Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációSzékely népszavazás: ez a csúcs!

Német Zsolt, a Külügyi bizottság elnöke: – Ami a kulturális autonómiára vonatkozó kérdését illeti, azt kell mondanom, hogy Romániában nincs kulturális autonómia. Területi auto­nómia és nemzetiségi autonómia sincs, holott az európai minták egyértelműek e tekintetben.
Ahol megoldódik a kisebbségi kérdés, ott ez az autonómia módján sikerül. Az önálló ma­gyar egyetem az önmagában még nem kulturális autonómia, de egyelőre önálló magyar egyetem­ről sem beszélhetünk. A kulturális autonómiához az kell, hogy közjogilag hatáskörrel rendelkez­zen, demokratikus választásokon jöjjön létre a kulturális autonómiának a szerve. Egy önálló ma­gyar egyetem ugyanakkor - az autonómia mellett - meggyőződésem szerint az erdélyi magyarság legfontosabb követeléseként tartható számon.

Ágoston András:
Székely népszavazás: ez a csúcs!

A rendszerváltás elején érdekvédelminek mondható szervezetek lét­rehozatala óta a Székelyföld autonómiájáról szóló népszavazás a legnagyobb önálló, csodával felérő önkezdeményezés, autentikus közösségi megnyilvánulás. A határon túli magyarok egyik legszebb, bátor megnyilvánulása.
S történt ez ! is, csakú óvatosan fogalmaztunk meg.
Az RMDSZ-nek és a magyar kormánynak az nem tetszik, hogy a székelyek olyasmit követelnek, amiről a bukaresti uralkodó politikai elit hallani sem akar. A simulékony magyarok motívumai érthetőek: nem érdemes velük foglalkozni.
A Kárpát-medencében tevékenykedő magyar politikai elit nemzeti érzelmű szárnyának ki­fogásait viszont szemügyre kell venni! Azok, akik szorgalmazzák a Kárpát-medencében élő ma­gyarok határmódosítás nélküli politikai integrációját, érvelésükkel tettekre serkentenek.
A VMDP a területi autonómiával összefüggésben már régen kimondta: az nem összeté­vesztendő, s ami még fontosabb, nem helyettesíthető a régiókkal. Nemzeti alapú régiók ugyanis nincsenek. Nem is voltak és nem is lesznek. A régiók értelme a hatékony gazdasági és más társadalmi szempontból fontos együttműködés. A nem területi autonómia célja viszont a nemzeti kisebbségek közösségeinek fennmaradása, s ha lehet biztos fejlődése. A régiók bekeve­rése a nemzeti kisebbségek problematikájába pótcselekvés, s nem a jó szándék megnyilvánulása. Akármelyik magyarországi politikai oldalról jön is az ilyen érvelés.

Területi autonómia és hatalmi dominancia
A nemzeti alapú területi autonómiákkal szemben hangoztatható kifogások két síkon je­lentkeznek. Az egyik a hatalomgyakorlással, a másik pedig a lényeggel, a közösség egységével van összefüggésben.
Tekintettel a szükségszerűen meglevő gazdasági funkcióira, nem képzelhető el, hogy a nemzeti alapú területi autonómia döntéshozatali mechanizmusában a többségi nemzet képviselői­nek ne legyen domináns szerepe.
A do olyan a Kárpát-medencében nincs, de a községi önkormányzatokból. (Amíg szerb hatalom le nem hurrogta, ezeknek a szövetségét egy időben a VMSZ is propagálta.)
Érdeke a vajdasági magyarságnak, hogy az általa többségben lakott településeken az üres házakba sokat látott, Németországot is megjárt kosovói szerbeket és romákat telepítsenek be? Persze, hogy nem! Felemelték ez ellen a szavukat a VMSZ vezetői s a tartományi parlamentben is jelen levő magyar községi tisztségviselők? Ugyan már!
Most az a nagy kérdés, melyik VMSZ-es polgármesterben lesz annyi tartás, betyárbecsület, hogy a községi képviselőtestületben szorgalmazza a VMDP javaslatának megszavazását. A VMDP ugyanis a magyar községi vezetőktől azt kéri, hozzanak határozatot, hogy nem fogadnak be menekülőket a magyartöbbségű településükre. Persze a községiek is tudják, hogy a nemzetközi dokumentumok tiltják a nemzeti összetétel erőszakos megváltoztatását, s a VMDP javaslatnak szilárd jogi alapja van. Csakhogy, nekik az evilági szerb többségi hatalom parancsol. Nehéz neki ellentmondani.
Írásos parancsot ugyan nem fog kapni egyik magyar atyafi sem, de máris borítékoljuk: nagy szuszogva, felszólítás nélkül is igyekeznek eltalálni, mivel járhatnának kedvében a szerb hatalom velük kapcsolatban levő képviselőinek. Ez a politikai dominancia.
Ezt a politikai dominanciát a konkrét esetben a magyar kormány betelepítést elítélő állás­foglalása és Belgráddal szembeni konkrét politikai akciója valamelyest enyhíthetné. Majd meg­látjuk.

A területi autonómia megbontja a kisebbségi közösséget
De, a legnagyobb baja a területi autonómiának mégiscsak az, hogy szétszakítja a határon túli magyar közösségeket. A tömb fejlődése a helyi politikai elit dominanciája miatt nincs bizto­sítva, ugyanakkor a szigetek és a szórvány felgyorsuló leépülését maga a szétszakítottság szava­tolja.
Mit lehet itt tenni?
A legrosszabb az lenne, ha a magyar kormány és a magyar politikai elit Romániában a népszavazás körül megnyilvánult fenséges nemzeti összefogást semmibe venné, mintha mi sem történt volna.
A népszavazás eredményét tisztelni kell! A nemzetközi politikai színtéren síkra kell szállni megvalósulásáért. Ugyanakkor, a nemzetben való gondolkodás a politikai gyakorlatban, akkor alakulhat ki, ha a Kárpát-medencében élő és tevékenykedő magyar politikai elitek végre konkretizálják melyik autonómiaformát hajlandók teljes mellszélességgel támogatni. Szerintünk az a jó, amelyben nem fenyeget a helyi többségi elit dominanciája. S amelyben – tekintettel arra, hogy nem követel területi elhatárolódást és gazdasági funkciókat – kivitelezhető a kisebbségi magyar többpártrendszer. Ennek eredményeként pedig az a demokratikusan megválasztott képvi­seleti szerv, amely legitim voltából kifolyólag alkalmas az egész kisebbségi közösség nemzeti önazonossága megőrzésével összefüggő alapérdekek feltárására, kifejezésére és képviseletére.
Ez azonban nem elég!
Elvárjuk – ezt a kifejezést mi, a VMDP vezetői a handabandázó VMSZ-el szemben az elmúlt több mint másfél évtizedben először használjuk –, hogy a magyar kormány ezúttal ne fogjon pótcselekvésbe. Mondja ki, hogy támogatja a székelyek területi autonómiára vonatkozó követelését, s határozza meg és vállalja a nem területi autonómia konkrét ismérveit.
Ezt kérjük a magyarországi ellenzéki pártoktól is. S természetesen e törekvések hatékony nemzetközi képviseltét is.
Ez a magatartás a demokratikus válasz lehet a máris pofozkodó kisantantnak. S egyben alapja nemzetünk felemelkedésének. Magyarországon és a Kárpát-medencében egyaránt.

Dokumentumok:

Folytatódik a párbeszéd
A párbeszéd folytatásaként, Markó Béla szövetségi elnök december 28-án, csütörtökön, délelõtt 11 órakor, Marosvásárhelyen, a Bernády Házban találkozik Tőkés Lászlóval, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)elnökével.

Népszavazás Székelyföld autonómiájáról
Gyergyócsomafalva, 2006. december 17-21.:
A népszavazás kezdete: 2006. december 17., vasárnap, 15 óra. A népszavazás befejezése: 2006. december 21., csütörtök, 21 óra.
A népszavazás módja: mozgóurnás (az utolsó két nap este 17-21 óra között a Választási Bizottság székhelyén is lehetett szavazni /azoknak, akik nem voltak otthon/). A szavazó biztosok száma: 12
A szavazó körzetek száma: 17. A kinyomtatott és a biztosoknak kiosztott szavazólapok száma: 3740. A megmaradt és érvénytelenített szavazólapok száma: 1253. A szavazópolgárok becsült száma: 3700. A népszavazás idején Csomafalvától távol levő szavazók becsült száma: 120. A népszavazáson részt vett választópolgárok száma: 2487. A népszavazáson részt vett vá­lasztópolgárok becsült aránya: 69,47 %.
Az IGEN szavazatok száma: 2474
Az IGEN szavazatok aránya: 99,48 %
A NEM szavazatok száma: 5
A NEM szavazatok aránya: 0,2 %
Érvénytelen szavazatok: 8
Érvénytelen szavazatok aránya: 0,32 %
A Szavazóbizottság tagjai: Ambrus Albert-Árpád - elnök (aláírás saját kezűleg), Korpos Levente - alelnök (aláírás saját kezűleg), Fülöp Sándor - titkár (aláírás saját kezűleg), Csala Jó­zsef - tag (aláírás saját kezűleg), Szász Mária - tag (aláírás saját kezűleg), Baróti Ferenc - tag (aláírás saját kezűleg), Huszár András - tag (objektív okok miatt nem volt jelen),

Kormos László:
Megint gyalázzák a magyar sírokat Újvidéken
Ismét sírgyalázás történt Újvidéken a katolikus temetőben. Az ismeretlen tettes vagy tette­sek hét sírkövet döntöttek le december 24-re virradó éjszaka. Az eseményről tüstént értesítették az ügyeletes vizsgálóbírót, s a rendőrség megkezdte a nyomozást az ügyben. Az újvidéki katoli­kus temető már korábban is vandál támadások célpontja volt. A legsúlyosabb rombolás 2003-ban történt, amikor hetven síremléket romboltak le, illetve rongáltak meg. Szenteste előtti éjszaka ismeretlenek a vajdasági székváros katolikus és református temetőjének katolikus részében több mint 10 síremléket döntöttek le. A temetőrombolások a kilencvenes évek óta rendszeressé váltak Újvidéken a katolikus temetőben. A legutóbbi sírgyalázás a Futaki úti temetőben 2004-ben tör­tént, előző évben pedig egy példátlanul nagy, európai méretű felháborodást kiváltó temetőrom­bolás során majd száz síremléket döntöttek le ugyanott. A rendőrségi vizsgálat akkor azt állapí­totta meg, hogy egy 10 éves fiú, és egy 12 éves lány volt a tettes és majd száz síremléket döntöt­tek le együtt és csak õk ketten!
A katolikus temető meggyalázását a vajdasági magyarok ugyanolyan ellenük irányuló tá­madásnak érezhetik, mint a magyarellenes falfirkákat, hiszen az ismétlődő temetőrombolások - a magyarul beszélők rendszeres szóbeli és fizikai bántalmazása mellett - a soviniszta indíttatású állandó jellegű magyarellenes nyomás részét képezik. Ennek a magyarság megfélemlítése és el­költözködésre ösztökélése a célja, amit szerb nacionalista és soviniszta körök és pártok nyíltan is meghirdettek nem is egy alkalommal az utóbbi 10 évben.
Fontos tudni, hogy a szerbiai sajtó mindeddig egyetlen ilyen esetről sem! tájékoztatta a nyilvánosságot, és a szerbiai hatóságok látszattevékenysége, elnéző magatartása, a magyarellenes cselekedetek lekicsinylése, így még jobban bátorítja a magyarok elleni gyűlölettől fűtött erősza­kos cselekedeteket. Miközben a magyar és kisebbségellenes Szerbiában rovott múltú rendőrök sokasága tölt be pozíciókat, miközben egyetlen egy magyarverés, magyarellenes pogrom elkö­vetőit nem ítélték komolyabb szabadságvesztésre, miközben egyetlen egy falfirkálót sem fogtak el, miközben köztörvényes gyilkosok császárelődi módon megúszhatják rövidke büntetéssel, azon közben 10-15 év börtön büntetésre méretett ki azon néhány magyar fiatalra, akik 2004-ben megvertek egy szerbet Temerinben.
400 avagy 500 magyarverés szemben ezen egyetlen esettel. Igazságszolgáltatás magya­roknak? Jogegyenlőség minden nemzetnek?
Az igen szigorú bírósági ítéletnek a magyar elkövetők ellen, azonban van egy politikai üzenete is. Ha figyelembe vesszük, hogy a magyarok ellen elkövetett támadások elkövetői vagy nem kerültek kézre, vagy állítólag kiskorúak voltak, vagy a rendőrség futni hagyta őket, vagy csak szabálysértési bírságot fizettek akkor az üzenet pedig az, hogy a magyaroknak a szerbeket nem szabad bántalmazni, a szerbeknek a magyarokat pedig igen.
Ez a hátrányos megkülönböztetés, a diszkrimináció üzenete, ez a zsarnokság, az elnyomás és a jogfosztottság üzenete!
Tessék nektek békés együttélés, autonómiakoncepciók, Vajdaság statútumok, és toleran­cia programok Délvidékem! Most már csak a "kisebbségmentes és egyenrangú nemzetek Vajda­sága" az, amire mi mindannyian várunk?!, mint ahogyan azt a tartományi kisebbségjogi, köz­igazgatási és jogalkotási titkár jól kitervezte, igaz, ha még maradnak szét nem tört és meggyalá­zott, megszégyenített sírjaink!

Duna Tv, Vajdaság Ma
forrás: VMDP hírlevélHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona