Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációA többedik betelepítési hullám

Mégsem lesznek alkotóelemek a nemzeti közösségek!
Vajdaságnak elnöke sem lesz, állítólag éppen erre nincs pénz
Mégsem lesznek Vajdaság alkotóelemei a nemzeti közösségek – írja némi malíciával a Dnevnik c. újvidéki napilap, mintegy felelve a VMSZ napilapjának a Magyar Szónak. Emléke­zetes, hogy ez a napilap a VMSZ-es Korhecz által bejelentett tartományi statútum-tervezetről szólva pont ezeket a politikai „hőstetteket” emelte ki, mint a lap gazdájának nagy eredményeit.
A Dnevnik szerint a VMSZ javaslathoz nincs többségi támogatás a hatalmi koalíció, s ab­ban is a Tadic-féle demokrata párt részéről.
Persze, a két nagy belgrádi párt játékáról van szó. A VMSZ előbb (Kostunica kedvében járva) a tartományi képviselőházban megszavazta a szerb illetve roma betelepítésre vonatkozó másfél millió eurós projektumot, s hogy Tadic se haragudjon meg most fegyelmezetten tudomá­sul veszi, hogy legfontosabb kampányszlogenjeit félre kell tennie. Nem lesz továbbá kétkamarás tartományi parlament és a statútum-tervezet nem tartalmaz szabályokat a tartomány jelképeiről. A biztonság kedvéért az egész statutum-vitát csak a választások után folytatják.
Ez a VMSZ-es taktika! Szokás szerint a vajdasági magyarság kárára.

Magyar Összefogás Koalíció – Ágoston András – dr. Páll Sándor

Kasza József
elnök, a VMSZ listavezetője
Szabadka
Tisztelt Elnök Úr!

Az Ön által jól ismert hibás tartományi döntés következtében az a helyzet állt elő, hogy a vajdasági magyar pártoknak most közösen kell fellépniük a másfél millió eurós szerb betelepítési pro­jektum ellen.
A tartományi képviselőház döntése értelmében, a vajdasági magyar településeken is vásá­rolnak üres házakat a Kosovóban sokat látott és Németországot menekültként megjárt, főleg szerbek és romák számára.
Ez nem más, mint a nemzetközi dokumentumokkal ellentétes szerb hatalmi törekvés a magyar többségű vajdasági települések nemzeti összetételének megváltoztatására.
Ön jól tudja, hogy ez már a többedik betelepítési hullám, amely a vajdasági magyar kö­zösség kikezdett szerkezetét újabb csapással sújtja.
Javaslatunk az, hogy velünk együtt szólítsa fel Ön is a magyar polgármestereket, valamint a községi önkormányzatok magyar tanácsnokait, s győzze meg koalíciós partnereit, járuljanak hozzá, hogy a képviseleti testületek hozzanak döntést a betelepítési projektum községükben történő érvényesítése ellen.
Feltételezzük, hogy a javaslatunk további indoklást nem igényel.
Abban a reményben, hogy a magyar többségű települések nemzetiségi összetételének ha­talmi eszközökkel történő megbontását Ön is ellenzi, várjuk nyilvános megszólalását.
Temerin, 2006. december 28.
Ágoston András és dr. Páll Sándor

Tintor Stojan községi
elnöknek
Temerin

Tárgy: A Temerini Rádió magyar műsorának megszakítása karácsonykor

Tiszelt Elnök Úr!
A katolikus hívők legnagyobb ünnepén, karácsony napjának délutánján az idén ismeretlen tettesek megszakították a magyar műsort, és helyette órákon át a rádió szerb nyelvű műsorát su­gározták. Mivel ez nem első esett ennél az intézménynél -- tavaly hasonló módon tették lehetet­lenné a magyar nyelvű újévi programot -- alapos okunk van azt feltételezni, hogy tudatos, sovi­niszta indítékú provokáció történt immár másodízben, azzal a céllal, hogy emberi méltóságukban megalázzák a magyar hallgatókat, demonstrálva ezzel azt, hogy egyesek következmények nélkül bármit megtehetnek, hiszen a felelősök ellen, mint már korábban tapasztaltuk, úgysem indul eljá­rás.

Tisztelt Elnök Úr!
Túl régen foglalkozom már politikával, hogy hihetnék a véletlenekben, és az elmúlt ti­zenöt évben a kisebbségellenes jogsértések számtalan durva és még több rafinált módszerét megtapasztaltam. Ami a ! rádióban elnöke

Dokumentumok:

Zajlik a választási kampány
A Kurir nevű belgrádi napilap „Blut und Erde” filozófiával vádolja László Gyulát a VMDP tartományi képviselőjét, mert Szabadkán a községi képviselőtestületben azt javasolta, hogy szülessen döntés a kosovói Németországot is megjárt hétpróbás roma és szerb menekültek befogadásának elutasításáról.
Ez a döntés Szabadkán a VMSZ magatartása miatt nem született meg. Igaz, a VMSZ megszavazta a VMDP javaslatát, de a koalíciós partnerét, a Tadic-féle Demokrata Párt képvise­lőit nem tudta, vagy nem akarta meggyőzni. S azok vígan a VMDP javaslat ellen szavaztak.
Más.
A „jól értesült” szerb pártok képviselői ijesztgetik a VMDP-t, mondván, jobb lenne, ha nem is állítanának listát. Kaszáék ugyanis Szerbia Legfelsőbb Bíróságánál már megtámadták a köztársasági választási bizottság döntését, hogy a kisebbségi pártoknak a listaállításhoz elég há­romezer támogató aláírást begyűjteni.
Ezt a „jóindulatú figyelmeztetést” a VMDP-ben természetesen nem veszzük figyelembe. Részint mert a Magyar Összefogás Koalíciónak van elég támogató aláírása. Másrészt, mert a dol­gok természeténél fogva a Szerbiai Legfelesőbb Bíróság a kérdésben nem illetékes. (Ezért fordult a VMDP a mint kiderült, működésképtelen Alkotmánybírósághoz.) Harmadrészt, mert fel sem tételezzük, hogy Kasza József azért, hogy maga maradjon a politikai porondon ilyen becstelen eszközhöz folyamodna. Vagy mégis? Majd meglátjuk.

Újjá al! akul a KI Tagozat elnöke szólt. Mint mondta, ez az első akciójuk, amelyet a szeretet ünnepére időzítettek, hiszen az a tapasztalatuk, hogy sok helyütt ilyenkor nemcsak az ajándék, de a szeretet is hiányzik. Az akció hamarosan folytatódik, január 10-étől és húsvétig tart. Köszönetet mondott az adományozóknak is, elsősorban Éhn Józsefnek, aki elmondta, az általa vezetett civil szervezet 2004. december 5-e után a sajnálatos népszavazási eredmény sokkoló hatása alatt alakult meg, az egész országban működik és igyekszik jelen lenni a Kárpát-medencében, és lehetőségeikhez mérten segíteni.
- A topolyaiak felhívása kicsit későn, tíz nappal ezelőtt érkezett, ha előbb jön, talán még több ajándékot hozhattunk volna. Az adományokat három forrásból gyűjtöttük be, lakóhelyem, Budaörs polgári köreitől, másrészt civil szervezetünk tagságától, illetve civil társszervezetektől. Elsősorban ruhaneműt, játékot hoztunk 2-18 éves gyerekeknek, a pénzadományokból pedig tisztálkodási szereket, tartós élelmiszert vásároltunk. Tekintsék ezt egy csepp jóvátételnek azért, ami Magyarországon történt két évvel ezelőtt - mondta többek között Éhn József okleveles mérnök, önálló vállalkozó, aki kérésünkre az általa képviselt szervezetet is bemutatta.
- Civil szervezetünk tagsága szerette volna, ha a népszavazás másként alakul, és kétévi munkánk legfontosabb eredménye, hogy alig van a Kárpát-medencében olyan jelentős pont, ahova nem jutottunk volna el személyesen. Igyekszünk úgy az oktatási és kulturális életet segíteni, mint a magyarságért dolgozó politikai pártokkal a kapcsolatokat építeni és erősíteni. Tevékenységünknek csak egy része az adományozás, hisz úgy gondoljuk, mint a mondás is tartja, hogy nem halat kell adni az embereknek, hanem megtanítani őket hálót szőni, de ahol a szükség van rá, az adományozás is nagyon fontos. A Vajdaságban a Nagy Margit által vezetett pedagógus egyesülettel van kapcsolatunk, a civil szervezetekkel Matuska Márton által, és a nyáron ott voltam Bácsfeketehegyen, ahol megszületett a civil szervezetek közötti nyilatkozat. Ezenkívül együttműködünk a VMDP-vel, melynek hitvallásával a történelmi VMDK-éhoz hasonlóan teljes mértékben egyetértünk. Úgy érezzük, hogy kevés csak beszélni arról, hogy a magyarság, főleg a vajdasági magyarok sorsán javítani kell, de meg kell jelölni azokat a pontokat, ahol segíteni lehet, még akkor is, ha ezek más politikai pártoknak, a többségi nemzetnek vagy akár az anyaországi hatalmi pártoknak nem is céljuk. A Kárpát-medencében kiépített szálakat a jövőben tovább akarjuk erősíteni, csakúgy, mint Magyarországon belül a civil szervezeteket, mert a pártok tevékenységének a gyengeségei a civil társadalom gyengeségeiből fakadnak. Emellett ott is segítünk, ahol a határon túli civil szervezetek ezt igénylik, de a kezdeményezésnek helyből kell érkeznie. Országunkban egyébként sokkal többet foglalkoznak a határon túli magyarokkal, mint ahogy az innen látszik, hisz társadalmunk 40-50 százaléka nemzeti érzelmű, mégha ez a népszavazásból ez nem is látszik, és a többség bármikor kész segíteni, a magyarok integrációját támogatja, és aggasztónak tartja a vajdasági magyarok helyzetét. Egyrészt rohamosan csökkenő létszámuk, másrészt az értelmiség elvándorlása miatt nagyon támogatnánk és segítenénk a szabadkai magyar egyetem létrehozását, akár nyomásgyakorlással is a magyar hatalomra és költségvetésre.
Ágoston András is köszönetet mondott az adományokért, melyek értéke mintegy százezer dinárra becsülhető.

(Magyar Szó)
forrás: VMDP hírportálVáltozásokat a magyar érdek képviseletében

Magyar Összefogás Koalíció – Ágoston András – dr. Páll Sándor
Közlemény
Becse, 2006. december 29.

Változásokat a magyar érdek képviseletében

A Magyar Összefogás Koalíció tanácsa Becsén megvitatta választási programjának alap­jait.
A koalíció abból indul ki, hogy jelenlegi kisebbségi lakájpolitika elfogadhatatlan. Elég volt a hitegetésből, a menekült-betelepítés támogatásából a magyar érdekek mellőzéséből!
Változásra van szükség.
A parlamenti képviseletnek nem lehet célja a kevesek személyes és csoportérdekeinek ér­vényesítése. A „kormányzati felelősségvállalás” eszméje teljességgel kompromittálódott. A vaj­dasági magyarság alapérdekeinek határozott, hiteles képviseletére van szükség.
A Magyar Összefogás Koalíció elutasítja a szerb hatalmi érdekeket kiszolgáló kisebbségi egypártrendszert, a párttagságot feltételező foglalkoztatást, a csoportérdekekre támaszkodó gaz­dagodást, a tömeges magyar munkanélküliséget, a magyar közösség kettészakadását, leépülését, a fiatalok elmenekülését, áttelepülését.
A koalíció célja, hogy a magyar szavazókkal közösen, tisztességgel, méltósággal elérjük a politikai fordulatot: érvényesítsük a vajdasági magyarság kollektív jogait.
A Magyar Összefogás Koalíció képviselői a szerb parlamentben felmutatják az egykori VMDK törekvéseit:
- követelik a magyar autonómiát, azt, hogy a magyar választók névjegyzéke alapján az év végéig írják ki a legitim autonómiatanács létrehozatalára irányuló választásokat;
- törvénymódosítást követelnek a részarányos parlamenti képviselet és a szavatolt parla­menti helyek bevezetésére;
- követelik, hogy a szerb kormány akadályozza meg a magyar többségű községek és tele­pülések nemzetiségi összetételének a szerb és a roma menekültek betelepítése útján történő meg­változtatását;
- törvénymódosítást követelnek az európai mércéknek megfelelő települési önkormány­zatok létrehozataláért;
- szigorú intézkedéseket, ösztöndíjakat követelnek a szerb kormánytól a magyar munka­nélküli fiatalság veszélyesen leromlott szakképzettségi összetételének javításáért, s ezzel párhu­zamosan követelik a részarányos foglalkoztatást a költségvetésből finanszírozott munkahelyeken;
- Magyarországon szorgalmazzák a kettős állampolgárság bevezetését a schengeni vas­függöny közeli leereszkedése előtt.
A Magyar Összefogás Koalíció tudja mi fáj a vajdasági magyaroknak. A szerb parlament­ben szólni fog a bajok okáról és képviseli a vajdasági magyarság végsőkig elhanyagolt alapérde­keit.

Dokumentum:

Szalma József:
Év végi gondolatok

Olvasom a mai Magyar Szóban, hogy Korhecz Tamás volt tanítványom szerint a tartomá­nyi kormányzat adminisztrációjában roma és magyar deficit van.
Az a véleményem, hogy ez a deficit, talán elvben és esetenként megfordított sorrendben, más szinteken is fennáll.
Más. Kostunica kormányelnök és szerbiai demokrata leader egyik kampánybeszédére let­tem figyelmes, valamely szerbiai TV-ben. Szerinte Kosovo elválaszthatatlan, történelmi része Szerbiának. Érdekes, egyetlen szót sem szólt a Vajdaságról, ami reciprok (történelmi) alapokon máshová tartozik.
Sajnálatos, hogy más módon, folytatódik a korábban, a Milosevic idején elkezdett kettős mércéjű szerb politika. Persze ezzel a retorikával lehet nyerni a frusztrált, radikális és félradikális populációban. Ez ugyan nemigen visz Európába, de ezeknek a szavazóknak azt mondják, hogy Európa démon, stb.
A demokrata Tadic kampánya, fiatalok körében arról szól, hogy Szerbia, ha minden jól megy 2012-ben – a jelenlegi értékelések erről szólnak – bekerül az EU-ba. A fiatal demokrata szerbek azt kérdezték, mit tett a demokrata párt a vízumkényszer enyhítésére. Tadic erre azt vála­szolta, hogy mindent, amit lehetett.
Tadic elnök arról nem szólt, hogy a Kosovo ügyében nyílt koalíció jött létre, a szerbdemokrata a demokrata sőt még a radikális párt között is. Mármint arról, hogy egy jottányit sem engednek Kosovóból. Tadic javára legyen szólva, említette a tudomány, oktatás, kép­zés jelentőségét is.
Ehhez hozzá tartozik, hogy Kostunica kampánybeszédében azzal biztatja hallgatóit, hogy immáron az orosz barátok (akik a NATO-ban szintén megfigyelőként vannak jelen), az ENSZ-ben igen komoly kifogást emelnek Kosovo önállóságának ügyében.
Ezek a száraz tények, amelyek a jelenlegi általam nem túl nagy szorgalommal figyelt szerbiai politikai kampányt jellemzik.
A vajdasági magyarság immáron tizenhét éve a szerbiai húzd meg- ereszd meg balkáni (újabban kissé moderált) politikum fogságában van. Szerintem ez sem emberileg, sem erkölcsileg nincs rendjén.
A vajdasági magyarok megosztottsága sokrétű. Egyik másik szerbiai politikai erő, termé­szetesen szívesen befogadja azokat a magyarokat, akik elhallgatják a jogtiprásokat és akik azt ígérik (még kompetencia hiányában is), hogy az anyaországi egészségügyi reform szellemében tíz éven belül segítenek (Dujmovics Ferenc). Adja Isten, hogy így legyen.

Nekem is az a véleményem, hogy nekünk magyaroknak (persze nem feltétlenül és ala­mizsnáért) segítenünk kell a meghasonlott szerb társadalmon. Összhangban annak európai irá­nyultságával. Ha a szólamokon túl valóban van ilyen. Mert ezen európai arculattal nehezen egyeztethető össze a nézet, hogy vannak individuális bűnösök is. S hogy ennek firtatását válasz­tási okokból a későbbiekre halasztják. Különösen, ha a segítségünket kérik.
A vajdasági magyarság kérdését figyelemmel kell kísérni. Igen sok probléma van.
A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tudományos módszerekkel eddig is figye­lemmel kísérte a vajdasági magyarság sorsának alakulását.
Gondolkodom arról, hogy egyik nyílt tudományos ülésünket ennek témának szenteljük. (Ezen tudósainkon kívül akár a politikum szereplői is részt vehetnének ezúttal úgy, hogy a civil és tudományos referátumokat meghallgatnák. Lehetséges témák: a vajdasági magyarság országos és helyi önkormányzata (beleértve a szerbiai nem harmonizált önkormányzati törvényt), a nem­zeti tanács demokratikus és kulturális szempontjai, a közszolgálati tájékoztatás kérdései (sajtó, pártsajtó, stb.). S itt van a privatizáció és vagyon-visszaszármaztatás kérdése is. Az esélyegyenlő­ség. A civil és politikai társadalom viszonya. Az oktatási és kulturális autonómia valós kérdései.
Lehetséges, hogy ezeket nem lehet egy összejövetelen feltérképezni. Ámbátor több ös­szejövetelen, az érdeklődő nyilvánosság jelenlétében, talán igen. A nyilvánosság mindig segít. Egy ilyen tudományos összejövetel-sorozat nem azt jelenti, hogy a leaderek apró-cseprő egymás közötti diskurzussal foglalkozzanak. Sem a sajtó nem döntőbíró, sem a tudomány. Érdemes meg­hallgatni, hogy mit gondolnak azok, akik itt a Vajdaságban magyarként civilizáltan élnek.

Sylvester Lajos:
Színtelen szintekre bomló kapcsolatok

Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök határon túli - tőlünk nézvést határon inneni -, a kormánypártiak szerint ,,legitim” magyar képviselőkkel találkozott tegnap, amelyen gyakorlatilag nem történt semmi, ha csak annyi nem, hogy eddigi szokás szerint nagy jelentőségűvé nem tupí­rozzák ezt a semmit, ami csak arra jó, hogy a kormány ,,gondoskodását” illusztrálja. Kovács Miklós, a kárpátaljaiak képviselője frappánsan jegyezte meg a találkozót követő sajtóértekezle­ten, hogy a zártkörű együttlétnek egyetlen figyelemre méltó eredménye volt: a következő évben tömegesen lejáró magyar igazolványokat automatikusan meghosszabbítják.
Az más kérdés, hogy - ismervén a magyar belpolitikai trükköket - a nagy takarékossági megszorítások esztendejében a már amúgy is rendesen megnyirbált juttatásokat és kedvezménye­ket tovább lehet nullázni.
Markó Béla a magyar munkaerőpiac részleges megnyitásának örvendezett, ami lehet részleges eredmény ugyan, de mögötte ismét ott torlódik! az az ellenséges hangulatú kampány, miszerint ismét a 23 millió román ,,veszélyeztetné” a magyar állam büdzséjét és éléskamráját. A részleges, fokozatosan kiterjesztett munkavállalási lehetőség diszkriminálja az elszakított nemzet­részekhez tartozókat, aminek a kettős állampolgárság lett volna az ellenszere, de erről immár az ilyen súlyú megbeszéléseken még csak a célzások szintjén sem esik szó. És amint a zártkörű megbeszélés utáni sajtóértekezleten kiderült, arról a pusztításról sem hangzott el semmi, amit a Máért, a különféle alapítványok, a Teleki Intézet felszámolása jelent a határon túliak számára.
A ,,múltat végkép eltörölni” jegyében fogant önkényes bosszú­hadjárat áldozatául esett intézményi és alapítványi rendszert ezután a kormányzat magasságába felgyúrt, a háztáji klien­túra jutalmazó és adományozó hatáskörébe sorolt cselekedetek váltják fel. Meglehet, olyan erköl­csi alapon, mint ahogyan most a ,,négy éven át nem csináltunk semmit”, ,,hazudtunk reggel, és hazudtunk egész nap” programjának kidolgozásában és megvalósításában jeleskedő minisztereket a kormányfő jutalmazta.
Szóval, a magyar miniszterelnök különféle szinteken hajlandó tárgyalni a határon túli képviselőkkel. A tegnapi is egy színtelen szint volt, mert az uniós leosztásokból származó határ­övezeti pénzek, előre borítékolhatjuk, a határon innen és túl felsorakozó klientúra kasszájába vándorolnak.
A vajdasági Kasza József említett valami izgalmas majdani tervet, a Konstanca-Baja-Sza­badka-Kikinda-Fiume vonatjáratot, ami majd helyettesíti a székelyföldi és a délvidéki autonó­miát, s két tengerben áztathatja majd az elvándorló magyar a hamisított márkájú teniszcipőjét, mert kapcát már nem hord.

(Háromszék)
Forrás: VMDP hírlevélHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona