Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációStrana regiónov Slovenska

Strana regiónov Slovenska
Szlovák Regiónok Pártja


2007.6.14
SME STRANOU NOVÉHO TYPU

# strana budovaná na občianskych princípoch
# strana s maximálnou autonómiou regionálnych štruktúr
# strana budovaná na základe požiadaviek občanov zdola
# strana, ktorá si z existujúceho spektra politických strán fungujúcich v rámci SR dokáže vybrať potenciálnych spojencov (nielen v celoštátnych a parlamentných záležitostiach)
# strana, ktorá sa aktívne ujíma politickej obhajoby oprávnených záujmov diskriminovaných skupín obyvateľstva – občanov štátu
# strana, ktorá nehľadá za každú cenu nekonfliktné riešenia, veci a javy spoločnosti nazýva pravými menami a zároveň hľadá možné východiská
# strana, ktorá dodržiava svoje programové ciele, nezavádza a neklame občanov štátu, nerobí z nich rukojemníkov určitých individuálnych alebo skupinových lobistických interesov
# strana, ktorá presadzuje zásadu, že zákon platí pre každého rovnako
# strana, ktorá vyznáva zásadu, že len vyššia morálka a vyšší stupeň mravnosti môžu byť základom k tomu, aby sa spoločnosť vymanila zo súčasného bahenného stavu. K tomu treba vytvoriť podmienky, ktoré umožnia dodržiavanie zákonov.
# Strana, ktorá presadzuje zásadu, že všetci občania sú si absolútne rovní, bez ohľadu na stupeň ich sociálneho a ekonomického zabezpečenia, bez ohľadu na národ, národnosť, etnicitu, náboženstvo, rozdielnu humánnu orientáciu, rozdielnu farbu pleti, resp. krajinu pôvodu. Všetci majú sumu rovnakých práv i rovnakých povinností.
# Strana, ktorá vyžaduje, aby bol štát garantom občianskych a politických práv, tieto chránil a rozvíjal – keď to bude potrebné aj mocenskými prostriedkami.


Dôvody občianskeho akcentu:

# Vychádzame z toho, že občan je tvorcom i užívateľom hodnôt vytvorených v spoločnosti, je nositeľom štátnosti v regionálnom, slovenskom, európskom i v svetovom zmysle slova.
# Vychádzame z toho, že občan tvorí hodnoty duchovného alebo materiálneho charakteru v závislosti na jeho osobnostných, materiálnych a telesných dispozíciách a má právo užívať vytvorené hodnoty spoločnosti (abstrahujeme chronických zločincov, tých čo sa chronicky vyhýbajú práci a pod.).
# Vychádzame z toho, že štát musí slúžiť záujmom občana (a nie naopak), a preto sa musí permanentne demokratizovať na každej organizačnej, štátnej a regionálnej úrovni.
# Vychádzame z toho, že samospráva musí dokázateľne slúžiť občanom danej obce, mesta, regiónu a zároveň nemá ohrozovať potreby a záujmy regiónu susedného.
# Vychádzame z toho, že maximálna občianska rovnosť môže a musí byť v oblasti politických slobôd a vzťahu k zákonom. Nemôže ale byť v špecifických ľudských, intelektuálnych, umeleckých alebo v ekonomických činnostiach. Tieto špecifické rozdiely však nesmú viesť k potláčaniu práv a diskriminácii jednotlivcov alebo skupín občanov.
# Vychádzame z toho, že každý občan má právo na dôstojný život bez strachu o holú existenciu, bez strachu o zdravotnú starostlivosť, bez strachu o harmonický vývoj svojich detí, bez strachu o budúcnosť v treťom veku a zároveň bez strachu pri zakladaní nových rodín.

forrás: srske.sk

Strana regiónov Slovenska
Szlovák Regiónok PártjaA Szlovák régiónok pártja /SzRP/ programcéljai

2007.6.14
1. Támogatni Szlovákia azon régióinak gazdasági, szociális-jogi és kulturális színvonalának emelését, amelyek jelentősen lemaradoznak. A gazdasági növekedés nem állhat ellentétben az egyének és a társadalom ökológiai érdekeivel.
2. Támogatja a társadalmi össztermék kiegyensúlyozottabb elosztását a polgárok minden rétege számára. Az SzRP eszmei-politikai területe adott a polgári és szociáldemokrata térféllel.
3. Hozzájárul ahhoz, hogy a műveltség és a művelődés emelje a nemzeti büszkeséget és hazafiúi kötődést a Szlovák Köztársasághoz és egyben azt, hogy a polgárok fokozatosan váljanak a nemzetek, nemzetiségek, etnikai csoportok és államok szélesebb közösségének büszke polgáraivá, minden faji vagy szegregációs irányzat nélkül.
4. Támogatja az egészséges lokálpatriotizmust, mely a települések, városok, régiók egyik mozgatórúgója lehet
5. Érvényesítse az európai térségben az állam politikai határain belüli, vagy a határokon átnyúló régiók semmivel sem pótolható szerepét. Tartsa be azt az alapelvet, hogy Szlovákia akkor fog boldogulni, ha egész területén fejlett régiókkal fog rendelkezni.
6. Érvényesítse az emberi és polgári jogok védelmét, melyek adottak az állam törvényei, az EU törvényes jogszabályai, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata valamint a többi európai szerv normái által, amelyek a fentebb megnevezett alapelvvel foglalkoznak, beleértve az ENSZ idevonatkozó jogszabályait és határozatait.
7. Tartsa be a polgárok politikai egyenjogúságát, politikai szabadságát, jogát a szabad szervezkedésre, az egyesületi tevékenységre, a gyülekezési jogot, ahogy azt a jogot is, hogy a kormányhatalmat kritizálja. Ezek a jogok azonban nem torkollhatnak fasizáló, szegregációt célzó, ultranacionalista, antiszemita és hasonló mozgalmak és célok támogatásába. Egyben a fenti szabadságjogok támogatása nem vezethet az anarchia kiváltásához és a polgárok vagy azok vagyonának megkárosításához.
8. Érvényesítse azt az eszmei tartópillért, hogy etika és morál nélkül nem lehet a politika sem etikus és erkölcsös. És mivel a politika közügy, úgy a szó leszűkített mint legtágabb értelmében, azt az alapelvet fogjuk érvényesíteni, hogy a politikai és nyilvános tevékenységben csak olyan embereknek kellene részt venni, akik az erkölcs alapvető eszméjének eleget tesznek.
9. Alakítson ki a szociálisan és egészségügy szempontjából hátrányos helyzetű polgárok számára megfelelő és méltó életfeltételeket. Ne engedje a nyugdíjasok életszínvonalának további csökkenését, egyben közelítsen az európai nyugdíj- és nyugdíjazási rendszerekhez.
10. A népesedési politika területén olyan intézkedéseket támogasson, amelyek lehetővé teszik a fiatalok számára a családalapítást és bővítést megfelelő bevételi és lakásfeltételek mellett.
11. Arra törekedjen, hogy az állami és regionális gazdaságpolitika támogassa az olyan vállalkozói terveket, amelyek leginkább segítik Szlovákia gazdaságát és csökkentik a munkanélküliséget. Arra fogunk törekedni, hogy az állam szerepe a szociális politika területén fokozódjon. Ehhez kell hozzáigazítani a beszolgáltatási és adópolitikát.
12. Teremtse meg a tisztességesen, legálisan, legitim és áttekinthető módon szerzett tulajdon védelme és gyarapítása számára a feltételeket.
13. Fokoza az összes bűnüldöző szerv hatékonyságát. Különös figyelmet szenteljen a szervezett, gazdasági bűnözésnek és korrupciónak oly módon, hogy Szlovákia váljon a bűnözők rémévé. Fokozza a rendőri szervek jogkörét, de felelősségét is. Külön figyelmet szenteljen a bíróságok területén és kormánykörökben előforduló gyanús eseteknek.
14. Az iskolaügynek, kultúrának és közművelődésnek meg kell szereznie azt a helyet a társadalomban, mely azt megilleti. Több sport és kultúra kevesebb kábítószert és bűnözést jelent, főleg a fiatalok körében.
15.Biztosítsa a polgár jogát az alapvető, megelőző és gyógyászati kezelésre az SZK érvényes Alkotmánya értelmében.
16. Törekedjen olyan intézkedések meghozatalára, melyek megakadályozzák kulturális és történelmi emlékeink pusztulását, ne engedje meg azok megsemmisítését és szétlopását.
17. Olyan intézkedéseket érvényesítsen, amelyek hozzájárulnak egy olyan nemzeti fegyveres erő kiépítéséhez, mely képes lesz saját feladatait teljesíteni az állam, de a tágabb közösség területén is.
18.Arra törekedjen, hogy az állam azon hatásköreinek része, mely az európai struktúrákra száll, az európai struktúrákkal és elfogadható politikai pártokkal való együttműködés révén ésszerű állami politikával a SzK előnyére használják ki.

forrás: SRS, SzRPHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona