Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációFejezetek a csehszlovákiai magyarok tört. - I.2

Fejezetek a csehszlovákiai magyarok történetéből – I. 2.

2007-05-31
Nemzet és emlékezet 2007-22, május 30 (Szarka László)
(Folytatás az előző számból)
Összeomlás és államalapítás. A kisebbségi helyzet kialakulása
Az Osztrák-Magyar Monarchia részét alkotó soknemzetiségű Magyarország az első világháború ötödik évében, 1918 őszén a balkáni és az olaszországi front összeroppanásával, Németország francia fronton elszenvedett vereségeivel reménytelen helyzetbe került.


A győztes hatalmak már 1918 nyarán döntöttek „nemzetállamok” kialakításáról a Monarchia helyén. Ezek határait, nemzetiségi összetételét részben a háború utáni hónapok katonai foglalásai, konfliktusai, részben pedig a párizsi békekonferencia határkijelölő bizottsági döntései állapították meg.

1918. november 25-én Jozef Štik tábornok helyett František Schöbl tábornok vette át az Uherské Hradiště-i főparancsnokság irányítását. A szlovákiai hadműveletet irányító főparancsnokság felügyelete mellett szlovák önkéntesekből megszerveződött a Szlovák Szabadság Gárda. Ezzel együtt december elején a szlovákiai hadművet keretében bevethető csehszlovák katonaság összetétele a következő volt: 6788 sorkatona, 317 tiszt, 41 lovas, 158 utász, 75 gépfegyver, 4 ágyú, 1 páncélvonat. Ez a keretlétszám azonban hamarosan kiegészült az Olaszországból hazaérkező csehszlovák légiók alakulataival. Az ő számukra volt fenntartva Pozsony elfoglalása.

A déli vonalon jórészt szintén a vasútvonalak mentén bontakozott ki a csehszlovák katonai akció. A tervezett magyar ellenállás sorra meghiúsult. Így például az érsekújvári magyar alakulat december elején még képes volt átmenetileg megakadályozni Galgóc, Nyitra csehszlovák elfoglalását. December 9-én azonban már Szeredbe és Galántára is bevonultak a csehszlovák alakulatok. A december 9-i csehszlovák hadműveleti utasítás pontos menetrendet állapított meg a szlovákiai akció befejezésére. A szlovákiai hadművelet irányítását a kroměříži főhadiszálláson berendezkedő olaszországi légiók parancsnoka, Piccione tábornok vette át. A Dévénytől Pincig terjedő határszakaszon a légió 7. hadosztálya, a keleti szakaszon Pinctől az Uzsoki-szorosig a légió 6. hadosztályának kellett elfoglalni a Pichon-Vix-féle demarkációs vonalat. A déli hadművelet Pozsony december 30-i bekerítésével kezdődött. Szilveszter napján a légió 33. ezrede elfoglalta Dévényújfalut, Lamacsot, a Zerge-hegyet, újév napján a pozsonyi pályaudvart, január 2-án pedig harcok nélkül megszállta a város fontosabb középületeit. Pozsonyból kiindulva a légió egységei január 9-én elfoglalták Érsekújvárt, Párkányt és január 10-én Komáromot. Jellemző a magyar katonai ellenállás gyengeségére, hogy az önkéntesekből és katonákból megszervezett érsekújvári védelem a páncélvonat közeledtének hírére szinte nyomtalanul megszűnt. Érdemi ellenállásba csak a légió 39. ezrede ütközött Rapp községnél, illetve a demarkációs vonalat átlépő csehszlovák alakulatok Balassagyarmat városában, ahol a helyi vasutasoknak és diákoknak sikerült kikergetniük a várost elfoglaló csehszlovák alakulatot.

A légió 32. ezrede január 8-án Vernár, Telgárt, Murány, Tiszolc vonalon keresztül érte el Rimaszombatot, az ezred másik része pedig Szepsi és Hernádcsány községeket. A demarkációs vonal keleti részét január 18-ig foglalták el a csehszlovák alakulatok. Ungvárt január 13-án.

Szlovákia területének előbb a Bartha-Hodža, majd pedig a Pichon-Vix demarkációs vonalak szerint történő csehszlovák katonai elfoglalása a magyar kormányt nehéz helyzetben találta. A november 16-án kihirdetett Magyar Népköztársaság ellen a román, a délszláv és a csehszlovák hadsereg az antant hadvezetés, a francia diplomácia hathatós támogatásával egyidejűleg katonai hadműveleteket indított. A szerveződő magyar hadseregnek semmi esélye sem lett volna a három fronton egyszerre támadó három ellenféllel szemben hathatós védelmet biztosítani.

A párizsi békekonferencia csehszlovákiai magyarokat érintő, 1919. évi területi döntései

A prágai kormány 1919. január 2-án a békekonferencián képviselni kívánt csehszlovák területi követelések négy módozatát vizsgálta meg. A minimális változat – a békekonferencia döntései ezt szentesítették – a 8 milliónyi cseh és szlovák mellett 5,6 milliónyi német, magyar, lengyel és rutén népességgel számolt. Ez az első változat a Csallóköz egy részét Magyarországnál hagyta volna, mégis 1,2 milliónyi magyar népességre tartott igényt az új állam számára. A második forgatókönyv Esztergommal együtt a pilisi szlovák enklávét, a harmadik verzió a Váctól Salgótarjánig terjedő sávot, a negyedik pedig a még délebbre fekvő – Gyöngyöstől Miskolcig terjedő magyar többségű területet, illetve az úgynevezett csehszlovák-jugoszláv korridort vonta volna csehszlovák fennhatóság alá, összességében 1,4 – 1,8 milliónyi magyar anyanyelvű népességgel.

A csehszlovák delegáció területi követeléseit a békekonferencia „csehszlovák bizottságában” kellett érvényesíteni, illetve az időközben elfoglalt területeket is itt kellett megvédeni. Beneš külügyminiszter a békekonferencia Legfelsőbb Tanácsa előtti, 1919. február 5-i fellépésével, illetve a területi igényeket rögzítő hivatalos csehszlovák memorandumokkal alapozta meg ezt a törekvést, valamint annak bejelentésével, hogy Csehszlovákia kisebbségei részére igyekszik messzemenő kisebbségi jogokat, egyebek közt széles körű önkormányzati jogosítványokat biztosítani, ami lehetővé teszi, hogy az új állam egyfajta „keleti Svájccá” váljék.

A csehszlovák bizottságban és annak területi albizottságaiban a csehszlovák–magyar határ véglegesítése jelentette a legtöbb problémát. Az amerikai, olasz, angol delegációk kezdetben a magyar–szlovák nyelvhatárhoz közelítő államhatár kialakítását támogatták. A Duna-Ipoly határra való csehszlovák igényt teljes egészében csak a franciák osztották. A bizottság 1919. február 27-i ülésén elvi döntés született Kárpátalja Csehszlovákiához kerüléséről.

A békekonferencia cseh–szlovák bizottságának ezen az ülésén a magyar–szlovák határra vonatkozóan elsőként Seymour amerikai követ ismertette az Egyesült Államok javaslatát, amely Pozsony Csehszlovákiának való átadása mellett a Csallóközt – Komárommal együtt – meghagyta volna Magyarországnak, mi több, a Sajó völgyétől kezdve a nyelvhatárhoz igazodva jelölte ki az új határvonalat. A bizottságban az angolok és az olaszok is támogatták ezt az elképzelést, jóllehet Nicolson brit képviselő a Vág folyó fölötti ellenőrzést és Komáromot is a cseh-szlovák államnak szánta. Egyedül Le Rond tábornok, francia delegátus gondolta úgy, hogy a Csallóköznek földrajzi fekvése miatt Cseh-Szlovákiához kell kerülnie. A csallóközi kérdésben az erre a célra létrehozott albizottság 1919. március 1-jei ülése az elnapolást javasolta.

A cseh-szlovák bizottság március 3-i ülésén a Brit Birodalmat képviselő Joseph Cook Nicolsontól eltérő módon a francia javaslatot támogatta, az olasz és az amerikai delegátus azonban ragaszkodott korábbi javaslatához. A bizottság másnap, március 4-én meghallgatta Edvard Benešt, a csehszlovák békedelegáció vezetőjét, aki szerint „ha a Csallóközt a magyaroknak adnák, ezzel megfojtanák Pozsonyt”. Beneš Komáromot stratégiai fontossága miatt követelte a csehszlovák állam részére, aki a követelt területek magyar lakosságát 860 ezer főre becsülte, ugyanakkor a magyarországi szlovákok számát irreálisan magasan, 630 ezer főben jelölte meg. Az amerikai küldöttség a bizottság 1919. március 7-i ülésén adta fel a csallóközi kérdésben tett eredeti javaslatát, miután sikerült elérnie, hogy Sátoraljaújhely Magyarországon maradjon, és a csehszlovákok által követelt Ipoly-völgyi vasúti határ helyett maga az Ipoly folyó vonala alkossa a határt.

A Csallóközre vonatkozóan Beneš minden érvet mozgósított. Hangsúlyozta a terület gazdasági függőségét Pozsony és Komárom piacaitól. A magyar népesség számát közel 30 ezerrel csökkentette, de elismerte a terület magyar jellegét. Szerinte a szlovák lakosság folyamatosan dél felé törekszik a Vág mentén. Az új határral szemben nem tartott a magyarok ellenállásától, mert „mezőgazdasági, következésképpen jámbor, békés népességről van szó”. Csehszlovákiának létérdeke Pozsony és Komárom megszerzése: „Ha a Csallóközt a magyaroknak adnák, ezzel megfojtanák Pozsonyt.” Beneš Csallóközre vonatkozó érvelésének középpontjában a gazdasági érvek álltak, de a Csallóköz esetében katonai–stratégiai érvekkel is előhozakodott: „A cseh-szlovákok nem fogadhatják el, hogy Komárom magyar legyen, mivel a város országuk ellen irányuló hídfőállást alkotna. Ugyanúgy nem nélkülözhetik a Csallóközt sem, hacsak nem akarják magukat kitenni annak, hogy Pozsonynál és Komáromnál torkon ragadják őket.” A csehszlovák bizottságban és annak a dunai–csallóközi határszakasszal foglalkozó albizottságában március 7-én eldőlt a vita, az amerikaiak véleményével szemben a franciáknak sikerült a csehszlovák bal parti igényeket teljes egészében győzelemre vinniük.

1919. március 7-i bizalmas jelentésében Beneš a következőképpen értékelte a döntéseket: „Élénken vitatták a Csallóköz kérdését, ugyanis az amerikaiak azt az álláspontot képviselték, hogy ez a megoldás feleslegesen sok magyart adna nekünk, és azt szerették volna, hogy adjuk fel ezt a területet. Én viszont következetesen ragaszkodtam a Duna alsó folyásához, s noha elvben ezt senki sem ellenezte, a bizottság azon valós aggodalom miatt, hogy ne legyen túlságosan sok idegen lakossága államunknak, azt próbálta elérni, hogy más megoldást találjunk. A mostani helyzet alapján úgy ítélem meg, hogy végleges döntés született arról, hogy a Csallóköz a miénk legyen. (…) Ez a mostani győzelem annál nagyobb, hogy ezzel egy időben a németekkel és magyarokkal szemben is olyan határokat ítéltek meg nekünk, amelyek minden tekintetben megnyugtathatnak bennünket.”

A még megszerezni kívánt területek (a lausitzi–lužicei szorb vidék, a nyugat-magyarországi csehszlovák–jugoszláv korridor, illetve a Kapuvár-Győr-Esztergom-Kisoroszi-Salgótarján
-Gyöngyös-Miskolc-Sátoraljaújhely pontok mentén elképzelt „optimális” csehszlovák–magyar határvonal, vagyis az úgynevezett második, illetve Foch tábornok által 1919. február 13-án kijelölt demarkációs vonal) kérdése a bizottsági döntések után lekerült a napirendről. Ezt követően a Csehszlovákiához került kisebbségek ügye az új államok bizottságában tárgyalt nemzetközi kisebbségvédelmi szerződések kapcsán merült fel. (Erről ld. külön fejezetben.)

A közép-európai határok kijelölése a békekonferencián jórészt a régió katonai pacifikálásának és a francia érdekek szerinti erőviszonyok kialakításának alárendelten történt. A vitás kérdések pedig a békekonferencia előtt indított cseh, lengyel, jugoszláv, román katonai akciókkal, illetve a Magyar Tanácsköztársaság elleni csehszlovák-román hadjárattal lezárultak. Összességében tehát a régió nemzetállami szerkezetének kialakítása a wilsoni önrendelkezési elvek folyamatos átértelmezésével, a politikai, stratégiai, katonai, gazdasági, közlekedési célokhoz igazítva történt.

forrás: Szabad Újság

link első részHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona