Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációA DFÖT BM elutasítása magyarul

A DFÖT BM elutasítása magyarul

2007.9.16
SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMA
KÖZIGAZGATÁSI SZEKCIÓ

Szám: VVS/1-900/90-30 555 Pozsony, 2007. 08. 07.


A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, Közigazgatási Szekció, Belügyi Szakosztály, illetékes a polgárok szövetkezéséről rendelkező 83/1990. sz. törvény 7. §, 1. bekezdése szerint későbbi előírások hangzásában, a polgárok szövetkezéséről rendelkező 83/1990. sz. törvény 8. §, 2. bekezdése szerint későbbi előírások hangzásában összekapcsolva a közigazgatási eljárásról rendelkező 71/1967. sz. törvény (közigazdasági rend) 46. §-val későbbi előírások hangzásában kiadja a következő

h a t á r o z a t o t.

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, Közigazgatási Szekció, Belügyi Szakosztály, a javaslatot az Občianske združenie – Južanská rada za sebaurčenie – Dél – Fölvidéki Önredelkezésért Tanács – polgári társulás bejegyzésére, melyet az előkészítő tanács 2007. július 30-án terjesztett be, a megbízott Bósza János, lakhelye Ferencesek utcája 66/28, 945 01 Komárno, képviseletében, a polgárok szövetkezéséről rendelkező 83/1990. sz. törvény 8. §, 1. bekezdése, c) betűje és d) betűje szerint e l u t a s í t j a.

I n d o k l á s

Az előkészítő bizottság képviselve Bósza János megbízott által, lakhelye Ferencesek utcája 66/28, 945 01 Komárno, beterjesztett 2007. július 30-án a Szlovák Köztársaság Minisztériumának a polgárok szövetkezéséről rendelkező 83/1990. sz. törvény 7. §, 1. bekezdése szerint későbbi előírások hangzásában javaslatot az Občianske združenie – Južanská rada za sebaurčenie – Dél – Fölvidéki Önrendelkezésért Tanács - polgári társulás bejegyzésére.

Közigazgatási szerv a polgárok szövetkezéséről rendelkező törvény 7. §, 3. bekezdése szerint levélben 2007. július 31-i keltezéssel értesítette az előkészítő bizottság megbízottját a társulás bejegyzéséről rendelkező eljárás elkezdéséről.

Az alapszabály preambulája meghatározza a társulás céljait, melyek mint politikai cél vannak meghatározva a szavakkal, hogy „Szlovákia déli részén élő nemzetek önrendelkezéséért kezdeményezéséről” van szó.

A társulás elnevezésének magyar fordítása értelmezése és tartalma szerint nem azonos a társulás elnevezésének szlovák verziójával (Občianske združenie – Južanská rada za sebaurčenie = Délvidéki Tanács az Önrendelkezésért – polgári társulás). A Dél – Fölvidéki Önrendelkezésért Tanács – polgári társulás nevét helytelenül fordították szlovákra – helyesen „Občianske združenie - Juhohornozemská (vagy Juhoslovenská) rada za sebaurčenie“ lenne ( a fordító megjegyzése).

A társulás beterjesztett alapszabálya III. cikkelye 1. és 5. pontjából, valamint a társulás nevéből következik, hogy a társulás fő célja „önrendelkezésre való jog elismerésének elérése a délvidéki nép (a SZK déli részén élő szlovák, magyar, roma, német és egyéb lakosság számára)” és kialakítani polgárok érdekcsoportjait a régiókban, azonosságtudatunk elmélyítése érdekében” . E cél elérésének érdekében a társulás az alapszabály 4. pontja szerint „teljesíteni fogja az állami politika feladatait a kisebbségekkel és közösségekkel kapcsolatban”. Ugyanakkor a társulás alapszabálya a Preambula részben és az I. cikkelyben kinyilványítja igyekezetét „a Szlovákia déli részén élő nemzetek példás együttélése iránt” és a társulást mint „polgárok önkéntes társulása, kik hajlandóak idejüket szentelni tevékenységekre, melyek a nemzetek kölcsönösen egymást gyarapító polgári együttélése felé irányulnak, a nemzetközi jog és az önrendelkezést illető egyezmények alapján”.

A polgárok szövetkezéséről rendelkező 83/1990. sz. törvény 8. §, 1. betűje szerint későbbi előírások hangzásában a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma elutasítja a bejegyzést, ha a társulás beterjesztett alapszabályából kitűnik, hogy nem engedélyezett társulásról van szó az idézett törvény 4. § szerint, mely szerint nincsenek engedélyezve társulások, melyeknek célja megsérteni a Szlovák Köztársaság Alkotmányát és törvényeit (a 83/1990. sz. törvény 4. §, a) betűje), vagy amelyek céljaik elérését olyan módszerekkel akarják elérni, melyek ellentmondásban vannak a Szlovák Köztársaság Alkotmányával és törvényeivel (83/1990. sz. törvény 4. §, b) betűje).

A Szlovák Köztársaság Alkotmánya kinyilvánítja „a szlovák nemzet” kiindulva „a nemzetek természetes jogából az önrendelkezésre, közösen a Szlovákia területén élő nemzetiségi kisebbségek és etnikai csoportok tagjaival”.

A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 1. cikkelye, 1. mondata szerint a Szlovák Köztársaság szuverén, demokratikus és jogállam. A Szlovák Köztársaság területe egységes és osztatlan (Szlovák Köztársaság Alkotmánya, 3. cikkelye, 1. bekezdése) és a Szlovák Köztársaság határai csak alkotmányos törvénnyel változtathatóak (Szlovák Köztársaság Alkotmánya, 3. cikkelye, 2. bekezdése).

Az állami függetlenség alatt az állami hatalom függetlensége értendő bármilyen más hatalomtól, és pedig az államon belül és az állam határain kívül is. Az állami függetlenséggel függ össze a nép és nemzet függetlensége, illetve a nemzetek önrendelkezési joga és annak reális érvényesítése, tehát minden nemzet joga önállóan intézni saját szervezésének kérdéseit. A nemzetközi jogban a nemzetek függetlensége éppen a nemzetek önrendelkezési joga által érvényesül. Az állam területe minden állam alapvető jegyeinek egyikét alkotja.

Már a polgári társulás nevében ki van fejezve célja „az önrendelkezésért”. Ugyanúgy az alapszabály I. cikkelyében ki vannak fejezve a tevékenységek, melyek ugyan „a nemzetek kölcsönösen egymást gyarapító polgári együttélése felé” irányulnak, de „nemzetközi jog és az önrendelkezést illető egyezmények alapján”, miközben az alapszabály III. cikkelyének 1. pontjában már világosan ki van fejezve a polgári társulás egyik célja „a délvidéki nép számára is elérni az önrendelkezési jog elismerését”.

Az önrendelkezésssel öszefüggésben az alkotmányosság szempontjából, kapcsolatban a Szlovák Köztársaság függetlenségével (szuverenitásával) és területének egységességével, osztatlanságával, problematikus a „délvidéki nép” szókapcsolat, mely konkretizálva van a III. cikkelyben, 1. pontban a zárójelbe tett szavakkal „szlovák, magyar, roma, német és egyéb lakosság a SZK déli részén”. Az állam egyik jegye, jelzője ugyanis a bizonyos területen (territóriumon) élő lakosság. A lakosság az állam személyes subsztrátuma. Az önrendelkezési jog csak a nemezeteket illeti meg, nem a nemzetiségeket.

A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 34. cikkelye, 3. bekezdése szerint a nemzetiségi kisebbségekhez és etnikai csoportokhoz tartozó polgárok jogainak gyakorlása nem vezethet a Szlovák Köztársaság függetlenségének és területi osztatlanságának veszélyeztetéséhez és többi lakosságának diszkriminációjához.

A fentiek alapján a belügyminisztérium azt tartja, hogy a polgári társulás elnevezése, az alapszabály I. cikkelye és III. cikkelye, 1. pontja és 5. pontja nincsenek összhangban a Szlovák Köztársaság Alkotmánya 1. cikkelye 1. mondatával, a 3. cikkelye 1. bekezdésével és a 34. cikkelye 3. bekezdésével, valamint a polgárok szövetkezéséről rendelkező 83/1990. sz. törvény 4. §, a) és b) bekezdéseivel későbbi előírások hangzásában. Ugyancsak az alapszabály 4. pontja és 10. pontja, melyek a társulás céljának teljesítését illeti „az állami politika feladatait teljesíteni” és „referendum szervezése” ellentmondásban van a polgárok szövetkezéséről rendelkező 83/1990. sz. törvény 5. §-val, mely szerint a társulásoknak nem szabad állami szervek tisztségét, szerepét teljesíteni. Ezzel kapcsolatban rá kell mutatni arra a tényre, hogy a polgári társulásokra nem tartozik politikai tevékenységek végrehajtása a polgárok szövetkezéséről rendelkező 83/1990. sz. törvény 1. §, 3. bekezdése, a) betűje szerint későbbi előírások hangzásában.

A polgári társulás elnevezése, mely a polgárok szövetkezéséről rendelkező 83/1990. sz. törvény 6. §, 2. bekezdése szerint későbbi előírások hangzásában az alapszabály része, nincs összhangban a Szlovák Köztársaság Alkotmánya 6. cikkelye, 1. bekezdésével és a Szlovák Köztársaság államnyelvéről rendelkező 270/1995. sz. törvény 8. §, 3. bekezdésével későbbi előírások hangzásában.

Tekintettel a tényekre, hogy az Občianske združenie – Južanská rada za sebaurčenie – Dél-Fölvidéki Önrendelkezésért Tanács – polgári társulás alapszabálya és célja polgári és politikai tevékenységeket tüntet fel, melyek a polgári együttélés meggyengítésére és megzavarására irányulnak, valamint etnikai feszültséghez a demokratikus és szuverén Szlovák Köztársaságban, a belügyminisztérium törvényes határidőn belül úgy határozott, ahogy e határozat állítási részében fel van tüntetve.


Felvilágosítás: A bejegyzés elutasításáról rendelkező határozat ellen az előkészítő bizottság tagjai jogorvoslatot nyújthatnak be 60 napon belül a határozat megbízottjuknak kézbesítésének napjától, a Szlovák Köztársaság Legfelső Bíróságához (polgárok szövetkezásáről rendelkező 83/1990. sz. törvény 8. §, 3. bekezdése későbbi előírások hangzásában) a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumánál, Közigazgatási Szekció, Belügyi Szakosztály, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

A Polgári Perrendtartás 247. §, 2. bekezdése szerint e határozatot nem lehet bíróság által felülvizsgálni.


Kerek hivatalos bélyegző
állami címerrel:
Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma Olvashatatlan aláírás
5JUDr. Oľga Plišňáková
Belügyi Szakosztály igazgatója
GGY fordítása a magyar anyanyelvű olvasók számára

forrás: vendég G.GY.HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona