A Régmúlt a Jelenben Hagyományőrző Közhasznú Egyesület honlapja
Szólád

A Szóládi Közhasznú Hagyományőrző Egyesület
Alapító OkirataA Szóládi Közhasznú Hagyományőrző Egyesület (a továbbiakban: egyesület) alapító tagjai kinyilvánítják azon szándékukat, hogy Szólád, Balatonszárszó, Kötcse, Teleki, Nagycsepely települések lakossága, tanulóifjusága, vendégei, mint lehetséges tagok a települések hagyományainak ápolása, kulturális, művészeti életében való aktív részvétel és programok, ismeretterjesztő előadások szervezése érdekében kölcsönösen együttműködnek és – az 1989. évi II. tv. alapján –hagyományőrző egyesületet alapítanak.


I. fejezet

Általános rendelkezések


1.§


A./ Egyesület neve: „Régmúlt a jelenben” Szóládi Közhasznú Hagyományőrző Egyesület
B./ Egyesület nevének hivatalos röviditése: RÉSZKÖE.
C./ Egyesület Székhelye: 8625. Szólád, Kossuth L. utca 21. /Faluház/
D./ Egyesület levelezési címe: 8625. Szólád, Petőfi S. utca 11.
E./ Egyesület működési területe: Elsősorban Szólád és környező települései, de kiterjed Magyarország egész területére.
F./ Egyesület alapítási éve: 2003. év
G./ Egyesület kiadásait a tagdíjakból és a természetes és jogi személyek általi adományokból fedezi.
(1) Az egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és pártokat, azok kampányait nem is támogatja. Országgyűlési képviselőjelöltet – az utolsó választás óta –nem állított, nem támogatott és annak lehetőségét a jővőre vonatkozóan is kizárja, az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem végez.
A „Régmúlt a jelenben” Szóládi Közhasznú Hagyományőrző Egyesület az önkéntesség elvén létrehozott, - az egyesületekről szóló 1989. évi II. törvény alapján működő – demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet.
(2) Az egyesület önálló jogi személy, mely bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, melynek képviseletére – a mindenkori – egyesületi elnök önállóan jogosult.
A bírósági nyilvántartásba vételre a Somogy megyei Bíróság /7400.Kaposvár, 48-as Ifjúság u.5. / illetékes.
(3) Az egyesületi elnök írásbeli meghatalmazása alapján az egyesület képviseletére más, egyesületi tag is jogosult, azonban megbizatása csak az írásbeli meghatalmazásban meghatározott tartalommal a meghatározott célra korlátozódik.
Az egyesület törvényességi felügyeletére – a hatályos jogszabályokban meghatározott szerv jogosult.
Az egyesület célja

2.§

(1) Az egyesület célja: Szólád és környéke, Balatonszárszó, Kötcse, Teleki, Nagycsepely községek népi hagyományainak ápolása, a kultúra, művészet, népművészeti hagyományok felelevenítése, az utókorra való hagyományozás elősegítése kiállitások, előadások, rendezvények, vetélkedők szervezésével, külső szakértők bevonásával sé segítségével, kiadványok szerkesztésével és kiadásával.
(2) E cél megvalósítása érdekében az egyesület vállalja:
- a községi néphagyományok, szokások felelevenítését;
- rendezvények, vetélkedők szervezését;
- más, hasonló egyesületek meghívására, azok rendezvényein való aktív, színvonalas részvételt;
- a népi kultúra és művészet ápolását, propagálását;
- a természet védelme és megismerése érdekében kirándulások, gyermektáborok szervezését, mások szervezése esetén az abban való részvételt.
- a felsorolt tevékenységekben aktív és kiemelkedő tehetségű személyek támogatását és díjazását.
E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégitését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú egyesület formájában végzi különösen az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c./pont 5.6.pontja szerinti fogalmakra. A közhasznú szolgáltatásokból bárki részesülhet. Az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségét, tevékenységéről szóló beszámolót, közhasznúsági jelentését hirdetőtábláján, gazdasági adatait, közhasznúsági jelentését a Somogyi Hírlapban is nyilvánosságra hozza.


II. fejezet

Az egyesületi tagság keletkezése és megszűnése

3.§

1. Az egyesületnek bármely természetes, illetve jogi személy tagja lehet, ha az egyesület alapeszméjével, céljaival egyetért és tagsági kötelezettségeit teljesíti.
Az egyesületbe való felvétel nemtagadható meg, ha a kérelmező az egyesület alapdokumentumait magára nézve kötelezően fogadja el, kinyílvánítja a szándékát az egyesületben való aktív tevékenységre, felvételi kérelmét a szervezeti és működési szabályzatban részletezett nyomtatvány kitöltésével kéri.

A felvétel tárgyában hozott határozatot a kérelmezővel írásban – postai úton, tértivevényes küldeményben – kell kiközölni.
Az egyesületi tagság a tagfelvétellel keletkezik és megszünik, ha
-a tag kilép, tagsági viszony megszűnik e szándék elnökséghez való bejelentéssel,
-a tagot az egyesület vezető szerve kizárja,
-a tagot az egyesületi nyilvántartásból törlik,
-a tag meghal.

Kizárással szűnik meg a tagsági viszony, ha egyesületi vállalt kötelezettségét 60 napon belül nem teljesíti, vagy magatartásával, tevékenységével az egyesület működését akadályozza, vagy lehetetleníti. A tag kizárását az egyesület 3 tagja – tudomásszerzéstől számított 15 napon belül –az elnökségnél kezdeményezheti, mely az ügyben elsőfokon jár el.
Az elsőfokú eljárásról írásban az átvételt igazolható módon kell értesíteni az érdekeltet úgy, hogy az elsőfokú tárgyalásról legalább 8 nappal előbb értesülkön. Az elsőfokú döntés ellen az érdekelt a kézhezvételt követő 15 napon belül írásban fellebbezést nyújthat be az egyesület közgyűléséhez.
A kizárás tárgyában hozott – első vagy másodfokú –döntést írásbeli határozat formájában postai úton tértivevénnyel kell kikézbesíteni. A közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett – 30 napon belül –az illetékes bíróságnál – törvénysértés esetén –jogorvoslatot terjeszthet elő. Megszűnik a kizárt tag tagsági viszonya a kizáró I. fokú határozat jogerőre emelkedésének napján, illetve fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés az I. fokú kizáró határozatot helybenhagyja, vagy bírói jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés kizáró határozatát helybenhagyja- a közgyűlés kizáró határozathozatalának napján.

Törléssel szűnik meg a tagsági jogviszony:
- jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén,
- tag a tagsági dijat nem fizeti, vagy egyéb kötelezettségeit tartósan – 1 éve – nem teljesítí, holott erre az elnökség tértivevényes levélben, vagy írásban az átvételt igazolható módon is felhívta.
A tagdíjfizetés elmulasztása miatti elnökség általi törlő határozattal szemben az érintett a közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezhet a közgyűléshez.
A közgyűlés törlő határozatát is tértivevényes levélben kell közölni az érintettel, és az érintett a törlést követő 30 napon belül az illetékes bírósághoz fordulhat írásban jogorvoslatért törvénysértés esetén.

A tagfelvétel kérdésében az elnökség –a kérelem benyújtásától számított legközelebbi ülésén –dönt, azonban a döntést 90 napon belül meg kell hozni.

2. A felvételt megtagadó határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – a közgyűléshez lehet – írásban –fellebbezést benyújtani. A fellebbezést elutasító határozat ellen – a törvényes határidőn belül – bírósághoz lehet fordulni.

III. fejezet

A tagok jogai és kötelességei

4.§

1. Az egyesületben lévő tagok jogosultak, egyben kötelesek – legjobb tudásuk szerint – aktív közreműködésre. A tag részt vehet az egyesület közgyűlésén, ahol véleményt nyílváníthat, az egyesület működéséről tájékoztatást kérhet, a működés során felmerült kérdésekben szavazhat. Minden egyesület tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. Természetes személy tag csak személyesen szavazhat, a jogi személy tag képviselője útján.
2. Az egyesület minden tagja választható az egyesület különböző szerveibe, vezető tisztségviselője, csak fedhetetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár lehet.
3.Az egyesület minden tagja ajánlásokat, konkrét javaslatokat tehet az egyesület különböző szerveinek működésével kapcsolatban. A törvénysértő döntés – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül –a bíróság előtt megtámadható.
4. Az egyesület szolgáltatásait a tagok – az SzMSz.-ben foglaltak szerint –igénybe vehetik, rendezvényeit látogathatják.

IV. fejezet

Az egyesület szervezete

5.§
Az egyesület szervei:

a./ közgyűlés

b./ elnökség, elnök
c./ felügyelő bizottság

a./ A közgyűlés

1. Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés az egyesület tagjainak az összessége. A közgyűlést – szükség szerint,- de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.
A közgyűlést össze kell híni, ha azt a tagok – legalább – 1/3-a kéri, vagy azt a felügyelő bizottság indítványozza. A közgyűlés összehívásának joga az elnökséget illeti meg. Az összehívás írásban történik , a meghívót az elnök írja alá. A közgyűlés levezető elnöke az egyesület elnöke. A közgyűlés ülései nyilvánosak.
SzMSz.-ben szabályozottak szerint –az egyesület elnökségének egy tagja vezeti a közgyűlés ülését.
A közgyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé, melyet a közgyűlés teljes ülése – nyílt szavazással –fogad el vagy elvet.

2. A közgyűlés napirendjének kötelező tartalmi elemei:

a./ az elnökség beszámolója az éves munkáról;
b./a éves beszámoló és közhasznúsági jelentés-tervezet megtárgyalása és elfogadás,
c./a felügyelő bizottság jelentése;
d./tájékoztató a következő és szakmai és pénzügyi tervéről;
e./tagfelvétellel, tagsági viszonnyal kapcsolatos elnökségi döntések ;
f./alapszabályt módosító javaslatok;
g./egyéb, az elnökség által jelzett napirendek,

3. A közgyűlésről minden esetben jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök, /ülést vezető/ jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges véleményeket, javaslatokat, a hozott határozatokat. A közgyűlésen és az elnökségen hozott döntéseket – írásban -15 napon belül az érintettekkel közölni kell. A döntés közlése tértivevényen történik, amennyiben az személyiségi jogokat nem sért, úgy az egyesületi hirdetőtáblán is ki kell hirdetni.

4. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a +1 fő jelen van. A közgyűlés határozatképességét a levezető elnök állapítja meg. A határozatképtelenség miatt elnapolt közgyűlést –újboli összehívása során – az eredeti sorrendben felvett napirendekkel, a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni. A megismételt közgyűlést az elnök hívja össze az általános szabályok szerint a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belül. E körülményről a tagokat a meghívóban tájékoztatni kell.
A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza, a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.
Az egyesület közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén – az egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

b./ Az elnökség; elnök

1. Az egyesület tagjai sorából 5 fős elnökséget választ 4 éves időtartamra.
Az elnökség tagjai: Fritz Éva, Szemenyei Gábor, Hídvégi Mária,
Szemenyei Gáborné, Fülöpné Kenyér Andrea.
Az elnökség tagja Szemenyei Gáborné elnök is.
Az elnökség ülései nyilvánosak.

2. Az elnökségi tagság a megválasztással kezdődik és megszűnik:
a./ a mandátum lejártával,
b./ az egyesület megszünésével,
c./az elnökségi tag lemondásával
d./ az elnökségi tag halálával,
e./ az elnökségi tag közgyűlés általi visszahívásával,
f./ az elnökségi tag kizárásával,
g./ az egyesületből való kilépéssel.

3. Az elnökségi tag jogosult az elnökség munkájában aktivan részt venni, az elnökségnek észrevételeket, javaslatokat tehet az elnökség illetve az egész egyesület tevékenységével kapcsolatban. Részt vehet a határozatok meghozatalában, közgyűlési napirendre javaslatot tehet. A közgyűlés és elnökség döntéseinek végrehajtását legjobb tudása szerint az egyesület céljainak megfelelően köteles és jogosult szervezni.
Köteles az egyesületi alapdokumentumoknak megfelelően egyesületi ügyekben eljárni, az alapdokumentumok rendelkezéseit maradéktalanul megtartani.

ba./ Az Elnök

1. Az egyesület elnöke – 4 évre választott vezető tisztségviselő –ellátja az egyesület teljes jogú képviseletét, őrködik az egyesület törvényes működésén, az alapdokumentumokban meghatározottak maradéktalan megtartásán és végrehajtásán. Közreműködik a döntések meghozatalában és végrehajtásában. Elnököl a közgyűlés és az elnökség ülésein. Figyelemmel kiséri és irányítja az egyesület munkáját.
2. Az egyesület gazdálkodásának jogszerűségét biztosítja, gyakorolja, illetve Fülöpné Kenyér Andreával együtt gyakorolja az utalványozási jogot.
3. Ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket hatályos jogszabály, egyesületi alapdokumentum, vagy közgyűlési, elnökségi határozat feladatkörébe utal. Az elnök gondoskodik a közgyűlés és elnökség jegyzőkönyvbe foglalt döntéseinek nyilvántartásáról
4. A két képviseleti joggal felruházott személy, akik együttesen jogosultak az egyesület bankszámlája felett rendelkezni Szemenyei Gáborné elnök és Fülöpné Kenyér Andrea elnökségi tag.

c./ A Felügyelő Bizottság


1. Az egyesületnél három tagú felügyelő bizottság működik:

Csordás Istvánné
Cilikéné Lőczi Hajnalka
Komáromi Szilvia

A felügyelő bizotsági taggá megválasztott személy – a választást követő 15 napon belül –azokat a szervezeteket, melyeknél esetlegesen felügyelő bizottsági tag, haladéktalanul – írásban – értesíteni köteles.

2. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga határozza meg.
3. A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ.
A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van, a döntéseit – nyílt szavazással – egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottsági tag személyesen köteles eljárni, képviseletnek nincs helye.

4. A felügyelő bizottság főbb feladatai:

a./ indítványozza a közgyűlés összehívását, javaslatot tesz napirendjére, ha jogszabálysértést, a tagok érdekeinek sérelmét, vagy a működés jogszerűségének sérelmét észleli,
b./köteles megvizsgálni a közgyűlés valamennyi napirendjét és arról előzetesen véleményt mondani, amennyiben azok az egyesület gazdálkodási rendjét, szabályzatainak végrehajtását érintik,
c./írásbeli jelentést készít a számvítelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóhoz, ellenőrzi a közhasznú szervezet gazdálkodását, véleményezi az éves közhasznúsági jelentést.
d./gondoskodik arról, hogy az egyesület közhasznúsági jelentése a helyben szokásos módon hirdetőtáblán, illetve a Somogyi Hírlapban nyilvánosságra kerüljön.
e./ A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.

Összeférhetetlenségi szabályok:


Vezető szerv (közgyűlés és elnökség) határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b./) élettársa /továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül; bármely, más előnyben részesül, vagy megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet (az egyesület) célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja az a személy, aki az elnökség elnöke
vagy tagja. Az egyesülettel – megbizatásán kívül –más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, egyéb – munkavégzésre irányuló – jogviszonyban áll, feltéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja az a személy, aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásaiból részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által a tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerint juttatás, illetve a fent meghatározott körű személyek hozzátartozója.

V. fejezet

Záró rendelkezésekJelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben – a többször módosított – l959. évi IV. tv. /Ptk./ és az 1989. évi II. tv. valamint, az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései az irányadók és alkalmazandók.


Szólád, 2004. majus. 07

Szemenyei Gáborné Hidvégi Mária Fülöpné Kenyér Andrea


Szemenyei Gábor Fritz Éva


www.regmultajelenben.shp.hu

Honlapkészítés