeléseiből).


A magyarság jelenlegi szánalmas bukdácsolásának pontosan az az oka, hogy rákosista csasztucskákon rágódó értelmiségieinket tévesen a nemzet vezetésére szeretnénk használni, holott pontosan arra alkalmatlanok. Ez a társaság rákosista faiskolákban nevelkedett és egy kor politikai szubkultúrájának és konjunktúrájának a terméke. Vannak köztük olyanok, akik számára valami dereng és meghasonlottak a hurrá optimizmus korától. De az idő szalad és más nemzetek is törekednek, ha nem teszünk rendet, kiszorítanak. Megéri kisérletezni? Mondjuk már ki, hogy NEM! A nemzetet csakis az a kultúra hordozó magyar réteg viheti sikerre, amely túlélte a rákosita gyilkolást, amelyen nem fog az idegen máz és pontosan, zsigereiben érzi és ismeri a magyar alkotmányosság ezer éves rendíthetetlen szerkezetét.


1848 idején Magyarországon a polgárság kiváló egyedei átkerültek a középnemesség sorába. Széchenyi az erős polgárság megteremtésén fáradozott. Ő és társai, pontosan felismerték, hogy a polgári egyenlőség érdekében a nemesi kiváltságok kiterjesztésén alapuló megteremtése számára a történelmi alkotmány alapelvei sima átmenetet kínáltak. Csak egy út járható, ez pedig a kultúra hordozó réteg megerősítése. Ennek a kultúrának a legfőbb dokumentuma az ezeréves alkotás. Nem egyenlősdit kell játszani és mindent fordítva csinálni. Éppen Ellenkezőleg: Annak érdekében, hogy érvényesüljön a Hass Alkoss Gyarapíts és a Haza Fényre Derül gondolata, arra kell törekednünk, hogy a minőség uralma hassa át tetteinket és ne a szovjet tömeg szemlélet.


Horthy kormányzó lemondását követően a Koronatanács ülésén Serédi Jusztinián Hercegprímás kimondta, hogy amennyiben a kormányzót erőszakkal mondatták le, úgy a lemondás nem érvényes. Serédi irataibĺ tudjuk, hogy ezért tanácsolta Szállasinak, hogy a nemzetvezető elnevezést használja, ne a kormányzóit. Iustitia est Regnorum Fundamentum- Az igazság az országok alapja. Mutatott rá a Hercegprímás a Kúria homlokzatára az Országházból – az eseménynél jelen lévő Hercegprímási titkár, Dr. Zakar András emlékiratai szerint. Ma se igazság, se ország, se Kúria, se alkotmány, se rend, se jelen, se múlt, se jövő, semmi. Olyan tükörbe kell nézni, ahol mindennek megvan az Igazságos Helye! A mellékelt dokumentumban Horthy deportálást említ. Serédi tézise szerint tehát bár hatalmában korlátozva is, de haláláig Horthy Miklós volt az államfő. Amikor tehát Horthy kormányzó szuverén jogán Sibrik György ezredest Pajtás ezredes helyére kinevezte a Szent Korona Őrzőjévé, ezzel legitim kinevezést eszközölt és ezért számunkra Sibrik György Nyilatkozata a magyar Alkotmányosság folyamatának legitim üzenete. Tételei fontosak. Az amerikaiak nem követték a szerződés pontjait, amelyet jó lenne elővenni. Viszont itthon a Szent Korona, amely kiadatásával is mint a magyar alkotmányosság, a magyar függetlenség és korlátlan önrendelkezés áll rendelkezésre számunkra az Ő Élő Személyiségében. Sibrik József üzenete a legitim Magyarország, a reformkori alkotás, az ősök hatalmas üzenete, egyetlen, elvitathatatlan örökségünk. Érvényesítsük jogainkat. Senki sem akadályozhat meg benne. Itt van az Új március. Tegyük IGAZ MÁRCIUSSÁ.


Geönczeöl Gyula

Celeveland, Ohio,

és valahonnan a Felvidékről, 2009. március 11


Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Haranghy Miklós [ 2011-01-28 22:49 ]

Elnézést a gépelési hibákért. d ettől a tények, még azok maradnak!Haranghy Miklós [ 2011-01-13 13:07 ]

Kedves Molnár Lajos!

Szerintem az adataok nem hazudnak, hiszen azokat nem a mostani időkben írták, mert akkor azok sem fednék mindíg az igazságot.Molnár Lajos [ 2010-06-03 20:05 ]

Én 42 évesen kinek adjak igazat,csak egy dolgot látok Szent Koronánk végzi dolgát húzza össze a nemzetet .Haranghy Miklós [ 2010-02-19 21:57 ]

Minden elismerésem Sibrik úré. De azért az esküalatt tett kijelentései hibádzanak.
Nevezetesen, hogy Ő és Pajtás ezredet együtt avatták volna a Ludovika Akadémián és, hogy Pajtás ezredes tűzér lett volna.
Ezzel szemben Pajtás Ernő a kismartoni cs. és kir. katonai főreáliskola növendéke 1911-től, majd annak sikeres elvégzése után,
1914-től a híres bécsújhelyi
cs. és kir. "Theresianische Militär-Akademie" hallgatója, teljesen díjmentes , államköltséges helyen. A háború miatt kellettek a fiatal tisztek, így lerövidítették a kiképzést egy évre. Pajtás Ernőt sok társával együtt már 1915. augusztus 18-án hadnaggyá avatták. Alig 19 évesen kezdete a szolgálatát a cs. és kir. 34. gyalogezredben. Tehát nem tűzér ként. A háborús érdemeiért megkapta a III. osztályú Katonai Érdemkeresztet hadidíszít-ménnyel, a kardokkal, az Ezüst és Bronz Katonai Érdemérmet a Katonai Érdemkereszt szallagján a kardokkal, valamint a Károly csapatkeresztet. Nem ismert, hogy az 1917. május 1-e óta már főhadnagy Pajtás Ernő a forradalmak -1918-1919- alatt hol és milyen beosztásban szolgált, de valószínűnek látszik, hogy sok tiszttársához hasonlóan a Vörös Hadseregben teljesített szolgálatot. '919 őszétől, már a nemzeti hadseregben teljesített szolgálatot. előbb abaúj-Torna vármegyei katonai parancsnokságon, majd a miskolci "cenzúránál" ,később pedig a miskolci 7. vegyesdandár-parancsnokságon kapott beosztást. az egri szabályzatismertető tanfolyam - a Hadiakadámia felvételijére előkészítő tanfolyam - hallgatója volt, 1924.szeptember 16-a sé 1925. február 15-e között. A tnfolyam elvégzése után nem került a Hadiakadémiára az 1925.május 1-ével századossá kinevezett Pajtás Ernő, hanem előbb a 14., majd a 2. honvéd gyalogezredben szolgált. Az utóbbi ezredben 1. ezredsegédtisztként.1928.ápr.15-én Kiskunhalasra helyezték, és kinevezték az akkor korszerű fegyvernemek közé sorolt kerékpáros zászlóalj 1. százada őarancsnokának. innen 1934. okt.1-el Budapestre vezényelték a törzstiszti tanfolyamra, ezt 1935.júni 30-án kiváló eredménnyel végezte el. 1935. november 1-vel őrnaggyá nevezték ki, az ezstergomi 3.kerékpáros zászlóaljhoz. Innen került 1937. augusztus 1-vel a koronaőrséghez. 5 évi beosztott tiszti szolgálat után, kinevezték a nyugdijba helyezett vitéz márkus és batizfalvi Máriássy László koronaőr ezeredes utódaként a koronaőrség parancsnokává.Ebben a beosztásban maradt a világháború végéig.
Sajnos a többi esküalatt tett kijelentésre nincs módom itt válaszolni, de nem is szeretnék. Csak nemértem, hogy miért állít valaki olyat, amiről maga is tudja, hogy nem úgy van. Remélem Pajtás Ernő életrajzával sikerült erre némileg rávilágítanom.
HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona