Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációEgy kis történelem

Egy hozzászólásom lenne azért a témához ha megengeded. Persze senkit sem akarok megsérteni, de az tény, hogy Szlovákia reálisan a Nyirai fejedelemségtől vezeti le az államiságát. Ennek folytatása a Nagy Morva Birodalom, amely 833 körül Pribina (ha a régi 19.századi magyar könyveket nézed Privina néven szerepel), vagyis a Nyitrai fejedelemség leigázásával jön létre. Pribina a Frank Birodalomtól később Zalavára környékét kapja meg, ahol előszür ő, később fia Kocel herceg uralkodik mint franf vazallus.
Nagy Morávia bizonyíthatóan nyelvileg, és kulturálisan 2 részből áll. Ezt bizonyítják az akkori írásos emlékek is, amelyek arról beszélnek, hogy területén egyrészt Morvák élének, másrészt a Nyitrava (nagyjából mai Szlovákia) területén a Slovien - olvasd Szlovien népek, latin forrásokban Sklavi formában fordul elő a elnevezés. Ezekkel az információkkal nagyjából a régi magyar történelem könyvekben is találkozhatsz, pl. Szalay, Baróty: A Magyar Nemzet Története, valamikor az 18OO évek végén volt kiadva stb. Még hozzátenném, hogy ezek a régi magyar történészek megjegyzik azt is, hogy nagyon sok keresztény templom Szent István korában, tehát a kereszténység elfogadása után, a nagymoráviából, vagy a Nyitrai fejedelmségből fennmaradt templomokra épül. Zalavára környékén is, ha jól emlékszem 5 keresztény templomot említenek, amelyek Pribina és Kocel korából maradtek fenn, és pont ezeket István nagy adományokban részesíti.
Ez a magyar történelemmel sehogy se ütközhet, ez egy reál történelem, amely egyrészet írásos emlékekkel, másrészet régészeti ásatásokkal van alátámasztva. Gondolom, hogy egy normálisan gondolgodó magyart sem sérthetnek ezek a sorok.

Szerintem a probléma, vagy amit problémának tekinthetnénk az a Nagy Morávia szétesésének a háttere. It van néhány teória, amelyeknek közös tényezőjük hogy nagy háborúkról szólnak. Tény hogy sokmindenre nem tudunk adni egyértelmű választ. Ez jellemző a magyar, szlovák, cseh, német.... történelemre is. Megpróbálom leírni amit nekem sikerült ezekről az eseményekről összegyűjteni, persze ezeket bizonyos mértékig, alá is lehet támasztani.

Nagy Moráviában a 1O században belső harcok folytak. Ezt nyugottan polgárháborúnak lehetne nevezni, amelyben két testvér I. Szvatopluk fiai - II.Szvatopluk és II.Mojmír háborúztak a hatalomért. Ez meggyengítette az országot, amit kihasználnak a Frankok. Itt talán tudni kellene, hogy Nagy Morávia körülbelül nem jött volna létre 833 körül, ha pon abban az időszakban nem lettek volna hasonló hatalmi harcok a Frank Birodalomban is. Lehet az aki a történelembe jobban belelát, már tudja mire gondolok - a Verduni szerződés előtti (tehát 843 előtt)időszakra, ami a Frank Birodalom széteséséhez vezetett (Kelet és Nyugat Frank...). Ez volt az a pillanat, ami lehetővé tette, hogy a egy nagyhatalom szomszédságában egy következő nagyhatalom, szláv állam létesüljön. Ha nem lettek volna belső problémái a frankoknak, szerintem nem jött volna létre ez az állam, de ez az utolsó gondolat csak az én véleményem.

A Magyar-Szláv viszonyokról is relatíve sokat tudunk. Tudjuk, hogy még az Etelközben székelő Magyarok, már gyakran jártak a Kárpát Medencében, főképpen I.Szvatopluk korában. Sokan állítják, hogy talán valami szerződések köthették a két népet ebben a korban, hiszen nem egy csata amelyet Nagy Morávia vívott az ellenfeleivel a Magyarok támogatásával volt biztosítva.
Ezek a jó viszonyk I.Szvatopluk haláláig tartottak. II.Szvatopluk és II.Mojmír idejében már nem kötötte a Magyarokat semmiféle szerződés Moráviához, talán ezért is a Frankok mellet Morávia ellen harcolnak ami részben hozzájárul Nagy Morávia széteséséhez. Részben azért, mert én első helyre a belső problémákat helyezném, a külső támadások csak ezek után a belső gondok után érkeznek.

Ezzel kapcsolatba az angolul írt szövegemben már megemlítettem egy dolgot, amit sajnos sok magyar és szlovák egyaránt nem tud - lehettek háborús konfliktusok a térségben, hozzájárulhattak a Birodalom széteséséhez, de mégis van egy érdekesség amit Anonymus krónikájában a Gesta Hungarorumban találunk. Anonyus is megemlítti a csatározást, de hozzá tesz egy elgondolkoztató dolgot, mi szerint Árpád fia Zolta, feleségül veszi II.Mojmír lányát. Igaz hogy Anonymust, sem a magyar, se a szlovák történészek nem tartják teljesen hitelesnek, de mégis..., talán elgondolkoztató a dolog sok tisztázatlan körülmény végett is. Pl. Tudjuk, hogy a Magyarok bejövetelekor a sláv népek töbségben éltek a térségben. Sok magyar és szlovák történész ezen a tényen is már elgondolkozott, hogy hogy lehet az, hogy ezek a Szlávok nem álltak ellen a magyaroknak. A válasz pont ebben a házasságban lehetne elrejtve. A kimeríttő csaták után egyszerűen a házassággal ez elfogadható volt a Szlávok számára mind ha valami féle "dinasztia cserére" került volna sor. Vászt adhat nekünk a Nyitrai dukátus létezésére is, ami egészen a 12.század elejéig a nagyjából mai Szlovákia területén terült el, és mind a királyfi (leendő király) székhelye volt. Később a dukátus Slavóniába lett átthelyezve, s ezzel a Nyitrai dukátus megszűnt. Erre a témára ha érdekel valakit ajánlom már az említett Magyar Nemzet Történetét a 19.századból, avagy egy újabb könyvet Zsoldos Attila: Az Árpádok és alatvalóik 1997-ből, de nagyon sok helyen foglakoznak ezzel a témával a történlészek, mivel egy nagyon érdekesen önálló területről volt szó az akkori Magyarországon belül, amely még saját pénzt is hsznált, és saját háborúkat vívott. Egyébként ez egyfajta "iskola" volt a leendő királyok számára, itt tanulták meg hogy kell egy országot irányítani.

Hogy visszatérjek Anonymushoz, választ ad a házassággal szerintem arra is, hogy a Szláv előkelők, "nemesség", akik Nagy Moráviából megmaradva, miért hagyták magukat "bekebelezni" a magyarokkal. Egy részt itt volt a házasság, amely bizonyos biztosíték lehetett számukra, hogy a jogaik az új államon belül is megmaradnak, másrészt bizonyára lehetett valamiféle egyezség a új hatalom, és a szláv nobilitas között is a jogaikat illetően. Erre a teóriára a bizonyíték a sok szláv név a későbbi magyar nemesség körében, amelynek egy része máig szláv gyökereire hivatkozik (ha érdekel lásd: Nagy I.: Magyar nemes családok címerekkel és nemzékrendi táblákkal, Kempelen: Magyar nemes családok, Szluha M.: - több kötetes publikációi a nemességről, azok számára akik szlovákul is értenek még plusz a több kötetes Lexikon erbov šľachty na Slovensku, vagy aki németül annak Siebmacher J.: Wappenbuch stb.
Sajnos a kommunista propaganda a szlovákokba beolytotta azt a teóriát, ami szerint a szlovák nép a magyar alatvalója volt - ez felelt meg az akkori bolsevik ideológiának. Ezt nagyon nehéz a szlovákok számára ma elmagyarázni, ha jópár éven keresztül a bolsevik könyvekben mást nem olvastak, csak azt, hogy az egész középkorban egy elnyomott népnek számítottak a Magyar Királyságban, tehát nem egy egyenrangú népként voltak kezelve. Hozzá teszem hogy sajnos sok magyar sem tud arról, hogy ez nem így volt és talán még táplálják is a szlovákokat, és más nemzetbelieket a néhai történelmi Magyarországból azzal, hogy a magyar nemességet magyar nemzetbeliek alkották, és a többi nép csak "hűséges szolgálója volt a Magyarnak". Mondom sajnos, hogy erről ilyen keveset tud mindkét nép, amit talán annak is "köszönhetünk", hogy sokan nem tudják értelmezni a latin "Natio Hungarica" kifelyezést. Ez a középkorban használt kifelyezés nem a Magyar nemzetet jelentette, még ha a pontos fordítása azt jelenti, de a Magyar nemességet, és a magyar nemességet pedig nem csak a magyarul beszélő személyt illette meg, mert a nemességet nem etnikai alapon osztogatták, hanem az volt ebbe a rangba felemelve, aki bizonyos szolgáltokat tett a koronának. Tudjátok ezt kéne sokmindenkinek tisztáznia a szlovákok és magyarok körében is. Hiszen a nagy szlovák nemzetiek a 18-19-ik században mind a magyar nemesség sorába tartoztak, hiszen gondolkozzunk el, különben a politikához nem nagyon jutottak volna, az Országgyűlésen nem vehettek volna egyáltalán részt.

Ez az ami végett én azt mondom, hogy a középkori közös történelmünkben nem látok vitát - hiszen a soknemzetiségű Magyarország a középkorban nem etnikai alapon működött.

Más kérdés a 19.század, de úgy hiszem, sokaknak problémát fog okozni elovasni azt is amit eddig megírtam. A 19.század legyen majd a későbbi témánk.

forrás: thevotenation.comHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona