Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációKollektív jog - vagy emberi

Kollektív jog - vagy emberi
Népszabadság • Szmodis Jenő • 2006. december 14.
Éppen negyven esztendeje annak, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete 1966. december 16-án elfogadta A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát. Ez a dokumentum - noha első cikkében az önrendelkezés és a természeti kincsekkel való rendelkezés tekintetében a népek jogairól szól - döntő részben az egyének polgári és politikai jogait foglalja katalógusba.

jogfilozófus

Szerkezetében és tartalmában híven követi, illetve tovább bontja az 1948-ban elfogadott dokumentumot, Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. 1988-ban, ez utóbbi elfogadásának 40. évfordulóján számos megemlékezés zajlott le - derűlátó hangulatban. Ezt akkor megalapozták (a most 75. születésnapját ünneplő) Gorbacsov doktrínái a glasznosztyról és a peresztrojkáról, valamint az enyhülés érzékelhető jelei különösen a "béketábornak" a - huntingtoni értelembe vett - Nyugathoz tartozó egyes országaiban (a későbbi visegrádi országokban).

Az idei negyvenéves évfordulóra azonban árnyat vetnek a terrorizmus elleni háború emlékei, jövőt illető balsejtelmei és vitathatatlan kudarcai. Ami pedig közelebbről a mi világunkat érinti: a Délvidéken és újabban a Felvidéken a kisebbségeket ért különféle, sokszor tettlegességig is fajuló támadások.

Sokszor hivatkoznak magyar részről a kollektív jogokra, amelyeket az "utódállamok" vonakodnak elismerni. Sokszor hangzik el az is, hogy a kisebbségvédelmi kérdésekben, a kollektív jogok ügyében nem könnyű befolyásos európai partnerekre lelni, hiszen a nagyobb "nemzetállamokat" is gyakran itt "szorítja a cipő". Márpedig Európa legnépesebb csoportja a kisebbségeké, ezek együttes létszáma a legnagyobb nemzetek lélekszámát is meghaladja. Ez vitathatatlanul sok lehetőséget magában rejtő tény, de fönnáll a veszély, hogy a magyar politikának az európai kisebbségekhez való közeledése az adott kisebbséget magában foglaló, tényleges befolyással rendelkező államokkal való viszony romlásához vezethet. (A hivatalos és a "civil diplomáciának" ezért megfelelően ki kell egészítenie egymást.)

Vitathatatlanul érzékelhető bizonyos affinitás az EU részéről a kisebbségi kérdések, a kollektív jogok iránt, de a markáns emberi jogi szabályokhoz és állásfoglalásokhoz képest ez egyelőre csak óvatos próbálkozásokban fejeződik ki. Ez tökéletesen érthető, hiszen az emberi szabadság, méltóság mint filozófiai, jogfilozófiai, etikai téma több mint 500 éves múltra tekinthet vissza az európai gondolkodásban, míg a kollektív jogok problematikája (ahogyan ma felmerül) alig 100 esztendős. Az európai szemléletben ráadásul megfigyelhető a közösségi értékektől az individuális érdekek felé való eltolódás. Az individualizmus, az egyéni szabadságjogok fokozott előtérbe kerülésének korában ráadásul nehezen is érvényesíthető mindaz az érték és érdek, amely a szellemfejlődés egy korábbi korszakának kollektivisztikus vezérlő elveire hivatkozik. Érdemes tehát - igen vázlatosan - áttekintenünk e fejlődési folyamat jellegzetes útját.

A középkorban a keresztény nemzetek közösségének eszméje (minden háború dacára) még bizonyos mértékig egységes keretbe foglalta az európai feudális társadalmakat. A humanizmus - noha még nem ateista alapokon - fokozatosan feltárta az embernek mint természeti létezőnek és mint sajátos entitásnak számos vonatkozását. A protestantizmus aztán megkettőzte az európai keresztény társadalom képzetét (a katolikusok és mi), majd a felvilágosodás tovább vitte a deszakralizáció humanizmusban gyökerező sajátos szemléletét, nem kis csapást mérve a keresztény Európa képzetére. Csakhogy mivel az ember egyszerre individuális és kollektív lény, a valahova tartozás vágyának alapvető emberi szükséglete a vallási helyett új entitást fedezett fel magának a nemzet kategóriájában. Ám ez is eróziónak indult. A XVIII. és főleg a XIX. század - mely egyúttal a nacionalizmus nagy korszaka is volt -, elhozta a társadalmak érdekek szerint való rétegződésének eszméjét majd gyakorlatát, s fokozatosan kialakultak a népképviseleti rendszerek.

A különféle eszmei és társadalmi jelenségek azonban nem váltják fel egymást éles cezúrákkal. A vitális régi sokszor együtt él a kibontakozó újjal. Sokan ma is a keresztény nemzetek közösségének tekintik Európát, és követelik például a keresztény gyökerek jelentőségének rögzítését az európai alkotmányba. Mások még mindig a nemzetté válás útján haladnak, illetve létük vezérlő elvének tekintik a nemzeti gondolatot. Megint mások a kizsákmányoltak (olykor globálisan antiglobalista) összefogásáról vizionálnak. Az európai szellemfejlődés horizontja fokozatosan beszűkül. A keresztény univerzum gondolatának dominanciáját felváltja a nemzet szűkösebb képzete, melyet fokozatosan háttérbe szorítanak a rétegérdekek törekvései.

A szellemi horizont beszűkülésének következő fázisa napjaink fokozott individualizmusa. Egy olyan individualizációs folyamat zajlott le közel ezer esztendő alatt, amelynek végkifejletére Maine, Nietzsche és mások már a XIX. században figyelmeztettek. E folyamat fontos állomása volt az utilitarista filozófia, a freudi emberkép és a behaviorista modell megszületése.

Ezenközben alapvető emberi természetünk, individuális és kollektív lényünk sajátos egyensúlya aligha változott meg. A gondolkodási formák, a fogalmi készletek végigjártak egy sajátos utat, ám mostanra készen kapott eszméink zöme inkább szorítja, mintsem kiteljesítené létünket.

Alighanem egyfajta fogalmi koloncnak tekinthető tehát a kollektív jogok kategóriája is. Természetesen itt nem a fogalom segítségével oltalmazni óhajtott értékekről van szó, hanem egy helyes gondolat helytelen kifejezéséről. Mert hiszen egy közösség mindig egyénekből áll, az egyének (történetesen) közös és többnyire egymással kapcsolatos érdekei azok, amiket helytelenül közösségieknek hívnak. Ha az embernek veleszületett és elidegeníthetetlen joga van a méltósághoz, a kulturális fejlődéshez és mindahhoz, ami a teljes értékű emberi életéhez elengedhetetlen, és ami mások méltányolható érdekeinek sérelme nélkül kielégíthető, akkor az emberi lét lényegéhez tartozó, a más emberekkel, egy sajátos közösséggel kapcsolatos érdekei is veleszületett és elidegeníthetetlen emberi jogai közé tartoznak. Ha a teljes értékű emberi élethez az intézmények alapítása, az önigazgatás kereteinek megteremtése hozzátartozik (márpedig nyilván hozzátartozik, hisz az "utódállamok" maguk is rendelkeznek ilyenekkel), akkor ezek létrehozása, működtetése, ennek támogatása nem kollektív, hanem alapvető emberi jog.

Célszerű lehetne tehát az emberi jogok fogalmának további szélesítése, mégpedig egy teljesebb, az ember individuális és kollektív vonatkozásait egyaránt magában foglaló emberkép alapján. A magyar külpolitika nem kerülheti meg, hogy a lehető legnagyobb segítséget nyújtsa a valamilyen sérelmet elszenvedett, magukat a határokon kívül magyarnak vallók számára, és hogy segítséget nyújtson a jogorvoslat nemzetközi fórumainak igénybevételéhez is. Ennek elmulasztását a szomszéd országok többségei alighanem biztatásként, mi több, a jogsértésre való felhívásként értelmeznék. A hazai kedélyeket is valószínűleg az nyugtatja meg leginkább, ha a polgárok látják, hogy a politika teszi a dolgát, nem szükséges a népi elégedetlenség kifejezése. Távlatosan azonban tudatosítani kellene a nemzetközi szervezetekben, hogy a polgári és politikai jogokról való gondolkodásban már igencsak időszerű a paradigmaváltás. Magyarán: az elidegeníthetetlen emberi szabadságjogok kategóriája nem szűkíthető le az ember pusztán individuális vonatkozásaiból levezethető szükségleteire, hanem az - emberi jelenségünk összetettségéből adódóan - magában foglalja a kollektív vonatkozásainkkal kapcsolatos valamennyi szükségletünket és érdekünket.

Az elidegeníthetetlen emberi jogok megújított, teljesebb (sok tekintetben jungi) emberkép alapján való megközelítése nem pusztán a fogalmi tisztázást mozdítja elő. Segíthet abban is, hogy a kollektív jogok kategóriájára még mindig nem kellően fogékony nemzetközi politikai közegben - az emberi jogok fogalmi készletével - hatásosabban képviseljük a kisebbségek ügyét. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya elfogadásának negyvenéves évfordulója erre is jó lehet.

forrás: NépszabadságHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona