A Régmúlt a Jelenben Hagyományőrző Közhasznú Egyesület honlapja
Szólád

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület munkájának rövid bemutatása

Napjainkban egyre erőteljesebben fogalmazódik meg a fogyasztók magas szintű védelmének, szakszerű fogyasztói tájékoztatásának és a biztonságos termékek forgalmazásának- forgalmaztatásának az igénye. A tömeggyártás keretében piacra kerülő termékek gyártásánál alkalmazott újabb és újabb anyagok, gyártási eljárások és technológiák új veszélyeknek teszik ki a fogyasztókat.

Az Európai Uniós jogharmonizáció eredményei érzékelhetőek ugyan, de a szolgáltatások fogyasztóvédelmi helyzetében nem következett be számottevő javulás. Az elmúlt években folytatott intenzív tájékoztató munka ellenére is még komoly hiányosságok tapasztalhatók a fogyasztók tájékozottságában, a választás szabadságának érvényesülésében a szolgáltatók és a fogyasztók közötti partneri viszony kialakulásában, a fogyasztók érdekérvényesítési képességében és lehetőségében.

A fogyasztóvédelem hazai intézményrendszerében évek óta fontos és egyre inkább nélkülözhetetlen szerepet tölt be a kiemelkedően közhasznú Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, amely a fogyasztói érdekek védelme és képviselete mellett a fogyasztóvédelem terén dolgozó társadalmi szervezetek összefogását és együttes fellépésének elősegítését is feladatának tekinti.

Az egyesület, amely 2002-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, szakmai programjainak meghatározásakor figyelembe vette a kormány fogyasztóvédelmi koncepciójában, a fogyasztóvédelmi törvényben és az Európai Unió fogyasztóvédelmi politikájában megfogalmazott célokat. Az OFE tagja a Fogyasztóvédelmi Világszervezetnek (CI) és az EU fogyasztóvédelmi civilszövetségének (BEUC). Az egyesület programjai tartalmazzák azokat a feladatokat is, amelyek az egyesület szervezeti életének erősítése, működőképességének javítása és a szakmai színvonal emelése érdekében szükségesek. Így a teljesség igénye nélkül:

- Az egyesület kiemelt feladatként kezelte, illetve kezeli a békéltető testületek megalakítását, megújítását és mind hatékonyabb működtetését.
- Központi törekvése volt a fogyasztók tájékoztatása és a fogyasztók jogainak érvényesítése. A leginkább érdeklődésre számottartó kérdésekben többféle tájékoztató anyagot jelentetett meg.
- A jól szervezett és magas színvonalú fogyasztóvédelmi tanácsadás jelent eseti segítségnyújtást, bővíti a fogyasztói ismereteket, növeli a tudatosság szintjét és csökkenti a fogyasztói kiszolgáltatottságot.
- Az OFE folyamatosan gondoskodott a fogyasztóvédelmi szakemberek szakmai felkészítéséről az időszerű feladatok ellátására.
- A partnerszervezetek bevonásával, több alkalommal nemzetközi konferenciákat, hazai tanácskozásokat szervezett.
- Az igényekkel összhangban, egyre intenzívebben és egyre szélesebb körben foglalkozik a fogyasztók egészét, illetve nagyobb fogyasztói közösségeket érintő, úgynevezett közösségi fogyasztói jog-, és érdekérvényesítéssel.

· közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, és figyelemmel kíséri annak érvényesülését,
· véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, jogszabály-módosítást kezdeményez,
· képviseli a fogyasztókat érdekegyeztető fórumokon és testületekben,
· figyelemmel kíséri a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési feltételeket,
· érdekfeltáró munkájával segíti a fogyasztók gazdasági érdekeinek és fogyasztói jogainak érvényesítését,
· a fogyasztói érdekek védelme céljából részt vesz nemzetközi szervezetek tevékenységében,
· előzetesen véleményezi a hatósági árakat, és
· a tevékenysége során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja a közvéleményt.

Az egyesület országos civil tanácsadó hálózata évek óta jó szakmai színvonalon, eredményesen működik. Tudatos és tervezett munka folyt a tanácsadás továbbfejlesztéséért, elsősorban a szakmai hozzáértés és tudás színvonalának az emelése révén. Kiemelt célként szerepel a Budapesten működő, központi tanácsadó iroda fejlesztése, készülve az uniós csatlakozással összefüggő feladatok ellátásra.

Fiatal, nyelveket beszélő jogászok munkába állításával megtörténtek az első lépések ahhoz, hogy a budapesti iroda megfeleljen az előbbiekben megfogalmazott elvárásoknak. A tanácsadók munkáját segíti az a szakértői háttér is, amely egyre nagyobb létszámban, és egyre szerteágazóbb szakmai ismeretekkel áll rendelkezésre.

Az egyesület vidéki irodában dolgozó tanácsadók nehezebb körülmények között dolgoznak, hiszen kisebb létszámban, kevesebb szakértői segítséggel végzik munkájukat, ezért nagyon széles körű ismeretanyaggal kell rendelkezniük. Ezért igen nagy jelentőségűek azok a továbbképzések, szakmai konferenciák és konzultációk, módszertani segédanyagok, amelyek a tanácsadók és a szakértők képzését, továbbképzését segítik. Évenként két alkalommal, a tavaszi és az őszi időszakban folynak továbbképzések, melyek célja egyrészt az új munkatársak felkészítése, oktatása, másrészt a gyakorlott, régi munkatársak ismereteinek a bővítése. Több módszertani anyag került 2002-ben is kiadásra és ismertetésre ezeken a rendezvényeken, és a tanácsadóknak számot is kellett adniuk tudásukról a továbbképzéseket követően.

A tanácsadó irodák nem csupán az egyéni jogérvényesítés terén képesek az elvárásoknak megfelelni, hanem egyre nagyobb szerepet vállalnak a helyi szintű közösségi jogérvényesítésben, az önkormányzati együttműködésben.

A civil fogyasztóvédelem egyik legfontosabb, a fogyasztóvédelmi törvény által is megfogalmazott feladata a fogyasztói tudat erősítése, a tudatos és öntudatos fogyasztói magatartás kialakulásának elősegítése fogyasztó oktatás és tájékoztatás útján. Az egyesület igen sokrétű tevékenységet fejt ki évek óta ezen a területen, és ennek eredményei lassan láthatóvá is válnak. A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatban tapasztalható felélénkült érdeklődés, a megoldást követelő fogyasztói hozzáállás, a helyi kezdeményezések már a fogyasztói tudat erősödésének jelei. A „Jó tanácsok fogyasztóknak” sorozatban legutóbb, 2002. végén például a villamos-, és gázmérőórákról szükséges tudnivalók, és az ilyen számlák tartalmával kapcsolatos ismeretek, továbbá energiatakarékossági tanácsok jelentek meg. Egy, az édességfogyasztással kapcsolatos friss tudományos eredményeket összefoglaló tájékoztató füzetke is kiadásra került. Említeni lehet a bolti kereskedelemről, a vendéglátásról, és a szolgáltatásokról, a biztosításról, a hitelekről, a nyugdíjpénztárakról szóló kiadványokat is.

Az iskolarendszerű fogyasztói oktatásban egyre nagyobb részt vállalnak az egyesület vidéki szervezetei. Egy országos felmérésből kiderült, hogy a közép- és felsőfokú iskolák szívesen vállalkoznak fogyasztói ismereteknek a továbbítására, szívesen veszik az egyesület jelentkezését, és jó az együttműködés az oktatási intézmények és az egyesület megyei szervezetei között.
Az egyesület honlapján többek között fogyasztói tanácsok, elemzések, a békéltető testületekkel kapcsolatos fogyasztói tudnivalók, a rendszeresen több mint 40 írott és elektronikus médiumhoz eljutó sajtóközlemények, az OFE-TÉKA fogyasztói öninformációs sorozat tucatnyi témát érintő praktikus tanácsokat tartalmazó kötetei érhetők el.
Az egyesület több mint két évtized alatt felhalmozott tapasztalatai, tanácsadó hálózata, szakembergárdája, több tucat kiadványa, elemzése, az Európai Unióval kapcsolatos ismeretei és uniós kapcsolatai, számos hazai és nemzetközi projektjének sikeres végrehajtása jó alapot teremtenek a felvállalt program sikeres megvalósítására.Budapest, 2005. október 7.

.


Garai István
ügyvezető elnök


www.regmultajelenben.shp.hu

Honlapkészítés