Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció13. Ausztráliai és Újzélandi Magyar Találkozó

2006. december 30-án kezdődik Sidneyben a 13. Ausztráliai és Újzélandi Magyar Találkozó, amely 2007. január 7-ig tart.
A Találkozó résztvevőit, valamint az ausztráliai és újzélandi magyar nemzeti közösséget üzenetben köszönti Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke.
Sajtószolgálatunk ismételten közzéteszi a négy évvel ezelőtti Találkozó Adelaideben elfogadott zárónyilatkozatát.
Budapest, 2006. december 29.
MVSZ Sajtószolgálat

A 12. Ausztráliai és Újzélandi Magyar Találkozó
Zárónyilatkozata
Az Adelaide-i Nyilatkozat

Mi, Ausztrália minden tagállamából és Újzélandból háromévenként összesereglő magyarok, a 2002. december 30. és 2003. január 8. között Adelaide-ben tizenkettedik alkalommal megrendezett magyar találkozó részvevői, az alábbi zárónyilatkozatot fogadtuk el:

1. Miként azt a Kárpát-medence elcsatolt területein élő magyarokat képviselő fórumok korábban megtették, szükségesnek érezzük annak kinyilatkoztatását, hogy mi, az ausztráliai és újzélandi magyarok, a magyar nemzet szerves részének tekintjük magunkat. Közösségünket az ausztráliai és újzélandi magyarok nemzeti közösségeként határozzuk meg.

2. Nemzeti közösségünk léte elválaszthatatlan a magyar nemzet egészének lététől. Mint a Kárpát-medencei őshazától legtávolabb élő magyar nemzeti közösség kinyilatkoztatjuk, hogy nem csak őrzői és élvezői kívánunk lenni a magyar nemzeti lét közösségi értékeinek, hanem formálni és gyarapítani kívánjuk azokat.

3. Felhasználjuk ezt az ünnepi alkalmat arra, hogy köszönetet mondjunk közösségünk azon tagjainak, akik egész életútjukkal a nemzet és közösségszolgálat fényes példáit állították elénk. Kérjük a Magyar Államot és a Magyarok Világszövetségét, hogy a közösségünk e mértékadó személyiségeinek munkásságát magas állami és szövetségi kitüntetések odaítélésével méltányolja követendő példát állítva a felnövő nemzedéknek.

4. A magyar nemzet egészéért érzett mély felelősséggel kijelentjük, hogy Magyarország és a Magyar Nemzet sorsát súlyosan és hosszútávon befolyásoló lépésként értékeljük a Magyar Köztársaság közeledő európai uniós csatlakozását, mely, mint minden hasonló horderejű döntés, egyaránt válhat áldássá vagy visszafordíthatatlan tragédiává.
Meggyőződéssel állítjuk, hogy Magyarország helye ott van Nyugat-Európa nemzetei között, abban a politikai, gazdasági és civilizációs közösségben, amelynek az európai magyar állam immár több mint ezerszáz éve a jogállamiságban zászlóvivője és az egyetemes értékteremtésben élenjáró tagja. Ugyanakkor figyelmeztetünk arra, hogy a huszadik században Magyarországot olyan csapások sújtották, amelyek máig nem gyógyuló sérüléseket okoztak. Ezek közül megnevezzük az ezeréves magyar állam és a magyar nemzet trianoni szétszaggatását, amelyet az európai és világhatalmak vittek végbe, valamint az országra több hullámban, ugyancsak nagyhatalmi szándékkal rászabadított, gonoszságában féktelen és egészében embertelen kommunizmust.
Példaként felhozzuk a benesi dekrétumokat, amelyek Szlovákiában tovább élnek. Ezeket, az Európa szégyenét jelentő - embertelenségükben a hitleri rendelkezésekkel vetekedő – rendeleteket máig nem helyezték hatályon kívül, és rájuk való hivatkozással 2003-ban is fosztogathatják a felvidéki magyar közösség vagyonát. Ez leleplezi mind Trianon, mind a nemzeti-kommunizmus következményeinek továbbélését, és figyelmeztet a magyar nemzet európai esélyegyenlőségének veszélyeztetettségére.

5. Mi, a 12. Ausztráliai és Újzélandi Magyar Találkozó részvevői, az ausztráliai és újzélandi magyar nemzeti közösség képviselői aggodalommal tekintünk óhazánk, Magyarország felgyorsított és visszavonhatatlan európai integrációja felé, mert az állam és a nemzet létét meghatározó körülményeket jelenlegi állapotukban alkalmatlannak tartjuk arra, hogy Magyarország európai uniós csatlakozását követően szavatolják a magyar állam és a magyar nemzet megmaradását, legkevésbé pedig valamennyiünk által kívánt gyarapodásunkat, a következő okok miatt:
Alkalmatlannak tartjuk Magyarország jelenlegi alkotmányát - egész közjogi állapotát mindazon fellendülés megvalósulására, amelyet az európai csatlakozástól remél az ország és a nemzet.
Magyarország mára többszörösen módosított - eredetileg szovjet típusú - írott alkotmányát 1949-ben, szovjet nyomásra fogadták el, amikor az ország idegen katonai megszállás alatt volt. Idegen katonák által megszállt ország alkotmányjogi és közjogi hiátus állapotában van. Az ilyen helyzetben választott országgyűlésnek nincs sem alkotmányteremtő, sem alkotmánymódosító ereje - tartja a nemzetközi jog mai álláspontja is.
Az a nép, amely a IX. században a Vérszerződéssel alkotmányértékű törvényt fogadott el, az az ország, amely Szent-István intelmeivel (1030) máig érvényes emberi jogokat rajzolt fel, amely az Aranybullával (1222) életbe léptette a szárazföldi Európa első alkotmányértékű törvényét, melyet a Szent Korona sarkalatos törvényeivel (1351) egy Európában egyedülálló rendszerbe foglalt, az a nemzet, amely 1509-ben az Udvarhelyi Constitutioban – korát messze megelőzve - törvénybe foglalta a személy sérthetetlenségét, amely 1568-ban a Tordai Országgyűlésen a világon először emelte törvényerőre a legfőbb emberi szabadságot – a hit, a lelkiismeret szabadságát –, az a nép, az az ország és az a nemzet megérdemli, hogy ezredév során kiérlelt hagyományos alkotmányát, a kor adottságaihoz igazítva, újból életre hívhassa.
Az a nemzet, amely nem ragaszkodik alkotmányához, nem méltó az önrendelkezésre, és nem alkalmas államszövetségre lépni.
Alkalmatlannak tartjuk az európai uniós csatlakozásra a mai Magyarországot, földjének jogi helyzete miatt is.
Az Európai Unióba történő belépés lehetővé teszi idegenek számára a magyar föld fölötti tulajdonszerzést - annak a földnek az elbirtoklását, amely a világban - így Ausztráliában és Újzélandban is - szétszórtságban élő magyarságnak szülőföldje, ősei temetkezési helye, kultúrájának, hagyományainak létrehozója és éltetője. A csatlakozás előtt álló Magyar Államnak e hagyományokra kell hivatkoznia, és meg kell védenie az állami és a nemzeti lét számára nélkülözhetetlen földet, amelyet alkotmányos törvényei már nyolcszáz évvel korábban elidegeníthetetlenné tettek.
Alkalmatlannak tartjuk Magyarország európai uniós csatlakozásához Magyarország és az elszakított magyar nemzetrészek viszonyának rendezetlenségét is.
A magyar nemzet erőszakkal elszakított részei, e területek őslakói, a nagyhatalmak ígéretei ellenére, önrendelkezési és önkormányzati lehetőségeiktől megfosztott, kisebbségi sorsban - sok esetben másodrangú állampolgárként élő - nemzeti közösségek. Ezen nemzeti közösségek alapvető emberi és közösségi jogait tagadják meg továbbra is az őslakos polgárok akarata ellenére fennhatóságukat kiterjesztő utódállamok. Ennek a ténynek következménye e nemzeti közösségek rohamosan felgyorsult fogyatkozása, mely például Erdélyben az elmúlt tíz évben nagyobb lélekszámvesztést okozott, mint azt megelőzően két világháború és ötven év kommunista elnyomás együttvéve.
El kell oszlatnunk azt a tévhitet, hogy az egységesülő Európa elsorvadó határai megoldanák e közösségek életének gondjait. Ezzel szöges ellentétben, nyomatékkal kell megismételnünk azt, amire számos, az Európai Unióban élő kisebbségi politikus visszatérően figyelmeztetett: az Európai Unióban csak annyi joga lesz egy nemzeti közösségnek, amennyit a csatlakozás során kivív magának. Amit nem, attól valószínű örökre búcsút vehet.
Magyarországnak történelmi felelőssége van elszakított nemzeti közösségei irányában. Magyarország – állampolgársági törvényét az Európai Állampolgársági Egyezménnyel összhangban kiegészítve – meg kell adja a magyar állampolgárságot minden magyarnak, aki azt igényli, akár a kettős, akár a külhoni magyar állampolgárság formájában. Sohase ismétlődhessen meg olyan eset, mint történt ez a rendszerváltás utáni Magyarországon, amikor a Magyar Köztársaság Wass Alberttől megtagadta a magyar állampolgárságot!
Alkalmatlannak tartjuk az Európai Uniót a hozzá való csatlakozásra, mindaddig, amíg nem szavatolja tagjainak egyenlő jogait.
Alkalmatlannak tartjuk az Európai Uniót a hozzá való csatlakozásra, mindaddig, amíg nem teremti meg a nemzeti szuverenitás nélkülözhetetlen eszközeként az unióból való kilépés feltételeit.
Alkalmatlannak tartjuk a csatlakozásra azt az államközösséget, amely megkülönbözteti - gazdagokra és szegényekre tagolja – a mezőgazdaságból élő polgárait; azt az államközösséget, amely az egyik leghatékonyabb mezőgazdaságot megteremtő nemzetét, a magyart arra kényszeríti, hogy saját termékei helyett a sokkal nagyobb, európai közpénzből származó, támogatással előállított élelmiszereket importálja; azt az államközösséget, amely még a magyar őstermények és termékek számára sem szavatolja a magyar védjegyet.

6. Kifejezetten aggasztónak találjuk Magyarország közállapotait.
Súlyosan sérül a jogállam és a szólásszabadság abban az országban, ahol érvényes bírói ítélet hiányában, kommandósok hatolnak be egy rádióstúdióba és lehetetlenítik el annak működését, mint történt az a Pannon Rádióval.
A nyílt hazaárulással egyenlőnek tartjuk, és mélységesen elítéljük, hogy Magyarország vezető politikusai, Erdély elszakításának évfordulóján ünnepeljenek, mint tette azt az ország miniszterelnöke és vezető kormánypártjának elnöke 2002 december 1-én Budapesten, a Kempinski szállodában.
Tiltakozunk az ellen, hogy a 12. Magyar Találkozónk munkáját Magyarországról érkezett, közösségromboló ügynök módjára viselkedő személyek zavarták meg, és kérjük, hogy a Magyar Állam határolódjék el tőlük.

7. Üdvözöljük a Magyarok Világszövetségének újraszerveződését, amely az ausztráliai és újzélandi magyar szervezetek önszerveződésére is ösztönzően hat. Hisszük, hogy a megújulását élő, legnagyobb magyar civil szervezet meg tudja valósítani alapszabályába foglalt legfőbb célkitűzését, és a magyar nemzet világméretű egységét valóban meg fogja jeleníteni. A világ minden magyarjának tényleges szövetségévé válva, hatékonyan tudja majd szolgálni e közösségek érdekvédelmét, a nemzet építését és a rólunk alkotott kép javítását.
Felkérjük a Magyarok Világszövetségét, hogy - a történelmi magyar egyházakkal, a magyar állam szakminisztériumaival és közalapítványaival együttműködve - intézményeinek rendszerében teremtse meg annak feltételeit, hogy a hazától távol élő magyar közösségek számára az anyanyelvoktatás, a lelki gondozás, a magyar kultúra közvetítése, az ifjúságnevelés és az öregek gondozásának anyagi és szakmai feltételei megteremtődjenek, miként a hazától távol élő magyar közösségek által megtermelt szellemi javak elismerésének és befogadásának feltételei is.
Támogatjuk a Magyarok Világszövetsége által bevezetendő tanulmányi díj intézményesítését, amely a világ minden magyar közösségében évente kerülne kiosztásra, és amely a magyar nemzet legrátermettebb ifjait jutalmazza majd.
Támogatjuk a Cleveland-i magyar kongresszuson 2002. Novemberében született javaslatot, hogy mindaddig, amíg a magyar állampolgárság alanyi jogon való kiterjesztése - minden magyar számára, aki arra igényt tart, éljen bárhol a világon -, meg nem valósul, a Magyar Igazolvány kiegészítéseként, a Magyarok Világszövetsége hozza létre a Magyar Nemzeti Kártyát. E kártya, mely elérhetővé kell váljék minden magyar számára, egy a globalizálódó világ kihívásaira adott, a nemzeti összetartozás élményéből és igényéből táplálkozó, gyors és sajátosan magyar válasz lesz.
Kérjük a magyar államot, hogy a Magyarok Világszövetségének bizonyítottan közhasznú tevékenységét támogassa a magyar adófizetők pénzéből származó forrásokkal, címkézetlen formában. Felkérjük az ausztráliai, újzélandi, miként a világ más tájain élő magyar testvéreinket, hogy rendszeresen támogassák adományaikkal a Magyarok Világszövetségének nemzetépítő és érdekvédő munkáját.

Felkérjük a Magyar Köztársaság Országgyűlését és Kormányát, hogy szívleljék meg a jelen nyilatkozatban foglaltakat.

Felkérjük a Magyarok Világszövetségének Elnökségét és Külügyi Bizottságát, legyenek nyilatkozatunk szószólói Magyarország, az Európai Unió, és a világ többi nemzete felé.

Kérjük a világ különböző országaiban élő magyar közösségeket, azok tagjait és egyesületeit, hogy csatlakozzanak nyilatkozatunkhoz.
Adelaide, 2003. január 8.

A 12. Ausztráliai és Újzélandi Magyar Találkozó részvevői

forrás: róbertHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona